Overbruggingsregeling AOW

Datum laatste wijziging: 7 september 2018  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Compensatie inkomensverlies
 2. Voorwaarden
 3. Hoogte uitkering
 4. Ingangsdatum
 5. Aantallen
 6. Inkomstenbelasting over overbruggingsuitkering
 7. Overbruggingsregeling AOW verlengd tot 2023

Compensatie inkomensverlies

Vanaf 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd verhoogd met een maand. Het is de bedoeling dat mensen doorwerken totdat zij de AOW-leeftijd bereiken. Voor een aantal mensen is dat niet mogelijk. Zij zijn in het verleden met VUT, prepensioen, overbruggingsregeling of functioneel leeftijdsontslag gegaan. Hun VUT of prepensioen kan stoppen als zij 65 worden. Door de geleidelijke verhoging van de AOW hebben deze mensen een of meerdere maanden minder inkomen en dat zorgt vooral bij mensen met een laag inkomen voor problemen. Om een deel van deze groep tegemoet te komen wordt voorzien in een overbruggingsregeling¹. Deze uitkering biedt compensatie voor inkomensverlies door het verhogen van de AOW-leeftijd.

¹ Het gaat hier om een ministeriële regeling genoemd: “Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW”. Een ministeriële regeling is een regeling, gemaakt door een minister, waarin de inhoud van een wet nader is uitgewerkt. Een ministeriële regeling wordt gemaakt zonder medewerking van de ministerraad, Raad van State en een of beide Kamers.

Voorwaarden

 • Iemand komt voor een uitkering in aanmerking als hij/zij op 1 januari 2013 een uitkering uit een van de volgende regelingen had:
 • VUT, prepensioen, overbruggingspensioen of functioneel leeftijdsontslag
 • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen
 • particuliere Anw-hiaatverzekering of een particuliere WIA/WGA-verzekering
 • lijfrente wegens ontslag (ontslagvergoeding die door uzelf of de werkgever is omgezet in een periodieke uitkering)
  • wachtgelduitkering op basis van een wachtgeldregeling
  • levensloop
  • soortgelijke niet-Nederlandse uitkering
 • De uitkering stopt of wordt lager in de maand waarin iemand 65 jaar wordt of op de eerste dag van de maand na zijn 65e verjaardag.
 • Het inkomen ligt beneden een bepaalde grens. Als iemand alleenstaand is, is het inkomen in de maand waarin hij 64,5 jaar is lager dan 200% van het bruto wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2013 is dat € 2.955,60. Als iemand een partner heeft is het inkomen van hem en de partner samen lager dan 300% van het bruto wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2013 is dat € 4.433,40. Eenmalige inkomsten in die maand, zoals een bonus, eindejaarsuitkering of vakantiegeld tellen niet mee.
 • Het vermogen op 1 januari van het jaar waarin iemand 65 jaar wordt, ligt onder de vrijstellingsgrens van box 3. Op 1 januari 2013 ligt die grens voor alleenstaanden op € 21.139 en voor partners op € 42.278. Voor (voormalige) zelfstandigen geldt boven deze grens nog een extra vrijstelling van € 114.131. Het eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee.

Hoogte uitkering

De overbruggingsuitkering is een uitkering op minimumniveau, net zoals de bijstand. Andere inkomsten, zoals aanvullende pensioenen, gaan helemaal van de uitkering af. Inkomsten uit werk gaan gedeeltelijk van de uitkering af. Eenmalige inkomsten tellen nu wel mee. Omdat de hoogte van de overbruggingsuitkering afhangt van andere inkomsten, kan het gebeuren dat u toch geen uitkering krijgt omdat uw inkomen te hoog is.

Ingangsdatum

De overbruggingsuitkering gaat in op 1 oktober 2013 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Aantallen

In 2013 komen circa 11.000 personen in aanmerking voor de overbruggingsregeling. Dit aantal loopt af tot minder dan 2000 personen in 2018, wanneer de regeling eindigt voor nieuwe instroom. De regeling wordt in het najaar van kracht en gaat terugwerkend gelden vanaf 1 januari 2013. Dit betekent dat de mensen op wie dit betrekking heeft, straks terugwerkend een beroep op de regeling kunnen gaan doen. De Sociale Verzekeringsbank gaat de regeling uitvoeren en zal de mensen op wie dit betrekking heeft in de loop van het jaar aanschrijven om hen uit te nodigen om gebruik te maken van de regeling.

Inkomstenbelasting over overbruggingsuitkering

Overbruggingsuitkeringen AOW worden in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. Dat blijkt uit de tweede nota van Wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2013. Hetzelfde geldt ook voor gelijksoortige buitenlandse regelingen.

Overbruggingsregeling AOW verlengd tot 2023

De tijdelijke overbruggingsregeling AOW wordt verlengd tot 1 januari 2023. Verder wordt de overbruggingsregeling AOW uitgebreid met personen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met vroegpensioen zijn gegaan.

NB: De overbruggingsregeling AOW overbrugt alleen de periode tot de AOW-datum. Dus niet de latere ingangsdatum van ouderdomspensioen.