De arbeidsmarkt in 2024: Wat staat ons te wachten?

do 21 dec 2023  |  Auteur: Angeline Brok  |  Trefwoorden: , , , , , , , , ,

 Ontdek de belangrijkste aankomende veranderingen in flexwerk, financiën en zelfstandig ondernemerschap!

Arbeidsmarkt & Arbeidsrecht:

 • Flexwerk hervorming: Nulurencontracten worden afgeschaft en vervangen door een basiscontract met meer rooster- en inkomenszekerheid. Dit biedt werknemers meer stabiliteit in hun werkomstandigheden.
 • 30%-regeling voor expats: Vanaf 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling voor expats geleidelijk versoberd. Gedurende de eerste 20 maanden blijft een belastingvrijstelling van toepassing op 30% van het belastbare loon, gevolgd door een afname tot 20% en uiteindelijk 10% in de daaropvolgende maanden. Na 60 maanden vervalt deze regeling.
 • Veranderingen in opleidingsregelingen: De STAP-regeling voor opleidingen vervalt en wordt vervangen door een uitbreiding van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Werkgevers kunnen tussen 2024 en 2027 tot € 25.000 ontvangen voor de opleiding en ontwikkeling van werknemers.
 • Gelijke kansen bij werving en selectie: Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht werkgevers om op papier vast te leggen hoe zij discriminatie bij werving en selectie voorkomen. Deze maatregel beoogt een eerlijkere en meer gelijke kans voor alle sollicitanten, ongeacht hun status als werknemers, uitzendkrachten of zelfstandigen.
 • Strengere aanpak van misstanden met arbeidsmigranten: Uitzendbureaus worden onderworpen aan specifieke eisen om misstanden te voorkomen en de rechten van arbeidsmigranten te beschermen.

Financiële aspecten:

 • Overgang naar minimumuurloon: Nederland stapt over van een minimummaandloon naar een minimumuurloon in 2024, waarmee het inkomen van medewerkers met een minimumloon en een werkweek van meer dan 36 uur stijgt. Op 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,75 %. Dit is de gebruikelijke halfjaarlijkse indexatie. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt dan € 13,27 per uur.
 • Werkkostenregeling (WKR): Het tarief van de werkkostenregeling keert terug naar het normale niveau van 1,92%, wat gevolgen heeft voor belastingvrije vergoedingen voor werknemers.
 • Verhoging van onbelaste reiskostenvergoeding: De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Bovendien wordt de verstrekking van OV-kaarten vereenvoudigd voor hybride werken.
 • Verwachte stijging thuiswerkvergoeding: De vergoeding voor thuiswerkkosten zal naar verwachting stijgen van € 2,15 naar € 2,35 per dag voor werknemers die kosten maken door thuiswerken.
 • Arbeidskorting: Voor lage/middeninkomens stijgt de arbeidskorting van € 3.070 naar € 3.374, wat meer belastingvoordeel biedt aan werknemers in die categorieën.
 • Compensatie koopkrachtverlies door verschuiving inkomensschijf: In 2024 wordt de tariefschijf in box 1 (belasting over inkomen) iets verhoogd van 36,93% naar 36,97%. Dit resulteert echter in een verhoogde grens voor de 2e schijf, waardoor werknemers later in het hoogste belastingtarief vallen.
 • Aanpassingen tarieven box 2: Er komen veranderingen in de belastingtarieven voor mensen met aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap, waarbij een tarief van 24,5% geldt tot een inkomen van € 67.000 en daarboven 31%.
 • Structurele verhoging kindgebonden budget: Huishoudens met kinderen ontvangen extra ondersteuning, met een structurele verhoging van het kindgebonden budget per 2024. Dit betekent € 750 extra voor het eerste kind en € 883 extra voor elk volgend kind, waarmee de maximale kindbedragen gelijkgetrokken worden.

Pensioen & AOW:

 • Pensioenopbouw vanaf 18 jaar: Vanaf 2024 zullen werknemers al vanaf hun 18e jaar pensioen opbouwen. Werkgevers dienen hun pensioenregelingen aan te passen om werknemers vanaf 18 jaar hierbij te betrekken.
 • Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd: De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar.

Zelfstandigen & Werkgelegenheid: 

 • Herziening van wetgeving arbeidsrelaties (Wet DBA): Er komen duidelijkere richtlijnen voor arbeidsverhoudingen, gezag en inbedding in een organisatie voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers.
 • Tegen schijnzelfstandigheid: Het kabinet denkt na over wetgeving om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, ter bescherming van werknemers tegen uitbuiting wanneer hij/zij werkt onder een bepaald laag uurtarief. De hoogte hiervan moet nog worden vastgesteld, maar er wordt gemikt op minder dan 32 euro per uur.
 • MKB-vrijstelling en zelfstandigenaftrek: Zzp’ers gaan in 2024 meer belasting betalen over hun gemaakte winst. De Mkb-winstvrijstelling voor kleine en middelgrote ondernemingen gaat namelijk omlaag en de zelfstandigenaftrek bouwt verder af naar € 3.750.
 • Plannen voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV): Het kabinet wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen invoeren. In het voorjaar van 2024 verwacht het een wetsvoorstel hiervoor in te dienen bij de Tweede Kamer. De verplichte verzekering moet zelfstandige ondernemers (inclusief zzp’ers) beter beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Overige wijzigingen:

 • Rapportage verplichting voor werkgevers: Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten vanaf 1 juli 2024 verplicht rapporteren over de vervuiling door zakelijk en woon-werkverkeer.
 • Aanpassingen in sociale premies: In de sociale premies blijft veel gelijk, waaronder de hoge en lage WW-premie. Wel gaat het premietarief voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds omhoog: voor kleine werkgevers van 5,82% naar 6,18%, en voor grote werkgevers van 7,11% naar 7,54%. De gemiddelde premies voor de Ziektewet en de WGA dalen juist iets.
 • Daling van de private aanvulling op de WW en WGA: De premie voor de private aanvulling op de WW en WGA daalt van 0,15% naar 0,08%.
 • Eigenrisicodragers voor de Ziektewet: Eigenrisicodragers voor de Ziektewet die terugkeren (of dit jaar overstapten) naar de publieke verzekering van UWV, betalen een hogere ‘terugkeerpremie.
 • Veranderingen in specifieke tegemoetkomingen: Het jeugd-LIV wordt per 1 januari 2024 afgeschaft, het Lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt in 2025 afgeschaft en het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers stopt in 2026.
 • Modernisering van de Wet SUWI: Nederland heeft een mooi sociaal stelsel, dat helaas wel heel ingewikkeld is (geworden). Soms komen mensen financieel klem te zitten omdat zij de weg niet weten in de regels waarvan zij zouden kunnen profiteren. Daarom werkt het kabinet aan vereenvoudigingen binnen het stelsel van sociale zekerheid. De wet die de inrichting van dit stelsel regelt (Wet SUWI), wordt daarvoor gemoderniseerd.
 • Veranderingen in verschillende regelingen: De Verzamelwet SZW 2024 brengt kleine wijzigingen in onder andere de regels voor WAZO-uitkeringen en ouderschapsverlof.
 • WW-premiedifferentiatie bij overwerk: Er komen veranderingen in WW-premiedifferentiatie bij overwerk zodat werkgevers achteraf minder vaak te maken krijgen met de hogere WW-premies als er gemiddeld over het hele jaar meer is overgewerkt dan 30% van de contracturen.
 • Invoering van de Crisisregeling Personeelsbehoud: In geval van een crisis zoals een overstroming, oorlog of pandemie is het belangrijk dat ondernemingen snel kunnen schakelen en zekerheid hebben over behoud van personeel. Om deze zekerheid te bieden ontwikkelt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Crisisregeling Personeelsbehoud welke naar verwachting medio 2024 als voorstel naar de Tweede Kamer gaat.
 • Aanpassingen in loondoorbetaling bij ziekte: Het is de bedoeling dat kleine en middelgrote werkgevers eerder duidelijkheid krijgen over de mogelijkheid voor vervanging van een langdurig zieke werknemer. Hiermee krijgen zij meer armslag om te ondernemen.
 • Verhoging transitievergoeding: Maximaal bedrag voor transitievergoeding stijgt van € 89.000 naar € 94.000 in 2024.