Richtlijnen en Verordeningen    Variabel pensioen 


Toezicht op pensioenen

Datum laatste wijziging: 18 februari 2020  |  Trefwoorden: Pensioen, Toezicht, Pensioenfonds, Defined Contribution regeling (DC), Beschikbare premiestelsel, Defined Benefit premieregeling (DB)

Inhoud

  1. Toezicht van overheidswege op pensioenverzekeringen
  2. Uitstel tot ten minste 2015
  3. Het nieuwe pensioencontract of op naar individueel DC?
  4. Toegenomen arbeidsmobiliteit vraagt om eenvoudig pensioenstelsel
  5. Kamer pikt pensioenplan Brussel niet
  6. Onbenutte schaal- en efficiëntievoordelen bij kleine pensioenfondsen

Toezicht van overheidswege op pensioenverzekeringen

Pensioenregelingen bieden de werknemer zekerheid op een gegarandeerd inkomen over het algemeen vanaf de dag/maand waarop hij de 65-jarige leeftijd bereikt tot de dag van overlijden. Bij de meeste fondsen was er anno 2006 een grote mate van zekerheid over de nominale uitkering, de indexatie hangt af van de ontwikkelingen op de financiële markten. Afhankelijk van de regeling men ook inkomenszekerheid bieden aan de nabestaanden, voor het geval de werknemer eerder overlijdt. De nieuwe, strengere regels voor het vaststellen van de vermogens van pensioenfondsen zijn vervat in het Financiële Toetsingskader (FTK). Het toetsingskader stelt eisen aan de financiële positie van pensioenfondsen, waardoor werknemers en gepensioneerden meer zekerheid verkrijgen over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Pensioenfondsen moeten bovendien deelnemers beter informeren over hun opgebouwde pensioenrechten en over de aanpassing van pensioenen.

Uitstel tot ten minste 2015

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gaf aan dat de nieuwe regels, die in 2014 zouden moeten ingaan, zo complex zijn dat zij meer tijd nodig heeft om ze uit te werken.

"De uitwerking van de nieuwe wetgeving kost meer tijd dan aanvankelijk werd gedacht. Het gaat om zeer complexe materie en een belangrijk onderwerp waar ik graag zorgvuldig mee wil omgaan", verklaart de staatssecretaris. Klijnsma doet haar best om de regels in 2015 in te laten gaan.

Het doel van de nieuwe pensioenregels is dat de pensioenfondsen ook in de toekomst nog aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De fondsen kunnen anders door de vergrijzing en de malaise op de financiële markten in de problemen komen.

Het uitstel valt niet bij iedereen in goede aarde. D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg is bezorgd over het uitstel: "Duidelijkheid over pensioenen is hard nodig om het vertrouwen van mensen te herstellen. De huidige economische krimp komt vooral door onzekerheid." Het kabinet moet volgens hem juist knopen doorhakken, dan weet iedereen waar hij aan toe is. (Bron: PowNed.tv)

Het nieuwe pensioencontract of op naar individueel DC?

Vanaf 1 januari 2015 wordt het huidige Financieel Toetsingskader (FTK) aangepast. De mogelijkheid bestaat dan om over te gaan naar een nieuw pensioencontract, het zogenaamde reële contract, met een geïndexeerde uitkering als uitgangspunt. Daarbij worden uitkeringen niet onvoorwaardelijk toegezegd. Bij tegenvallende beleggingsopbrengsten of langer leven dan voorzien zal de uitkering bijvoorbeeld lager uitvallen. Velen vragen zich af of het nieuwe contract wel toegevoegde waarde heeft, omdat de risico’s expliciet naar de fondsdeelnemers worden overgedragen. Een individuele Defined Contribution (DC)-regeling, ofwel een beschikbare premieregeling, lijkt immers een veel eenvoudigere oplossing, met uiteindelijk dezelfde pensioenuitkomsten. (Bron: Mercer, 17 apr. 2013)

Defined Benefit pensioenregeling ('DB-regeling')

Dit is een internationale aanduiding voor een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkering vooraf al vastligt. In Nederland gaat het dan om eindloon- en middelloonregelingen. Daarin is de hoogte van het pensioen gekoppeld aan het salaris en aantal dienstjaren. De verschuldigde premie ligt in tegenstelling tot de DC-regeling dus bij aanvang van de overeenkomst niet vast, anders gezegd zijn de kosten onzeker. 

Toegenomen arbeidsmobiliteit vraagt om eenvoudig pensioenstelsel

Het pensioenstelsel is voor flexibele arbeidskrachten, ZZP-ers en bedrijven complex en ondoorzichtig. De pensioenregelgeving lijkt niet goed toegesneden op de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt en de toename van flexibele arbeidsrelaties. Pensioenwet- en regelgeving, die voor de traditionele arbeidsovereenkomst is geschreven, gaat steeds meer knellen. Dat schrijft Actal (het Adviescollege toetsing regeldruk) na onderzoek in een advies aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De complexiteit en regeldruk voor werknemer, ZZP-er en bedrijf kan met behulp van een aantal maatregelen fors worden verminderd. (Bron: Actal, 2 okt. 2013)

Kamer pikt pensioenplan Brussel niet

Nederland moet in verzet komen tegen de plannen van de Europese Commissie om zich te bemoeien met pensioenfondsen van lidstaten. De Tweede Kamer ging akkoord met een voorstel van Pieter Omtzigt van het CDA om 'de gele kaart te trekken'.

Omtzigt vindt dat het Nederlandse pensioenstelsel onze zaak moet blijven, vooral omdat het hier een vorm van sociale zekerheid is, die geregeld wordt via de arbeidsvoorwaarden. Ook hebben de Nederlandse pensioenfondsen samen gespaard als geen ander en moeten we zelf het beheer over die pot houden.

Daarbij vallen van de Europese plannen allemaal extra regels te verwachten. Een gevolg is volgens Omtzigt ook dat pensioenfondsen gemakkelijker uit ons land zouden kunnen verhuizen, waardoor er minder zicht op komt. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de zekerheid van het pensioen van de deelnemers en voor de heffing van Nederlandse belasting op de uitkeringen aan de verzekerden. (Bron: De Telegraaf, 14 mei 2014)

Onbenutte schaal- en efficiëntievoordelen bij kleine pensioenfondsen

Kleine pensioenfondsen kennen onbenutte schaalvoordelen in hun administratieve en
beleggingsactiviteiten. De optimale schaal van de administratie van pensioenfondsen is in de loop van de jaren sterk toe genomen, terwijl bij beleggen juist een omgekeerde trend is waar te nemen. Tussen de types pensioenfondsen lopen kostenniveaus uiteen. Binnen de grootteklassen komen grote onverklaarde verschillen in efficiëntie voor. (Bron: DNB, maart 2017)

Een goed functionerende pensioensector is van groot belang voor de huidige en toekomstige pensioen-uitkeringsgerechtigden evenals voor de werkgevers en werknemers die de pensioenpremies betalen. Het goed presteren van pensioenfondsen hangt in de eerste plaats af van haar beleggingsopbrengsten, maar ook de operationele kosten spelen een rol door dat zij jaarlijks terugkeren.

Eerder onderzoek – dat tot en met 2004 liep – duidde voor Nederland op omvangrijke ongebruikte schaalvoordelen bij kleine en middelgrote pensioenfondsen. Schaalvoordelen voor grote pensioenfondsen ontstaan onder meer doordat vaste kosten worden verdeeld over meer deelnemers. De hogere kosten van kleine pensioenfondsen zijn wel toegeschreven aan voordelen zoals meer dienstverlening en maatwerk, maar deze gedachtegang is weerlegd. Het aantal pensioenfondsen is in het afgelopen decennium gehalveerd, zodat de vraag rijst of de inefficiëntie inmiddels is verminderd. (Bron: Docplayer.nl, mrt. 2017)


Ga terug naar Pensioen (inleiding).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Richtlijnen en Verordeningen    Variabel pensioen