Pensioenbreuk    Pensioenopbouw tijdens verlof 


Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Datum laatste wijziging: 24 mei 2020  |  Trefwoorden: Pensioen, Pensioenopbouw, Arbeidsongeschiktheid, Premievrijstelling

Inhoud

  1. Premievrijstelling
  2. Ondergrens
  3. Opbouw pensioengevend loon
  4. Melding
  5. Onderzoek premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Premievrijstelling

In veel pensioenregelingen is een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid opgenomen. Dit houdt in dat de pensioenverzekeraar bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de premiebetaling voor de opbouw van pensioenrechten voortzet. De voortzetting van de pensioenopbouw komt na arbeidsongeschiktheid dus voor rekening van de verzekeraar. Meestal is op basis van de verzekeringsovereenkomst het recht op premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid definitief geworden op het moment dat de premievrijstelling is ingegaan.

Premievrije pensioenopbouw voor mensen met een WAO- of WIA-uitkering is evenwel niet wettelijk geregeld. Iedere verzekeraar kan hier dan ook zijn eigen regelingen en voorwaarden voor hebben.

NB: Uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2014 bleek dat 73% van de deelnemende organisaties voor arbeidsongeschiktheid verzekerd was, 27% was niet-verzekerd

Ondergrens

Als regel geldt hoe meer arbeidsongeschikt, hoe minder premie iemand betaalt. Voor het deel dat hij/zij nog wel arbeidsgeschikt bent, moet de premie worden afdragen. Sommige pensioenfondsen en -verzekeraars hanteren daarbij een ondergrens. De premievrijstelling geldt dan als de werknemer minimaal een bepaald percentage (50% of 60%) arbeidsongeschikt is. En soms wordt alleen pensioen opgebouwd over de gewerkte uren.

Opbouw pensioengevend loon

Bij het vaststellen van het pensioengevend loon mag een loonsverlaging buiten beschouwing blijven, voor zover deze het gevolg is van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarbij mag men het loon dat de arbeidsongeschikte genoot voor aanvang van de arbeidsongeschiktheid indexeren met de loonindex in de bedrijfstak tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode.

Meer hierover treft men aan in het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M, Stcrt. 2015, nr. 40404 van het Ministerie van Financiën.

Melding

Vaak moet de werknemer zelf en/of de werkgever melden dat de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geworden en een WAO- of WIA-uitkering ontvangt. Is er geen melding binnen de gestelde termijn dan eindigt de pensioenopbouw. Ook als het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt aangepast, moet dat worden doorgegeven aan de pensioenverzekeraar. Meestal zal de werkgever deze verandering aan het Pensioenfonds of -verzekeraar doorgeven, maar ingeval er geen dienstverband meer is (na 2 jaar ziekte ontslagen) dient de werknemer dit zelf te doen.

Onderzoek premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De Ombudsman heeft de volgende aanbeveling voor pensioenfondsbesturen: formuleer redelijk beleid over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en leg het beleid goed uit op de eigen website.

De Ombudsman Pensioenen kondigt aan dat zij in voorjaar 2021 gaat onderzoeken hoe de pensioenfondsen zijn omgegaan met deze aanbeveling. (Bron: Pensioenfederatie, 18 mei 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Pensioenbreuk    Pensioenopbouw tijdens verlof