Overlijden

Datum laatste wijziging: 18 oktober 2023  |  Trefwoorden: , , , , ,

  1. Wet
  2. Gebruikelijk
  3. CAO
  4. Rouwprotocol
  5. Mogelijkheid tot wettelijk rouwverlof?
  6. Verlies dierbare leidt bij werknemers vaakst tot afwezigheid van het werk

Wet

De wet is t.a.v. dagen verlof overlijden vaag. In de regeling "calamiteitenverlof of kort verzuimverlof" staat geschreven: "U kunt calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen zo lang als nodig is om een dringend privéprobleem op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren. Er geldt geen maximum aantal uren calamiteitenverlof of kort verzuimverlof per jaar."

Gebruikelijk

Wet of geen wet, vaak wordt het volgende gevolgd:
  • Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende, van een kind van de werknemer of van diens wettelijke partner, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
  • Overlijden van een bij de werknemer* inwonende broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter: twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
  • Overlijden van een niet bij de werknemer* inwonende broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter: de dag van de begrafenis.
*De genoemde familieleden van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn gelijkgesteld aan die van de werknemer.

(Bron: Stepstone)

CAO

In CAO's treft men soms regels voor het verlof bij overlijden aan. Deze regels zijn gelijk of ruimer dan de wettelijke regels. Zie als voorbeeld kort verlof regeling in de CAO van Metaal en techniek.

Rouwprotocol

Het CNV (2 januari 2020) stelt het volgende: "Werknemers die te maken krijgen met een ingrijpend verlies, hebben vaak veel moeite om weer op een goede manier terug aan het werk te komen. De houding van de werkgever speelt hierbij een belangrijke rol. Meer dan de helft van de rouwende werknemers heeft hier – soms uiterst – pijnlijke ervaringen mee."

Uit een onderzoek onder 537 leden van CNV Vakmensen kwam naar voren dat niet zozeer het aantal vrije dagen belangrijk is, als wel de steun en begrip van werkgever en collega’s. Zie het rouwen niet als een privézaak waar op het werk weinig ruimte en aandacht voor is.  


NB: Uitkering bij overlijden 
Overlijdt een werknemer dan vindt een uitkering aan de nabestaanden plaats. U vindt dit in HR-kiosk, "Uitkering bij overlijden en invaliditeit". 

Mogelijkheid tot wettelijk rouwverlof?

Op dit moment is er geen verlof na het overlijden van een gezinslid in de wet voorzien. Arbeidsongeschiktheid/ziekteverzuim is tot nu toe de enige oplossing. Daarnaast is men afhankelijk van een flexibele werkgever en begripvolle bedrijfsarts.

Een petitie die voor wettelijk rouwerlof pleit is inmiddels bijna 80.000 keer ondertekend, maar ondernemersverenigingen staan niet te springen om zo'n rouwverlof.

Verlof België uitgebreid

Vakbond CNV pleit voor een rouwverlof van 10 dagen. Zo'n verlof geldt sinds dit jaar al in België. Eerder kregen Belgen 3 dagen verlof na het overlijden van een gezinslid. Ook in de Tweede Kamer bereiden verschillende partijen een wetsvoorstel voor om een rouwverlof mogelijk te maken.Uit een Kamerbrief van dit jaar blijkt dat meer Europese landen zo'n verlof hebben:

Rouwverlof in andere landen
Land Aantal dagen Betaald?
België 10 dagen (3 dagen verplicht tussen overlijden en uitvaart, overige 7 dagen vrij opnemen binnen 1 jaar na overlijden)
 
Ja
Portugal 2 of 5 dagen, afhankelijk van de relatie tot overledene; 14 tot 30 dagen onbetaald verlof voor een miskraam of beëindiging van zwangerschap om medische redenen Ja
Spanje 2 dagen, eventueel uitgebreid tot 4 dagen wanneer nabestaande moet reizen naar uitvaart Ja
Slovenië 1 dag (in meeste collectieve afspraken aangevuld tot 3 dagen) Ja
Frankrijk 3 dagen voor partner, ouder, broer/zus, 5 dagen voor kind Ja
Litouwen Tot 5 dagen Nee

In Nederland krijgen sommige werknemers al wel rouwverlof. Zij hebben daar dan recht op, op grond van de cao van hun sector. In 2017 was in negen cao's een verlofregeling opgenomen, in 2019 waren dat er al zestien. "Het is neemt toe", zegt een woordvoerder van CNV. "Maar uiteindelijk wil je een wettelijk rouwverlof als vangnet. Dan geldt het voor alle werknemers."

Werkgevers: wirwar van regelingen

De werkgeversclubs zeggen dat er al voldoende manieren zijn om verlof op te nemen, zoals bijvoorbeeld calamiteitenverlof, ziekteverzuim of het gebruik van het persoonlijk keuzebudget. Bovendien wijzen ze op de financiële lasten voor ondernemers die samenhangt met de 'wirwar van verlofregelingen.'

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt de implicaties van rouw op werk. Hierin wordt ook het rouwverlof meegenomen. De uitkomsten van dat onderzoek gaan eind januari naar de Tweede Kamer.

Verlies dierbare leidt bij werknemers vaakst tot afwezigheid van het werk

18 oktober 2023

In 2022 werkte 6 procent van alle werknemers in de voorafgaande twee jaar enige tijd niet of niet volledig na het overlijden van een dierbare. Bij 4 procent van de werknemers was dat vanwege het verlies van een partner, kind of een ouder. Het ging om een afwezigheid van een week of langer. Werknemers die een kind verloren, waren het vaakst voor langere tijd afwezig. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd.
Het is de eerste keer dat CBS en TNO onderzoek hebben gedaan naar de afwezigheid van werknemers wegens het overlijden van een naaste. Aan werknemers die hierdoor in de twee jaar voorafgaand aan de enquête langer dan een week niet (volledig) hebben gewerkt, is gevraagd hoe zij hun afwezigheid met de werkgever geregeld hadden.

Vooral na verlies kind of partner langer dan een week niet aan het werk

Vooral na het verlies van een kind of partner duurde het langer dan een week voordat werknemers weer (volledig) aan het werk waren.
Ruim drie kwart (76 procent) van de werknemers die een kind verloren, was langer dan een week niet of niet volledig aanwezig. Bij werknemers van wie de partner is overleden was dat 65 procent. Als het niet ging om een partner, kind of ouder, was 13 procent van de werknemers na een sterfgeval na een week nog niet (volledig) aan het werk.

Ziekmelding na verlies van kind of partner, verlof na verlies ouder

Werknemers die na het overlijden van een naaste langer dan een week niet (volledig) konden werken, regelden dit op verschillende manieren met de werkgever. Na het verlies van een partner of kind meldden de meesten zich ziek. Na het verlies van een ouder maakten werknemers vaker gebruik van ander betaald verlof, zoals bijzonder verlof of maatwerkafspraken, dan van ADV- of vakantiedagen. 1 op de 7 werknemers die niet of minder werkten na het verlies van een naaste, regelden dat met meerdere regelingen tegelijkertijd.

1 op de 6 had meer steun kunnen gebruiken

Werknemers die langer dan een week (deels) afwezig waren, is ook gevraagd of hun werkgever iets had kunnen doen om hen (nog) beter te ondersteunen. Ongeveer 1 op de 6 (16 procent) vond van wel. Hun werkgever had bijvoorbeeld kunnen informeren hoe het ging, minder druk kunnen zetten om weer aan het werk te gaan, of meer vrije tijd kunnen geven zonder dat dit ten koste ging van hun verlofsaldo. Vooral werknemers die ADV- of vakantiedagen hadden opgenomen om na het verlies van een naaste niet te hoeven werken, vonden dat de werkgever meer had kunnen doen.