Kraamverlof    Leeftijdsdagen 


Langdurend zorgverlof

Datum laatste wijziging: 10 augustus 2019  |  Trefwoorden: Verlof, Langdurend zorgverlof, Wet langdurend zorgverlof

Inhoud

 1. Wet langdurig zorgverlof
 2. Aanvraag
 3. Regels
 4. Opnemen vakantiedagen
 5. Einde langdurend zorgverlof
 6. Clausule
 7. Sluitstuk Wet arbeid en zorg

Wet langdurig zorgverlof

Vanaf 1 juni 2005 geldt de Wet langdurend zorgverlof. Hierdoor krijgen werknemers het wettelijke recht onbetaald verlof op te nemen om te zorgen voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. Het verlof mag niet voor andere familieleden (bijvoorbeeld een schoonouder) en niet-familieleden (bijvoorbeeld een buur) worden gebruikt.

Aanvraag

De werknemer moet langdurend zorgverlof twee weken vooraf aan het verlof schriftelijk bij de werkgever aanvragen. De werkgever mag de werknemer vragen om aanvullende informatie, zoals een doktersverklaring.

Regels

De regels zijn als volgt:
 • de werknemer gaat tijdens het langdurend zorgverlof tijdelijk in deeltijd werken, zodat hij een deel van het inkomen behoudt en arbeid en zorg kan combineren. In een aaneengesloten periode van twaalf weken gaat de werknemer voor de helft minder werken. Per jaar kan hij maximaal zes maal de wekelijkse arbeidsduur aan verlofuren opnemen (zes weken);
 • in overleg met de werkgever kan de werknemer ook kiezen voor een andere spreiding van het verlof: bijvoorbeeld zes achtereenvolgende weken fulltime (onbetaald) verlof;
 • het verlof mag niet langer duren dan achttien weken. De werknemer kan bijvoorbeeld gedurende achttien weken een derde van de normale werkweek vrij nemen;
 • voor parttimers geldt het verlof naar rato: als een werknemer bijvoorbeeld twintig uur per week werkt, kan hij of zij gedurende twaalf weken verlof opnemen voor tien uur per week
 • werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg het langdurend zorgverlof stopzetten als de werknemer ziek* wordt;
 • bij CAO kunnen afwijkende afspraken zijn vastgelegd.
* Het opnemen van langdurend zorgverlof heeft geen gevolgen voor de hoogte en duur van de eventuele uitkering van een werknemer op grond van de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het opnemen van langdurend zorgverlof heeft ook geen gevolgen voor de eventuele WW-uitkering van de werknemer, het zorgverlof wordt beschouwd als werktijd.

Opnemen vakantiedagen

De dagen waarop de werknemer langdurend zorgverlof opneemt, kunnen niet als vakantiedagen worden aangemerkt. Bij CAO of met de ondernemingsraad kan zijn geregeld dat vakantiedagen kunnen worden gebruikt om langdurend zorgverlof te compenseren. Uiteraard betaalt de werkgever de werknemer over die vakantiedagen gewoon het salaris door. Er mogen alleen afspraken zijn gemaakt over extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. Een werknemer heeft altijd recht op vier maal het aantal dagen dat hij in een week werkt.

NB: In de periode dat de werknemer langdurend verlof heeft, bouwt hij gewoon vakantiedagen op.

Einde langdurend zorgverlof

Het verlof eindigt als:
 • de duur van het verlof is verstreken;
 • als de persoon voor wie de werknemer het verlof heeft opgenomen, overlijdt;
 • als de persoon voor wie de werknemer het verlof heeft opgenomen niet langer levensbedreigend ziek is.

Clausule

Het recht is geclausuleerd: de werkgever kan het vanwege zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang weigeren. Ook deze vorm van verlof kent een bepaling die de werkgever voor het blok kan stellen: als de werkgever niet uiterlijk één week vóór de beoogde ingangsdatum meldt dat het verlof niet mogelijk is, dan is daarmee het verzoek ingewilligd.

Nadat het verlof is ingegaan, mag de werkgever dit niet meer terugdraaien.

Sluitstuk Wet arbeid en zorg

Het recht op onbetaald langdurend zorgverlof wordt als het sluitstuk van de Wet arbeid en zorg beschouwd, waarin ook de andere verlofregelingen gebundeld zijn: adoptieverlof, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, kortdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof en kraamverlof voor de partner, zie subrubriek Wet arbeid en zorg.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kraamverlof    Leeftijdsdagen