Vakantie en verlof    Arbeidstijdverkorting 


Adoptieverlof

Datum laatste wijziging: 28 december 2019  |  Trefwoorden: Verlof, Adoptie, Ouderschapsverlof

Inhoud

 1. Verschil
 2. Regels adoptieverlof
 3. Uitkering
 4. Ouderschapsverlof
 5. Geen gevolgen WW-uitkering
 6. Opbouw vakantiedagen
 7. Cijfers
 8. Zorg bij adoptie
 9. Wettelijke aanpassing 2015
 10. Wettelijke aanpassing 2019
 11. Wettelijke aanpassing 2020

Verschil

Tussen adoptie en pleegzorg is een verschil, bij adoptie ontstaan er definitieve familierechtelijke banden tussen het adoptiekind en de adoptie-ouder(s). Een pleegkind wordt voor een beperkte periode in het nieuwe gezin geplaatst, daarna gaat het kind als regel terug naar de rechtmatige ouders.

Voor een pleegkind, dat tijdelijk in het nieuwe gezin wordt geplaatst, zijn de verlofregels gelijk aan die van het adoptieverlof.

Regels adoptieverlof

In de Wet arbeid en zorg is adoptieverlof opgenomen, de regels zijn:
 • werknemers die een kind adopteren* hebben recht op vier aaneengesloten weken adoptieverlof, ook wel bindingsverlof genoemd. De werknemer mag het adoptieverlof niet in gedeelten opnemen;
 • beide ouders hebben recht op het verlof;
 • als een werknemer verlof wil opnemen omdat hij een kind gaat adopteren of in pleegzorg neemt, moet hij dat drie weken voordat hij verlof wil opnemen bij de werkgever melden;
 • het adoptieverlof mag ingaan vanaf twee weken voor de overdracht van het kind aan de adoptie-ouders en moet vervolgens binnen achttien weken worden opgenomen;
 • ook pleegouders krijgen recht op vier weken verlof, als bij plaatsing van het kind in het gezin duidelijk is dat het kind duurzaam in het gezin wordt opgenomen;
 • als meer kinderen tegelijk worden geadopteerd, kan de werknemer slechts één keer adoptieverlof opnemen;
 • tijdens het adoptieverlof bestaat geen recht op loondoorbetaling, maar wel een uitkering van het UWV (zie onder).
* Adoptie is de beslissing van een bevoegde autoriteit waarbij familierechtelijke betrekkingen tussen een minderjarig kind en twee personen tezamen of een persoon alleen tot stand worden gebracht.

Uitkering

Om een uitkering te krijgen, moet de werkgever twee weken voordat het verlof zal ingaan de uitkering bij het UWV aanvragen. De uitkering die de werknemer tijdens het adoptieverlof ontvangt, bedraagt 82% van het brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag van het loon.

Vooraf aan de uitkering moet de werknemer de volgende documenten overhandigen:
 • een bewijs van inschrijving van het kind in de Gemeentelijke Basis Administratie of melding bij de Vreemdelingenpolitie;
 • een machtiging tot voorlopig verblijf van het kind in Nederland. Deze machtiging is verstrekt door de Nederlandse ambassade in het land van het kind;
 • andere documenten waaruit blijkt dat de adoptie doorgaat, zoals een verklaring van een vergunning houdende adoptie-instelling.

Ouderschapsverlof

Een werknemer die een kind heeft geadopteerd, heeft recht op ouderschapsverlof, zie subrubriek Ouderschapsverlof.

Geen gevolgen WW-uitkering

Adoptieverlof heeft geen gevolgen voor het eventuele recht op een WW-uitkering.

Opbouw vakantiedagen

Deze opbouw gaat gewoon door.

Cijfers

Sinds de invoering van de Nederlandse adoptiewet in 1956 zijn in Nederland ruim 55 duizend kinderen geadopteerd. Tot 1970 waren dat vooral Nederlandse kinderen, daarna voornamelijk buitenlandse kinderen. In 2004 was bijna 60 procent van de buitenlandse adoptiekinderen van Chinese afkomst, de adoptie van Chinese kinderen hangt samen met het Chinese één-kindbeleid. Meisjes worden iets vaker geadopteerd dan jongens. (Bron: CBS)

In 2014 zijn er 354 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse adoptiegezinnen geplaatst. In 2013 waren dat er 401. China blijft nog steeds het grootste land van herkomst voor Nederland met 137 kinderen. Daarna de VS met 28 kinderen. Daarna volgt Bulgarije met 26 adopties in 2014.

Aanvragen 2009-2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aantal verzoeken 1e kind 1.462 1.290 1.004 657 540 572
Aantal verzoeken 2e en volgende kind 308 312 212 185 148 150
Totaal 1.770 1.602 1.216 842 688 722

(Bron: Adoptie.nl)

Zorg bij adoptie

Als personen een kind hebben geadopteerd, hebben zij ook recht op kraamzorg en/of een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld een medische screening. Als een kind onder de 12 maanden is geadopteerd, heeft men bij de meeste zorgverzekeraars recht op een vergoeding van de kosten van kraamzorg en de eigen bijdrage voor kraamzorg

Ook kan men het kind medisch laten screenen bij een kinderarts, dit word door de meeste zorgverzekeraars ook vergoed als men een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Is een kind geadopteerd ouder dan 12 maanden, dan kan men een medische screening laten doen bij een kinderarts, deze wordt door de meeste verzekeraars deels of helemaal vergoed.

Nb: De adoptie-uitkering is gewijzigd in een vergoeding voor Zorg bij adoptie.

Wettelijke aanpassing 2015

Werknemers hoeven per 1 januari 2015 adoptieverlof niet meer in een aaneengesloten periode op te nemen. Daarenboven wordt de opnametermijn uitgebreid van 18 naar 26 weken. Dit alles volgens de wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden die door de Eerste Kamer op 16 december 2014 is aangenomen.

Wettelijke aanpassing 2019

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen deze werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat namelijk van 4 naar 6 weken en geldt voor beide ouders.

Het verlof moet binnen 6 maanden - te rekenen vanaf de datum adoptie of in huis nemen - worden opgenomen.

Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering via UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Wettelijke aanpassing 2020

Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers recht hebben op zes weken pleegzorg- en adoptieverlof, deze regeling is onderdeel van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Tot 2020 duurde dit verlof nog maximaal vier weken. 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vakantie en verlof    Arbeidstijdverkorting