Sabbatical leave

Datum laatste wijziging: 1 augustus 2020  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Inhoud

  1. Financiering
  2. Geen wettelijk basis meer
  3. Staan werkgevers open voor sabbatical werknemers?
  4. Werkgevers regelen Sabbatical steeds minder
  5. Sabbatical leave; maximaal verlof sparen

Financiering

De afgelopen jaren zijn bij veel organisaties regelingen getroffen die werknemers in staat stelden tijd of geld te sparen om in de toekomst een langdurige verlofperiode te kunnen financieren. Eén van de mogelijkheden is dat de werknemer met de werkgever afspreekt dat hij een aantal jaren verlofdagen spaart en deze dagen op een rekening courant van spaarverlofdagen plaatst. Na een aantal jaren zal de inmiddels gegroeide rekening courant kunnen worden benut voor één of meerdere periodes van langer verlof. Neemt de werknemer alle gespaarde dagen in één keer op, dan wordt dit vaak sabbatical leave genoemd.NB: Sabbatical leave of sabbatical year - het in één keer opnemen van de gespaarde verlofdagen voor een (wereld)reis, bezinning, studie, of gewoon uitrusten - is een verschijnsel dat (alweer) in de USA zijn bakermat heeft. Sabbatical leave ontleent zijn naam aan het Bijbelse sabbatsjaar: elk zevende jaar, waarin de akkers onbebouwd moesten blijven en de slaven hun vrijheid kregen. Een jaar van herstel, rust en bezinning.

Geen wettelijk basis meer

Per 1 december 2001 is de Wet financiering loopbaanonderbreking (Wet Finlo) ingetrokken. Daarvoor in de plaats is in de Wet arbeid en zorg een soortgelijke regeling opgenomen, die op 1 januari 2006 in de levensloopregeling is geïntegreerd. En de levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft en vervangen door vitaliteitsregeling die in 2013 in zou gaan. Maar voor het zover was, werd de vitaliteitsregeling ingetrokken. En toen was er dus geen wettelijke basis meer de loopbaan te onderbreken.

Staan werkgevers open voor sabbatical werknemers?

Tot 2012 kon met de levensloopregeling gespaard worden voor verschillende vormen van verlof; zo ook voor een sabbatical. In dat laatste jaar gaven 28.000 mensen aan dat ze via de levensloopregeling aan het sparen waren voor een sabbatical. Sindsdien is verlof (onbetaald of betaald) niet zomaar meer mogelijk. Dit betekent dat een regeling tot verlof geheel tot stand komt in overleg met de werkgever.

Anno 2017 blijkt volgens een onderzoek bij 2601 werknemers een meerderheid van 59% geïnteresseerd in het nemen van een sabbatical, bijvoorbeeld om te gaan reizen, vrijwilligerswerk te doen, of een cursus te volgen. Daarnaast gaf 34% aan het nog niet te weten. Op de vraag 'Staat jouw werkgever open voor sabbaticals van werknemers' antwoordde 26% met 'nee' en 18% met 'ja'; 56% gaf aan het niet te weten. (Bron: HR Praktijk, 3 aug. 2017)

1 Red.: Het trekken van conclusies uit de antwoorden van een gering aantal ondervraagden, is een hachelijke zaak.

Werkgevers regelen sabbatical steeds minder

Steeds minder grote werkgevers hebben iets geregeld voor werknemers die een sabbatical willen. Dat blijkt uit een analyse van het Top Employers Institute onder 66 grote werkgevers in Nederland. Ondanks een kleine opleving afgelopen jaar, daalde het aantal bedrijven dat dit in de arbeidsvoorwaarden heeft geregeld de afgelopen 4 jaar met 10 procent.
Directeur Benelux Rutger Steyerberg van het Top Employers Institute deed geen aanvullend onderzoek naar de waarom-vraag, maar signaleert een toename van flexibiliteit in werktijden en dienstverbanden. Het zou dus kunnen dat tijdelijke sabbaticals vervangen worden door meer structurele oplossingen. Arbeidsjuriste Katja van Kranenburg van CMS vindt dat verlof in het beleid moet zijn opgenomen en geen vrijblijvende ad hoc-kwestie mag zijn. Het is belangrijk dat de taken van de werknemer worden overgenomen en dat er wordt nagedacht over het moment waarop verlof wordt opgenomen. En dat geldt ook voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. (BNR, 2-1-2019)

Red: De Levensloopregeling was ooit bedoeld om voor een Sabbatical te sparen. Helaas is die regeling verworden tot een "vroegpensioenregeling", wat nou juist absoluut niet de bedoeling was. En daarna afgeschaft. Wel eens afgevraagd hoeveel goede regelingen er zijn afgeschaft en slechte ervoor terug gekomen zijn?
 

Sabbatical leave, verlof sparen

Voor een werknemer zijn de opgespaarde vrije dagen meestal een belastingvrij bezit. De loonbelasting kent op dit punt een soepele regeling: de aanspraak op vakantie- en compensatieverlof is vrijgesteld, voor zover die aan het einde van het jaar niet meer bedraagt dan de arbeidsduur per week over een periode van 50 weken. Voor een fulltimer betekent dat 50 x 5 = 250 dagen vrijgesteld verlof. Praktisch betekent het dat een werknemer bijna 1 vol jaar kan sparen voor een Sabbatical leave. Wil de werknemer langer van een verlof genieten dan wel zich voor een goed doel inzetten, dan kan deze in overleg met de werkgever bovenop de gespaarde dag (betaald verlof) nog onbetaald verlof opnemen.