Geen recht op verlof kopie    Kosten verlofdag 


Kortdurend zorgverlof

Datum laatste wijziging: 25 februari 2021  |  Trefwoorden: Verlof, Kortdurend zorgverlof

Inhoud

  1. Voor wie?
  2. Duur
  3. Doorbetaling
  4. Verzet werkgever
  5. Afspraken in CAO
  6. Wet arbeid en zorg

Voor wie?

Het gaat hierbij om het verzorgen van een thuiswonend ziek kind, partner of zieke ouders. Vanaf 1 juli 2015 is het zorgverlof uitgebreid, ook de zorg voor een zieke buur, vriend of huisgenoot kan worden aangevraagd.
Het verlof moet medisch noodzakelijk en onvermijdelijk zijn, zo is uit jurisprudentie gebleken. In de praktijk betekent dit dat de werknemer eerst een andere oplossing voor het zorgprobleem moet zoeken.

Duur

De duur van deze zorg bedraagt per 12 achtereenvolgende maanden (dus niet per kalenderjaar) maximaal tweemaal de arbeidsduur per week (voor iemand die 5 dagen per week werkt dus maximaal 10 dagen per jaar).

Het gaat om de werkuren die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. In een CAO kunnen afwijkende regels over kortdurend zorgverlof staan.

Doorbetaling

De werknemer hoeft het zorgverlof niet aansluitend op te nemen. Werknemers die kortdurend zorgverlof opnemen, krijgen hun loon doorbetaald met een maximum van 70% van het maximum dagloon en een minimum van 100% van het minimumloon. In een CAO of bedrijfsreglement kan een hogere uitkering - tot maximaal het laatst genoten inkomen - staan.

Verzet werkgever

De werkgever kan zich tegen het opnemen van het zorgverlof verzetten op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. De werkgever mag het kortdurende zorgverlof weigeren als het bedrijf of de organisatie daarmee in ernstige problemen komt. Gaat de werkgever niet akkoord met het verzoek, terwijl het voor de werknemer echt belangrijk is, dan kan hij in het uiterste geval een rechter vragen uitspraak te doen.

NB: De werkgever is voor de helft van de kosten gecompenseerd door middel van een algemene lastenverlichting. Dit is gebeurd via een generieke (algemene) lastenverlichting voor alle werkgevers door het verlagen van de overhevelingstoeslag (OT) (1999).

Afspraken in CAO

Het is mogelijk om in CAO’s andere afspraken te maken over het recht op verlof, de duur van het verlof en de betaling. Zo kan men in een CAO bijvoorbeeld afspraken maken kortdurend zorgverlofdagen aan te merken als vakantiedagen*, of bij het ontbreken van een CAO, na (schriftelijke) overeenstemming met de OR of personeelsvertegenwoordiging. Ook het doorbetalen van 100% van het salaris komt voor.

In sommige CAO's staat geschreven dat de werkgever de kosten kan verhalen bij een daartoe opgericht fonds. Een voorbeeld is het Fonds Zorgverlof van grafimedia.

* Het gaat hierbij uitsluitend om bovenwettelijke vakantiedagen.

Wet arbeid en zorg

Het uitbreiden van de zorg vanaf 2015 staat beschreven in Wet arbeid en zorg

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Geen recht op verlof kopie    Kosten verlofdag