Arbeidsrecht    Ambtenaren 


All-in-one-loon

Datum laatste wijziging: 18 maart 2019  |  Trefwoorden: All-in-one-loon, Jurisprudentie

Inhoud

  1. Begrip
  2. Jurisprudentie over all-in 2014
  3. All-in loon blijkt niet uit loonstrook – recht op nabetaling
  4. Criterium 'voldoende duidelijk voor de werknemer'

Begrip

Vakantietoeslag, een 13e maand en (soms) zelfs opgebouwde vakantie-uren kunnen tegelijk met het salaris maandelijks worden uitgekeerd, dit komt veel voor bij werknemers1 die per uur worden betaald, de zogeheten uurloners. Deze wijze van betalen noemt men all-in-one-loon of all-in-uurloon.

1 Ook fysiotherapeuten ontvangen vaak een all-in-one-loon.

Jurisprudentie over all-in-uurloon 2014

Jurisprudentie: De kantonrechter te Amsterdam heeft op 10 januari 2014 bepaald dat een werkgever, een horecabedrijf, wel een all-in-uurloon mocht betalen aan zijn werknemers. In dit verband wijst de werkgever op de loonstrook2 waarop een uitsplitsing is gemaakt in het bruto uurloon, de vakantietoeslag en de vakantiedagen. Ook in het contract dat op basis van het model van de Horeca CAO was opgesteld, was vermeld dat de werknemer een bruto uurloon ontving, inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen (CV EXPL 13-1435).

2 Conclusie: Het is alleen toegestaan de vakantietoeslagbijslag in het uurloon te verwerken als op de loonstrook duidelijk blijkt welk deel van het loon de vakantietoeslag is. Dit moet apart worden gespecificeerd. De werknemer moet het loon en de vakantietoeslag duidelijk van elkaar kunnen onderscheiden. 

NB: Vakbonden: De jarenlange onenigheid tussen Albert Heijn en de vakbonden over de vraag of een all-in uurloon al dan niet is toegestaan, lijkt (voorlopig) beslecht met de uitspraak van de kantonrechter in Zaandam. Volgens deze rechter is het hanteren van een all-in uurloon onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar. 

All-in loon blijkt niet uit loonstrook – recht op nabetaling

Mag een werkgever een all-in loon betalen aan een werkneemster en is dit op de juiste wijze gebeurd? Volgens de kantonrechter in Rotterdam is op de loonstroken niet voldoende duidelijk gespecificeerd waaruit het loon was samengesteld. De werkneemster heeft recht op vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen en achterstallige vakantiebijslag. 

Het betalen van een loon, waarin een vergoeding voor de (opgebouwde) vakantiedagen inbegrepen is, is slechts toegestaan, indien dit niet belemmert dat de werknemer feitelijk vakantie opneemt én duidelijk gespecificeerd in de loonstroken vermeld staat welk gedeelte van het uitbetaalde loon de loonwaarde van de vakantiedagen behelst. In dit geval is hier geen sprake van geweest, aldus jurisprudentie d.d. 11 okt. 2018. (Bron: Salarisnet, 11 nov. 2018)

Criterium 'voldoende duidelijk voor de werknemer'

Een variabel all-in loon betalen is gebruikelijk in de fysiotherapiebranche. Sinds 2017 wordt door sommigen de vraag gesteld of een all-in loon wel correct is, toegespitst op de vraag of het all-in loon rekening houdt met doorbetaling van het loon tijdens de vakantie. 

Rechtbank Midden-Nederland heeft op 27 februari 2019 in een tussenvonnis geoordeeld dat het geoorloofd is om ook het loon tijdens vakantie door middel van een all-in loon te betalen als dat voldoende duidelijk is voor de werknemer. Dit hoeft niet te blijken uit de loonstroken, zolang de arbeidsovereenkomst zelf genoeg duidelijkheid geeft over deze looncomponent.
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Arbeidsrecht    Ambtenaren