Loonbetaling    Ontslag 


Nevenwerkzaamheden

Datum laatste wijziging: 17 augustus 2019  |  Trefwoorden: Arbeidsrecht, Nevenwerkzaamheden

Inhoud

  1. Meer dan één werkkring
  2. Bepalingen
  3. Belangenverstrengeling
  4. Openbaarmaking neveninkomsten ambtenaren
  5. Beding nevenwerkzaamheden

Meer dan één werkkring

Vele werknemers hebben meer dan één werkkring, vooral bij werknemers in deeltijd komt dit voor. In het algemeen zal er geen bezwaar bestaan als een werknemer arbeid een eigen bedrijf heeft of ook bij een andere werkgever onder contract staat. Andere namen voor dubbele werkzaamheden zijn nevenwerkzaamheden of nevenarbeid.

Bepalingen

De Arbeidstijdenwet stelt verplicht dat een werknemer ongevraagd het werken in een andere baan meldt, om beide werkgevers in staat te stellen het risico van overschrijding van de maximale wekelijkse arbeidstijd te voorkomen. Hetzelfde geldt voor de rusttijden.

In CAO’s, arbeidsvoorwaardenregelingen en individuele arbeidsovereenkomsten zijn vaak bepalingen opgenomen over nevenwerkzaamheden. Bij voorbeeld de bepaling dat een werknemer om toestemming moet vragen voordat hij nevenactiviteiten gaat verrichten. Als de nevenactiviteiten maken dat de werkzaamheden in het gedrang komen, mag de werkgever de nevenactiviteiten verbieden.

Belangenverstrengeling

Bij nevenwerkzaamheden speelt het beginsel van goed werknemerschap, de werknemer mag geen werkzaamheden verrichten, waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling met de activiteiten die hij bij zijn werkgever verricht. We komen hier op het terrein van het concurrentiebeding waar in subrubriek Concurrentiebeding over is geschreven.

Openbaarmaking neveninkomsten ambtenaren

De Eerste Kamer heeft in maart 2010 het wetsvoorstel over de openbaarmaking en verrekening van inkomsten uit nevenfuncties van politieke ambtsdragers van provincies, gemeenten en waterschappen aangenomen.

Voor de verrekening van neveninkomsten is de methodiek gekozen die op dit moment geldt voor leden van de Tweede Kamer. Dat betekent dat niet alle inkomsten voor verrichte nevenwerkzaamheden afgeroomd, maar slechts een deel in de gevallen dat de neveninkomsten een ondergrens overschrijden. De bepalingen gelden direct voor politieke ambtsdragers op gemeentelijk en provinciaal niveau met uitzondering van de zittende politieke ambtsdrager zolang deze zonder onderbreking zijn ambt vervult in dezelfde gemeente of provincie.

Voor politieke ambtsdragers die hun functie in deeltijd vervullen (raads- en statenleden en leden algemeen bestuur waterschap, alsmede wethouders die het ambt in deeltijd vervullen) geldt de verrekeningsregeling niet. Wel dienen zij hun nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties openbaar te maken.

Zie ook subrubriek 'Tweede inkomen'.

Beding nevenwerkzaamheden

Een beding nevenwerkzaamheden moet schriftelijk worden overeenkomen. Dat kan in een afzonderlijk document, maar het ligt meer voor de hand om het beding op te nemen als paragraaf in het arbeidscontract. Ondertekent je werknemer het contract, dan gaat hij automatisch ook akkoord met het nevenwerkzaamhedenbeding.

Het nevenwerkzaamhedenbeding bevat meestal een verbod op het verrichten van bepaalde activiteiten. Het moet dan gaan om werkzaamheden die op een of andere manier schade kunnen toebrengen aan jouw bedrijf. Bijvoorbeeld: (Bron en meer: Ondernemen met personeel, 5 sep. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Loonbetaling    Ontslag