Wet op de loonvorming

Datum laatste wijziging: 24 december 2015  |  Trefwoorden: ,

Bemoeienis overheid

Loonoverleg is het overleg over lonen en andere arbeidsvoorwaarden tussen werknemersorganisaties (vakbonden) en werkgeversorganisaties (verenigingen van werkgevers met als doel de belangen van een bedrijfstak te behartigen, bijvoorbeeld VNO-NCW en MKB-Nederland). Over het algemeen mengt de overheid zich weinig in de loononderhandelingen. Bij loononderhandelingen komen de initiële of reële loonstijging en de prijscompensatie aan de orde. In het particuliere bedrijfsleven is de loonvorming in beginsel vrij.

Een uitzondering is geregeld in artikel 10 van de Wet op de loonvorming. De minister van SZW ‘kan, indien naar zijn oordeel een zich plotseling voordoende noodsituatie van de nationale economie, veroorzaakt door één of meer schoksgewijze optredende externe factoren, het nemen van maatregelen ten aanzien van het peil van de loonkosten vereist, algemene regelen vaststellen betreffende lonen en andere op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden’. Werkgevers mogen van een dergelijk(e) loonmatigingsbesluit c.q. loonmaatregel niet afwijken, ook niet als de CAO anders bepaalt.