Loonbetaling

Datum laatste wijziging: 19 mei 2021  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Betalingstijdvak
 2. Werkgever betaalt te laat
 3. Niet werken, geen loon
 4. Loondoorbetalingsverplichting
 5. Loonstrook
 6. Invoering SEPA
 7. Werkgevers hebben begrip voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 8. Ontslag nemen na te late of onjuiste salarisbetaling
 9. Te laat betalen geen overtreding Wet minimumloon
 10. Werkgever moet minimumloon op tijd betalen
 11. Overgang van week- naar maandsalaris
 12. Na vakantie in quarantaine: loondoorbetaling of niet

Betalingstijdvak

De loonbetaling moet steeds na afloop van een betalingstijdvak worden voldaan. Als betalingstijdvak geldt in beginsel ten minste een week en maximaal een maand. Bij CAO of arbeidsovereenkomst kan hiervan ten nadele van de werknemer worden afgeweken en kan het tijdvak worden verlengd (7:623 BW). Als het loon te laat wordt betaald (zie onder), heeft de werknemer recht op een boeterente (7:625 BW).

Werkgever betaalt te laat

Te late betaling tot drie dagen ziet de overheid door de vingers, daarna geldt de wettelijke schadevergoeding: voor elke dag na de dag waarop het loon opeisbaar is geworden, bedraagt deze verhoging voor de vierde tot en met de achtste werkdag 5% van het brutoloon. Voor elke werkdag na de achtste werkdag komt daar 1% bij. De wettelijke verhoging kan echter nooit meer zijn dan 50% van het loon.

Wat te doen als de werkgever de verhoging waarop de werknemer recht heeft toch niet betaalt. De werknemer kan vervolgens zijn gelijk halen bij de kantonrechter. De rechter heeft de vrijheid een verhogingsbedrag vast te stellen dat de rechter redelijk vindt. Hij kan de wet volgen maar hij kan daar ook van in negatieve zin van afwijken. Is het laatste het geval dan spreekt men van "rechterlijke matigingsbevoegdheid".

Zie ook de site van de Rijksoverheid.

Niet werken, geen loon

De werkgever hoeft geen loon te betalen als de werknemer niet werkt, in juristentaal: 'Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht' (7:627 BW). Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen: het loonbetaling gaat gedurende de vakantie gewoon door en hetzelfde geldt als er door brand of het ontbreken van grondstoffen niet gewerkt kan worden.

Loondoorbetalingsverplichting

Het risico van het ontbreken van werk komt voor rekening van de werkgever. De werkgever moet het loon doorbetalen*, ook als er geen werk is. De werkgever kan slechts gedurende (de eerste) zes maanden van de arbeidsovereenkomst gebruikmaken van de mogelijkheid om in de arbeidsovereenkomst schriftelijk af te wijken van de loondoorbetalingsverplichting. Daarna kan de werkgever alleen van de loondoorbetalingsverplichting afwijken als de CAO daartoe ruimte biedt (7:628, BW).

* Loondoorbetaling geldt ook voor de bouwsector wanneer vanwege extreme weeromstandigheden - zoals vorst - niet gewerkt kan worden, zie subrubriek Vorst- en hitteverlet.

Uit jurisprudentie valt op te maken dat een werknemer voor het recht op loon bereid moet zijn de arbeid te verrichten. Als een werknemer niet aan het bereidheidvereiste voldoet, heeft hij alsnog geen recht op loon.

Ook de Hoge Raad heeft zich in deze uitgesproken: als een zieke werknemer weigert passende arbeid te verrichten, vervalt zijn gehele loonaanspraak. Dit geldt niet alleen voor de uren waarin hij passende arbeid moet verrichten, maar ook voor de uren waarvoor hij arbeidsongeschikt is. Zie uitspraak Hoge Raad van 6 juni 2014. (Bron: Cassatieblog, 18 jun. 2014)

De Rechtbank Noord-Nederland (0[zt]=ECLI%3ANL%3ARBNNE%3A2017%3A4367&zt0[fi]=AlleVelden&zt0[ft]=Alle+velden&so=Relevance&ps[]=ps1">29 september 2017) stelt de accountmanager in het gelijk en veroordeelt Hooghoudt het loon aan de accountmanager door te betalen. De rechter neemt als uitgangspunt (aan de hand van medische verklaringen) dat de accountmanager voldoende heeft aangetoond dat hij verslaafd is aan alcohol en daarvoor intensief wordt behandeld. Daarmee staat, aldus de rechter, vast dat de accountmanager wegens een alcoholverslaving arbeidsongeschikt is en dus recht heeft op loondoorbetaling. Dat de accountmanager pas in het kader van de procedure kenbaar heeft gemaakt dat hij verslaafd is aan alcohol, doet daar niets aan af. De vordering van Hooghoudt tot betaling van de schade aan de auto wordt afgewezen: het door de accountmanager aangespannen kort geding leent zich niet voor een oordeel door de rechter over de schadevergoeding. Hooghoudt moet daar een aparte (bodem)procedure voor starten.

Loonstrook

De werkgever is verplicht ten tijde van de maandelijkse (week of dag) betaling aan de werknemer een loonstrook te geven, zie ook subrubriek Loonstrook en jaaropgaaf.

Invoering SEPA

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) vervallen de vertrouwde Nederlandse rekeningnummers en worden ze vervangen door hun Europese tegenhanger IBAN. Bedrijven in het eurogebied krijgen een halfjaar langer de tijd - dus tot 1 augustus 2014 - om over te stappen op het Europese betalingssysteem SEPA.

NB: Per 1 augustus 2014 is Nederland over op IBAN, maar een uitzondering wordt gemaakt voor de goede doelen die actiematig worden ingezet, zoals Giro 555 en Serious Request. Voor deze goede doelen is in samenspraak met banken en de brancheorganisatie VFI en collega-koepelorganisaties een uitzondering gemaakt. Zij krijgen tot 1 februari 2016 om te migreren naar IBAN.

Werkgevers hebben begrip voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Werkgevers zijn in Nederland gebonden aan de loondoorbetalingsverplichting. Deze houdt in dat een werknemer recht houdt op een deel van zijn loon op het moment dat hij of zij verzuimt wegens ziekte. Het is een zware verplichting; de kosten voor een werkgever kunnen behoorlijk hoog zijn. Desondanks hebben de meeste werkgevers begrip voor deze verplichting. In Nederland zijn er vrijwel geen werkgevers die de loonbetaling aan een werknemer meteen zouden willen stopzetten op het moment dat deze zich ziek meldt. (Bron: Panteia, 8 jun. 2015)

Ontslag nemen na te late of onjuiste salarisbetaling

Uit onderzoek van SD Worx, wereldwijde HR en payroll service-provider, laat zien dat liefst 55 procent van de Nederlandse ondervraagden regelmatig te laat is betaald door zijn werkgever. Nederlandse werknemers lopen het grootste risico op te late betaling. Ter illustratie: de vertraging in Oostenrijk was gemiddeld drie weken.

In 48 procent van de Europese gevallen was de betaling behalve te laat, ook nog onjuist. In 79 procent van de gevallen werd de fout door de medewerker zelf geconstateerd en gemiddeld 44 procent van de respondenten overweegt ontslag te nemen na onjuiste betaling. (Bron: CM, 14 jul. 2017)

Te laat betalen geen overtreding Wet minimumloon

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het te laat betalen van het loon nog geen overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag inhoudt. Daar de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geen uitbetalingstijdstip noemt waarop het minimumloon moet zijn betaald, kan het niet tijdig betalen van het wettelijk minimumloon ook niet als een overtreding worden aangemerkt.

In het hoger beroep van de minister van SZW bevestigt de Raad van State deze uitspraak. (Bron: SDU, 13 nov. 2017)

Werkgever moet minimumloon op tijd betalen

De werkgever is verplicht het loon op tijd te betalen. De Wet op het minimumloon wijzigt zodat mogelijke discussie wordt voorkomen over het moment van betalen van het minimumloon. Deze wijziging is opgenomen in de Vijfde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2018. De Verzamelwet SZW 2018 is op 14 november 2017 aangenomen door de Tweede Kamer.

Het betreft de volgende toevoeging aan artikel 7 van de Wet minimumloon: De werkgever is met toepassing van artikel 623 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verplicht het minimumloon tijdig te voldoen. (Bron en meer: Salarisnet, 13 nov. 2017)

Overgang van week naar maandsalaris

Zomaar van weekbetaling overgaan op maandbetaling, is natuurlijk niet mogelijk. Van werknemers kan niet verwacht worden dat zij met hun weekloon een hele maand overbruggen. Daarom treffen werkgevers bijna altijd overgangsmaatregelen. Meestal geeft de werkgever een voorschot van bijvoorbeeld 3 weeksalarissen en verschuift de datum waarop het maandloon steeds wordt uitbetaald. De werkgever betaalt dan het eerste maandbedrag op de 20ste van de maand en vervolgens schuift de betaling van het maandloon iedere maand een paar dagen op en na een paar maanden wordt die dag van uitbetaling op de 25ste gesteld. Het voorschot van 3 weken wordt dan gedurende een half jaar ingehouden c.q. verrekend met overwerk of (een deel van) de vakantietoeslag.

Na vakantie in quarantaine: loondoorbetaling of niet

De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje weet dus dat van hem verwacht wordt dat hij na terugkeer in quarantaine gaat. Tenzij hij thuis kan werken, betekent dit dat hij zijn arbeid niet kan verrichten. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dan dat hij tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon heeft als hij zijn arbeid niet kan verrichten. (Bron: AWVN, 17 mei 2021)