Getuigschrift

Datum laatste wijziging: 8 september 2018  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

  1. Wettelijke verplichting
  2. Gevolgen weigering werkgever
  3. Jurisprudentie
  4. Mag werkgever een negatieve referentie afgeven?

Wettelijke verplichting

De werkgever is verplicht aan het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer op diens verzoek een getuigschrift uit te reiken (7:656 BW). Het getuigschrift vermeldt:

  • de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week;
  • de begindatum en de einddatum van het dienstverband;
  • een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan*;
  • een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd*;
  • indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden*;
  • indien de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en hij deswege schadeplichtig is geworden, is de werkgever gerechtigd dit in het getuigschrift te vermelden.

* Deze gegevens mogen alleen op verzoek van de werknemer in het getuigschrift worden vermeld.

Gevolgen weigering werkgever

De werkgever die weigert het gevraagde getuigschrift af te geven, in het getuigschrift door opzet of schuld onjuiste mededelingen opneemt of het getuigschrift van een kenmerk voorziet of op een bepaalde wijze inricht om daarmee aangaande de werknemer enige mededeling te doen die niet in de bewoordingen van het getuigschrift is vervat, is zowel ten opzichte van de werknemer als tegenover derden aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Zie voor meer informatie de site van de Arbeidsrechter.

Jurisprudentie

Een ex-werknemer vindt dat haar getuigschrift niet de werkelijkheid weergeeft. De rechter vindt van wel en geeft een opsomming van de minimale eisen voor een getuigschrift. (Bron: JWB Rechtspraak Arbeidsrecht, 15 apr. 2014)

Mag werkgever een negatieve referentie afgeven?

Het onderwerp referenties zit dicht aan tegen het getuigschrift. In dit geval buigt de rechter zich over een referentie die ook negatieve informatie bevatte, publicatie d.d. 21 aug. 2018.

In het onderhavige geval had de sollicitant in een sollicitatieprocedure zijn ex-werkgever als referent aangewezen en daarmee gaf hij toestemming in het afgeven van gegevens over zijn persoon en over zijn functioneren (vergelijk art. 6 lid 1 sub 1 van de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming en art. 8 van de tot die datum geldende Wet bescherming persoonsgegevens.).
Let wel: er zijn werkgevers die in principe geen gegevens over het functioneren van oud-werknemers verstrekken, behoudens wanneer de werknemer daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
De uitspraak van de rechter kort samengevat: ''Bij het verstrekken van een referentie geldt als uitgangspunt dat zoveel mogelijk relevante informatie aan de potentiële werkgever mag – en zelfs moet – worden verstrekt. Dat geldt ook van zogenoemde negatieve informatie die ertoe kan leiden dat de potentiële werkgever besluit om af te zien van het in dienst nemen van deze sollicitant." Bron, About HRM, 7 sep. 2018)