Onwerkbaar weer    Participatiewet 


Overlijden

Datum laatste wijziging: 20 februari 2020  |  Trefwoorden: Overlijden, Anw, Bedrijfsongeval, Affectieschade, Claim, Werkgever

Inhoud

 1. Doorbetaling inkomen één maand
 2. Vrijwillige loondoorbetaling werkgever
 3. Collectieve ongevallenverzekering
 4. Uitkeringen pensioen of Anw
 5. Bedrijfsongeval met dodelijke afloop
 6. Naslag
 7. Wet Zorg- en Affectieschade
 8. Steun na partnerverlies
 9. Kans op overlijden tijdens werkzame leven
 10. Schade claimen na bedrijfsongeval
 11. Affectieschade
 12. Geldwijzer nabestaande
 13. Zijn na overlijden betaalde medische kosten aftrekbaar?
 14. Werkgever overlijdt

Doorbetaling inkomen één maand

Bij overlijden van de werknemer is de werkgever verplicht (7:674 BW) aan de ‘nagelaten betrekkingen’ het inkomen vanaf de dag van het overlijden nog een maand door te betalen. Onder nagelaten betrekkingen wordt hier verstaan de echtgenote of echtgenoot waarvan de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde en bij gebreke daarvan de minderjarige wettige of erkend natuurlijke kinderen en bij gebreke daarvan aan degene met wie hij in gezinsverband samenleefde en van wie hij de kostwinner was.

Vrijwillige loondoorbetaling werkgever

In aanvulling op de loondoorbetalingsplicht van een maand, kan, als een werknemer overlijdt, de werkgever een eenmalige overlijdensuitkering aan de erfgenamen doen toekomen. Een dergelijke uitkering is in totaal tot een bedrag van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van het overlijden, vrijgesteld van loon/inkomstenbelasting en sociale premies. Als de uitkering hoger is dan het vrijgestelde bedrag, dan is het meerdere belast.

In het Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB2011/1828M gaat de Belastingdienst in op bovenmatige vrijstellingen (par. 2.3).

Zie ook subrubriek Uitkering bij overlijden en invaliditeit.

Collectieve ongevallenverzekering

Organisaties kunnen daarnaast voor de werknemers een collectieve ongevallenverzekering afsluiten. Deze verzekering kan bijvoorbeeld een 24-uurs dekking (inclusief weekend en vakantie) geven indien het ongeval blijvende invaliditeit of overlijden veroorzaakt. De verzekeringsmaatschappij kan eventueel de ongevallen beperken tot bedrijfsongevallen. De uitkering wordt onder loonheffing uitgekeerd.

Uitkeringen pensioen of Anw

Het overlijden van de partner kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van de nabestaanden. Het inkomen valt mogelijk geheel weg, misschien komt de nabestaande in aanmerking voor het weduwen-/weduwnaarspensioen, eventuele kinderen voor het wezenpensioen en mogelijk heeft de nabestaande(n) eigen inkomsten. In bepaalde gevallen komen nabestaanden in aanmerking voor uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw), zie subrubriek Algemene nabestaandenwet.

Bedrijfsongeval met dodelijke afloop

Als het overlijden een direct gevolg is van een bedrijfsongeval, dan is de werkgever verplicht de Inspectie SZW hierover te informeren.

De werkgever is tevens verplicht een overlijdensuitkering te verstrekken aan de nabestaanden.

Of niet-genoten vakantie-/verlofdagen aan de nabestaanden moeten worden uitbetaald, valt te bezien. Uitspraken van kantonrechters geven een wisselend beeld.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Wet Zorg- en Affectieschade

Een kind wordt bijvoorbeeld aangereden en blijft levenslang ernstig gehandicapt. Of een partner komt te overlijden door een medische fout. Ook een geweldsmisdrijf kan de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld een vader die wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven. ‘Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking’, aldus minister Dekker. ‘Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.’

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval. Dit voorkomt procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

De Eerste Kamer heeft op 10 april 2018 het wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aangenomen. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking. (Bron: RechtenNieuws, 10 apr. 2018)

Schade claimen na arbeidsongeval

Het gevolg van de Wet Zorg- en Affectieschade is, dat als een werknemer overlijdt of ernstig letsel oploopt door een arbeidsongeval en de werkgever hiervoor blaam treft, deze een schadevergoeding moet gaan betalen aan de familie van het slachtoffer. Eerder is al geregeld dat slachtoffers een schadevergoeding kunnen claimen, maar voor familie was niets geregeld. Meestal speelt affectieschade bij geweldsmisdrijven, medische fouten en verkeersongevallen, maar ook arbeidsongevallen en milieudelicten kunnen aanleiding zijn voor een claim.

Bescherming tegen gevaarlijke arbeidsomstandigheden
Er moet dan sprake zijn van een ‘onrechtmatige daad’ tegenover het slachtoffer. Bijvoorbeeld als de werkgever verzaakt heeft de werknemer te beschermen tegen gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Een uitkering is mogelijk bij overlijden of bij ‘ernstig en blijvend’ letsel. Dat is het geval als iemand 70% van zijn lichamelijke of geestelijke functies verliest. Emotionele schade voor het slachtoffer en zijn familie kan ook een criterium zijn. De hoogte van de uitkeringen kunnen variëren van € 12.500 tot € 20.000. Dit hangt af van de relatie met de naaste en de schuldvraag.

Steun na partnerverlies

Gemiddeld verliezen elke dag alleen al ruim zes vaders en moeders met minderjarige kinderen hun partner. Er moet van alles worden geregeld, hulp is dan vaak meer dan welkom. Daarom starten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de gemeente Zwolle, stichting De Jonge Weduwe en welzijnsorganisatie WIJZ met een proef.

De pilot heeft een looptijd van een jaar. SZW ondersteunt de pilot eenmalig met een subsidie van € 122.000.

Vervolg

In de gemeente Zwolle is die steun de afgelopen anderhalf jaar geboden met de pilot ‘steun na partnerverlies’. De nabestaanden die ondersteuning kregen laten weten dat dit voor hen van grote waarde is geweest. Dankzij de pilot konden zij hun verhaal kwijt bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, werden ze praktisch ondersteund en ontstond er meer begrip in hun omgeving.

De organisatie die de pilot uitvoerde, stichting Wijz, zegt dat het ontwikkelde aanbod een bijdrage levert aan het voorkomen van uitval van nabestaanden (en kinderen) op een later moment. Vanwege de positieve resultaten heeft de gemeente Zwolle besloten de activiteiten voort te zetten als regulier aanbod.

Dankzij een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methodieken is de pilot geschikt voor overdracht naar andere gemeenten. De handreiking voor gemeenten en overige ondersteunende informatie is te vinden op de website www.steunnapartnerverlieszwolle.nl/overdracht.

Kans op overlijden tijdens werkzame leven

De kans op overlijden tijdens uw werkzame leven bedraagt 9% (Bron: Safety-coaching)

Affectieschade

Vanaf 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade.

Nabestaanden* van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend lichamelijk of psychisch letsel komen in aanmerking voor een vergoeding. Affectieschade wordt alleen vergoed bij gebeurtenissen die door een ander zijn veroorzaakt, zoals misdrijven en verkeersongevallen.

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de relatie die de nabestaande of naaste heeft tot het slachtoffer. Als er sprake is van een misdrijf is het bedrag hoger. De vergoeding is minimaal € 12.500 en maximaal € 20.000. (Bron: slachtofferhulp, dec. 2018)

* Omdat in bepaalde gevallen meerdere personen voor dezelfde vergoeding in aanmerking komen, kan het totaalbedrag fors oplopen. Denk aan de partner, kinderen, ouders, broers, zussen en degene met wie de overledene samenwoonde, die allemaal een claim kunnen indienen waardoor het totaal bedrag gemakkelijk op of zelfs boven € 100.000 kan uitkomen.

Geldwijzer nabestaande

In 2018 verloren 56.000 samenwonenden en gehuwden hun partner door overlijden. Nabestaanden verliezen meer dan alleen hun partner: ook het inkomen van die partner valt weg en dat kan een forse inkomensdaling veroorzaken. Het hangt van het inkomen van de nabestaande en de eventuele aanvullende financiële regelingen af welk effect het verlies heeft op het totale huishoudinkomen.

Meer dan tienduizend bezoekers hebben in de eerste twee weken na de lancering de Geldwijzer Nabestaanden ingevuld. Deze tool (2019) biedt huishoudens een startpunt om inzicht te krijgen in de financiële regelingen die voor hen gelden na een overlijden. De Geldwijzer Nabestaanden is ontwikkeld samen met de Pensioenfederatie en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zijn na overlijden betaalde medische kosten aftrekbaar?

De erfgenamen mogen ieder een evenredig deel van de kosten in mindering brengen in hun aangifte inkomstenbelasting. Voor de erfgenamen is er een drempel, zie onderstaand drempel jaar 2020:

Drempelinkomen

Drempel

Meer dan

Niet meer dan

-

€ 7.863

136

€ 7.863

€ 41.765

1,65% van het drempelinkomen

€ 41.765

-

€ 689 + 5,75% van het bedrag boven € 41.765


Werkgever overlijdt

Wanneer een werknemer overlijdt, leidt dit tot het einde van het dienstverband en wordt meestal 1 volle maand lang het loon doorbetaald. (zie hierboven)
Maar als een werkgever overlijdt eindigt het dienstverband niet, tenzij dit nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. De arbeidsovereenkomst blijft dus bestaan. Dit is geregeld in artikel 675 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7.

De arbeidsovereenkomst eindigt niet door de dood van de werkgever, tenzij uit de overeenkomst het tegendeel voortvloeit. Echter zijn zowel de erfgenamen van de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst, voor een bepaalde tijd aangegaan, op te zeggen met inachtneming van de artikelen 670 en 672 als ware zij aangegaan voor onbepaalde tijd. Wanneer de nalatenschap van de werkgever ingevolge artikel 13 van Boek 4 wordt verdeeld, komt de bevoegdheid van de erfgenamen, bedoeld in de vorige zin, toe aan zijn echtgenoot of geregistreerde partner.

Specifiek afspreken vanwege omstandigheden

In de wet staat dus dat de arbeidsovereenkomst in principe niet eindigt bij de dood van de werkgever. Partijen kunnen echter onderling wel anders afspreken. Bijvoorbeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij overlijden van de werkgever. Dat kan slim zijn in het geval we te maken hebben met een kleine onderneming. Soms vloeit zo’n afspraak voort uit de omstandigheden waaronder gewerkt wordt.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Onwerkbaar weer    Participatiewet