Sollicitatieplicht WW

Datum laatste wijziging: 6 januari 2020  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Afspraken UWV
 2. In voldoende mate
 3. Opleidingen
 4. Dreigende werkloosheid
 5. Helft van de werkzoekenden krijgt geen reactie op sollicitatie
 6. Weigeren seizoenswerk beter aanpakken
 7. Verplicht solliciteren demotiveert vaak
 8. Vrijstelling sollicitatieplicht één jaar voor pensioengerechtigde leeftijd
 9. Petitie voor basisinkomen werkloze 55-plussers
 10. Een jaar voor pensioen stoppen met solliciteren

Afspraken UWV

Op grond van artikel 31a van de Wet SUWI wordt van iedere werkloze werknemer de kans op werk beoordeeld. Op basis van die beoordeling maakt UWV afspraken met de individuele werknemer over welke activiteiten van hem worden verwacht. Dat betreft allereerst sollicitatieactiviteiten omdat sollicitaties de kortste weg naar werk vormen. Sollicitaties zijn vormvrij: het versturen van een open of gerichte sollicitatiebrief, de inschrijving bij een uitzendbureau, een (spontaan) sollicitatiebezoek aan een werkgever, het voeren van een sollicitatiegesprek en dergelijke zijn allemaal sollicitatieactiviteiten. Wel dient een sollicitatieactiviteit te allen tijde concreet en verifieerbaar te zijn.

NB: Staatsecretaris Klijnsma meldde dat circa 30 procent van de bijstandsgerechtigden is vrijgesteld van sollicitatieplicht. (Bron: Omroep West, 22 jan. 2014)

In voldoende mate

Solliciteren moet in voldoende mate gebeuren. Wat voldoende is, hangt af van de individuele omstandigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de regionale arbeidsmarktsituatie en het aantal beschikbare vacatures, de mogelijkheden van de werknemer en eventueel aanwezige medische beperkingen en het begrip passende arbeid.

Niettemin is er een algemene regel: elke 4 weken 4 sollicitatie-activiteiten1 uitvoeren en deze doorgeven aan UWV. De vorm waarin de sollicitatieactie-activiteiten worden uitgevoerd, is vrij.

1 Uit onderzoek bleek dat circa driekwart van de WW'ers meer dan 4 sollicitatie-activiteiten per 4 weken onderneemt. Logisch, want vrijwel alle WW'ers willen weer graag aan het werk.

Opleidingen

UWV kan ook andere inspanningen verlangen van de werknemer, naast of in plaats van sollicitaties, zoals het volgen van een opleiding, van workshops of door het verrichten van vrijwilligerswerk.

Dreigende werkloosheid

De bovengenoemde invulling van de sollicitatieplicht geldt vanaf het moment dat deze is vastgelegd in de re-integratievisie tussen de werknemer en UWV. Echter, ook voordat de re-integratievisie is opgesteld, kunnen al activiteiten verlangd worden. Voor meer informatie, zie het Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2012.

Helft van de werkzoekenden krijgt geen reactie op sollicitatie

43% van de Europese werkzoekenden hoort na een sollicitatie niets meer van het bedrijf waar ze gesolliciteerd hebben. Het niet communiceren van een afwijzing kan serieuze gevolgen hebben. 84% van de sollicitanten gaat negatief denken over de werkgever op het moment dat zij geen afwijzing ontvangen. Zij krijgen een negatieve associatie met het bedrijf. Dit is niet alleen slecht voor de employer brand van het bedrijf, maar ook voor de omzet van het bedrijf.

Weigeren seizoenswerk beter aanpakken

Gemeenten moeten beter hun best doen om te zorgen dat bijstandsgerechtigden in de seizoensarbeid aan de slag gaan. Het kabinet moet ervoor zorgen dat ze de rijkssubsidie die ze hiervoor krijgen goed besteden. Ook moet het kabinet ervoor zorgen dat er geen belemmerde regels zijn voor bijstandsgerechtigden om seizoenswerk te accepteren. VVD en PvdA drongen hier via moties (2014) op aan.

Verplicht solliciteren demotiveert vaak

Mensen die een WW-uitkering ontvangen, hebben een aantal verplichtingen. De kennis van die verplichtingen en de bereidheid die na te leven varieert sterk tussen WW’ers. UWV heeft een onderzoek laten uitvoeren onder WW’ers naar hun perceptie van de plichten bij een WW-uitkering. Enkele bevindingen:
 • Als belangrijkste plicht zien WW’ers de sollicitatieplicht. De intrinsieke motivatie om te solliciteren is hoog: 80% van de WW’ers solliciteert omdat zij dit zelf willen en het belangrijk vinden. Dit betreft vooral hoger opgeleiden en WW’ers die vinden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een baan.
 • De sollicitatieplicht kan demotiverend werken bij deze intrinsiek gemotiveerde WW’ers. Zij voelen zich daardoor gecontroleerd en beperkt in hun autonomie. Dit betekent dat het van belang is hoe UWV over de sollicitatieplicht communiceert. Een overweging is om deze WW’ers meer keuzevrijheid te geven bij hun sollicitatieactiviteiten en hen zelf doelen te laten stellen in een Werkplan.
 • Lager opgeleiden, 60-plussers en WW’ers die de kans op een baan klein achten, zijn minder intrinsiek gemotiveerd om te solliciteren. (Bron en meer: UWV Kennisverslag 2016-5, juni 2016)

Vrijstelling sollicitatieplicht één jaar voor pensioengerechtigde leeftijd

In zijn brief van 22 december 2016 over de uitwerking van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers heeft minister Asscher geïnformeerd dat hij van plan is te regelen dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor iedereen die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De vrijstelling geldt niet voor WW-gerechtigden die tijdens de duur van de werkloosheid deze leeftijd bereiken.

De vrijstelling vanaf één jaar voor pensioengerechtigde leeftijd geldt ook voor mensen in de ZW, WIA en IOW.

Petitie voor basisinkomen werkloze 55-plussers

Begin een experiment met een basisinkomen voor werkloze 55-plussers opdat het loont om te werken en ouderen zich geen vernederingen meer hoeven laten welgevallen. Een petitie met die strekking, ondertekend door 100 duizend mensen, overhandigt Antoinette Hertsenberg van het tv-programma Radar op dinsdag 14 november 2017 aan de Tweede Kamer.

Voor oudere werklozen is het stelsel van sociale zekerheid een hel, stelde Hertsenberg vast in twee uitzendingen van Radar Extra. Ze raken verstrikt in het ingewikkelde systeem van uitkeringen en toeslagen en moeten verplicht solliciteren om hun uitkering te behouden. De kans dat ze werk vinden is nihil: 10 procent van de 55-plussers en 3 procent van de 60-plussers komt weer aan de bak. Het voortdurend moeten solliciteren levert veel stress op.

Zelfs als ze parttimewerk aannemen, kunnen ze het recht op toeslagen verliezen. Als ze
meerdere werkgevers hebben, moeten ze soms zo veel belasting betalen dat ze er amper of niet op vooruitgaan. In sommige gevallen houden ze zelfs minder over. Hertsenberg had een bijstandsgerechtigde in de uitzending die tijdelijk 28 uur per week werk had en 200 euro per maand minder overhield. (Bron: De Volkskrant, 13 nov. 2017)

Een jaar voor pensioen stoppen met solliciteren

Na bijna 1,5 jaar is het dan zover, een oudere werkloze mag een jaar voor de ingangsdatum AOW stoppen met solliciteren, de regeling is op 1 mei 2018 ingegaan.

Iemand die het laatste jaar voor zijn pensioen wordt ontslagen, was al vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Maar ouderen die al langer werkloos waren, moesten wel tot exact de AOW-leeftijd doorgaan met het zoeken naar een baan. Wat begon bij minister Asscher is nu door minister Koolmees afgemaakt. (Bron: NOS, 30 april 2018)

Ga terug naar rubriek Werkloosheid.