Ontslagbescherming (bij ziekte)    Overlijden 


Onwerkbaar weer

Datum laatste wijziging: 18 augustus 2018  |  Trefwoorden: Onwerkbaar weer, Calamiteitenregeling

Inhoud

 1. WW-uitkering
 2. Melding
 3. Loon doorbetalen
 4. Voorwaarden
 5. Dagen die niet meetellen voor de WW
 6. Hoogte en duur WW-uitkering
 7. Uitzendkrachten
 8. Werknemer werkt voor meer dan 1 werkgever
 9. Aanvraagformulier
 10. Samenvoeging regelingen

WW-uitkering

Als een werknemer als gevolg van extreme weersomstandigheden vorst, wateroverlast of storm- niet kan werken, dan komt hij in principe in aanmerking voor een WW-uitkering.

NB: Is er sprake van vorst dan gelden andere regels, zie Vorst- en hitteverlet.

Melding

De melding geschiedt bij het UWV en wel op de eerste werkdag waarop de werknemers niet kunnen werken. Deze melding moet ook worden gedaan als de werkgever het loon van uw werknemers doorbetaalt, zie onder. Ook moet worden gemeld als de werknemers weer een week hebben gewerkt.

Loon doorbetalen

De wet schrijft voor (7-628 BW)dat 'de werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen'.

In de praktijk betaalt de werkgever de eerste dagen het loon als regel door. Deze dagen worden wachtdagen genoemd. Hoeveel dagen dit zijn, hangt af van de bedrijfstak, de CAO en soms van de functie.


 

Voorwaarden

Algemeen: de werknemers krijgen alleen dan een WW-uitkering als de werkgever er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat het werk moet stoppen. Ook moet het weer direct invloed hebben op het werk.

Meer specifieke voorwaarden zijn:
 • het onwerkbare weer valt niet onder het normale bedrijfsrisico;
 • de werkgever is niet verplicht om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer;
 • de persoon in kwestie is een werknemer (een ZZP-er valt buiten de regeling);
 • de werknemer kan door het slechte weer minstens 5 uur per week of meer niet werken;
 • als de werknemer minder dan 10 uur per week werkt, geldt dat hij door het slechte weer minimaal de helft van zijn uren niet heeft kunnen werken;
 • de werknemer is beschikbaar om te werken;
 • ook tijdens deeltijd-WW kan de werknemer WW bij onwerkbaar weer krijgen.

De uren waarvoor de werknemer WW bij onwerkbaar weer krijgt, gelden voor deeltijd-WW als gewerkte uren.

Dagen die niet meetellen voor de WW

Tijdens periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee:
 • feestdagen;
 • bijzonder verlof;
 • rustdagen;
 • atv-uren en roostervrije dagen;
 • vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen;
 • al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers;
 • dagen waarop uw werknemer in detentie is.

Hoogte en duur WW-uitkering

De WW-uitkering is 75% van het loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan lager, namelijk 70%. In de meeste CAO’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100% van zijn dan geldende inkomen. De uitkering gaat in na de eventuele wachtdagen en stopt zodra de werknemer weer kan werken.

Uitzendkrachten

Ook werkgevers in de uitzendbranche kunnen soms een WW wegens onwerkbaar weer aanvragen voor uitzendkrachten. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Werknemer werkt voor meer dan 1 werkgever

Als de werknemer via de werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer en werkt hij in de periode dat hij deze uitkering krijgt bij een andere werkgever, dan moet de werknemer de uren die hij heeft gewerkt bij deze werkgever(s) aan het UWV doorgeven.

Aanvraagformulier

Voor de aanvraag dient het formulier Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer worden ingevuld. (Bron: UWV)

Samenvoeging regelingen

De calamiteitenregeling, die de WW-regelingen Onwerkbaar weer en Werktijdverkorting (WTV) samen voegt, zou per 1 september 2014 in werking treden, maar is uitgesteld tot 1 april 2016. Het uitstel heeft te maken met de inrichting van de uitvoering door UWV. Zie de Calamiteitenregeling.

Ga terug naar Werkloosheid.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Ontslagbescherming (bij ziekte)    Overlijden