Wachtgeld    WAO-excedent 


WAO- of WGA-premie

Datum laatste wijziging: 19 augustus 2018  |  Trefwoorden: WAO, WGA, Eigenrisicodrager

Inhoud

 1. Van drie naar twee premies WAO/WIA
 2. Eigenrisicodrager WGA
 3. Langere openstelling vrijwillige WIA-verzekering kost werkgevers extra geld
 4. WGA-premie zelf berekenen
 5. WGA-lasten verhalen op werknemers
 6. Privatisering WGA mogelijk uitgesteld
 7. Administratie eigenrisicodrager WGA-vast wijzigt per 2015
 8. Naslag
 9. WGA-vast en -flex samengevoegd
 10. Nieuwe beschikking Werkhervattingskas 2017 na beŽindigen eigen risico dragen WGA
 11. Nieuwe rekenregels bij private aanvulling WW en WGA 3e WW-jaar
 12. Controleer beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas
 13. Brief Belastingdienst over werkhervattingskas 2018

Van drie naar twee premies WAO/WIA

In de nieuwe situatie geldt het volgende:
 • de basispremie die voor alle werkgevers gelijk is;
 • de gedifferentieerde premie WGA die individueel (per werkgever) wordt vastgesteld.
De gedifferentieerde premie WAO was al in 2008 afgeschaft en vervangen door de uniforme premie WAO. Vanaf 1 januari 2011 vervalt de uniforme premie voor de WAO. De lopende WAO-uitkeringen worden vanaf die datum betaald uit de basispremies WAO/IVA/WGA. Ook vervalt het eigenrisicodragerschap voor de WAO per 1 januari 2011. Dit betekent het volgende:
 • als de werkgever eigenrisicodrager is en betaalt hij aan een of meer werknemers WAO-uitkeringen, dan neemt het UWV deze betalingen over;
 • bij de overgang van een onderneming kan de werkgever het eigenrisicodragerschap voor de WAO niet meer voortzetten.
De premie WIA wordt betaald tot een maximum bedrag per maand.

Werkgevers die ervoor gekozen hebben het WGA-risico zelf te dragen (zie onder), betalen alleen de basispremie WIA. Deze werkgevers hebben er voor gekozen om het financiŽle risico van arbeids(on)geschiktheid van hun werknemers helemaal zelf te dragen of om zich (deels) te verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

Een werkgever die arbeidsgehandicapten (her-)plaatst of ouderen in dienst heeft, kan premiekortingen krijgen.

De percentages van de premies WAO/WIA worden in Werknemersverzekeringen (tabellen) genoemd.
Eigenrisicodrager WGA

Een werkgever kan zich tegen de financiŽle risico's van arbeidsongeschiktheid (twee jaar loon doorbetalen en re-integratie) van een werknemer verzekeren. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Verzekeren kan onder andere bij het UWV. Het UWV betaalt dan de uitkeringen van de werknemers die arbeidsongeschikt zijn en is ook verantwoordelijk voor de re-integratie.
Een werkgever kan er ook voor kiezen het risico van arbeidsongeschiktheid zelf te dragen. De werkgever is dan eigenrisicodrager (ERD). De uitbetaling van de uitkeringen en de kosten van de re-integratie komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan dit risico zelf dragen of dit (gedeeltelijk) verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Eigenrisicodrager worden kan alleen voor de Ziektewet en de WGA, voor de WAO kan de werkgever geen eigenrisicodrager meer worden.

Om eigenrisicodrager te kunnen worden, moet de werkgever een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of verzekeraar hebben. De werkgever mag de drie jaar voor de ingangsdatum niet al eerder eigenrisicodrager voor de WGA zijn geweest. Een verzoek om eigenrisicodrager te worden, loopt via de Belastingdienst.

Eigenrisicodragen kan financieel aantrekkelijk zijn omdat de werkgever minder arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Als eigenrisicodrager kan de werkgever in aanmerking komen voor Vergoedingen voor werkplekaanpassingen.

Een organisatie die het UWV verlaat (uit het publieke bestel stapt) en zich verzekert bij een particuliere verzekeraar betaalt geen gedifferentieerde WGA premie meer aan het UWV. Daarvoor in de plaats komt de verzekeringspremie. Gedurende 10 jaar is de werkgever verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen. Daarna neemt het UWV de uitkeringen weer over. Die uitkeringen worden dan gefinancierd uit de basispremie die iedere werkgever in rekening gebracht krijgt

Een tussenvorm is dat het UWV de WGA-uitkeringen verricht en de bruto uitkering (inclusief de werkgeversdelen premies sociale verzekeringen en Zvw-vergoeding) vervolgens verhaalt op de eigen risicodrager. De eigen risicodrager dient deze nota vervolgens in bij de verzekeraar waar het risico is onder gebracht (Bron:  Mercer).

NB: Wanneer een werkgever in 2012 eigenrisicodrager voor de WGA wil worden, kan hij dit voor 2 oktober 2011 bij de Belastingdienst aanvragen.

Langere openstelling vrijwillige WIA-verzekering kost werkgevers extra geld

Een langere openstelling (verlenging) van de vrijwillige ZW- en WIA-verzekeringen kan leiden tot circa 15 miljoen euro extra kosten voor werkgevers van verplicht verzekerde werknemers. Nu al dragen zij 15 miljoen euro per jaar bij aan de vrijwillige verzekering. Dit laat minister Kamp van Sociale Zaken weten in een brief aan de Tweede Kamer: ''de populatie van vrijwillig WIA-verzekerden heeft, gemiddeld genomen, een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico dan de verplicht verzekerde werknemers. Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren zou een kostendekkende premie voor de vrijwillige verzekering in 2011 tussen 9 en 9,5 procent uitkomen. Volgens de wet mag deze premie echter niet hoger worden vastgesteld dan de som van de WIA-basispremie en het WGA-rekenpercentage voor verplicht verzekerden (5,10% + 0,62% = 5,72% voor 2011). Het verschil tussen baten en lasten, bijna 15 miljoen euro in 2011, wordt via kruissubsidiŽring gedekt door werkgevers van verplicht verzekerden' (Bron: Min SZW, 26 mei 2011).

WGA-premie zelf berekenen

Voor eigenrisicodragers zijn er sites beschikbaar waar zij de WGA-premie kunnen berekenen. Dat komt omdat de parameters redelijk te voorspellen zijn. Ook wordt zichtbaar gemaakt wat de invloed is van een instromer op de premie. Zie onder meer de site van AON.

Werknemers die aan overstappen denken, kunnen kijken op www.verzekerdrisicodragen.nl. Daarop staan de premies die de acht verzekeraars aanbieden.

WGA-lasten verhalen op werknemers

De werkgever kan desgewenst, ook als hij eigenrisicodrager voor de WGA is, een deel van de WGA-lasten verhalen op de werknemers. Dit moet dan via een inhouding op het nettoloon gebeuren. U kunt ook de premie inhouden op het bruto loon.

Nu de WGA-premie ook in 2012 weer aanzienlijk gaat stijgen, is het aantrekkelijk om het verhaalbare deel (50%) niet op het netto loon in te houden, maar het bruto loon hiermee te verlagen.

Privatisering WGA mogelijk uitgesteld

In het Regeerakkoord van 2007 was opgenomen dat de regering een beslissing zou nemen over de privatisering van de WGA. Vooruitlopend op die beslissing was het mogelijk om al vrijwillig uit het publieke stelsel te stappen en het WGA-risico onder te brengen bij een private verzekering, zie alinea Eigenrisicodrager WGA hierboven. Begin 2011 laat de behandeling van dit onderwerp nog steeds op zich wachten.

Administratie eigenrisicodrager WGA-vast wijzigt per 2015

Wijzigingen zijn:
 • Vanaf 1 januari 2015 ontvangt u per maand nog maar een bericht met daarin het bedrag dat UWV die maand aan uitkeringen heeft uitbetaald. Dit zelfde bericht vermeldt eveneens de uitkeringen die met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. UWV informeert u wel over de periode van de wijziging.
 • Vanaf 1 januari 2015 moet u bij elke betaling verplicht het betalingskenmerk vermelden. Die plicht is er nu ook. Echter, als aan die plicht niet wordt voldaan had dat geen gevolgen. Per 1 januari 2015 wordt u strikt aan die plicht gehouden (UWV, nov. 2014)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

WGA-vast en -flex samengevoegd

Per 1 januari 2017 worden de premies voor WGA-vast en -flex samengevoegd en gaan werkgevers aan het UWV een premie betalen, aldus het wetsvoorstel dat minister Asscher van Sociale Zaken bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Deze samenvoeging leidt tot een gemiddelde stijging van 25% van de WGA premie tot maximaal tot 166%. Dat treft met name bedrijven met veel flexibele krachten, zoals uitzendbureaus, schoonmaak- en cateringbedrijven en bewakingsondernemingen.

Volgens Mercer zijn er drie mogelijkheden de hogere premie te voorkomen (zie de site van Mercer).

De Eerste Kamer heeft op 31 mei 2016 het wetsvoorstel waarin de WGA-vast en WGA-flex premie vanaf 1 januari 2017 worden samengevoegd (Wet verbetering hybride markt WGA), als hamerstuk afgedaan. De samenvoeging van de WGA-vast en de WGA-flex heeft naar verwachting geen gevolgen voor de totale (publieke) premieopbrengsten. Op individueel werkgeversniveau kunnen als gevolg van de samenvoeging wel premiedalingen of -stijgingen ontstaan.

Nieuwe beschikking Werkhervattingskas 2017 na beŽindigen eigen risico dragen WGA

Geruststellende woorden van de Belastingdienst of toch niet: 'Was u in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA en bent u dat in 2017 niet meer? Dan krijgt u 2 beschikkingen: een beschikking waarin wij uw eigenrisicodragerschap beŽindigen en een beschikking met de nieuwe percentages Werkhervattingskas (Whk). U krijgt de beschikkingen zo snel mogelijk en uiterlijk maart 2017. De beschikking met het percentage premie Whk 2017 die u in december 2016 hebt gekregen, gaan wij herzien. U hoeft hier dus geen bezwaar tegen te maken. (Bron: Belastingdienst, 24 jan. 2017)

Nieuwe rekenregels bij private aanvulling WW en WGA  3e WW-jaar

De nieuwe regeling Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), vraagt specifieke handelingen in de salarisadministratie. Het vraagt om toepassing van nieuwe rekenregels en het verzorgen van afdracht van de bijdrage voor de PAWW via SEPA naar het fonds voor de PAWW.  Zie het bericht Aanvulling private WW gaat door 3e WW-jaar. (Bron: SalarisNet, 10 okt. 2017)  

Controleer beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

De Belastingdienst verstuurt in de regel eind november de jaarlijkse beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas aan werkgevers. Als u eigenrisicodrager voor de WGA en de Ziektewet bent en blijft, krijgt u een nihil beschikking opgelegd. Bent u voor een van beide geen eigenrisicodrager, dan ontvangt u een beschikking met uw premiepercentage.

De ervaring leert dat er regelmatig fouten zitten in de door de Belastingdienst opgelegde beschikkingen. Het controleren van deze beschikking is dan ook belangrijk, omdat het u veel geld kan schelen. (Bron en meer: PwC, 7 nov. 2017
Brief Belastingdienst over werkhervattingskas 2018

Werkgevers die niet volledig eigenrisicodrager zijn, ontvangen eind november een brief van de Belastingdienst met daarin het percentage voor de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) 2018. Bent u per 1 januari 2018 volledig eigenrisicodrager, dan ontvangt u deze brief niet. In de praktijk blijkt een Whk-beschikking (2018) lang niet altijd juist te zijn. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals:
 • De kosten van een arbeidsongeschikte of zieke werknemer worden aan u als werkgever toegerekend, terwijl de werknemer bij u niet ziek is geweest of zelfs niet in dienst was;
 • Een uitkering wordt ten onrechte aan uw organisatie toegerekend, terwijl er sprake was van een uitsluitingsgrond zoals een werknemer met een no-riskstatus;
 • Uw organisatie is ingedeeld in de verkeerde sector, met een verkeerd percentage;
 • Uw premie is berekend op basis van een onjuiste totale loonsom;
 • Bij de premiebepaling is geen rekening gehouden met eigenrisicodragerschap.
(Bron: OAZ, 21 nov. 2017)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Wachtgeld    WAO-excedent