Sociale verzekeringen    Sociale zekerheid (buitenland) 


Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Datum laatste wijziging: 6 december 2020  |  Trefwoorden: Sociale verzekeringen, Marokko, Uitkeringen

Inhoud

  1. Uitvoering AOW, ANW en AKW
  2. Wet aanpassing hoogte uitkering in buitenland
  3. WWB65+
  4. Minister Asscher teruggefloten door hoogste rechter
  5. Opzegging socialezekerheidsverdrag met Marokko
  6. Marokko alsnog akkoord met aangepast verdrag
  7. Sociale Verzekeringsbank (SVB) verbetert telefonische toegankelijkheid

Uitvoering AOW, ANW en AKW

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert drie van de vier volksverzekeringen uit: de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)*, zie de site van de SVB.

* Naast de kinderbijslag is vanaf 2009 het kindgebonden budget (voorheen kindertoeslag) ingevoerd. Hieronder een korte uitleg van beide begrippen:

  • Kinderbijslag: om ouders en verzorgers een tegemoetkoming te geven in de kosten van onderhoud van de kinderen, is de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) in het leven geroepen. De Kinderbijslag geldt voor kinderen tot 18 jaar.
  • Kindgebonden budget: dit is een extra tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud van kinderen tot 18 jaar. De toeslag komt in de plaats van de heffingskorting voor kinderen volgens de regels van de inkomstenbelasting. De hoogte van het totale kindgebonden budget is afhankelijk van het bruto gezinsinkomen en van het aantal kinderen in het gezin. Hoe lager het gezinsinkomen, des te hoger het bedrag per kind; hoe meer kinderen per gezin, des te hoger het totale bedrag aan kindgebonden budget. Voor de uitkeringen is de Belastingdienst verantwoordelijk.
NB: In het Regeerakkoord 2011 staat geschreven dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget naar landen buiten de EU wordt stopgezet. Het woonlandbeginsel* zal ook worden toegepast bij de AOW-tegemoetkoming en de WGA vervolguitkering.

Woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van uitkeringen aan in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden moet zijn gebonden aan het levenspeil in het betreffende land (Bron: Online Encyclopedie). Het EU-verdrag laat niet toe dat het woonlandbeginsel binnen de EU wordt toegepast.


 

Wet aanpassing hoogte uitkering in buitenland

De Eerste Kamer heeft op 27 maart 2012 ingestemd met de aanpassing van uitkeringen in landen buiten de Europese Unie aan het kostenniveau van het betreffende land. Dit woonlandbeginsel treedt voor nieuwe gevallen in werking op 1 juli 2012 en voor lopende uitkeringen op 1 januari 2013. Voor het kindgebonden budget is de ingangsdatum 1 januari 2013. De maatregel levert een besparing op van 13 miljoen euro in 2016.
De maatregel geldt voor de Algemene Nabestaandenwet, de vervolguitkering in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (onderdeel van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), de Wet op de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Het geldt voor landen buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Voor het bepalen van de verschillende woonlandfactoren wordt een index van de Wereldbank gebruikt. Voorlopig is het prijspeil voor Marokko en Turkije - waar veel uitkeringsgerechtigden wonen - op 60% van Nederland gesteld.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de export van de kinderbijslag en het kindgebonden budget naar landen buiten de Europese Unie uiteindelijk helemaal wordt gestopt.

WWB65+

Alle gepensioneerden met een onvolledig AOW-pensioen die een inkomen beneden het sociaal minimum hebben, krijgen vanaf 1 januari 2010 van de SVB hun AOW én de aanvulling in de vorm van een bijstandsuitkering (WWB65+) uitbetaald.

Minister Asscher teruggefloten door hoogste rechter

Na de reeks nederlagen heeft Asscher eieren voor zijn geld gekozen. Hij verdaagt het plan om een reeks toeslagen, waaronder de AOW-toeslag, volgend jaar samen te voegen tot een soberder huishoudentoeslag. Voor de nieuwe toeslag zou voor uitbetaling in het buitenland het soepelste regime van de oude regelingen gaan gelden. Na de uitspraak van de rechter (2014) over de AOW-toeslag zou die wel eens leidend kunnen worden.

Opzegging socialezekerheidsverdrag met Marokko

Het kabinet wil het socialezekerheidsverdrag met Marokko opzeggen omdat de onderhandelingen met Marokko over aanpassing van het verdrag niet tot overeenstemming hebben geleid. De onderhandelingen hadden tot doel om aanpassingen in het Nederlandse socialezekerheidsstelsel ook door te laten werken in het verdrag. Zo heeft de Eerste Kamer in juni het wetsvoorstel einde export kinderbijslag aangenomen, waardoor kinderbijslag en kindgebonden budget buiten de EU worden stopgezet. Nederland voert ook met andere landen gesprekken over aanpassing van verdragen.

Opzegging van het verdrag zorgt ervoor dat geen nieuwe uitkeringen meer worden geëxporteerd naar Marokko en de werelddekking bij tijdelijk verblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet kan worden beëindigd. Het recht op AOW blijft wel behouden. Het kabinet streeft ernaar om het verdrag per 1 januari 2016 buiten werking te laten treden.

Marokko alsnog akkoord met aangepast verdrag

Marokko is toch nog akkoord gegaan met een aanpassing van het ruim veertig jaar oude socialezekerheidsverdrag met Nederland. Enkele weken voordat Den Haag het verdrag wilde opzeggen, heeft de regering in Rabat een aanvullende eis van tafel gehaald.
Het aangepaste verdrag is door Marokko getekend, meldde minister Asscher op 5 juni 2016. Hierdoor gaan vanaf 1 oktober nieuwe uitkeringen van Marokkaanse Nederlanders in Marokko flink omlaag. En in 2021 stopt de export van kinderbijslag helemaal.

Sociale Verzekeringsbank (SVB) verbetert telefonische toegankelijkheid

De SVB heeft de telefonische bereikbaarheid verbeterd naar aanleiding van klachten van burgers bij de Nationale ombudsman. Ook de vindbaarheid van de telefoonnummers op de website van de SVB is aangepast.
Sinds maart 2020 heeft de Nationale ombudsman klachten van burgers ontvangen over de slechte telefonische bereikbaarheid van de SVB. Naar aanleiding van deze klachten is de ombudsman met de SVB in gesprek gegaan over de oorzaak en de oplossing van dit probleem. (Bron: Nationale ombudsman, 27 nov. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Sociale verzekeringen    Sociale zekerheid (buitenland)