Huishoudelijke werkers    Jaarloonuitvraag 


Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen

Datum laatste wijziging: 15 juli 2018  |  Trefwoorden: Inkomensafhankelijk, Uitkeringen, Inhoudingen, Loonbelasting, Loon- en inkomstenbelasting


Opsomming

Korting vanwege inkomen

In vele wetten, regelingen e.d. worden mensen met een hoger inkomen en/of vermogen gekort. Behalve dat rijkere personen meer belasting betalen, zijn er nog vele andere wettelijke regelingen waardoor zij meer moeten betalen, op uitkeringen/toeslagen worden gekort of er geen recht op hebben.

Maar ook mensen met modale en lage inkomens worden soms niet gespaard, eenvoudig omdat de regeling de overheid (te) veel geld kost of niet beheersbaar is.

Opmerkelijk is dat de hoogte van het inkomen waarboven gekort wordt in de verschillende regelingen sterk van elkaar verschilt. Bij sommige regelingen wordt tevens gekeken naar het vermogen, ook hier een wirwar van bedragen.

Wetten en regels

Voor de uitvoering van de toeslagregelingen gelden wetten en regels. De wetten kunt u vinden op site van de Belastingdienst. Op deze site staat ook informatie over de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

Opnemen onbetaald verlof

Inkomensafhankelijke regelingen’ - o.m. huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, rechtsbijstand en thuiszorg) - zijn gekoppeld aan het salaris. Door onbetaald verlof op te nemen - in welke periode de werknemer vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn inkomen - kan hij zijn recht op tegemoetkomingen verspelen. Ook moet de werknemer rekening te houden met het doorbetalen
van de maandelijkse zorgpremie.

Red.: De opsomming van inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen onderstaand slaat niet exact op het nu en afgelopen jaar, kan ook nog langer geleden zijn. Volledig overzicht? Nee, dat pretenderen wij niet, gewoon (te) veel en veranderingen zijn bijna niet bij te houden.

Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen (in alfabetische volgorde per item)
Naam Omschrijving; Subrubriek HR-kiosk
30%-Regeling In het Belastingplan 2017 is opgenomen dat de grondslag voor de 30%-regeling zal worden gemaximeerd. Dat betekent dat buitenlandse werknemers niet langer altijd 30% van hun hele salaris (inclusief de vergoeding) onbelast mogen krijgen.

De inkomensafhankelijke regeling bevindt zich nog het stadium van wetsvoorstel
30%-regeling
Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Afhankelijk van inkomen en vermogen IOAW, IOW en IOAZ (tabellen)
Algemene nabestaandenwet Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50% van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere) Algemene nabestaandenwet (tabellen)
Armoede - Jeugdsportfonds (deelname sport, cultuur en school)
- Kortingspas (deelname culturele, maatschappelijke of sportvoorzieningen)
- Koopkrachttegemoetkoming voor laagste inkomensgroepen (eenmalig 2014)

NB: Is er sprake van armoede, dan gaan bepaalde deuren open. Probleem is dat de verschillende (overheids)instanties er verschillende definities op na houden
Armoede
Bijstand Uitkeringen afhankelijk van inkomen, vermogen en (over)waarde woning
Belasting (Box 1) Belastingschijven: vier schijven met opklimmend percentage belastingafdracht Belastingschijven (tabellen)
Belasting (Box 3) Inkomensstaffel inkomsten uit sparen Box 2 en 3 (tabellen)
Bovenmatige beloning Functionarissen in de publieke en semipublieke sector mogen niet meer verdienen (max. euro 181.000) Bovenmatige beloning
Chronisch zieken en gehandicapten De Wtgc is in 2014 afgeschaft. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
Crisisheffing Crisisheffing van 2013 betrof een pseudo-eindheffing voor de werkgever als een werknemer iemand die meer dan euro 150.000 verdiende Crisisheffing
Dagloon (maximum) Basis voor berekeningen WAO, ;WIA, WW en Ziektewet is het maximumbedrag van euro 205,77 per dag of euro 53.705,97 (2017) per jaar Maximum dagloon (tabellen)
Directeur-grootaandeelhouder (DGA Het maximale salaris waarover de DGA pensioen kan opbouwen, wordt in 2014 verlaagd naar maximaal euro 100.000

Pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft
DGA-pensioen
Doorwerkbonus Voor de doorwerkbonus geldt dat het inkomen meer is dan euro 17.327 en niet meer dan euro 33.694 (2017)

Vanaf 1 januari 2015 is de werkbonus voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen wordt de werkbonus in 2018 geheel afgeschaft.
Doorwerkbonus (tabellen)
Eindheffing Werkgever betaalt bepaalde type van loon (bijv. geschenk of ontslagvergoeding): hoogte tabeltarief en enkelvoudig tarief afhankelijk van type loon en hoogte bedrag Eindheffing tabeltarief en enkelvoudig tarief
Faillissement De uitkering van het UWV is niet hoger dan 150 procent van het maximumdagloon Loongarantieregeling UWV
Heffingskorting Diverse inkomensafhankelijke heffingskortingen:
- Algemene heffingskorting (mede afhankelijk van aanrechtkorting)
- Arbeidskorting
- Inkomensafhankelijke combinatiekorting
- Jonggehandicaptenkorting
- Ouderenkorting
Heffingskorting (tabellen)
Hypotheekaftrek Inkomensafhankelijk Belastingtarieven
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Van de inkomsten die iemand naast de IOAW-uitkering ontvangt mag hij een kwart houden, met een bepaald maximum. De rest wordt in mindering gebracht op de uitkering

Neveninkomsten zijn tot maximumbedrag toegestaan
IOAW, IOW en IOAZ (tabellen)
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Inkomsten (bedrijfswinst) worden mee berekend. Ook inkomen partner wordt meeberekend.

Van het vermogen dat iemand meer heeft dan circa euro 130.000 wordt jaarlijks drie procent verrekend met de uitkering.
IOAW, IOW en IOAZ (tabellen)
Kindregelingen Inkomensafhankelijk zijn:
- Kindgebonden budget (o.m. schoolboeken)
- Combinatiekorting (combineren werk en zorg)
- Kinderopvangtoeslag
- Levensonderhoud kinderen tot 21 jr afgeschaft in 2015

NB: Kinderbijslag is (nog) niet inkomensafhankelijk
Kindgebonden bedragen (tabellen)
Koopkracht-
tegemoetkoming
Laagste inkomensgroepen kregen in 2014 een extraatje tot max euro 100. Tot 10% boven bijstandsnorm Armoede
Langdurige zorg Deze zorg (WLZ, vroeger AWBZ) kent een inkomensafhankelijke bijdrage/premie Wet langdurige zorg (tabellen)
Leaseauto De hoogte van de bijtelling van de leaseauto - gesteld dat 500 of meer privé'-kilometers per jaar gereden wordt - wordt bepaald door de catalogusprijs van de auto en de belastingschijf die op de rijder van toepassing is

NB: Gesteld dat Nederland overgaat op de kilometerheffing, dan is de forfaitaire inkomensafhankelijke bijtelling verleden tijd
Bijtelling lease-auto en
Kilometer- en tolheffing
Maatschappelijke ondersteuning Gemeenten bij ondersteuning een eigen bijdrage vragen, de eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, inkomen en vermogen van cliënt en diens partner (samenwonend) Wet langdurige zorg (Wlz)
en
Box 2 en 3 (tabellen)
Mediation Gereduceerd bedrag is volgens een staffel afhankelijk van het inkomen. Boven inkomen euro 37.000 (gehuwd) vervalt de reductie. Mediation (tabellen)
Ontslagvergoeding Transitievergoeding: 1/6 maandsalaris per 1/2 dienstjaar en 1/2 maandsalaris per dienstjaar bij diensttijd langer dan 10 jaar. Maximale vergoeding salaris tot euro 77.000 (2017),
of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan euro 77.000.

Eindheffing op excessief hoge ontslagvergoeding is in 2014 vervallen
Transitievergoeding
Opleidingen Voor de aftrek van de scholingsuitgaven geldt een drempel (euro 250) en een maximum van (euro 15.000)

Scholingskosten zijn niet aftrekbaar voor nieuwe vakkennis

Scholingsuitgaven omvormen tot gerichte uitgavenregeling in de vorm van scholings-vouchers voor mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te volgen (2018?)
Studiekosten


Pensioen De fiscale opbouwmogelijkheden voor een oudedagsvoorziening is beperkt tot een inkomen van euro 100.000. Boven deze grens is het mogelijk gebruik te maken van een netto lijfrente of netto pensioen

Eindheffing 16% bij inkomen > euro 150.000 (pseudo-eindheffing) vervalt in 2015

AOW-partnertoeslag is afhankelijk van het inkomen uit arbeid (een baan), of inkomen in verband met arbeid (een sociale uitkering of VUT)
Pensioenwetten
Rechtsbijstand Hogere eigen bijdrage is via een staffel afhankelijk van het inkomen. Boven inkomen euro 37.000 (gehuwd) vervalt de rechtsbijstand Rechtsbijstand (tabellen)
Scholieren Als een kind minder verdient dan euro 1.266 netto per kwartaal, verandert dat niets aan de kinderbijslag.

Een kind mag zelfs in de zomervakantie met vakantiewerk euro 1.300 extra bijverdienen. Daarboven wordt de kinderbijslag gestopt
Bijverdienen
Spaarregelingen De spaarloonregeling is per 2012 afgeschaft, er was een overgangsregeling

Tot 1 januari 2016 bleven de gespaarde bedragen buiten box 3
Bedrijfssparen
Stamrecht De belastingbetaling van de bij ontslag ontvangen ontslagvergoeding in de tijd uitsmeren (veelal vanaf de pensioendatum), is vanaf 1 juli 2014 niet meer mogelijk Stamrecht
Toeslagenwet Inkomensafhankelijke aanvulling op de loondervingsuitkering krachtens de Werkloosheidswet, Ziektewet (vangnet), Wajong, WAO, WIA, IOW en WAMIL Toeslagenwet (tabellen)
Transitievergoeding De vergoeding bij ontslag bedraagt een maximum (euro 77.000 in 2016) en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen Transitievergoeding (tabellen)
Verhuiskosten Herinrichtingskosten tot euro 7.750 onbelast en daar bovenop nog verhuiskosten Verhuiskosten
Vertrekvergoeding (pseudo-eindheffing) Werkgever betaalt 75% over vertrekvergoeding meer dan euro 521.000 Vertrekvergoeding (excessief)
Werkkostenregeling Het percentage vrije ruimte die in de werkkostenregeling wordt 1,2%. Alles daarboven zal worden belast met een eindheffing van 80%.

NB: Ondernemingen met veel werknemers met laag inkomen zullen nauwelijks kunnen profiteren van de vrije ruimte
Werkkostenregeling (inleiding)
Ziektekosten Inkomensafhankelijke aftrek inkomstenbelasting Zorgverzekeringswet (tabellen)
Zorgverzekering Inkomensafhankelijke bijdrage werknemers en werkgevers in procenten tot maximum premieloon Zorgverzekeringswet (tabellen)
Zorgtoeslag Inkomensafhankelijke bijdrage voor werknemer Zorgverzekering (inleiding)
Zwangerschap en bevalling Werkgever kan compensatie van UWV ontvangen tot maximum dagloon Zwangerschap en bevallingGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Huishoudelijke werkers    Jaarloonuitvraag