Aandelenoptieregeling    Beëindiging dienstverband 


Bedrijfsparen

Datum laatste wijziging: 12 maart 2018  |  Trefwoorden: Spaarloon, Opleidingsbudget, Budgetsysteem, Bedrijfsparen

Inhoud

  1. Wet Bedrijfsparen 1994
  2. Cijfers
  3. Einde spaarregelingen
  4. Deadline openen spaarloonregeling
  5. Belastingvrij sparen voor een opleiding
  6. Naslag

Wet Bedrijfsparen 1994

De belangrijkste doelstelling van de Wet Bedrijfsparen 1994 was het verlagen van de lastendruk op arbeid om daarmee een bijdrage te leveren aan loonkostenmatiging. De achtergrond van deze regelingen was het bevorderen van de werkgelegenheid, het bijdragen aan bezitsvorming van werknemers, het stimuleren van werknemersparticipaties en winstdeling onder werknemers en het bevorderen van een grotere flexibiliteit in de loonsfeer.

Het hoogtepunt van het Bedrijfsparen was in 2002. Eind 2002 telde Nederland ruim 4 miljoen spaarloonrekeningen en ruim 1 miljoen overige bedrijfsspaarrekeningen* met een tegoed van 6 respectievelijk bijna 3 miljard euro. Mede door de aanpassingen van de wet Bedrijfsparen op 1 januari 2003 is daarna een sterke daling van o.m. de spaartegoeden opgetreden, ook de animo om te sparen nam in vier jaar tijd fors af, aldus het CBS.

* Behalve de spaarloon- en aandelenoptieregeling kende Nederland in 2002 ook nog de premiespaar- en winstdelingsregeling.

Voor bedrijfsspaarregelingen gelden vier algemene voorwaarden:
  • de regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd;
  • deelname aan de regeling staat open voor ten minste 75%** van het in de onderneming werkzame personeel;
  • de ingehouden spaarloongelden worden op een geblokkeerde rekening gestort;
  • de gespaarde gelden moeten ten minste vier (kalender)jaren op een geblokkeerde spaarrekening vast staan.
** De grens van 75% hanteert men om werkgevers de mogelijkheid te bieden enkele categorieën personeel buiten de spaarregeling te houden, zoals mensen met kortlopende arbeidsovereenkomst, vakantiewerkers en werknemers die nog in de proeftijd zitten.

Cijfers

Bedrijfspaarregelingen: aantallen en tegoeden (per 31 december)
Type regeling Aantal spaarrekeningen in Tegoed (in mln. Euro's)
2002 2008 2002 2008
Spaarloonregeling 4.080.000 3.291.00 € 5.970 € 3.546
Overige regelingen 1.227.000 ca 110.000 € 2.809 ca € 40

Vanaf 2003 werd volop gebruik gemaakt van nieuwe vormen van sparen zoals internetsparen en telefonisch sparen. Eind 2006 waren er 5,3 miljoen internetspaarrekeningen in Nederland. Dat zijn er 0,7 miljoen meer dan in 2005 en bijna twee keer zo veel als in 2003. Het tegoed op deze rekeningen bedroeg in 2006 74 miljard euro. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder en ruim een derde van het totale spaartegoed in Nederland.

Einde spaarloonregelingen

In het verband met het vitaliteitssparen (dat er ook nooit kwam) werd de spaarloonregeling m.i.v. 2012 afgeschaft. Er kwam een overgangsregeling: het opgebouwde vermogen kon in het jaar 2013 in beginsel zonder fiscale gevolgen worden opgenomen, maar de deelnemers die hun tegoed lieten staan en zich aan de voorwaarden hielden, kunnen/konden gebruik blijven maken van de vrijstelling in box 3 tot 1 januari 2016.

Als een werknemer op 1 januari 2016 nog een geblokkeerd spaartegoed heeft dat onder de spaarloonregeling valt, dan moet hij dat opgeven bij zijn bezittingen (box 3).

Deadline openen spaarloonrekening: 1 december 2011

Zoals gezegd werd per 1 januari 2012 de spaarloonregeling opgeheven. Inleggen kon dan niet meer en reeds ingelegde bedragen vielen direct vrij en mochten belastingvrij worden opgenomen. Dit bood kansen voor werknemers, zij konden tot en met 31 december 2011 een spaarloonregeling openen en hier bijvoorbeeld hun bonus of 13e maand op storten. De belangstelling voor deze manier om nog snel even wat extra geld te verdienen bleek erg populair.

Belastingvrij sparen voor een opleiding

Met XS2talent kunnen werkgevers vrij van loonbelasting persoonlijke opleidingsbudgetten uitbetalen op naam van werknemers. Dit is een unieke mogelijkheid voor organisaties om op een fiscaal aantrekkelijke en eigentijdse wijze te werken aan de inzetbaarheid van medewerkers. Voor werknemers is het de enige oplossing in Nederland om hun opleidingsbudget veilig over jaar- en organisatiegrenzen mee te nemen. De fiscale goedkeuring die XS2talent heeft, staat bovendien cafetarisering toe (uitwisseling van arbeidsvoorwaarden). Hierdoor ontstaat ruimte voor extra belastingvrij opleidingsbudget.

Kortom zowel werknemers als werkgevers kunnen onbelast bruto loon op een geblokkeerde spaarrekening zetten, waarvan de gelden alleen gebruikt kunnen worden voor een opleiding, die fiscaal aftrekbaar is.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Aandelenoptieregeling    Beëindiging dienstverband