Postuum loon    Schuldenpreventie 


Regeldruk verminderen

Datum laatste wijziging: 30 november 2019  |  Trefwoorden: Regeldruk, Lastenverlichting, Loon- en inkomstenbelasting, Actal

Inhoud

 1. Doelstelling
 2. Wet Walvis
 3. Wet WFSV
 4. Paarse krokodil
 5. Wet uniform loonbegrip per 2013 in werking
 6. Beschikking
 7. Acties om regeldruk vanaf 2013 te verminderen
 8. Meetmethode regeldruk stelt Actal ter discussie.
 9. Minder en betere regels voor kleine ondernemingen
 10. Doelstelling vermindering regeldruk ter discussie.'
 11. Verborgen regeldruk door te veel verschillende wettelijke drempels
 12. Regeldruk per ministerie verantwoordelijk maken
 13. Belastingaangifte steeds bepalender voor netto loon
 14. Ministeries hebben onvoldoende zicht op regeldruk
 15. Regeldruk verder verlaagd
 16. Belastingplan 2016
 17. Juiste balans
 18. Arbeidsrechtelijke lastendruk is doorgeschoten
 19. Broodrooster-debat laat zien: betutteling slaat door
 20. Ondernemers kennen andere betekenis van regeldruk
 21. Alle wetten worden getoetst op regeldruk en administratieve lasten
 22. Beleidsregels veroorzaken onzichtbare maar zeer voelbare regeldruk
 23. Voor een onderwijzer is kloppende boekhouding belangrijker als lesgeven
 24. Evenementen en festivals ervaren te veel regeldruk
 25. Zelftevredenheid Kabinet over behalen doelstelling vermindering regeldruk
 26. Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) wordt ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk)
 27. Tienpuntenplan Banenafspraak naar Tweede Kamer: ‘Stop de bureaucratie’
 28. Een loket nodig voor publiek-private samenwerking banenafspraak
 29. Nieuwe wet zadelt politie op met nog meer rompslomp
 30. Nieuw wetsvoorstel voor minder papier en meer zorg
 31. Die extra regels zijn niet het probleem
 32. Exit 5-minutenregistratie voor wijkverpleging
 33. Werkgevers ervaren veel regeldruk bij zieke werknemers en re-integratie
 34. Ondernemers mogen meepraten over regeldruk
 35. Herwaardering van de 9-tot-5-mentaliteit?
 36. BrabantZorg weigert ‘onnodige registraties’ uit te voeren
 37. Méér regels onder kabinetten Rutte
 38. 5-minutenregistratie (nog) niet verdwenen

Doelstelling

Sinds 1 januari 2006 zijn de Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Sociale verzekeringswetten (Walvis) en de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV) - tot 1 januari 2006 Coördinatiewet sociale verzekering (CSV) - van kracht. Beide wetten zijn erop gericht de uitvoering van de sociale zekerheid efficiënter te maken.

Wet Walvis

Walvis is een verzamelterm van wetten die in de komende jaren de berekening van loon en uitkeringen beïnvloeden. Walvis moet zorgen voor een grotere rechtmatigheid bij uitkeringsvaststelling en verbetering van de controle. Daarmee wordt de inning van premies en belastingen en de uitvoering van de sociale zekerheid, de WW, WAO/WIA en ZW, eenvoudiger en efficiënter.

Wet WFSV

De WFSV regelt de overgang van heffing en inning van premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO en ZW) van UWV naar de Belastingdienst. De bedoeling is dat door deze overheveling van taken de administratiekosten van organisaties afnemen. Met de invoering van de wet Walvis/WFSV gaat de Belastingdienst daarnaast ook looncontroles bij werkgevers uitvoeren om te controleren of werkgever de juiste premies heeft voldaan. UWV blijft verantwoordelijk voor het vaststellen en uitbetalen van uitkeringen van de werknemersverzekeringen.

Paarse krokodil

Ook andere maatregelen om te komen tot een verdere lastenverlichting zijn genomen. Onder de term paarse krokodil* - een vingerwijzing naar de toegenomen overheidsregels onder het paarse kabinet - zijn met invang van 2007 onder meer de volgende wijzigingen ingegaan:
 • vereenvoudiging regeling geschenken in natura;
 • vereenvoudiging fiscale maaltijdenregeling;
 • vrijstelling vergoedingen en verstrekkingen voor personeelsfeesten, -reizen en -verenigingen (mits 75% van de werknemers hierop recht heeft);
 • vereenvoudiging regelingen (tweede) telefoon, kabel en internet;
 • verruiming vaste reiskostenvergoeding;
 • vereenvoudiging bewaarplicht OV-bewijzen en afschaffing normbijtelling OV-kaart;
 • vervallen loonbelastingverklaring;
 • afschaffing normbijtelling fietsregeling;
 • verruiming regeling bedrijfsfitness;
 • belastingheffing van vergoedingen voor onregelmatige diensten.
* Een reclamebureau bedacht de paarse krokodil voor een spotje van verzekeraar Ohra, waarin een moeder en haar dochter terugkeren naar het zwembad om een vergeten opblaaskrokodil op te halen. Hoewel ze het stuk speelgoed zien liggen, worden ze gesommeerd een formulier in te vullen (‘in blokletters graag’) en de volgende ochtend terug te keren. In navolging van de populaire reclamespot gingen velen met de paarse krokodil aan de haal. Politici gebruikten de uitdrukking om deregulering aan de orde te stellen en de gemeente Den Haag lanceerde een groengele krokodil als middel om overdreven bureaucratisering binnen het ambtenarenapparaat tegen te gaan. En toen kwam er ook nog een Wet paarse krokodil (een wijziging van een aantal belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten).

Wet uniform loonbegrip per 2013 in werking

De Wet uniform loonbegrip (WUL) treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, zie Loonbegrip.

Beschikking

Voor de loonbelasting is het mogelijk om een beschikking** Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit wordt ook wel de fiscale eenheid loonbelasting genoemd. Ook deze fiscale eenheid loonbelasting kan voor de inhoudingsplichtige werkgever leiden tot een administratieve lastenverlichting. Zie Fiscale eenheid loonbelasting.

** Een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op een bepaald verzoek of op een bezwaarschrift.

Acties om regeldruk vanaf 2013 te verminderen

De komende vier jaar verlaagt het kabinet de regeldruk door onnodige regels te schrappen en wettelijke verplichtingen te versoepelen. Hierdoor besparen burgers en bedrijven samen 2,5 miljard euro in de periode tot en met 2016. Ministers Kamp (Economische Zaken), Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Blok (Wonen en Rijksdienst) schrijven 25 april 2013 aan de Tweede Kamer met welke acties het kabinet die besparing wil halen.

Voorbeelden van een versoepeling van regeldruk voor burgers en bedrijven zijn:
 • kentekenbewijzen zullen sneller worden afgegeven, het aantal loketten waar nieuwe voertuigen op naam kunnen worden gesteld gaat omhoog van 800 naar 3000;
 • bij verkoop wordt het makkelijker om een auto digitaal op een andere naam te zetten
 • de keuringsleeftijd voor het rijbewijs gaat van 70 naar 75 jaar;
 • minder keuringen en minder verlengingen van rijbewijzen;
 • de rijksdienst wordt goedkoper en kleiner.

Meetmethode regeldruk stelt Actal ter discussie

De Tweede Kamer sprak op 9 oktober 2013 over ondernemen en regeldruk. Op de agenda stonden onder meer brieven van waakhond Actal*, die vraagtekens zet bij de meetmethoden van het kabinet.

Het is een van de paradoxen van het regeldrukbeleid: opeenvolgende kabinetten claimen telkens weer successen, maar burgers en vooral ondernemers houden even stug vol dat ze daar niets van merken. Het debat zal die discussie niet voorgoed beslechten, maar mogelijk komt wel een belangrijk onderdeel van de vigerende meet­methode ter sprake.

* Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, adviseert de regering en Staten-Generaal om de regel­druk voor bedrijven, burgers, en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk te maken. Actal wil daarmee bijdragen aan een samenleving waarin de overheid haar doelen verwezenlijkt en tegelijk mensen zo min mogelijk door regels worden belemmerd. Actal is voor de periode 2011 tot (juli) 2017 in het leven geroepen, of Actal een doorstart meemaakt is onzeker.

Minder en betere regels voor kleine ondernemingen

Administratieve lasten, regeldruk, bureaucratie: al jaren nummer één in de ergernissen top-tien van ondernemers. MKB-Nederland participeert actief in de commissie Regeldruk die het kabinet adviseert over de belangrijkste pijnpunten. Langzaam is er vooruitgang in dit dossier, maar de stapjes zijn nog te klein. Bovendien verdwijnen er niet alleen regels, er komen ook nog steeds nieuwe bij.

Niet alleen de nationale overheid is de boosdoener, ook Europa en vooral ook lagere overheden veroorzaken een groot deel van de lastendruk. Denk alleen al aan de vele vergunningen of toezichthouders die tegenstrijdig en langs elkaar heen werken.

Voorbeelden: het moet voor bedrijven eenvoudiger worden om persoonsgegevens te gebruiken en bij te houden, minder informatieverplichtingen aan de overheid i.c. minder administratieve lasten, zoals rapportages, registraties, keuringen, logboeken, vergunningen, meldingen, financiële administraties, risico-inventarisaties et cetera.

Doelstelling vermindering regeldruk ter discussie

Dit kabinet mist toewijding aan aanpak regeldruk en dreigt daardoor de doelstelling om in deze regeerperiode de regeldruk met 2,5 miljard te verminderen, niet te gaan halen. Dat stellen ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Op 1 april was 800 miljoen van de beoogde lastenreductie daadwerkelijk gerealiseerd, volgens berekeningen van EZ. Het laatste halfjaar zijn de lasten met ongeveer 100 miljoen gedaald. Met dat tempo wordt de ambitie voor 2017 niet gehaald.

Aan de persoonlijke inzet van coördinerend minister Kamp ligt het op zich niet, stelt Erik te Brake, teammanager regelgeving, marktwerking en consumentenbeleid bij MKB-Nederland en VNO-NCW. 'Kamp is van goede wil en zijn ambtenaren ‘leuren en sleuren’ om de regeldruk omlaag te krijgen. Daar ligt het niet aan. Maar op politiek niveau, bij de collega’s van Kamp, is er minder toewijding om bedrijven en burgers te verlossen van overbodige en onnodig ingewikkelde regels.'

Verborgen regeldruk door te veel verschillende wettelijke drempels

Voor kleine ondernemingen gelden vaak minder regels. Anders zou hun ‘overhead’ relatief te groot worden. De overheid stelt bij veel regelingen weer andere criteria, drempels en grenswaarden vast, zonder dat duidelijk wordt waarom die verschillen nodig zijn. Actal wilde weten of ondernemers daar last van hebben. Onderzoek laat zien dat zij zich nauwelijks bewust zijn van de maar liefst 136 wettelijke drempels. Het naleven ervan hebben zij uitbesteed aan (interne en externe) adviseurs. De kosten hiervan komen wel voor hun rekening in de vorm van méér werk voor hun werknemers en hogere facturen van zakelijke dienstverleners. Deze regeldruk kan omlaag door drempels gelijk te trekken, overbodige verplichtingen af te schaffen en bestaande vrijstellingen op te rekken. Dit staat in een advies van Actal aan de Minister van Economische Zaken.

Alleen al in de regelgeving van de Rijksoverheid zitten 136 verschillende drempels. Bekende voorbeelden zijn de drempel van 20 werknemers waarboven een werkgever collectief ontslag mag aanvragen, de drempel van 25 werknemers waarboven hij een Arbo-preventiemedewerker moet aanstellen, en de drempel van 50 werknemers voor het instellen van een verplichte ondernemingsraad. Het stelsel van drempels is complex en uiterst ondoorzichtig. Het lijkt erop dat het bij iedere regeling anders is.

Commentaar redactie HR-kiosk: Actal heeft groot gelijk. En denk ook eens aan frequente toename van inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en toeslagen waarbij de onder- of bovengrens chronisch variabel en diffuus is. Waarom geldt het leenstelsel studenten hoger onderwijs alleen als ouders minder dan € 46.000 per jaar verdienen, waarom begint belastingschijf 4 bij € 56.531, waarom is de bovengrens van de ontslagvergoeding € 75.000 en waarom is de aftrekbare pensioenopbouw alleen mogelijk voor mensen met een jaarinkomen tot € 100.000?

Regeldruk per ministerie verantwoordelijk maken

De regeldruk door de rijksoverheid dreigt in deze regeerperiode niet met € 2,5 mrd te worden teruggedrongen. Om deze kabinetsambitie te garanderen, dient elk ministerie een kwantitatieve doelstelling te krijgen om de regeldruk te verminderen.

Dit vragen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief (oktober 2014) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Belastingaangifte steeds bepalender voor netto loon

Werkgevers kunnen wat meevallers tegemoet zien in 2015: een aantal premies daalt en de crisisheffing is afgeschaft. Door het stelsel van arbeids- en heffingskortingen moeten werkgevers echter rekening houden met meer administratieve lasten. Volgens ADP moet de belasting steeds vaker via de inkomstenbelasting worden gecorrigeerd. Dat leidt tot meer administratieve lasten bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de Belastingdienst. 'Iedereen die minder verdient dan 19.462 euro per jaar moet volgend jaar extra alert zijn en belastingaangifte over 2015 doen'.

Oorzaak van dat vertekende beeld is de berekening van de arbeidskorting. In voorgaande jaren werd dit loon fictief verhoogd met 8 procent vakantietoeslag. Lonen lager dan 1500 euro per maand gaan er daardoor niet op vooruit. Bij lagere lonen wordt dus te weinig arbeidskorting verrekend, die pas met de aangifte IB in 2016 kan worden gecorrigeerd.

Ministeries hebben onvoldoende zicht op regeldruk

Ministeries maken nog onvoldoende duidelijk welke gevolgen hun wetsvoorstellen hebben. Daardoor is niet duidelijk of de wet- en regelgeving in Nederland minder bureaucratisch is geworden. Dat blijkt uit onderzoek naar negen ministeries dat Actal aan minister Kamp van Economische Zaken heeft aangeboden. Voorzitter Jan ten Hoopen van Actal: “Het is van groot belang dat ondernemers de wet kunnen naleven zonder er onnodig veel tijd en geld aan te besteden. Ministers zouden van alle nieuwe regels de gevolgen voor de regeldruk goed en volledig in beeld moeten brengen. Dat gebeurt nu nog onvoldoende.”

Regeldruk verder verlaagd

De regeldruk is de afgelopen zes maanden 2015 opnieuw verminderd. Inmiddels is 1,35 miljard aan regeldrukvermindering gerealiseerd, een verbetering van bijna 500 miljoen euro ten opzichte van een half jaar eerder. Dat schrijven de ministers Kamp (EZ), Plasterk (BZK) en Blok (WenR) in een brief aan de Tweede Kamer.

Een voorbeeld van nieuwe plannen die leiden tot verminderingen van regeldruk, is de digitale vrachtbrief. Vrachtvervoerders hoeven niet langer verschillende papieren vrachtbrieven in te vullen. Een ander voorbeeld is de parkeerapp; burgers en bedrijven kunnen met behulp van deze applicatie sneller en makkelijker een parkeerplek vinden.

Belastingplan 2016

Het kabinet wil de regeldruk terugdringen om het ondernemen makkelijker te maken. Daar werd in 2015 al 1,35 miljard euro voor uitgetrokken, dit bedrag zal in 2016 verder toenemen tot ongeveer 2 miljard euro.

Juiste balans

Het kabinet erkent de door Actal (zie boven) genoemde voordelen van vereenvoudiging, en doet waar mogelijk haar best om het stelsel te vereenvoudigen zonder de doelstelling van het stelsel uit het oog te verliezen (nov. 2015). Voorbeelden van mogelijke vereenvoudigingen zijn het harmoniseren van inkomensbegrippen en betaaldata. Het kabinet gaat deze mogelijkheden nader verkennen.

Arbeidsrechtelijke lastendruk is doorgeschoten

In Nederland is de arbeidsrechtelijke lastendruk zo ver doorgeschoten dat werkgevers daartegen beschermd moeten worden. Het kabinet moet zich bezinnen op de vele verplichtingen die een arbeidsovereenkomst werkgevers oplegt, aldus hoogleraar Arbeidsrecht prof.mr.dr. Saskia Peters in haar oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 'De bezinning op de plichten rond een arbeidsovereenkomst is niet alleen nodig in het belang van ondernemers, maar ook van werknemers en de vele werkenden voor wie een dienstverband nu vrijwel onbereikbaar is geworden'. En verder 'De regering pakt niet de oorzaak van het probleem aan, maar reageert met een reeks uitzonderingen ter bescherming van bepaalde verondersteld kwetsbare werkgevers. Tegelijkertijd probeert men met een verzameling aan reparaties en nieuwe regels goedwillende ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van collega-ondernemers die al voor het arbeidsrecht op de vlucht zijn geslagen. Met deze maatregelen doet Den Haag niet alleen werkgevers, maar ook werknemers tekort.' (Bron: SalarisNet, 16 nov. 2015)

Broodrooster-debat laat zien: betutteling slaat door

Ondernemers worden er stapelgek van: nieuwe, onzinnige regels die op de tekentafel prachtig lijken, maar in praktijk de plank volledig misslaan. Een goed voorbeeld daarvan is de recente discussie in Europa over zogeheten non-functional hot surfaces van keukenapparatuur zoals broodroosters en wafelmakers. Wat blijkt: als de consument heel lang zijn vinger tegen de behuizing van een broodrooster aanhoudt, zou hij in theorie zijn vinger eraan kunnen branden. Klinkt als een non-probleem, maar de werkgroep van Europese markttoezichthouders is er volop mee bezig. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat erin mee. (Bron: MKB, 21 apr. 2015)

Ondernemers kennen andere betekenis van regeldruk

Al jaren spant de overheid zich in om de regeldruk voor ondernemers te verminderen en daarmee zijn flinke resultaten geboekt. Zowel in Europa, in Nederland en bij lokale overheden zijn de laatste jaren heel wat regels geschrapt en vereenvoudigd. Toch lijken ondernemers nog steeds last van regeldruk te hebben.

De wijze waarop de overheid regeldruk meet is bestaat uit de kosten (in euro’s en in tijd) die ondernemers moeten maken om aan hun verplichtingen richting de overheid te voldoen. Deze methodiek is later uitgebreid met bijvoorbeeld de maatwerkaanpak en het verbeteren van de dienstverlening.

Zo bleek uit de enquête dat de beleving van ondernemers niet aansluit op de berekeningsmethode van regeldruk bij de overheid. Ondernemers vonden onder meer dat de kosten van regels weliswaar een relevante factor bij het veroorzaken van regeldruk zijn, maar de zogenaamde werkbaarheid van regels was in hun ogen veel belangrijker. Daarnaast spelen kosten en gepercipieerd nut een rol. (Bron: Universiteit Leiden, 25 jan. 2017)

Alle wetten worden getoetst op regeldruk en administratieve lasten

Brief (28 maart 2017) van minister Kamp aan de Tweede Kamer:
'Bijgaand doe ik u, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, op grond van artikel 5, tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges het ontwerp koninklijk besluit voor het instellen van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) toekomen 1. Het college krijgt de opdracht voorstellen voor wet- en regelgeving te toetsen op regeldrukeffecten. Het voornemen is het college per 1 juni 2017 in te stellen.'

Beleidsregels veroorzaken onzichtbare maar zeer voelbare regeldruk

Het kabinet wil minder regeldruk, maar het beleid richt zich uitsluitend op wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. De regeldruk die beleidsregels veroorzaken, blijft buiten beeld. Dat geldt niet alleen voor de beleidsregels van ministeries maar vooral ook voor die van uitvoeringsorganisaties, inspecties en toezichthouders.

De ministeries maken vele wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen die zorgen voor regeldruk voor bedrijven en burgers. Maar dat is niet de enige regelgeving. Nog 93 Rijksinstanties maken beleidsregels en andere algemene regels. Denk hierbij aan uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV en de Belastingdienst, en aan en inspecties en toezichthouders, zoals de Inspectie SZW, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Zorgautoriteit. (Bron en meer: Actal, 10 apr. 2017)

Voor een onderwijzer is kloppende boekhouding belangrijker als lesgeven

De werkdruk voor leraren in het basisonderwijs wordt veroorzaakt door grote klassen, te veel leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en vooral door administratieve rompslomp. Die verplichting om alles te vast te leggen en te documenteren is voor leerkrachten enorm tijdrovend.

Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Leraren klagen massaal over de administratieve werklast. Het gaat volgens hen al lang niet meer alleen om lesgeven aan kinderen, een kloppende boekhouding wordt als het belangrijkst gezien. Het onderzoek is gedaan onder bijna zevenhonderd leerkrachten die wilden vertellen over de werkdruk die ze ervaren. (Bron: ANP, 10 apr. 2017)

Evenementen en festivals ervaren te veel regeldruk

Organisatoren van evenementen en festivals, zoals die op Koningsdag en 5 mei, hebben last van complexe, administratieve procedures en onduidelijke, soms overbodige eisen. Zo moeten eigenaren van foodtrucks die elk jaar aan een evenement deelnemen, iedere keer weer een vergunning aanvragen, terwijl ook een doorlopende vergunning mogelijk is. Vaak blijken ook de eisen die overheden stellen aan een bepaald soort evenementen, fors van elkaar te verschillen, zonder dat daar goede redenen voor zijn. (Bron: Actal, 27 apr. 2017)

Zelftevredenheid kabinet over behalen doelstelling vermindering regeldruk

Door efficiëntere wet- en regelgeving en het verminderen van regeldruk voor burgers en ondernemers, heeft het demissionaire kabinet de afgelopen vier jaar 2,48 miljard euro bespaard. Daarmee is het kabinetsstreven van 2,5 miljard euro nagenoeg gehaald, staat in de eindrapportage Goed geregeld dt door demissionair ministers Plasterk en Kamp in mei 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Red.: Deze zelfgenoegzaamheid staat haaks op de beleving van velen. HR-kiosk heeft afgelopen periode frequent geschreven over werknemers, werkgevers en organisaties die gebukt gaan over de niet-aflatende regeldruk, o.m. kleine ondernemingen, onderwijs, uitzendbranche en berichten van Actal.

Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) wordt ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk)

Op 12 mei heeft demissionair minister Kamp van Economische Zaken de kamer per brief geïnformeerd over de opvolging van het huidige Actal en over het nieuwe mandaat van het ATR. Het huidige mandaat van Actal loopt af op 1 juni 2017. Vanaf die datum neemt het Adviescollege Toetsing Regeldruk het stokje over. Het mandaat van ATR loopt tot 1 juni 2021. In het derde jaar wordt het functioneren van ATR geëvalueerd.

De kerntaak van ATR wordt de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving. Met de instelling van de ATR kiest het kabinet voor een versterking van de externe (ex ante) toetsing van voorstellen van wet- en regelgeving. De ATR toetst namelijk in drie stadia van het beleids- en wetgevingsproces. De formele toetsing vindt plaats voor of tijdens de internetconsultatie. Als de internetconsultatie leidt tot wijzigingen die gevolgen hebben voor de regeldruk, dan kan ATR een aanvullende zienswijze geven. Departementen kunnen ATR ook vragen om in de (eerste) beleidsvormende fase mee te denken in de afweging van alternatieven.

Neventaken zijn:

 • Op verzoek gemeenten, provincies en waterschappen adviseren over de gevolgen van hun beleid voor de regeldruk.
 • Op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer adviseren over regeldruk.
 • Naar aanleiding van signalen vanuit het bedrijfsleven of de samenleving adviseren over knelpunten in bestaande regelgeving.
 • Adviseren over de regeldruk voortkomend uit beleidsregels en overige regels ten behoeve van de handhaving en uitvoering.
Om de toetsing van wet- en regelgeving door ATR mogelijk te maken, moeten departementen hun wetsvoorstellen voorzien van een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing. (Bron: SiraConsulting, 23 mei 2017)

Red.: ATR een hoogst ongelukkige afkorting, een afkorting die al ruimschoots in gebruik is: denk aan ATR transmissies, ATR uitzendbureau, ATR wielersport, ATR vliegtuig en Advance Tax Rulings.

Tienpuntenplan Banenafspraak naar Tweede Kamer: ‘Stop de bureaucratie’

Ondernemers willen minder bureaucratie bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor jongeren die nu vanuit het speciaal onderwijs vaak thuis komen te zitten.’ Dat schrijven werkgeversorganisaties MKB-Nederland, LTO Nederland en VNO-NCW in een tienpuntenplan dat in mei 2017 is aangeboden aan de nieuwe Tweede Kamer. Het plan is gebaseerd op de praktijkervaringen van ondernemers de afgelopen twee jaar met de zogeheten ‘Banenafspraak'. De aanbevelingen zijn:
 1. Geef meer inzicht in aantallen en het kennen en kunnen van kandidaten
 2. Zorg voor eenduidige regelgeving voor werkgevers
 3. Laat het werkgeversservicepunt werken als 1 loket met 1 werkwijze  en vaste accounthouders voor werkgevers
 4. Biedt een wenkend perspectief voor grote en kleine werkgevers
 5. Verbreed en verduidelijk wie onder doelgroep valt
 6. Geef werkgevers zekerheid door een duurzame en duidelijke beoordeling van arbeidshandicap
 7. Hanteer de Praktijkroute voor loonwaarde-meting
 8. Zorg voor sluitende aanpak leerlingen uit entree-onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 9. Zet in op duurzame participatie door regionale samenwerking en instrumenten
 10. Zorg voor goede afspraak over het meetellen van inkoop van diensten
(Bron en toelichting: VNO-NCW, mei 2017)

Een loket nodig voor publiek-private samenwerking banenafspraak

ABU, NBBU en OVAL roepen in een brief aan de Tweede Kamer op tot het inrichten van één loket met publiek-private samenwerking op werkgeversdienstverlening in elke arbeidsmarktregio. Ondanks de goede cijfers lopen werkgevers in de marktsector en overheid bij de invulling van de banenafspraak nog altijd tegen uitvoeringsproblemen aan. (Bron: AboutHRM, 10 jul. 2017)

Nieuwe wet zadelt politie op met nog meer rompslomp

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering, waarin de opsporingsbevoegdheden voor de politie staan, vergroot de administratieve werklast van de politie. Daardoor komt de opsporing verder onder druk te staan.

Hoogleraar strafrecht Tineke Cleiren, tot 2000 directeur-generaal wetgeving, rechtshandhaving en rechtspleging van het ministerie van Justitie, is kritisch over de voorstellen. 'Er zijn verkeerde keuzes gemaakt en over veel te veel zaken is onvoldoende nagedacht', aldus Cleiren in het juristenblad Mr. Eerder uitten rechters, wetenschappers en juristen hun bezorgdheid over de aanpassingen. 

De huidige voorschriften die grotendeels in 1926 zijn vastgelegd, zijn uit de tijd. De nieuwe wetsvoorstellen zullen naar verwachting volgend jaar in de Tweede Kamer worden behandeld. (Bron: De Volkskrant, 18 jul. 2017)

Nieuw wetsvoorstel voor minder papier en meer zorg

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil dat gemeenten en instellingen gebruik maken van dezelfde standaarden voor het verwerken van facturen en het afsluiten van contracten. Aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gaan daardoor minder administratieve druk ervaren. Aldus het wetsvoorstel.

Hetzelfde wetsvoorstel regelt dat de minister van VWS regionale samenwerking tussen gemeenten af kan dwingen als gemeenten onderling niet tot goede samenwerkingsafspraken komen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als gemeenten geen goede afspraken maken over het inkopen van specialistische jeugdhulp. (Bron: Alles over HR, 22 dec. 2017)

Die extra regels zijn niet het probleem

In hun strijd tegen de toenemende regelgeving hebben tal van brancheverenigingen elkaar vorig jaar gevonden. Met als recent wapenfeit de brandbrief aan het nieuwe kabinet. Een van de 11 ondertekenaars is de PO-raad (PO = primair onderwijs).

De intentie van veel nieuwe regelgeving is helemaal niet verkeerd. "Niemand is tegen het aanpakken van pesten, of het waarborgen van de privacy van kinderen en medewerkers. Om twee recente voorbeelden te noemen. Maar het aantal verplichtingen is voor de scholen fors toegenomen en op de uitvoering daarvan moeten andere instanties weer nauwgezet controleren. En of die regels het beoogde effect bereiken, is nog maar zeer de vraag. Ondertussen loopt de druk op, terwijl het beschikbare budget niet toeneemt.'' (Bron: BDO, 12 feb. 2018)

Exit 5-minutenregistratie voor wijkverpleging

De zogeheten 5-minutenregistratie voor wijkverpleging wordt geschrapt. De wijkverpleegkundigen willen al langer van de registratie af. Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft aangegeven dat hij de zorg wil vernieuwen en hij begint met het schrappen van de registratie. Hoe het schrappen van de 5-minutenregistratie in de praktijk gaat uitpakken is nog niet bekend.

De 5-minutenregeling houdt in dat je iedere vijf minuten moet registreren wat je bij een cliënt hebt gedaan, je moet alles over een cliënt tot in detail rapporteren op papier en dat kost ontzettend veel tijd. Het kost meerdere uren per dag om het bij te houden en dat is tijd die iemand niet aan daadwerkelijke zorg kunt besteden. (Bron: RTV Drenthe, 8 mrt. 2018)

Werkgevers ervaren veel regeldruk bij zieke werknemers en re-integratie

Het niet ontslaan van zieke werknemers om bedrijfseconomische redenen, re-integratie van het tweede spoor en een dossier bijhouden tijdens re-integratie zijn volgens werkgevers de drie SZW-regels waar de meeste regeldruk wordt ervaren. Ook de privacy bij zieke werknemers in relatie tot re-integratietaken zien werkgevers als belemmerend. In totaal worden door werkgevers 18 items genoemd die regeldruk veroorzaken.

Dit blijkt uit het onderzoek van Panteia. Het onderzoek biedt inzichten in welke regels als het meest belastend worden ervaren door werkgevers en de oorzaak van dit gevoel. (Bron en meer: Min. SZW, 31 mei 2018

Ondernemers mogen meepraten over regeldruk

Het kabinet wil ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, de komende jaren meer betrekken bij regelgeving in hun sector. Zij mogen bijvoorbeeld vooraf meepraten over de werk- en uitvoerbaarheid van nieuwe regels.

Ook is het de bedoeling om de regeldruk voor ondernemers te verlagen door -waar mogelijk - estaande regels te schrappen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): ”Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe apps of het bieden van de juiste zorg, professionals moeten tijd en ruimte hebben om hun beroep uit te oefenen. Zonder daarbij gehinderd te worden door onnodige of onduidelijke regels”.

Het kabinet1 wil bovendien meer ruimte geven aan experimenten om te kijken welke regels nodig zijn voor innovaties of nieuwe ontwikkelingen. (Bron: AV Accountancy, 15 jun. 2018)

1 Lees het beleidsprogramma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ van staatssecretaris Keijzer.

Herwaardering van de 9-tot-5-mentaliteit?

Telecombedrijf Tele2 wilde weten hoe werknemers en werkgevers omgaan met de gevolgen van de Wet flexibel werken uit 2016. Deze wet geeft werknemers het recht om het aantal uren dat zij werken aan te passen, net zoals de plek waar zij dat doen en de tijden waarop ze werken. Alleen wanneer er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn mag een werkgever een verzoek van zijn werknemers naast zich neerleggen.

Er zit een keerzijde aan dat recht, constateerden de onderzoekers. Want in de twee jaar sinds de invoering van de Wet flexibel werken verwachten steeds meer werkgevers dat werknemers hun werk- en vrije tijd flexibel indelen. 75 Procent van de werkgevers vindt dat werknemers geen harde grens horen te trekken tussen werk en privé. En twee van elke drie werkgevers is van mening dat hun werknemers op vrije dagen bereikbaar moeten zijn voor dringende zaken. Ook vindt 62 procent dat werknemers in het weekend en de avonduren bereikbaar moeten zijn. (Bron en meer informatie: PW, 18 okt. 2018)

BrabantZorg weigert ‘onnodige registraties’ uit te voeren

BrabantZorg heeft een protestbrief naar de NZa gestuurd. Het weigert vanaf 1 december de wachttijden voor casemanagement dementie te registreren. Als zorgmedewerkers zich met onnodige administratie moeten bezighouden, dan worden de wachttijden alleen maar langer.
Dat meldt BrabantZorg op haar website. De brief is ondertekend door de raad van bestuur, raad van toezicht, cliëntenraad en ondernemingsraad.

Volgens Brabant Zorg belooft Den Haag wel om het aantal regels te verminderen, maar in werkelijkheid komen er alleen maar regels bij. "Het is dweilen met de kraan open." (Bron en meer: Skipr, 12 nov. 2018)

Méér regels onder kabinetten Rutte

Onder de drie kabinetten van VVD-premier Rutte is het aantal wetten en regels in Nederland met ruim 11 procent toegenomen. In tien jaar tijd kwamen er duizend nieuwe regels bij. Dat terwijl de VVD in verkiezingscampagnes telkens minder regels belooft.

Vooral het aantal wetten is hard gestegen, met ruim 17 procent. Ook zijn er zeshonderd ministeriële regelingen bijgekomen. Dat zijn regels die een minister zelf kan opstellen, zonder dat het parlement er iets over te zeggen heeft. Meestal gaat het om regels die nodig zijn om wetten uit te voeren. De laatste jaren worden er ook steeds minder regels afgeschaft. (Bron en meer: AD, 24 jan. 2019)

Redactie: De heer Rutte heeft het doen van beloftes tot een ware kunst verheven.

5-minutenregistratie (nog) niet verdwenen

De belofte (mei 2018) was de gehate 5-minutenrgistratie uit te bannen, ruim een jaar later is het op vele plaatsen nog niet gelukt.  

Minister De Jonge van gezondheid roept binnenkort alle betrokken organisaties om de tafel. "Dit jaar", zo laat hij weten, "is door alle betrokken partijen hard gewerkt om aanbieders te helpen bij het overstappen op een alternatieve registratie. In september dit jaar bleek 65 procent van de organisaties inmiddels op die manier te werken. De enquête van V&VN suggereert dat verpleegkundigen daar nog onvoldoende van merken. En dat is nou juist voor wie we dit doen. Daarom wil ik zo snel mogelijk met alle betrokken partijen om tafel om gezamenlijk vast te stellen welke aanvullende acties er nodig zijn." 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Postuum loon    Schuldenpreventie