Naar nieuwe arbeidsverhoudingen    Besteding van gelden en organisatie 


Overheid

Datum laatste wijziging: 12 juni 2019  |  Trefwoorden: Overheid, Regeldruk, Terugtredende overheid, Wetten, Open overheid

Inhoud

 1. Overheidspublicaties over onder meer wet- en regelgeving
 2. Terugbrengen overheidsuitgaven
 3. Terugtredende overheid
 4. Stortvloed van wetgeving
 5. Arbeidsvoorwaardenoverleg
 6. Wildgroei inspecties
 7. Verruiming bedrijfsinvesteringen
 8. Verantwoordingsdag
 9. Zorgen om kwaliteit van wetgeving
 10. Deregulering leidt tot lastenverzwaring
 11. Jaarverslag Raad van State 2014
 12. Krachtmeting dreigt tussen rechter en wetgever
 13. Ruim helft huishoudens minimaal een overheidsregeling
 14. Wetsvoorstel open overheid
 15. Wet markt en overheid blijft gelden na 1 juli 2017
 16. 10 miljard naar samenwerkingsverbanden gemeenten
 17. Accountant geobsedeerd door regels
 18. Nieuwe inlogmogelijkheden op overheidswebsites
 19. Meer werken, meer zorg en meer opleidingen, te veel van het goede?
 20. Kennis en onderzoek SZW
 21. Wet markt en overheid met twee jaar verlengd
 22. Ernstige bezwaren tegen nieuwe afluisterwet
 23. Hoeveel inkomsten derft het Rijk aan belastingregelingen?
 24. Contant betalen moet mogelijk blijven
 25. CBS ontwikkelt Monitor Brede Welvaart
 26. Tweede Kamer stemt in met wet inlichtingendiensten
 27. Regeldruk kleine ondernemers amper gedaald
 28. Middeninkomens 'slachtoffer' overheidsbeleid
 29. Kleine financiële instellingen worstelen met wetswijzigingen
 30. Randstad wil 35 miljard voor facelift
 31. IMF positief over Nederlandse financiële sector
 32. Overheid grijpt niet in bij negatieve spaarrente
 33. SZW - Rijksjaarverslag 2016
 34. De nieuwe KvK aan het werk voor ondernemers
 35. Werknemerskosten besparen via sociale regelingen
 36. Nieuwe aftapwet: wat gaat er veranderen?
 37. KvK lanceert app gratis inzage Handelsregister
 38. Inhuur externen fors gestegen bij de overheid
 39. Standard Business Reporting
 40. Btw-pijn verzachten met investeringen in regio
 41. Eén inspectie voor veiligheid
 42. Eerste Kamer vraagt betere motivering spoedeisendheid wetsvoorstellen
 43. Samenwerking gemeenten levert niets op
 44. Er komt geen Experimentenwet voor gemeenten
 45. Meer nadruk op verdienvermogen
 46. Overheid stelt facturennetwerk Peppol verplicht
 47. Maak werk van verdeelmodellen sociaal domein
 48. Open overheid
 49. Rijksuitkeringen
 50. Raad van State: burger in de knel door digitale overheid
 51. Omgevingswet: Van sectoraal naar integraal samenwerken in het fysiek domein
 52. Highlights uit de begroting SZW 2019 – arbeidsmarkt in balans
 53. Belasting op gas in 2018 minder hoog
 54. Heroverweging pakket vestigingsklimaat (n.a.v. laten bestaan dividendbelasting)
 55. Trends kosten en prestaties publieke sector online
 56. Hoe werkt het onderwijsbudget?
 57. Welke stukken stuurt SZW in 2019 naar de Tweede Kamer?
 58. Tussenevaluatie sectorplannen 2018
 59. Tweede Kamer stemt in met Digitale Kluis
 60. Ministerie SZW 100 jaar
 61. Belangrijke onderwerpen die eind 2018 niet zijn opgelost
 62. Nationale ombudsman presenteert Ombudsagenda 2019
 63. CDA twijfelt aan kwaliteiten Planbureau Leefomgeving
 64. Financiële positie gemeenten onder druk
 65. Lokale Monitor FNV 2018
 66. Jaarverslag Raad van State 2018
 67. Nieuw stelsel voor toezicht in de bouw
 68. Nieuwe rechtsvorm in de maak: bv-m
 69. Accres komende jaren 603 miljoen euro lager
 70. Inkomsten en uitgaven overheid stegen in 2018

Overheidspublicaties over onder meer wet- en regelgeving

Overheid.nl geeft  de mogelijkheid om te zoeken naar publicaties over onder meer wet- en regelgeving, rechtspraak, besluitvorming, consultatie, bekendmaking en uitvoering. Ga naar de overheidswegwijzer.

Terugbrengen overheidsuitgaven

In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid maatregelen genomen die als voornaamste doel hadden de kosten van de sociale voorzieningen terug te dringen. De veranderingen waren de privatisering van de Ziektewet, waarvoor de loondoorbetaling bij ziekte in de plaats kwam, een nieuwe algemene Zorgverzekering als vervanging van de Ziekenfondswet, de invoering van een veel strengere en afgeslankte arbeidsongeschiktheidsverzekering, de WIA, en de Anw (Algemene nabestaandenwet).

Terugtredende overheid

Waren voorheen werknemers van overheidswege 'verzekerd van de wieg tot het graf', daarna was er sprake van een zich 'terugtrekkende overheid', die qua beleid slechts het hoognodige centraal wenst te regelen en vervolgens verwijst naar afspraken die op CAO- of ondernemingsniveau worden gemaakt. Een cultuuromslag waarmee vele personen organisaties (o.m. de vakbonden) moeite hadden.

Stortvloed van wetgeving

Andere veranderingen waren gewijzigde of nog te wijzigen wetten op het terrein van de pensioenen, belastingen, arbeidsvoorwaarden (Flexwet), recht op deeltijd, levensloopregeling¹, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand.

¹De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft, zou vervangen door de vitaliteitsregeling ware het niet dat de laatste regeling eind 2012 werd ingetrokken.

De site 'Ondernemersplein' (vroeger 'Antwoord voor bedrijven') geeft regelmatig een overzicht van wetswijzigingen en uiteraard andere onderwerpen.

Arbeidsvoorwaardenoverleg

De laatste jaren neemt de overheid (weer) actief deel aan het jaarlijkse overleg over de arbeidsvoorwaarden van het komende jaar met de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties). Dit overleg staat bekend als het 'Najaarsoverleg'.

Wildgroei inspecties

Werkgevers willen af van wildgroei inspecties, dat stelt werkgeversorganisatie VNO-NCW in een brief aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

De versnippering van het toezicht speelt al langer, maar is actueel geworden naar aanleiding van incidenten bij de bedrijven Chemie-Pack en Odfjell. De vierhonderd meest risicovolle bedrijven hebben nu te maken met de provincie, de zogenoemde Veiligheidsregio en de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Formeel zorgt de provincie voor coördinatie, maar in de praktijk vaart elke instantie een eigen koers, stelt VNO-NCW. (Bron: Firesolution, 17 juni 2013)

Verruiming bedrijfsinvesteringen

Het kabinet wil een flinke eenmalige impuls op bedrijfsinvesteringen. "Bedrijven kunnen in 2013 direct 50% van hun investering afschrijven, normaal is dat maximaal 20%", aldus staatssecretaris Weekers van Financiën.

In essentie wordt door deze maatregel pas later belasting over de winst betaald. Het doel van de hogere afschrijving is om bedrijven tijdelijk meer financiële armslag te geven voor het doen investeringen en daarmee een bijdrage te leveren aan de binnenlandse economische groei. Dat voordeel bedraagt € 630 miljoen in 2013 en € 165 miljoen in 2014. De regeling is onderdeel van het pakket aan maatregelen dat binnenkort door het kabinet aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. (Bron: Rijksoverheid, 1 april 2013)

Verantwoordingsdag

Op 21 mei 2014 (Verantwoordingsdag) heeft het kabinet het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) gepresenteerd. Samen met de Verantwoordingsbrief en het Rijksjaarverslag 2013. Het Rijksjaarverslag bevat de jaarverslagen van alle departementen. Het FJR is een toelichting op het Rijksjaarverslag. Het kabinet legt hierin verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar. (Bron: Rijksoverheid, 21 mei 2014)

Zorgen om kwaliteit van wetgeving

De Rechtspraak spreekt in het Jaarverslag 2013 haar zorg uit over de kwaliteit van wetgeving. Die krijgt anno 2013 niet altijd de zorg die ze verdient. Dat staat in het Jaarbericht, onderdeel van het Jaarverslag Rechtspraak 2013.

De Raad voor de rechtspraak adviseert de wetgever – na overleg met de gerechten – over wets- en beleidsvoorstellen die organisatorische of financiële gevolgen hebben voor de Rechtspraak. Ook inhoudelijk wordt gekeken of wetten en beleid wel in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde regels en waarden van de rechtsstaat. Dan gaat het niet om de vraag of een wet politiek wenselijk is, maar of rechters ermee uit de voeten kunnen en of een wetsvoorstel effectief is.
“De algemene indruk is dat anno 2013 regering en parlement steeds meer haast lijken te hebben. ‘Spoedklussen’ voorvloeiend uit het meest recente regeerakkoord, lijken meer juridisch-technische en minder sexy wetgeving naar de achtergrond te drukken.” (Bron: Rechtspraak, 19 mei 2014)

Deregulering leidt tot lastenverzwaring

Een ieder wordt geacht de wet te kennen. Dit adagium voorkomt dat (rechts)personen zich bij een overtreding verschuilen achter onwetendheid. Maar hoe gemakkelijk is het om de wet te kennen? De website wetten.overheid.nl toont (oktober 2014) de volgende aantallen treffers:
 • Wetten in formele zin – 1940;
 • Algemene maatregelen van bestuur en andere Koninklijke Besluiten – 2244;
 • Ministeriële regelingen – 527.
Uiteraard zijn de resultaten vervuild door bijvoorbeeld aanpassingsregelingen die apart worden genoemd, of inwerkingtredings-KB’s. Maar dat doet niet af aan het feit dat er een ondoordringbaar woud aan regels is. Is dat erg? Nee, niet direct. We leven in een hoog gereguleerd land waar de norm is om regels op papier te zetten. Dat biedt duidelijkheid. Maar dat moeten wel begrijpelijke regels zijn.

Lees het prima artikel van Anna Collignon / Stibbe Blog, 8 jan. 2015)

Jaarverslag Raad van State 2014

Regering en wetgever hebben in het afgelopen jaar belangrijke veranderingen in gang gezet. Maar om succesvol te kunnen zijn, zijn verdere hervormingen nodig. En er zal een bestendig juridisch en bestuurlijk kader moeten komen waarbinnen de hervormingen ook gaan werken. Die verdere hervormingen en aanvullende randvoorwaarden zijn nog niet gewaarborgd. Dat is niet onbegrijpelijk; Rome is ook niet in één dag gebouwd. Het gaat om ingrijpende verdere stappen die niet in snelle vaart kunnen worden uitgevoerd. Maar er schuilt meer gevaar in vertraging dan in een teveel aan urgentie, gelet op de onzekere tijden waarin Europa op dit moment verkeert. (Bron en meer: Raad van State, 9 apr. 2015)

Krachtmeting dreigt tussen rechter en wetgever

Er dreigt een toenemend aantal rechtszaken als gevolg van het schrappen van wetten en regels die door het kabinet als belemmerend worden ervaren. Daardoor kan een ‘krachtmeting’ ontstaan tussen rechter en wetgever. Aldus de Raad van State in haar jaarverslag 2015.

Ruim helft huishoudens minimaal een overheidsregeling

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens (ongeveer 4 miljoen) maakte in 2013 gebruik van één of meer overheidsvoorzieningen of regelingen. Bij bijna 40 procent van alle huishoudens gaat het om inkomensondersteunende regelingen. Een kwart maakte gebruik van regelingen in het kader van arbeidsparticipatie. Dat blijkt uit de zogenoemde ‘Stapelingsmonitor’ van CBS.

De stapelingsmonitor biedt overheid en gemeenten inzicht in de stapeling van effecten van 47 overheidsmaatregelen. De monitor geeft antwoord op de vraag hoeveel huishoudens te maken krijgen met eventuele beleidswijzigingen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs. Om een overzicht te krijgen van het aantal regelingen of voorzieningen dat de Nederlandse huishoudens afnemen, zijn de regelingen geclusterd rond vijf groepen of thema’s; Welzijn en Zorg, Inkomensondersteuning, Arbeidsparticipatie, Onderwijs en Jeugdzorg.

Clusters overheidsregelingen of voorzieningen:
 • Inkomensondersteuning: Het cluster Inkomensondersteuning is het cluster met daarin de bijzondere bijstand, ziektewet, WTCG, CER, Aftrek bijzondere ziektekosten, WSNP.
 • Welzijn en zorg: Het cluster Welzijn en Zorg is het cluster met daarin de WMO huishoudelijke verzorging, WMO vervoer, WMO wonen, AWBZ persoonlijke verzorging, AWBZ verpleging, AWBZ individuele begeleiding, AWBZ groepsbegeleiding, AWBZ zorg met verblijf, AWBZ pgb voor individuele begeleiding, AWBZ pgb voor groepsbegeleiding, AWBZ pgb voor persoonlijke verzorging, ABWZ pgb voor verpleging, AWBZ pgb voor kort verblijf, indicatie AWBZ persoonlijke verzorging, indicatie AWBZ verpleging, indicatie AWBZ individuele begeleiding, indicatie AWBZ groepsbegeleiding, indicatie AWBZ behandeling, indicatie AWBZ kort verblijf, indicatie AWBZ zorg met verblijf.
 • Arbeidsparticipatie: Het cluster Arbeidsparticipatie is het cluster met daarin de WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, WWB, IOAW, IOAZ, WSW indicatie, WSW wachtlijst, WSW dienstbetrekking, WSW regulier dienstverband.
 • Onderwijs: Het cluster Onderwijs is het cluster met daarin Speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering.
 • Jeugdzorg: Het cluster Jeugdzorg is het cluster met daarin de Provinciale jeugdzorg: ondertoezichtstelling, voogdij, jeugdreclassering, ambulante jeugdzorg, dagbehandeling, residentiële jeugdzorg, pleegzorg.
Regelingen in het kader van toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budgetten) vallen buiten dit kader. (Bron: CBS, 22 apr. 2016)

Wetsvoorstel open overheid

Het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken.

Om deze doelen te bereiken verankert het voorstel de toegang tot publieke informatie als recht van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken. (Bron: Eerste Kamer, 5 juli 2016)

Het voorstel is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Bij monde van burgemeester Jan Lonink van Terneuzen heeft de VNG geprobeerd de Eerste Kamer ervan te overtuigen dat aannemen van de Wet open overheid (Woo) zeer negatieve gevolgen heeft.
Zo bracht Lonink een ‘realistische inschatting op ambtelijk niveau in’ die aangaf dat alleen al in één stad van tot 500.000 inwoners de kosten ver boven het bedrag zullen liggen waar het wetsvoorstel voor het hele land op rekent. Een grotere gemeente zal tientallen tot honderden goed geschoolde mensen extra nodig hebben om het gevraagde te kunnen verwerken. (Bron: VNG, 7 juli 2016)

Wet markt en overheid blijft gelden na 1 juli 2017

Bij brief van 3 juni 2016 maakte de Minister van Economische Zaken zijn beleidsreactie kenbaar met betrekking tot de evaluatie van 6 augustus 2015 van de Wet markt en overheid. Deze wet heeft als doel om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en het bedrijfsleven te creëren wanneer overheden economische activiteiten verrichten. Met het oog daarop legt de wet aan overheden gedragsregels op. Zo moet de overheid bij het verrichten van economische activiteiten onder meer de integrale kostprijs doorberekenen aan ondernemingen en mogen overheden overheidsbedrijven niet bevoordelen.

De Wet markt en overheid kent een horizonbepaling waardoor de wet zijn gelding verliest op 1 juli 2017 wanneer de wet niet wordt verlengd of aangepast. De minister heeft aangekondigd dat hij de horizonbepaling zal schrappen, zodat de wet haar werking behoudt. Daartoe zal hij na het zomerreces een algemene maatregel van bestuur aan de Tweede en Eerste Kamer voorleggen middels de zogeheten voorhangprocedure. Uit de evaluatie blijkt namelijk dat ongelijke concurrentie tussen overheid en ondernemers nog steeds aandacht vraagt. Sterker nog, om een level playing field tussen de overheid en private partijen te creëren is volgens de minister zelfs aanscherping van de Wet markt en overheid vereist.

De Wet markt en overheid is van toepassing daar waar de Europese staatssteunregels niet gelden en vormt in potentie een, voor veel ondernemers, nodige aanvulling op die regels.

10 miljard naar samenwerkingsverbanden gemeenten

In 2015 besteedden samenwerkingsverbanden van gemeenten in totaal 10 miljard euro, 1 miljard meer dan in 2010. Een steeds omvangrijker deel van het gemeentebudget van 58 miljard loopt via deze samenwerkingsverbanden, ook wel gemeenschappelijke regelingen genoemd. In 2015 waren er 320 van dergelijke regelingen.

De belangrijkste terreinen van gemeentelijke samenwerking zijn de sociale werkplaatsen, stadsregio’s, veiligheidsregio’s, de gemeentelijke gezondheidsdiensten en intergemeentelijke sociale diensten. Concrete voorbeelden zijn de Veiligheidsregio Haaglanden, de intergemeentelijke sociale dienst De Drechtsteden en de sociale werkplaats Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). (Bron: CBS, 7 juli 2016)

Accountant geobsedeerd door regels

Accountants zijn vandaag de dag geobsedeerd door regels, vooral uit angst voor toezichthouder AFM. Bestuurders van Nederlandse bedrijven klagen dat een zinvol gesprek met hun accountant steeds moeilijker wordt, omdat de regels en de dossiers momenteel belangrijker lijken te zijn dan de klant.

Als reactie op de financiële crisis in 2008 en een reeks affaires in de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld Vestia, Econcern en DSB, heeft Den Haag nieuwe regelgeving opgesteld. De AFM heeft boetes uitgedeeld en de sector zelf is bezig om diverse hervormingen door te voeren. Accountants zijn van mening dat ze de goede kant op gaan en ook de AFM heeft zich eind vorig jaar positief uitgelaten over de vorderingen.

Toch blijkt dat klanten minder tevreden zijn. Volgens hen verkeren accountants momenteel in een angstpsychose. Uit angst om de regels niet goed te dienen, vergeten ze wat het beste is voor de klant en dreigen ze de grote lijn uit het oog te verliezen. (Bron: AV Accountancy 26 aug. 2016)

Red.: Te veel en te moeilijke regels, hebben we dat niet al eens eerder gehoord?

Nieuwe inlogmogelijkheden op overheidswebsites

Vanaf 2017 kunnen burgers kiezen hoe ze inloggen op websites van de overheid. Nu kan dat nog alleen met DigiD door het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een code via sms. Straks kan inloggen via DigiD ook met de identiteitskaart en het rijbewijs. Daarnaast gaan bedrijven inlogmiddelen aanbieden onder hun eigen naam, zoals de bankpas of een app.

Deze nieuwe inlogmiddelen geven meer zekerheid over wie inlogt, en geven burgers meer keuzevrijheid. Dat schrijft minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer werken, meer zorg en meer opleidingen, te veel van het goede?

De overheid vraagt van burgers de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker dat ze, naast hun baan, zorg verlenen en scholing volgen. Maar dit is in de praktijk voor veel mensen onhaalbaar, zo blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoewel de arbeidsdeelname stijgt en steeds meer mensen mantelzorg combineren met hun baan, is het aandeel werknemers dat een opleiding onder de maat. In het kort enkele bevindingen:

 • Nederlanders werken meer, zorgen meer, maar scholing blijft constant. De combinatie werken, zorgen en leren niet voor iedereen goed te doen.
 • Een op de vijf werkenden met een zorgtaak (kindzorg of mantelzorg) ervaart combinatiedruk. Zelfstandigen ervaren meer combinatiedruk dan werknemers.
 • Laagopgeleiden en mensen met een flexibel arbeidscontract volgen minder scholing. Zij hebben ook minder toegang tot flexibele werkvormen, zoals thuiswerken.
 • Ook oudere werknemers volgen relatief weinig scholing. Het verlenen van mantelzorg neemt juist toe met de leeftijd. Veel ouderen willen eerder met pensioen (rond 61 jaar) dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Groepen die weinig formele scholing ontvangen (zoals een cursus of opleiding) compenseren dit niet door meer informeel leren (bijleren door het werk te doen).
 • Thuiswerken neemt toe. Het thuis afmaken van (over)werk is de belangrijkste reden voor thuiswerk, niet het combineren werk en zorg.

(Bron: SCP, 30 aug. 2016)

Kennis en onderzoek SZW

Op 11 oktober 2016 heeft het ministerie SZW zijn nieuwe onderzoek agenda gepresenteerd: de Hoofdlijnennotitie Kennisvragen 2017/2018. De Hoofdlijnennotitie bevat 75 kennisvragen, verspreid over 46 pagina's, en laat op een overzichtelijke manier zien op welke onderwerpen SZW zich de komende jaren zal gaan focussen. Veel van de vragen zullen door of in samenwerking met externe kennispartners uitgewerkt gaan worden.

Uit de inhoudsopgave treft men onder meer de volgende interesses:
 • future of work*
 • future of society
 • decent work en duurzame inzetbaarheid
 • sociale zekerheid en kwetsbare groepen
 • oude dag
 • uitvoering sociale zekerheid
*Red.: waarom termen in het Engels?

Wet markt en overheid met twee jaar verlengd

De Wet markt en overheid moet ervoor zorgen dat overheidsinstanties eerlijker concurreren met ondernemingen. Deze wet is in 2012 ingevoerd als wijziging van de mededingingswet* met een looptijd van vijf jaar. Uit verschillende evaluaties blijkt echter dat de Wet markt en overheid ondernemingen nog onvoldoende beschermd tegen oneerlijke concurrentie van de overheid. Minister Kamp van Economische Zaken wil de wet daarom aanscherpen.

* De mededingingswet wordt uitgevoerd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken, dat vanaf 1998 in de gaten houdt of er ergens sprake is van oneerlijke concurrentie. Sinds 2005 is het een zelfstandig bestuursorgaan.

Het wetsvoorstel hiertoe is echter niet klaar voordat de Wet markt en overheid afloopt. De minister heeft daarom aangekondigd de looptijd van de wet met twee jaar te verlengen. (Bron: Rendement, 15 nov. 2016)

Red.: Twee jaar uitstel is fors. Met andere wetsvoorstellen maakt de overheid vaak meer haast.

Ernstige bezwaren tegen nieuwe afluisterwet

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 is sterk verouderd, aldus de ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Hennis (Defensie). Begin deze maand stuurden de twee ministers na een voorbereiding van enkele jaren een wetsvoorstel voor de geheime diensten naar de Kamer.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) breidt de afluistermogelijkheden flink uit, waardoor er nu ook kabelgebonden (internet)verkeer mag worden afgetapt. Daar valt dan ook mobiel telefoonverkeer onder, aangezien zendmasten via kabels aan het netwerk van de provider zijn gekoppeld. De Nederlandse geheime diensten mogen met een nieuwe wet ook niet-verdachte burgers hacken, als ze op die manier bij hun doelwitten kunnen komen. Dat blijkt uit de tekst van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Op het wetsvoorstel uit 2015 voor de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarin de bevoegdheden van de algemene en militaire inlichtingendiensten AIVD en MIVD fors worden uitgebreid, is/was veel kritiek van telecombedrijven en diverse maatschappelijke organisaties. Er waren tot 2016 ruim 500 openbare reacties op de conceptwet plus een onbekend aantal die niet openbaar zijn.

Ondanks enkele toezeggingen van de overheid - toezicht van een externe commissie en de overheid betaalt de kosten van het aftappen - is begin 2017 het wetsontwerp nog verre van aangenomen.

Hoeveel inkomsten derft het Rijk aan belastingregelingen?

Fiscale aftrekposten, vrijstelling en kortingen: het kost het rijk miljarden. Maar om hoeveel geld het precies gaat, is niet duidelijk. Dat blijkt uit het ‘Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen’ dat 1 februari 2017 werd gepubliceerd door de Rekenkamer.

Twee passages uit het rapport:
'Het ontbreekt voor een groot deel van de belastingfaciliteiten aan inzicht of de beoogde doelen en effecten zijn behaald, en tegen welke ‘prijs’. Het financieel belang van de belastingfaciliteiten en -instrumenten is groot: op basis van cijfers uit de Miljoenennota 2017 (Financiën 2016a) in 2016 minstens A 97,6 miljard. Daarnaast is voor een groot deel van de belastingfaciliteiten niet duidelijk welke minister er verantwoordelijk voor is. Omdat het financiële belang zo groot is en omdat met belastingfaciliteiten- en instrumenten beleidsmatige doelstellingen worden nagestreefd, vinden wij (Rekenkamer) een goede informatievoorziening aan het parlement belangrijk.'

en

'De staatssecretaris van Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering van de belastingwetgeving en dus ook voor alle belastingfaciliteiten en -instrumenten. Wij constateren evenwel dat het van 892 van de belastingfaciliteiten onduidelijk is waar de inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt. Die onduidelijkheid verhindert het afleggen van verantwoording over de realisatie van de met de faciliteiten beoogde beleidsdoelen. Daardoor is niet bekend voor welke prijs ze het doel bereiken.'

Contant betalen moet mogelijk blijven

Contant geld moet blijven bestaan voor het geval de techniek faalt en elektronisch betalen niet mogelijk is. Daarvoor pleit De Nederlandsche Bank. Het aantal contante betalingen neemt al jaren af en die afname zal in de komende jaren verder versnellen, denkt de toezichthouder.

Het MOB, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, deelt het standpunt van DNB dat contant betalen in principe mogelijk moet blijven. In het MOB zitten diverse maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij betalingsverkeer zoals Thuiswinkel.org en de Consumentenbond. (Bron: Tweakers, 2 feb. 2017)

CBS ontwikkelt Monitor Brede Welvaart

Op verzoek van het kabinet gaat het CBS werken aan een Monitor Brede Welvaart. De behoefte aan deze monitor komt voort uit de erkenning dat welvaart meer is dan bbp-groei alleen. Brede welvaart omvat naast bbp-gerelateerde indicatoren dan ook tal van andere aspecten zoals milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid. Daarbij gaat het niet alleen om welvaart ‘hier en nu’, maar ook om de gevolgen van ons handelen voor de rest van de wereld en voor die van toekomstige generaties. Waar mogelijk zal de Monitor ook ingaan op de verdeling van de diverse welvaartsaspecten over verschillende bevolkingsgroepen.

Ook de planbureaus, CPB, PBL en SCP, zullen aan de Monitor een bijdrage leveren. Daarnaast zullen zij in het verlengde van de monitor periodiek een Verkenning Brede Welvaart uitbrengen.

De basis voor de Monitor Brede Welvaart is de Monitor Duurzaam Nederland, waarvan drie edities zijn verschenen. De indicatoren van deze monitor worden in april nog één keer geactualiseerd. De Monitor Brede Welvaart zal met ingang van 2018 jaarlijks in het voorjaar verschijnen.

Tweede Kamer stemt in met wet inlichtingendiensten

In het algemeen geldt dat regeldruk voor kleinere bedrijven veel zwaarder weegt dan voor het grootbedrijf, stelt de Actal-voorzitter Ten Hoopen. "Terwijl daar toch de innovatie en nieuwe werkgelegenheid vandaan moeten komen. Het zwaarst gaan sectoren in de productiesfeer en transport en logistiek gebukt onder regeldruk. “In de dienstverlening is de druk vermoedelijk het minst hoog".

"Ondernemers die net beginnen, staan vaak verbaasd van wat daar allemaal bij komt kijken. Het kan een drempel zijn om als zelfstandige te beginnen", aldus Ten Hoopen.

Een aandachtspunt voor Actal is de decentralisatie van allerlei regels. "Het verdwijnt op nationaal niveau, maar op gemeentelijk niveau komt het er weer bij. Daar moeten we wel oog voor hebben."

Regeldruk bestaat uit alle vormen van geregel en kosten die ondernemers en burgers ondervinden in het contact met de overheid en het voldoen aan de regels die gesteld worden. Voorbeelden zijn het aanvragen van vergunningen, facturering en veiligheidsmaatregelen. (Bron: NU, 23 feb. 2017)

Middeninkomens 'slachtoffer' overheidsbeleid

Het beleid van de overheid (in 2014) om het inkomen van huishoudens via uitkeringen, belastingen en publieke voorzieningen te herverdelen, pakt nadelig uit voor de middeninkomens. Huishoudens met een inkomen tussen de 25.000 en 45.000 euro per jaar zijn gemiddeld meer geld kwijt dan ze ontvangen. Dat meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op 23 februari 2017.

Middeninkomens maken minder gebruik van zorg dan lagere inkomens. Ten opzichte van de hogere inkomens betalen ze weliswaar minder belasting, maar ze profiteren minder dan deze groep van overheidsbijdragen aan hoger onderwijs, cultuur en recreatie. Daardoor dragen ze elk jaar door middel van belastingen en accijnzen meer geld af dan het voordeel dat ze genieten via uitkeringen en publieke voorzieningen. (Bron: FOK.nl, 23 feb. 2017)

Kleine financiële instellingen worstelen met wetswijzigingen

De komende twee jaar worden achttien grote wetswijzigingen van kracht die van belang zijn voor financiële instellingen. Vooral de kleinere hebben moeite om daaraan binnen de deadline te voldoen.

In de financiële sector wijzigen wetten en regels elk jaar. Kleine financiële instellingen onderschatten vaak de impact, waardoor zij te laat actie ondernemen. Elke nieuwe regel vraagt om naleving en controle. Banken moeten daarvoor niet alleen aanvullende informatie verzamelen, verwerken en opslaan, maar ook bestaande processen anders inrichten. Voor die aanpassingen is vaak maar weinig tijd. Wie de deadline niet haalt, riskeert een boete en reputatieschade.

Een voorbeeld is de Europese beleggingsrichtlijn MiFID II. Die gaat in 2018 in en vergt uitgebreide datarapportage aan meerdere toezichthouders, zoals de AFM, DNB en de ECB. Dat betekent nieuwe software, nieuwe bedrijfsprocessen en goed ingewerkte medewerkers, die meestal verspreid zijn over verschillende afdelingen. (Bron en meer: FlexNieuws, 21 feb. 2017)

Randstad wil 35 miljard voor facelift

De vier grote steden (de G4) willen dat het kabinet 35 miljard euro in de Randstad steekt. Daarmee kunnen in vijftien jaar 1 miljoen 'groene' woningen verrijzen en kan de bereikbaarheid worden verbeterd. De burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam hebben bij premier Mark Rutte hun wensen neergelegd. Het is de bedoeling dat overheden (het Rijk, de grote steden en Brussel) de miljarden steken in innovatieve projecten, zoals het (ver)bouwen van duurzame huizen in de Randstad, rekening houdend met het enorme ruimtegebrek.

Nadrukkelijk wordt gekeken naar hoogbouw en het vervangen van industriële complexen door projecten met een woon- of onderwijsbestemming. Ook energieprojecten, zoals de aanleg van duurzame warmtebronnen in het Westland, zijn belangrijk. Daarnaast moeten het bedrijfsleven, banken en woningcorporaties aanhaken. Bijvoorbeeld door de aanleg van het razendsnelle 5G-internet mogelijk te maken, geld te steken in groenere vormen van vervoer en mee te werken aan het verduurzamen van huizen. Te denken valt aan isolatie, zonnepanelen en aansluitingen voor elektrische auto's. Alleen deze werkzaamheden zouden al goed zijn voor tienduizenden banen, is de verwachting. (Bron: Blendle.com, 1 mrt. 2017)

IMF positief over Nederlandse financiële sector

Het Nederlandse financiële stelsel is schokbestendig en het toezicht op de financiële instellingen is na de crisis versterkt. Dat zijn de hoofdconclusies van het reguliere vijfjaarlijkse Financial Sector Assessment Program (FSAP) dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onlangs heeft afgerond.

Het IMF oordeelt positief over de financiële weerbaarheid van de Nederlandse bankensector. Tot dit oordeel komen de experts op basis van eigen stresstesten waaraan Nederlandse banken werden onderworpen. Een dergelijke test simuleert de impact op de kapitaalpositie van (hypothetische) schokken. Hieruit wordt geconcludeerd dat de Nederlandse bankensector goed is gekapitaliseerd: alle banken blijven ver boven het minimumniveau van 7% kernkapitaal. (Bron: DNB, 3 apr. 2017)

Overheid grijpt niet in bij negatieve spaarrente

Dijsselbloem: "Het wettelijk stellen van beperkingen aan spaarrentes kan leiden tot een verstoring van de markt, maar ook ten koste gaan van de effectiviteit van monetair beleid. In het ergste geval kan een verbod op het doorprijzen van een negatieve rente zelfs de financiële stabiliteit schaden, omdat dit tot aanzienlijke verliezen kan leiden bij banken. Om deze redenen ben ik niet van plan om nu maatregelen te nemen om negatieve spaarrentes te verbieden." (Bron en meer: VVP, 26 apr. 2017)

SZW - Rijksjaarverslag 2016

SZW zet de belangrijkste onderwerpen van 2016 op een rij: koopkracht, werkgelegenheid minimum loon, kinder-onderwerpen, armoede et cetera. Geen of weinig nieuws maar wel alles bijeen. (Bron: Rijksoverheid, 17 mei 2017)

De nieuwe KvK aan het werk voor ondernemers

De nieuwe Kamer van Koophandel (KvK) heeft in 2016 steeds meer vorm en inhoud gekregen. Het bouwen aan een moderne smartservice-organisatie voor ondernemers wordt steeds concreter. Dat zegt de KvK in het jaarverslag over 2016. Enkele cijfers:
 • In 2014 ontstond een nieuwe, landelijke werkende Kamer van Koophandel uit een fusie van twaalf regionale kamers van koophandel, de Vereniging Kamers van Koophandel Nederland en Syntens. “De nieuwe organisatie moest met 30% minder geld en 35% minder personeel meer ondernemers gaan bereiken en een hogere waardering gaan bewerkstelligen.”
 • Het bereik onder ZZP-ers is toegenomen van 47% naar 53% in 2016.
 • Het bereik van startende ondernemers (na inschrijving) steeg van 77% in 2014 naar 87% in 2016.
Tenslotte ter informatie de wettelijke taken van de KvK:

Beheren van het Handelsregister

Beheren registratie- en mutatieprocessen in het Handelsregister. Dit is cruciaal voor de rechtszekerheid in het economisch verkeer.

Inrichten en beheren van ondernemerspleinen, zowel digitaal als fysiek

Bieden aan de ondernemer één samenhangende toegang tot alle relevante informatie van overheden waar ondernemers mee te maken hebben.

Geven van inlichtingen

Bieden van algemene informatie aan over het starten en runnen van een bedrijf, omdat het van belang is dat er een onafhankelijke, betrouwbare bron van informatie is.

Geven van voorlichting

Leveren aan ondernemers informatieproducten op economisch en juridisch gebied en helpen zo de ondernemers op weg in relevante wet- en regelgeving.

Innovatiestimulering

Adviseren ondernemingen over innovatieve ontwikkelingen. Begeleiden ondernemers en potentiële ondernemers bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties.

Regiostimulering

Bevorderen regionale onderzoeken, overleggen en samenwerkingsvormen.

Exportdocumenten

Leveren aan ondernemers documenten en faciliteiten voor internationaal ondernemen.

Werknemerskosten besparen via sociale regelingen

Wat kan ik doen om op werknemerskosten te besparen? Als ik die vraag van opdrachtgevers krijg, verwijs ik vaak naar sociale regelingen. Daarin is de keuze reuze; maar weinig landen hebben zoveel regelingen als Nederland. En het aanbod neemt de laatste jaren alleen maar toe.

Op dit moment is het totale aantal regelingen maar liefst anderhalf keer zo groot als in 2013. Hoezeer deze groei aan regelingen misschien ook een luxe lijkt, het vergroot tegelijkertijd de kans dat u als werkgever geld laat liggen. Vooral bedrijven met vestigingen verspreid over Nederland lopen bovengemiddeld vaak subsidies en andere besparingen mis. Dat komt doordat steeds meer gemeenten steeds vaker eigen regelingen hebben; een voortvloeisel uit de Participatiewet.

HR-Praktijk, d.d. 21 juni 2017, geeft een zestal tips om meer te kunnen besparen:
 1. Controleer het uitkeringsverleden van uw medewerkers.
 2. Bewaar personeelsdossiers minimaal 15 jaar.
 3. Controleer bij een fusie of overname de juistheid van de gegevens.
 4. Check de (standaard) instellingen van uw salarissoftware.
 5. Bewaar de gegevens van uw oude salarispakket.
 6. Controleer uw Beschikking Werkhervattingskas.

Nieuwe aftapwet: wat gaat er veranderen?

De nieuwe wet op de inlichtingendiensten is op 11 juli 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. De Nederlandse inlichtingendiensten krijgen per 1 januari 2018 aanstaande meer bevoegdheden. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer stemde in met de nieuwe aftapwet van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). Alleen D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten regelt dat de AIVD en MIVD voortaan op grote schaal ‘ongericht’ communicatie over de kabel kunnen aftappen, zoals internetverkeer. Dat is nodig in een tijd van terrorisme en cyberaanvallen, vinden het kabinet en bijna alle politieke partijen. De huidige wet uit 2002 gaf de diensten alleen de mogelijkheid doelgericht één persoon af te tappen en komt nog uit het Facebook- en Whatsapp-loze tijdperk. Met de nieuwe wet kan de AIVD, na goedkeuring, bijvoorbeeld een maand lang de online communicatie tussen Nederland en Syrië aftappen. (Bron: NRC e.a., 12 jul. 2017)

KvK lanceert app gratis inzage Handelsregister

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft maandag een app gelanceerd waarmee ondernemers per jaar dertig gratis inzagen krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan.

Bij de inzagen kan het zowel gaan om eigen gegevens van de ondernemer als om gegevens van andere ondernemingen. Het gratis kunnen inzien van gegevens maakt het laagdrempeliger om te checken of een onderneming daadwerkelijk bestaat en wie bijvoorbeeld bevoegd is om te handelen namens een onderneming, aldus de KvK. De KvK stelt de inzagen in het Handelsregister beschikbaar via de KvK App Handelsregister. (Bron: AV Accountancy, 17 jul. 2017)

Inhuur externen fors gestegen bij de overheid

Ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen hebben vorig jaar veel meer geld uitgegeven aan het inhuren van extern personeel.

Uit onderzoek van het AD d.d. 14 juli 2017 onder 148 bestuursorganen blijkt dat de uitgaven aan externe inhuur in twee jaar tijd met 19 procent zijn gestegen, tot 2,4 miljard euro in 2016. Steeds meer ministeries overschrijden de rijksnorm (de ‘Roemer-norm’) die bepaalt dat niet meer dan 10 procent van de personeelskosten naar externe inhuur mag gaan.

Het ministerie van Financiën spande de kroon, het huurde voor 272 miljoen euro externe kennis in om orde op zaken te stellen bij de Belastingdienst. Ook andere ministeries waren fors meer kwijt. De ministeries betaalden vooral veel aan externe ict-ers.

Standard Business Reporting

SBR zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van gegevens aan overheden en banken. SBR is de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid en dat vergt mogelijk aanpassingen in de administratieve processen.

SBR is mogelijk voor loonheffingen en wordt steeds meer verplicht. Voor 1 maart 2017 moeten aanleveraars overstappen op Digipoort: per die datum worden het huidige BAPI-kanaal en het FOS-kanaal afgeschaft. Vanaf dat moment kunnen alleen nog via Digipoort in XML (later stadium XBRL) aangifte loonheffingen, jaarloonopgaaf en eerstedagsmelding worden gedaan. Digipoort is nu al te gebruiken voor aangifte Loonheffingen.

De overheid heeft een overzicht gemaakt van veelgebruikte begrippen en afkortingen betreffende SBR.

Btw-pijn verzachten met investeringen in regio

De pijn van de btw-verhoging van 6 naar 9 procent zal vooral worden gevoeld in middelgrote steden in de regio. Daarom zullen daar verzachtende maatregelen genomen moeten worden. Het nieuwe kabinet kan daar 200 miljoen euro voor vrijmaken, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer maandag op het congres 'De dag van de stad'.

De Boer doelt onder meer op het inzetten van een deel van de 900 miljoen euro die het nieuwe kabinet heeft gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten. 'Door zo'n 200 miljoen te gebruiken voor regiodeals kunnen gemeenten en ondernemers worden ondersteund om hun stadscentrum of gebied weer onderscheidend en aantrekkelijk te maken.' (Bron: VNO-NCW, 30 okt. 2017)

Red.: Of de BTW-verhoging en de aanpak van regionale knelpunten voor de bevolking tegen elkaar opwegen, valt te bezien.

Eén inspectie voor veiligheid

Eén minister voor veiligheid is niet gelukt, maar de Tweede Kamer kan er wel voor zorgen dat er één inspectiedienst voor veiligheid bij bedrijven komt. Daarnaast moet de zelfregulering door bedrijven moeten worden verbeterd. Dat zegt Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij en Veiligheid in Forum.

Van Vollenhoven constateert dat de zorg voor veiligheid op de werkvloer het snel verliest van het streven naar economisch gewin. Daarom moet de overheid daarop blijven toezien, maar die kan dat niet zonder zelfregulering door de bedrijven. 'Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid geworden.'

In de afgelopen jaren is er volgens hem te veel bezuinigd op de inspectiediensten vanuit het idee van zelfregulering. Daarnaast zijn er veel diensten die ook nog eens verschillend werken. Beter volgens Van Vollenhoven zou één dienst zijn, die onafhankelijker staat van de ministeries die over veiligheid gaan. (Bron: VNO-NCW, 1 nov. 2017)

Eerste Kamer vraagt betere motivering spoedeisendheid wetsvoorstellen

De Eerste Kamer heeft de regering gevraagd beter te motiveren waarom wetsvoorstellen in voorkomende gevallen met spoed behandeld moeten worden. Momenteel geeft de regering dat vaak slechts zeer summier aan. Ook komt het voor dat voorstellen al als spoedeisend worden aangemerkt, terwijl ze nog niet eens bij de Tweede Kamer zijn ingediend. De Eerste Kamer verlangt op dat punt "aanzienlijke verbeteringen van de regering", zo schrijft Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer in een brief aan minister-president Mark Rutte. (Bron: Eerste Kamer, 17 nov. 2017)

Samenwerking gemeenten levert niets op

De samenwerking tussen gemeenten bespaart helemaal geen geld. Dat blijkt uit onderzoek van Maarten Allers en Tom de Greef van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO), onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het tweetal onderzocht in de periode 2005-2013 of de gemeentelijke uitgaven per inwoner in de periode van 2005 tot en met 2013 beïnvloed worden door de mate van samenwerking. De samenwerking had nauwelijks effect op de totale gemeentelijke uitgaven.

Het effect van samenwerking kan verschillend werken voor verschillende beleidsvelden. Bij afvalinzameling en sociale dienst heeft samenwerking geen effect heeft op de uitgaven. Samen belasting innen bespaart wel geld. Gemiddeld dalen de kosten van de belastinginning met 15 procent. Belastinginning is uiteindelijk niet meer dan 0,4 procent van de totale gemeentebegroting. De voordelen zijn zodoende minimaal.

Het onderzoekers duo onderzocht tevens of samenwerking van gemeenten tot betere gemeentelijke voorzieningen leidt. Daar werden geen aanwijzingen voor gevonden. Allers: ‘Die relatie is moeilijk te meten, daarom bewijzen onze bevindingen niet dat voorzieningen door samenwerking niet kunnen verbeteren. We hebben alleen geen aanwijzingen gevonden dat dat wél gebeurt.’ (Bron: CM, 28 nov. 2017)

Er komt geen Experimentenwet voor gemeenten

Het wetsvoorstel voegt niets toe aan wat nu al mogelijk is voor gemeenten, maar zal wel leiden tot ongewenste juridisering, beperking van de ruimte voor maatwerk en het naast elkaar bestaan van verschillende experimentenregelingen, stelt de Raad van State in zijn advies over het wetsvoorstel. Daarop heeft het kabinet besloten het wetvoorstel niet in te dienen. Mogelijk dat wel de Gemeentewet wordt aangepast om bestuurlijke en democratische vernieuwing meer ruimte te geven voor alle gemeenten.

De Experimenteerwet was bedoeld om een aantal gemeenten ruimte te geven af te wijken van wettelijke bepalingen, waardoor maatschappelijke opgaven op een vernieuwende manier konden worden opgepakt. In de aanloopfase tot het wetsvoorstel van het vorige kabinet riepen BZK en gemeentekoepel VNG gemeenten in het voorjaar van 2015 op om voorstellen voor experimenten in te dienen. In totaal dienden 35 gemeenten 75 voorstellen in. De meeste van de (verwachte) belemmeringen waar gemeenten tegen aan zouden lopen, en waarvoor ze experimenteerruimte wilden hebben, bleken op een andere manier en vaak sneller dan via een wettelijk experiment te kunnen worden opgelost, zo schijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Kamer. (Diverse bronnen: 19 feb. 2018)

Meer nadruk op verdienvermogen

Het gaat uitstekend met Nederland, maar het zou nóg beter kunnen. Dat is de voorlopige conclusie van het IMF-team dat de afgelopen weken Nederland bezocht. Het Internationaal Monetair Fonds dat jaarlijks het beleid van haar leden evalueert, steunt het kabinet in het gevoerde begrotingsbeleid. Het kabinet benut de budgettaire ruimte om de lasten voor burgers te verlichten en overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld onderwijs te vergroten. De meeste maatregelen helpen volgens het IMF om het verdienvermogen van Nederland te vergroten.

Het IMF wijst erop dat effect kan worden vergroot, door nog meer nadruk te leggen op onderwijs en publieke r&d-uitgaven. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven deze conclusie. De ondernemingsorganisaties wijzen er daarnaast op dat ook na de lastenverlichtingen, de collectieve lastendruk zich nog steeds op hoog niveau bevindt. Volgens het IMF kan ook meer geld worden uitgetrokken voor de lonen. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er daarbij op dat de lonen op dit moment al snel stijgen in Nederland. Dit jaar stijgen de CAO-lonen met gemiddeld 2,2 procent. Los van de loonstijging in de CAO gaan mensen er ook op vooruit als zij een extra schaal of bonus krijgen of als zij van baan wisselen. (Bron: VNO-NCW, 2 mrt. 2018)

Reactie: VNO-NCW en MKB-Nederland stellen naar aanleiding van het IMF-bezoek aan Nederland dat de collectieve lastendruk zich ook na de recente lastenverlichtingen nog steeds op een hoog niveau bevindt. Het kabinet benut de budgettaire ruimte om de lasten voor burgers te verlichten, zien zowel het IMF als de werkgevers. Toch is dat volgens de twee werkgeversorganisaties nog niet genoeg. (Bron: AccountancyvanMorgen, 2 mrt. 2018)

Overheid stelt facturennetwerk Peppol verplicht

Iedere organisatie die met de overheid werkt, is vanaf april volgend jaar verplicht om zijn rekeningen via facturennetwerk Peppol te sturen. Om die reden hebben 180 Nederlandse accountants zich bij Storecove aangesloten. Dit Peppol accesspoint verzamelt en herkent facturen automatisch uit mail en van portals. Vervolgens worden ze op de juiste plek ingeboekt.

PDF’s als factuur zijn vanaf april 2019 niet meer toegestaan. Vanaf die datum moeten bedrijven e-facturen gebruiken. Die dienen via het facturatienetwerk Peppol te worden gestuurd. Die eis gaat de overheid stellen. Ruim 180 accountantskantoren hebben zich om die reden aan Storecove aangesloten. Deze connector maakt de verbinding tussen Peppol, boekhoudprogramma’s, e-mail én leveranciersportals. (Bron: CM, 12 mrt. 2018)

Maak werk van verdeelmodellen sociaal domein

Er zijn goede redenen aan te voeren om de verdeelmodellen in het sociaal domein te herzien. Dat is één van de conclusies die AEF trekt in het onderzoek naar de mogelijke discrepanties tussen de verdeling van middelen voor het gemeentelijk sociaal domein en de uitvoering. AEF voerde het uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek is een eerste stap in een langer lopend traject.

Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn de verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van jeugdhulp, Wmo en participatie uitgebreid. De geldstromen van de drie afzonderlijke wetten zijn gebundeld in de Integratie-uitkering Sociaal domein (IU-SD). De verdeelmodellen in de IU-SD waren de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp van gesprek in relatie tot tekorten van gemeenten. (Bron: Andersson Elffers Felix, 3 mei 2018)

Open overheid

De overheid wil meer openheid over wat zij doet. Veel overheidsinformatie is daarom openbaar, vrij te gebruiken en te verspreiden. Het Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. Het actieplan richt zich op de volgende punten:
 • Verbetering van de toegang tot overheidsinformatie.
 • Verantwoording afleggen aan de samenleving.
 • Bevorderen dat de overheid actief en met een open houding de samenwerking met de samenleving opzoekt.
Het tweede Actieplan Open Overheid loopt van 2016 tot juli 2018. De voorbereidingen voor het derde Actieplan Open Overheid 2018 – 2020 zijn in volle gang.

Rijksuitkeringen

Gemeenten ontvingen in 2017 van het rijk 34 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen. Ruim 6 miljard euro komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt voor bepaalde uitgaven) en 28 miljard euro via het gemeentefonds (vrij besteedbaar). De algemene uitkering (15 miljard euro) en de uitkering sociaal domein (10 miljard euro) zijn de grootste gemeentefondsuitkeringen. Naast die twee grote uitkeringen worden via het gemeentefonds nog 60 kleinere uitkeringen verstrekt, soms maar aan één enkele gemeente. Het totaalbedrag aan uitkeringen is het hoogst voor Heerlen: 3.468 euro per inwoner. (Bron: COELO van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De kaart van Nederland met de hoogte van de uitkeringen per gemeente in 2017 treft u op Internet aan.

Raad van State: burger in de knel door digitale overheid

Het gros van de overheidsinstanties is druk aan het digitaliseren. Daarbij staan kostenbeheersing en het gemak van het functioneren van de overheid vaak voorop. De burger wordt ondertussen steeds vaker opgezadeld met nadelen van nieuwe technieken. De rechtsbescherming van de burger is daardoor in het geding. Daarvoor waarschuwt de Raad van State in een ongevraagd advies.

De Raad van State waarschuwt dat burgers steeds vaker worden geconfronteerd met op basis van algoritmen genomen besluiten, bijvoorbeeld bij de uitgifte van vergunningen aan agrarische bedrijven om stikstof uit te stoten. „Wetten worden verdreven door algoritmen”, zegt staatsraad Richard van Zwol.
Veel algoritmen werken door statistische verbanden te zoeken. De Raad van State noemt als voorbeeld dat iemand wordt geweigerd voor een levensverzekering, niet vanwege zijn gezondheid maar omdat hij op basis van algemene kenmerken (zoals zijn leeftijd en beroep) een statistisch hoger risico op aandoeningen loopt.
Algoritmen zijn bedoeld voor overzichtelijke situaties; zij negeren alle verdere omstandigheden. „Iedere te beoordelen situatie moet tot een zwart-wittegenstelling worden gereduceerd”, schrijft de Raad van State. „Maar de werkelijkheid bestaat uit vele tinten grijs.” (Bron: NRC, 6 sep. 2018)

Omgevingswet: Van sectoraal naar integraal samenwerken in het fysiek domein

De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor gemeenten in ‘wat’ ze doen en ‘hoe’ ze dat doen. Het vraagt een heroriëntatie op inhoud (beleid en proces), bedrijfsvoering en cultuur. Het wordt gezien als één van de ingrijpendste wetwijzigingen. Er spelen vele belangen, zowel intern als extern. Een belangrijk risico is dat de implementatie verzandt en dat hoofd- en bijzaken onvoldoende gescheiden worden: “zoveel mensen zoveel wensen en zoveel partijen zoveel belangen”. Een transparante sturing is noodzakelijk om gewenste voortgang te behouden. Naar de huidige inzichten treedt de wet 1 januari 2021 in werking. Het jaar 2021 lijkt ver weg, maar we moeten hard aan de slag om klaar te staan.

Het daadwerkelijk sturing geven aan deze verandering is een complexe opgave. Het is daarom van belang een goed doordachte veranderstrategie te formuleren, passend bij de veranderopgave en de context (“de genen”) van de gemeente. Deze analyse is belangrijke input voor de keuze van de veranderstrategie. De transformatie vraagt vooral een omslag in denken, doen en handelen welke bestaat uit vier elementen: integraal werken, gebiedsgericht werken, samenwerken in de regio met partners en samenwerking lokaal met inwoners en ondernemers. Dat betekent naast een andere manier van (samen)werken ook professionaliseren. De medewerkers moeten zich verder professionaliseren om straks écht in de geest van de wet te kunnen werken. (Bron: JS Consultancy, 3 sep. 2018)

Highlights uit de begroting SZW 2019 – arbeidsmarkt in balans

Met alle voornemens voor 2019 mogen we de bijdrage van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet vergeten. Houd de zakdoek bij de hand als je dit alles leest. Alvast een voorproefje:
 • Na jaren van crisis groeit de Nederlandse economie in een stevig tempo.
 • In steeds meer sectoren is sprake van krapte op de arbeidsmarkt.
 • De koopkracht groeit in 2019. 
 • Nog niet iedereen profiteert mee van het herstel.
 • De wereld om ons heen verandert en dat vraagt om aanpassingsvermogen.
 • Verandering raakt verschillende groepen in verschillende mate, en dat versterkt scheidslijnen in onze maatschappij.
 • We staan er goed voor, maar er is ook werk aan de winkel.
Maar het mooi's is nog niet op, lees verder op de site van Salarisnet.

Belasting op gas in 2018 minder hoog 

Het plan om de belasting op gas de komende jaren met 75 procent te verhogen gaat niet door. Het kabinet vindt het voorstel van de partijen die over het zogeheten klimaatakkoord onderhandelden te gortig, melden bronnen aan het Binnenhof vrijdag.

De bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden die onder leiding van Diederik Samsom afspraken willen maken om de opwarming van de aarde af te remmen stelden voor er 20 cent per kubieke meter gas bovenop te doen. Dat zou bedrijven en burgers aanzetten om van het gas af te stappen.

De gasbelasting gaat volgens ingewijden wel omhoog, maar een stuk minder en ook een jaar later dan voorgenomen. (Bronnen: ANP, First Line, Nu e.a., 5 okt. 2018)

Heroverweging pakket vestigingsklimaat (n.a.v. laten bestaan dividendbelasting)

Het kabinet heeft op 5 oktober 2018 aangekondigd het pakket vestigingsklimaat als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019 opnieuw te willen overwegen. De uitkomsten van de overwegingen hebben inmiddels de Tweede Kamer bereikt.

Belangrijke punten - passend in de rubrieken waarvoor HR-kiosk schrijft - zijn:
 • Ondersteuning MKB: verdere verlaging lage vennootschapsbelastingtarief. Als extra impuls voor vooral het MKB verlaagt het kabinet het lage Vpb-tarief (stapsgewijs) verder van 16% naar 15% in 2021. In totaal verlaagt het kabinet het lage vennootschapsbelastingtarief met 5%-punt; het lage Vpb-tarief wordt met 1%-punt extra verlaagd ten opzichte van het Regeerakkoord.
 • Verlagen werkgeverslasten op arbeid: om het ondernemersklimaat verder te versterken reserveert het kabinet vanaf 2021 een bedrag van € 200 miljoen structureel om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen.
 • Er komt overgangsrecht inzake het verkorten van maximale looptijd 30%-regeling. In het bijzonder betreft dit overgangsrecht de groep waarvoor de 30%-regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen. 
 • Intensivering S&O-afdrachtvermindering. In 2020 gaat het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering omhoog van 14% naar 16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting, als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk. 
 • De terugwerkende kracht van de eerder aangekondigde spoedmaatregelen fiscale eenheid zal beperkt worden tot 1 januari 2018.
 • De eerder aangekondigde rekening-courantmaatregel voor directeuren-grootaandeelhouders wordt verzacht. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de directeuren-grootaandeelhouder uitgezonderd. Daarnaast zal bovenop deze eigenwoningschuld een aanvullende drempel van € 500.000 voor de directeuren-grootaandeelhouder en zijn partner gezamenlijk gaan gelden.
  (Bron: Ministerie van Financiën, d.d. 15 okt. 2018)

Trends kosten en prestaties publieke sector online

Onderwijs, gezondheidszorg, politie en justitie en infrastructuur: veel publieke diensten worden geheel of gedeeltelijk betaald met belasting- en premiegeld. Welke prestaties leveren ze daarvoor en betalen we daar nu meer of minder voor dan vroeger? De antwoorden op deze belangrijke maatschappelijke vragen, zijn sinds 17 oktober voor iedereen te vinden op www.TrendsinPubliekeSector.nl (TiPS). (Bron: CAOP: 18 okt. 2018)

Hoe werkt het onderwijsbudget?

De Rijksoverheid trekt jaarlijks 6.700 euro uit voor elke basisschoolleerling. Dat geld komt niet in zijn geheel in de klas terecht. Waar komt het geld dan terecht? Het project ‘Geldstromen door de school’ brengt de onderwijsgeldstromen door en rond de school in beeld.

De belangrijkste geldstroom is de lumpsum. Dit is het geld dat het schoolbestuur jaarlijks krijgt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder meer op basis van het aantal leerlingen. Maar er komt ook via andere wegen geld binnen bij het schoolbestuur. Zo is er geld voor passend onderwijs, om onderwijsachterstanden te bestrijden en om scholen te stimuleren te investeren in digitalisering, professionalisering en techniekonderwijs. Ook zijn er geldstromen die langs de school gaan, bijvoorbeeld geld van het Rijk aan gemeenten om schoolgebouwen neer te zetten.

Jos Blank, bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Productiviteit Publieke Sector van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het CAOP, is niet verrast over de complexiteit van het systeem. ‘De wereld zit nou eenmaal complex in elkaar. Lees in dit verband het artikel van Blank ‘Hoeveel kost een basisschoolleerling’, dat op 2 november 2018 in de Volkskrant verscheen. (Bron en meer: CAOP, 7 nov. 2018)

Welke stukken stuurt SZW in 2019 naar de Tweede Kamer?

Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark hebben vandaag een concept-jaarplanning aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de brieven, wetsvoorstellen en andere stukken die het ministerie verwacht te verzenden. Lees wat ons te wachten staat.

Tussenevaluatie sectorplannen 2018

De tot en met augustus 2017 afgeronde sectorplannen hebben ruim 296 duizend deelnemers ondersteund. Dit is 69 procent van het oorspronkelijk beoogde aantal deelnemers. Over alle maatregelen heen zijn verreweg de meeste deelnemers na afloop van de maatregelen in mei 2018 als werknemer aan de slag.

Het subsidie-instrument heeft volgens betrokkenen in brede zin tot ondersteuning van de arbeidsmarkt in en na de crisistijd geleid. De effecten hebben zich vooral voorgedaan op individueel niveau voor de deelnemende werknemers die bijvoorbeeld scholing hebben gehad of begeleid zijn naar een nieuwe baan. Zonder overheidssubsidie zouden veel maatregelen naar verluid niet hebben bestaan of op kleinere schaal uitgevoerd.

De sectorplannen hebben slechts in beperkte mate kunnen bijdrage aan het overbruggen van de crisis. Wel hebben de sectorplannen volgens betrokkenen gezorgd voor financiering van maatregelen waar vanwege de crisis bij werkgevers en sectorfondsen minder geld voor beschikbaar was. 
Aan de andere kant is er veel vertraging opgetreden in de uitvoering van plannen, waardoor veel maatregelen pas na afloop van de crisis zijn uitgevoerd. (Bron en meer: SEO, nov. 2018)

Tweede Kamer stemt in met Digitale Kluis

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van VVD en D66 voor de introductie van een digitale kluis. Daar kunnen Nederlanders persoonsgebonden informatie van verschillende overheidsinstanties bewaren.

In eerste instantie worden adresgegevens, leeftijden en de burgerlijke staat opgeslagen. Later kunnen gegevens over diploma’s, verzekeringen en openstaande boetes worden toegevoegd.

Met de kluis moeten burgers een beter beeld krijgen van welke instanties toegang hebben tot welke informatie. De plannen worden meegenomen in de wijziging van de basisregistratie personen. (Bron: Emerce, 5 dec. 2018)

Ministerie SZW 100 jaar

Deze maand is het precies een eeuw geleden dat in ons land het toenmalige ministerie van Arbeid van start ging. De lancering vanmiddag van het digitaal magazine 100jaarSZW.nl en een mobiele expositie luiden de jubileummaand in. Verhalen uit de rijke geschiedenis van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) passeren daarbij de revue.

Belangrijke onderwerpen die eind 2018 niet zijn opgelost

Positie ZZP'ers.

Het kabinet slaagde er in 2018 niet in met een plan te komen om de lage tarieven en schijnzelfstandigheid van zelfstandigen aan te pakken. Evenmin kwam er voor ZZP'ers een betere arbeidsongeschiktheidsverzekering en een plan voor de pensioenregeling. De onderwerpen zijn doorgeschoven naar medio 2019.

Nieuw pensioenstelsel 

Eind 2018 mislukte het overleg tussen werkgevers, vakbonden en het kabinet over een nieuw pensioenstelsel. Komt het kabinet met een nieuw voorstel?

Lelystad Airport

Het besluit over de opening van Lelystad Airport om vakantievluchten van Schiphol over te nemen is al twee keer uitgesteld, de toekomst is onzeker. 

Klimaatakkoord

Het ontwerp-klimaatakkoord is op 21 december 2018 is gepresenteerd. Na doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau zal het kabinet in 2019 met een voorstel komen. Inmiddels zijn milieu-organisaties afgehaakt omdat in het ontwerp-klimaatakkoord de CO2-heffing te betalen door de vervuilende industrie niet voorkomt.

NB: Verkiezingen 2019
 • 20 maart: Provinciale Staten
 • 23 mei: Europees Parlement
 • 27 mei: Eerste Kamer

Nationale ombudsman presenteert Ombudsagenda 2019

In de Ombudsagenda 2019 geeft de Nationale ombudsman invulling aan de onderwerpen binnen de vijf thema's digitalisering, participatie en inspraak, schulden en armoede, bescherming van rechten en toegang tot voorzieningen. Deze vijf thema's zijn geïdentificeerd op basis van de ruim 25.000 klachten uit de ombudspraktijk en maatschappelijke ontwikkelingen in de relatie tussen burger en overheid.

In de Ombudsagenda 2019 treft men opvallend veel thema's aan die raakvlakken hebben met onderwerpen die ook voor HRM van belang zijn. (Bron: Nationale Ombudsman, 25 jan. 2018)

CDA twijfelt aan kwaliteiten Planbureau Leefomgeving  

Het CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer twijfelen aan de kwaliteiten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Regeringspartij CDA wijst op het rekenmodel voor de verkoop van elektrische auto's. Oppositiepartij GroenLinks heeft bredere kritiek.

CDA-Kamerlid Omtzigt zegt dat het rekenmodel voor elektrische auto niet controleerbaar is. In antwoorden op Kamervragen over de voorspelling van die verkoop zat het kabinet er volgens hem meer dan 100 procent naast. "Het gaat om een miljardenderving aan subsidies en belastingen voor de overheid".

Het CDA wil meer weten over het rekenmodel van het PBL. Maar dat is volgens staatssecretaris Snel van Financiën geheim. Een nadere wetenschappelijke validatie wil het kabinet ook niet geven. (Bron: NOS, 20 feb. 2019)

Financiële positie gemeenten onder druk

Hoewel sinds 2015 sprake is van een lichte opleving door het economisch herstel, zal de solvabiliteit van gemeenten vanaf 2018 naar verwachting verder afnemen. Die verdere daling is een direct gevolg van de invoering van het 'sociaal domein' in 2015. Gemeenten kunnen de taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - met gemiddeld bijna 40 procent van de totale begroting veruit de grootste uitgavepost - financieel nu nog maar nét dragen.

Dat blijkt uit de Benchmark Nederlandse gemeenten van BDO. Hierin is de 'financiële gezondheid' van alle 388 Nederlandse gemeenten tussen 2008 en 2017 in kaart gebracht en geanalyseerd, op basis van financiële kengetallen.

Zie 'sociaal domein zet financiële positie gemeenten onder druk'

Lokale Monitor FNV 2018

Pekela, Veendam, Werkendam en Alkmaar zijn de best scorende gemeenten op sociaal beleid bij de Lokale Monitor van de FNV over 2018. De FNV Monitor toetst elke twee jaar hoe gemeenten omgaan met mensen met een uitkering of beperking, wat ze doen aan armoedebeleid, hoe ze huishoudelijke zorg of jeugdhulp inkopen en of ze mensen de zekerheid van een vaste baan geven.

Uit de Lokale Monitor blijken grote verschillen tussen gemeenten, waarbij veel zaken voor verbetering vatbaar zijn. Aan het onderzoek deden 135 gemeenten mee die ongeveer de helft van het aantal Nederlandse inwoners vertegenwoordigen. Enkele bevindingen:
 • Heel goed dat bijvoorbeeld Pekela mensen zo snel mogelijk in vaste dienst neemt; een voorbeeld voor veel andere gemeenten die niets doen om flexwerk terug te dringen.
 • Een kwart van de gemeenten geeft een vast contract aan mensen die beschut werken.
 • In 75% van de gemeenten zijn tekorten op de jeugdzorg. Die blijken door de helft van de gemeenten te worden bijgepast uit de eigen begroting waardoor er geen wachtlijsten ontstaan. 
 • Gemeenten hebben veel mogelijkheden om het sociaal minimum aan te vullen door kosten en lasten te verlichten, maar kiezen vaak voor bureaucratische regelingen die de drempel te hoog maken voor de mensen die het nodig hebben. Tegelijk blijft er geld op de plank liggen.
 • Ronduit zorgelijk is de behandeling van uitkeringsgerechtigde inwoners. Er worden commerciële bedrijven ingehuurd om algoritmes los te laten op data om zo de gangen van mensen na te gaan.
 • Eerdere druk van de FNV wat betreft een verplichte tegenprestatie in de bijstand heeft effect gehad: nog slechts een klein aantal gemeenten legt die regelmatig op.
(Bron: FNV, 7 mrt. 2019)

Jaarverslag Raad van State 2018

Het jaarverslag (11 april 2019) opent met ''De wet moet ervoor zorgen dat de belangrijkste rechten en plichten van burgers en de opdrachten van de overheid duidelijk zijn geformuleerd. Dat deze kenbaar zijn voor iedereen en tot stand zijn gekomen met draagvlak van de volksvertegenwoordiging.
De wet moet burgers houvast bieden. Dat is belangrijk, zeker in een snel veranderende samenleving. Vertrouwen van burgers in de overheid is essentieel. Voor dat vertrouwen is nodig dat de wetgever zelf de koers bepaalt. Dat stelt eisen aan de inhoud van de wet én aan het wetgevingsproces. De wetgever, dus regering en parlement gezamenlijk, heeft een zelfstandige rol in de afweging van het algemeen belang. Hij normeert het gedrag van overheid en burgers.''

Het jaarverslag - 77 pagina's dik - is te vinden op internet

Nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd en wel door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer:
 • Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.
 • Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken.
 • Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt.
(Bron: Rijksoverheid)

Nieuwe rechtsvorm in de maak: bv-m

De ministerraad heeft besloten om de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat start daarom met een onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven, voorlopig genoemd bv-m (bv-maatschappelijk).

Sociale ondernemingen zijn van belang voor de maatschappij, omdat zij een rol spelen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het terrein van bijvoorbeeld energie en klimaat, zorg, onderwijs en veiligheid in binnen- en buitenland. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een betere erkenning en herkenning van sociale ondernemingen sociaal ondernemerschap stimuleert.

We gaan terug in de tijd: Tweede Kamerlid Bruins (ChristenUnie) heeft in september 2018 een initiatiefnota over dit onderwerp ingediend. Hierin verzocht hij het kabinet om naast de introductie van een andere rechtsvorm ook te onderzoeken of de toen genoemde Code Sociale Ondernemingen, op een vergelijkbare wijze wettelijk verankerd zou kunnen worden als destijds de gedragscode Corporate Governance.

Accres komende jaren 603 miljoen euro lager

Het accres is het geld dat gemeenten via het gemeentefonds van de rijksoverheid ontvangen en dat bedrag groeit mee met de uitgaven van het rijk. Geeft het rijk meer uit dan krijgen gemeenten meer, en geeft het rijk minder uit dan krijgen gemeenten minder.

In 2018 werden gemeenten van wege het accres 148 miljoen euro armer en in 2019 is de korting (voorlopig) 74 miljoen.

En de gemeenten hadden al een groot tekort inzake de Jeugdzorg. Daar heeft het kabinet aan gedacht, gemeenten krijgen de eerste jaren enkele positieve bedragen in het sociaal domein. Er komen drie eenmalige bedragen beschikbaar voor Jeugdzorg, 400 miljoen in 2019 en 300 miljoen in de twee jaren erna. Daarnaast komt vanaf 2019 een bedrag van 375 miljoen euro beschikbaar voor loon/prijscompensatie in het sociaal domein. Of de bedragen genoeg zijn, is onzeker.

Inkomsten en uitgaven overheid stegen in 2018

De economie groeide vorig jaar flink. In Nederland waren meer mensen dan ooit aan het werk. De overheid gaf voor het eerst in vele jaren weer aanzienlijk meer uit aan onderwijs, zorg en veiligheid. Mede doordat er veel mensen werkten en bedrijven goed draaiden, kwam er per saldo meer belastinggeld binnen dan er werd uitgegeven.

Dat blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle departementen die minister Wopke Hoekstra van Financiën namens het kabinet naar de Tweede Kamer stuurt. In de jaarverslagen maakt het kabinet de balans op van de inkomsten en uitgaven in 2018 en laat het zien hoe de verschillende ministeries het geld hebben besteed.

Het kabinet had voor het eerste volledige regeringsjaar vele miljarden extra gereserveerd om uit te geven aan onder meer onderwijs, zorg, infrastructuur en veiligheid. De uitgaven zijn dan ook met € 13 miljard toegenomen ten opzichte van 2017. Niet al het gereserveerde geld is al besteed. (Bron en meer: Rijksoverheid, 15 mei 2019)
Inhoudsopgave:

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Naar nieuwe arbeidsverhoudingen    Besteding van gelden en organisatie