Veranderingen 2021

Datum laatste wijziging: 7 januari 2021  |  Trefwoorden: , , , ,

In alfabetische volgorde

30% regeling

De overgangsregeling eindigt per 1 januari 2021. Dat betekent dat voor allen die daarvoor in aanmerking kwamen de 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar wordt teruggebracht.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting gaat in 2021 extra omhoog met € 22 bovenop de € 60 die al gepland was.

Armoede

Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken voor 2021 gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken.

Auto

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021 geldt een verlaagde bijtelling van 12 procent.


Heeft u een elektrische bestelauto? Dan betaalt u tot 2025 geen wegenbelasting.

In 2021 gaat de bijtelling voor een elektrische auto naar 12 procent over de eerste 40.000 euro cataloguswaarde. NB: het bijtellingspercentage van 22 procent voor auto's duurder dan € 40.000 is in 2021 niet veranderd.

Heeft de elektrische auto geïntegreerde zonnepanelen dan geldt - onafhankelijk van de cataloguswaarde - een lagere bijtelling. Voorwaarde is de auto voldoet aan de definitie die ook in 2020 gold voor de milieu-investeringsaftrek.

Baangerelateerde investeringskorting

De baangerelateerde investeringskorting (BIK) is ingevoerd.

Belastingplan 2021

Behoudens de goedkeuring van de Parlement, telt het plan een groot aantal veranderingen en aanpassingen. Lees ook

Beng-eisen

Alle nieuwbouw van woningen- en utiliteitsbouw moet vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de Europese BENG-eisen (Bijna-energie neutrale nieuwbouw).

Brexit

In het terugtrekkingsverdrag, niet te verwarren met het akkoord over de toekomstige relatie, zijn onder meer afspraken gemaakt over de rechten van EU-burgers die in Engeland wonen en Britten die in de EU wonen na het aflopen van de overgangsperiode op 31 december 2020.

BTW

Vanaf 1 juli 2021 moeten consumenten btw betalen op al hun online aankopen, ook als die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie (EU). Op dat moment verdwijnt de btw-vrijstelling voor ingevoerde producten met een waarde tot 22 euro.

Bijstand

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1 januari 2021 gewijzigd. De beslagvrije voet voor mensen met een schuld en een inkomen op of onder bijstandsniveau gaat naar een vast percentage van 95 procent van het netto inkomen inclusief vakantietoeslag.

Corono

In 2021 zal het kabinet vooralsnog doorgaan met subsidies, tegemoetkomingen e.d.

Doorbetaling bij ziekte

Werkende AOW’ers worden minder lang doorbetaald bij ziekte. Beoogde datum: 1 april 2021.

Drones

Ieder land binnen de EU-lidstaat heeft andere regels voor het vliegen met een drone. Vanaf 31 december 2020 komt daar verandering in.

Dak- en thuislozen

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. De aanpak zal zich met name richten op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor deze doelgroep.

Faillissement

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) gaat in per 1 januari 2021. De WHOA maakt het voor schuldenaren mogelijk schulden te saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord.

Franchise

Als de Wet franchise definitief in werking is getreden, zal deze wet direct gelden voor alle franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten. Bestaande franchiseovereenkomsten zullen indien nodig aangepast moeten worden.

Goede doelen

Vanwege de fraudegevoeligheid bij aftrek van contante giften voor goede doelen, is de aftrek vanaf 2021 alleen mogelijk als via een bank is betaald.

Grensoverschrijdende constructies

Vanaf 1 januari 2021 moeten intermediairs en belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden. Een belangrijke stap om belastingontwijking te voorkomen.

Inburgering

In augustus 2019 starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt.

Inkomsten belasting

Vanaf 1 januari 2021 geldt een tweeschijvenstelsel:
  1. een basistarief van 37,05 procent (was € 37,10 procent) tot en met € 68.507.
  2. een toptarief van 49,5 procent voor inkomens boven € 68.507.

Kindgebonden budget

Gezinnen met 3 of meer kinderen krijgen een hoger kindgebonden budget. Het maximumbedrag vanaf het derde kind wordt verhoogd van € 297 naar € 919 per jaar. De ouders op wie dit betrekking heeft, hebben hun eerste betaling voor 2021 op 21 december al ontvangen.

Klimaat

Het kabinet gaat in onderhandeling met de eigenaren Engie en RWE. Sluiting van één van die kolencentrales ligt ook nog op tafel. Afhankelijk van de kosten zal het kabinet waarschijnlijk kiezen voor een combinatie van sluiting en afschalen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk.

Vanaf 2021 ontvangen (kleine) werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar.

Maatschappelijke diensttijd

Begin 2021 starten vijftig nieuwe maatschappelijke diensttijd-projecten (MDT) met plek voor meer dan 20.00 nieuwe MDT-ers. Doel is om ruim 20.000 jongeren de eerste stap op weg naar het vinden van een MDT te laten zetten.

Old-timer

Auto's ouder dan 50 jaar hoeven vanaf 2021 niet APK worden gekeurd.

Omscholing

Door de huidige crisis benadrukt het kabinet het belang van scholing nog sterker. De gerichte vrijstelling voor scholing gaat vanaf 2021 ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeit uit vroegere arbeid.

Payroll

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’. Dit is, met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans, vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). (Bron: Shared Service Centre)

Pensioenverdeling

Het wetsvoorstel "Pensioenverdeling bij scheiding" wordt op verzoek van de Tweede Kamer pas na het zomerreces 2020 behandeld. Het gevolg hiervan is dat de voorgenomen invoeringsdatum 1 januari 2021 niet zal worden gehaald.

Racisme

Er komt een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding om discriminatie, bedreiging en intimidatie van Joden in Nederland aan te pakken.

Roken

Alle rookruimtes op het werk moeten vanaf 1 januari 2022 definitief gesloten worden. Een half jaar daarvoor, vanaf 1 juli 2021, gaan de rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen op slot.

Schuldenpreventie

Vanaf 1 januari 2021 kan iedereen die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente.

Sparen

Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen.

Start-ups

Er komt een verblijfsregeling waardoor jonge innovatieve bedrijven (start-ups) belangrijk buitenlands personeel kunnen aannemen. Zij kunnen door de nieuwe regeling sneller een verblijfsvergunning voor kennismigranten aanvragen.

Studiekosten

De studietoeslag per maand is straks overal hetzelfde, circa € 300. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat.

Studiekosten als gerichte vrijstelling

De werkgever mag ook de studiekosten van een ex-werknemer vergoeden (cq verruilen met bruto loon) wanneer de vergoeding betaald of toegezegd is voor het einde van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Transitievergoeding kleine ondernemer

Als er door UWV voor minimaal één werknemer toestemming is verleend voor ontslag vanwege bedrijfsbeëindiging van de kleine onderneming (< 25 werknemers), wegens ziekte van de werkgever of binnen zes maanden naderende pensionering van de werkgever, dan kan deze ondernemer de aan de medewerkers betaalde transitievergoedingen terugvragen (compensatie) van het UWV.

Thuis werken

Vanaf 1-2-2021 vervalt het doorbetalen van de vergoeding woon-werkverkeer voor werknemers die thuis werken. Het waarjewerkt-budget komt hiervoor (soms) in de plaats.

Verlofsparen

De mogelijkheid om verlof te sparen is uitgebreid van 50 naar 100 verlofweken


Vliegtaks

Vanaf 1 januari 2021 betalen reizigers een vliegtaks van € 7,845 voor iedere vlucht.

Wajong

Via de Werkkosten Regeling (WKR) kunt u een vergoeding aan uw werknemer geven zonder daarover loonbelasting te betalen. U mag een percentage van het fiscale loon besteden aan dit soort vergoedingen.

De wet Wajong is ver-eenvoudigd geworden. Drie verschillende Wajong-regelingen behoren tot het verleden.

Webmodule

De webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), zal begin januari als pilot online komen. Deze pilot gaat zes maanden lopen.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 gaat in 2021 terug naar 1,7%. Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon wordt in 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek - de aftrekpost van de winst waarover geen belasting wordt betaald (was € 7.030) gaat op 1 januari 2021 naar € 6.670. De aftrek wordt de jaren daarna stapsgewijs verlaagd tot in 2036 € 3.240 is bereikt. Toch zullen ZZP-ers door de verlaging van de inkomstenbelasting in 2021 onder aan de streep meer overhouden (aldus het MinFin).

Zware beroepen

Vanaf 1 januari 2021 kunnen afbouwwerknemers die vallen onder de cao Afbouw (incl. natuursteen) maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken.

ZZP

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt per 1 januari 2021 vervangen door een nader vast te stellen regeling/wet. NB. De (aangenomen) wet DBA is nog nooit toegepast, terwijl de bestaande wetgeving m.b.t. de zogenaamde "verzekeringsplicht" nooit vervallen is. In plaats daarvan werden meestal ten onrechte VAR-verklaringen afgegeven. Per dezelfde datum vervalt het zogeheten moratorium (opschorting).