Veranderingen 2020    Veranderingen 2022 


Veranderingen 2021

Datum laatste wijziging: 27 november 2020  |  Trefwoorden: Veranderingen, 2021

In alfabetische volgorde

30% regeling

De overgangsregeling eindigt per 1 januari 2021. Dat betekent dat voor allen die daarvoor in aanmerking kwamen de 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar wordt teruggebracht.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting gaat in 2021 extra omhoog met € 22 bovenop de € 60 die al gepland was.

Belastingplan 2021

Behoudens de goedkeuring van de parlement, telt het plan een groot aantal veranderingen en aanpassingen.

Beng-eisen

Alle nieuwbouw van woningen- en utiliteitsbouw moet vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de Europese BENG-eisen (Bijna-energieneutrale nieuwbouw).

Brexit

In het terugtrekkingsverdrag, niet te verwarren met het akkoord over de toekomstige relatie, zijn onder meer afspraken gemaakt over de rechten van EU-burgers die in Engeland wonen en Britten die in de EU wonen na het aflopen van de overgangsperiode op 31 december 2020.

BTW

Vanaf 1 juli 2021 moeten consumenten btw betalen op al hun online aankopen, ook als die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie (EU). Op dat moment verdwijnt de btw-vrijstelling voor ingevoerde producten met een waarde tot 22 euro.

Bijstand

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1 januari 2021 gewijzigd. De beslagvrije voet voor mensen met een schuld en een inkomen op of onder bijstandsniveau gaat naar een vast percentage van 95 procent van het netto inkomen inclusief vakantietoeslag.

Doorbetaling bij ziekte

Werkende AOW’ers worden minder lang doorbetaald bij ziekte. Beoogde datum: 1 april 2021.  

Drones

Ieder land binnen de EU-lidstaat heeft andere regels voor het vliegen met een drone. Vanaf 31 december 2020 komt daar verandering in.

Elektrische auto

Heeft u een elektrische bestelauto? Dan betaalt u tot 2025 geen wegenbelasting.

Dak- en thuislozen

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. De aanpak zal zich met name richten op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor deze doelgroep.

Drones

Ieder land binnen de EU-lidstaat heeft andere regels voor drones. Vanaf 31 december 2020 komt daar verandering in.

Faillissement

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) gaat (waarschijnlijk) in per 1 juli 2021. De WHOA maakt het voor schuldenaren mogelijk schulden te saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord.

Franchise

Als de Wet franchise definitief in werking is getreden, zal deze wet direct gelden voor alle franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten. Bestaande franchiseovereenkomsten zullen indien nodig aangepast moeten worden.

Grensoverschrijdende constructies

Vanaf 1 januari 2021 moeten intermediairs en belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden. Een belangrijke stap om belastingontwijking te voorkomen.

Inburgering

In augustus 2019 starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt.

Inkomsten Belasting

Vanaf 1 januari 2021 geldt een tweeschijvenstelsel:
  1. een basistarief van 37,05 procent (was € 37,10 procent) tot en met € 68.507.
  2. een toptarief van 49,5 procent voor inkomens boven € 68.507.

Klimaat

Het kabinet gaat in onderhandeling met de eigenaren Engie en RWE. Sluiting van één van die kolencentrales ligt ook nog op tafel. Afhankelijk van de kosten zal het kabinet waarschijnlijk kiezen voor een combinatie van sluiting en afschalen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk.

Old-timer

Auto's ouder dan 50 jaar hoeven vanaf 2021 niet APK worden gekeurd.

Omscholing

Door de huidige crisis benadrukt het kabinet het belang van scholing nog sterker. De gerichte vrijstelling voor scholing gaat vanaf 2021 ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeit uit vroegere arbeid. 

Payroll

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’. Dit is, met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans, vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). (Bron: Shared Service Centre)

Pensioenverdeling

Het wetsvoorstel "Pensioenverdeling bij scheiding" wordt op verzoek van de Tweede Kamer pas na het zomerreces 2020 behandeld. Het gevolg hiervan is dat de voorgenomen invoeringsdatum 1 januari 2021 niet zal worden gehaald.

Reiskosten

Vaste reiskostenvergoeding bij werken thuis vervalt op 1 januari 2021 (Bron: Staatscourant e.a.)

Roken

Alle rookruimtes op het werk moeten vanaf 1 januari 2022 definitief gesloten worden. Een half jaar daarvoor, vanaf 1 juli 2021, gaan de rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen op slot.

Schuldenpreventie

Vanaf 1 januari 2021 kan iedereen die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente.

Start-ups

Er komt een verblijfsregeling waardoor jonge innovatieve bedrijven (start-ups) belangrijk buitenlands personeel kunnen aannemen. Zij kunnen door de nieuwe regeling sneller een verblijfsvergunning voor kennismigranten aanvragen.

Studiekosten

De studietoeslag per maand is straks overal hetzelfde, circa € 300. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat.

Transitievergoeding kleine ondernemer

Als er door UWV voor minimaal één werknemer toestemming is verleend voor ontslag vanwege bedrijfsbeëindiging van de kleine onderneming (< 25 werknemers), wegens ziekte van de werkgever of binnen zes maanden naderende pensionering van de werkgever, dan kan deze ondernemer de aan de medewerkers betaalde transitievergoedingen terugvragen (compensatie) van UWV.

Vliegtaks

Vliegtaks gaat m.i.v. 2021 gewoon door.

Webmodule

De webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), zal begin januari als pilot online komen. Deze pilot gaat zes maanden lopen.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 gaat in 2021 terug naar 1,7%. Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon wordt in 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%.

ZZP

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt per 1 januari 2021 vervangen door een nader vast te stellen regeling/wet. Per zelfde datum vervalt het zogeheten moratorium (opschorting).

De zelfstandigenaftrek - de aftrekpost van de winst waarover geen belasting wordt betaald (was € 7.030) gaat (waarschijnlijk) vanaf 2021 naar € 6.670. De aftrek wordt de jaren daarna stapsgewijs verlaagd tot en met € 3.240 in 2036.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Veranderingen 2020    Veranderingen 2022