Inleiding

Datum laatste wijziging: 17 oktober 2023  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Uitzendbureau
 3. Wijze van uitlenen
 4. Uitzendbeding
 5. Meldpunt aanpak malafide uitzendbureaus: 0800 - 5151
 6. Naming and shaming list uitzendbureaus
 7. Identificatieplicht voor uitzendkrachten
 8. Gratis trainen uitzendkrachten
 9. Zwakke werknemer uitzenden niet aantrekkelijk
 10. Campagne Nederland. Steeds flexibeler
 11. Loterij uitzendkrachten wekt wrevel
 12. Correcte verloning van groot belang voor uitzendbureaus
 13. Aanscherping SNA-normen uitzendsector
 14. Keurmerk geen garantie voor naleven wet
 15. Naslag
 16. Contracting in opmars
 17. Bedrijven lozen uitzendkrachten; Asscher boos op ING
 18. Jaarverslag 2015 ABU
 19. Bijna 3 procent van de werkenden is uitzendkracht
 20. Malafide uitzendbureaus harder aangepakt
 21. Stand van zaken SNA-keurmerk uitzendbranche
 22. Uitzendkracht weinig kans op vaste baan
 23. Keurmerk uitzendbranche te vaak ten onrechte toegekend
 24. Eerste contract Rijksoverheid met antidiscriminatiebepaling
 25. Uitzendbureaus gaan 50-plussers actief aanprijzen
 26. Sterke start van 2016 voor zakelijke dienstverleners
 27. Aantal uitzenduren daalt
 28. Falende zelfregulering uitzendbranche
 29. Nieuw kwaliteitskeurmerk NBBU biedt ZZP-er duidelijkheid
 30. Uitzendwerk snelle en duurzame opstap naar werk
 31. Gewerkte uitzenduren in Europa stijgt met ruim 7 procent
 32. Uitzenduren in 2016 6,9 procent hoger dan 2015
 33. Werkgevers kiezen voor ‘temp-to-perm’ op krappere arbeidsmarkt
 34. Noord-Korea grootste illegale uitzendbureau ter wereld
 35. Uitzenduren 2017
 36. Uitzendkracht wordt 10 procent duurder door fiscale ingreep
 37. Zelfroosteren in de uitzendbranche
 38. Snelle urenregistratie met geringe foutkans
 39. Uitzendbureaus en inleners voor ruim 1,3 miljoen euro beboet
 40. Checklist Werken met uitzendbureaus
 41. Omzetgroei Randstad Q2 2017 bedraagt 9%
 42. Zaken doen met de uitzendbranche
 43. Uitzendbureau van de toekomst: algoritmes boven recruiters
 44. Uitzendbureaus kunnen ook failliet gaan
 45. Naming en shaming discriminerende uitzendbureaus
 46. Randstad grootste uitzender ter wereld
 47. Uitzendbureaus die discrimineren harder aangepakt
 48. Uitzenduren 2018
 49. SOW-contracten steeds breder ingezet
 50. Gig-economie ondermijnt sociale zekerheid
 51. Nederland koploper uitzendbureaus en intermediairs
 52. Temper jaagt uitzendbranche de stuipen op het lijf
 53. Ouderen en vluchtelingen vinden vaker werk via uitzendbureau
 54. Stop met run op steeds goedkopere arbeid
 55. DOORZAAM maakt uitzendkrachten duurzaam inzetbaar
 56. Krimp uitzenduren door sterke economie
 57. Uitzenduren 2019
 58. DUS ziet omzet opnieuw verdubbelen
 59. Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk
 60. Uitzendkrachten worden ondergewaardeerd
 61. Handreiking Contracting, uitzending of payrolling?
 62. Uitzenduren 2020
 63. Rapportage Inspectie SZW over uitzendbureaus 2016-2019
 64. Inlener betaalt 60% van de uitzendfactuur omdat de uitzender NOW-steun ontvangt
 65. Intermediairs moeten grensoverschrijdende constructies melden
 66. Toelatingsstelsel voor uitzendbureau's

Inleiding

Uitzendkrachten zijn personen die via een bemiddelings- of uitzendbureau uitgezonden worden naar een werkgever. Als het gaat om inhuren van uitzendkrachten scoort het argument 'Piek en Ziek' nog steeds het hoogst (uit Human Capital in de 21ste eeuw, ABN-AMRO).

Uitzendbureau

Historie

Uitzendbureaus danken hun bestaan in hun huidige vorm, vooral sinds de tweede helft van de twintigste eeuw, aan vaak snel wisselende periodieke of tijdsgebonden algemeen economische en sectorgebonden conjunctuurverschillen (= afwisseling in de hoeveelheid werk). Voor een stuk ligt de wijdverspreide ingang van uitzendarbeid in het economische landschap aan het gebrek aan eenheid bij werknemers. Er wordt zeer kort op de man gespeeld inzake het aanbod ten aanzien van de door werkgevers gevraagde tijdelijke arbeidskrachten om plotse eerder kortdurende activiteitspieken op te vangen.
Onder meer de land- en tuinbouwsector en daarvan afgeleide bedrijven b.v. uit de voedingsnijverheid zoals ondernemingen die diepvriesgroenten verwerken doen vaak een beroep op uitzendbureaus om geschikte seizoensarbeiders te vinden in drukke periodes zoals het aanplanten, zaaien en oogsten van gewassen. Hetzelfde geldt voor sectoren die actief zijn rond een product- of dienstengamma waarvan het gebruik hoogtepunten kent tijdens feestperiodes zoals de bakkers en chocolade-industrie rond het religieuze Pasen of kinderfeest Sinterklaas/Sint-Maarten. Ook de Kerst- en eindejaarsperiode zijn voor bepaalde werkgevers zoals traiteurs, restauranthouders en shopping- of winkelcentra druk. Tijdens het toeristische hoogseizoen schakelt de betrokken sector met horeca-uitbaters heel dikwijls uitzendkrachten in. Voor jobstudenten zijn het dan hoogdagen.
Uitzendarbeid wordt beschouwd als een vorm van flexwerk.

Positie van uitzendkrachten

Zeker in de aanvangstijd was de rechtspositie van uitzendkrachten slecht. Vele voordelen uit de cao's van vaste werknemers zoals uitkering bij ziekte, vakantie, pensioen en opleidingstijd en -geld werden hun door het uitzendbureau niet toegekend en konden bij de inlener niet afgedwongen worden. Eind jaren tachtig kwam hierin geleidelijk verandering in Nederland en ontstonden bijvoorbeeld ook regels omtrent het herhaald inhuren van dezelfde uitzendkracht: sindsdien krijgt de uitzendkracht na verloop van tijd dezelfde rechten als vast aangestelde krachten.
De uitzendkrachten beginnen altijd in een fase A-contract. Na 78 gewerkte weken gaan ze over naar een fase B-contract. Een fase A-contract is te vergelijken met een nulurencontract. Dit houdt in dat de werknemer bijna geen rechten en plichten heeft. In een fase B-contract ontstaan er meer rechten en stijgt het uurloon. Wanneer een fase B-contract afloopt heeft het uitzendbureau twee opties. Of ze gaan niet verder met de uitzendkracht of hem/haar wordt een vast contract aangeboden. Dit laatste komt tegenwoordig bijna niet meer voor.
Nederland

Werkzoekende

De uitzendkrachten zijn bij het uitzendbureau ingeschreven als werkzoekende, en komen in dienst bij het uitzendbureau zodra ze uitgezonden worden naar een bedrijf. Tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau bestaat een uitzendovereenkomst (arbeidsovereenkomst).
De uitzendkracht wordt dan ook betaald door het uitzendbureau, en niet door het inlenende bedrijf. Het inlenende bedrijf betaalt het uitzendbureau (meestal het salaris van de uitzendkracht met wettelijke lasten (loonsom) plus een toeslag). Het is een veel gehoorde misvatting dat een uitzendbureau een deel van het salaris van de uitzendkracht inhoudt.
Er zijn vele uitzendbureaus, sommige algemeen, sommige gespecialiseerd op een bepaald deelgebied van de arbeidsmarkt. Grote organisaties zijn vaak vertegenwoordigd in meerdere landen. Een van de eerste uitzendbureaus in Nederland (begin twintigste eeuw) was het HTO (Holland Typing Office) aan het Damrak te Amsterdam, geleid door Selma Meyer en Annette Monash.1
Zowel bij uitzenden als bij detacheren kan de inlenende partij aansprakelijk worden gesteld voor af te dragen belastingen en premies. Dit is in de invorderingswet 1990 geregeld. Dit risico heet ketenaansprakelijkheid.
In 2011 bleek uit sociologisch onderzoek dat een meerderheid van 187 benaderde Nederlandse uitzendbureaus zich schuldig maakte aan discriminatie. In 1991 was een vergelijkbaar resultaat uit onderzoek voortgekomen
 

Wijze van uitlenen

Het in- en uitlenen van arbeidskrachten kan op verschillende manieren gebeuren:
 • gebruik maken van een commercieel uitzendbureau dat (tegen betaling) arbeidskrachten ter beschikking stelt;
 • collegiaal in- en uitlenen, dat wil zeggen (tijdelijk) arbeidskrachten inschakelen die bij een ander bedrijf in dienst zijn, of (omgekeerd) arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een derde;
 • vanuit een arbeidspool werknemers ter beschikking stellen, zie Detachering;
 • gebruik maken van zogeheten payrollbedrijven. Deze bedrijven nemen het formele werkgeverschap op zich, maar bemoeien zich in de praktijk alleen met de loonbetaling aan de werknemer. Dat geldt ook bij ziekte en in het geval er tijdelijk geen werk beschikbaar is. Taken als het tewerkstellen van de werknemer, het geven van instructies en dergelijke, worden uitgevoerd door het inleenbedrijf.

Uitzendbeding

De tussen een uitzendbureau en uitzendkracht bestaande uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst. In de uitzendovereenkomst kan het zogeheten uitzendbeding worden opgenomen.

Op grond van het uitzendbeding eindigt de uitzendovereenkomst van rechtswege als de inlener – dat wil zeggen het bedrijf waar de uitzendkracht feitelijk werkt – het uitzendbureau laat weten dat hij de uitzendkracht niet langer wil laten werken. Het uitzendbeding is dus een ontbindende voorwaarde. Deze ontbindende voorwaarde is in zoverre bijzonder, dat deze expliciet in de wet is geregeld.

Op grond van de wet is een uitzendbeding niet meer geldig als de uitzendkracht in meer dan 26 weken arbeid voor het uitzendbureau heeft verricht. Bij CAO mag echter een langere termijn worden vastgesteld.

Nieuw: Bij CAO kan de wettelijke termijn voor het benutten van het uitzendbeding worden verlengd tot ten hoogste 1,5 jaar (78 weken). Vermoedelijke ingangsdatum: 1 juli 2014.

Meldpunt aanpak malafide uitzendbureaus: 0800 - 5151

Burgers en bedrijven die wantoestanden bij uitzendbureaus signaleren kunnen dit vanaf nu doorgeven aan een speciaal meldpunt. Het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus is bedoeld voor mogelijke slachtoffers en hun omgeving, maar ook voor bonafide bedrijven met klachten over malafide constructies in de uitzendbranche (Bron: Min SZW).

Naming and shaming list uitzendbureaus

Bedrijven die werknemers of sollicitanten discrimineren, zouden met naam en toenaam bekend moeten worden gemaakt. Minister Asscher komt deze zomer met een voorstel om dit vast te leggen. 'Naming en shaming' van discriminerende bedrijven is nu nog niet toegestaan, maar 'het hoort bij modern bestuur dat je bekendmaakt wat je ziet. Je weet dan wie er over de schreef gaat'

Identificatieplicht voor uitzendkrachten

Als een werkgever een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau (ook iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft), moet hij als inlenende werkgever zelf het originele identiteitsbewijs van de uitzendkracht controleren. De werkgever doet dit voor het begin van de werkzaamheden, hij hoeft echter geen kopie van het identiteitsbewijs in zijn administratie op te slaan. Meer informatie treft men aan in het informatieblad Matiging keten- en inlenersaansprakelijkheid bij toepassing anoniementarief van de Belastingdienst.

Gratis trainen uitzendkrachten

Unique, Creyf’s en Technicum, uitzendorganisaties van USG People, bieden flexmedewerkers gratis toegang tot een rijk uitgerust trainingsportaal. Zij vinden het ontwikkelen van flexmedewerkers minstens zo belangrijk als de ontwikkeling van vast personeel. Om deze reden hebben de uitzendorganisaties de handen ineen geslagen. Door flexmedewerkers de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen, worden zij gemotiveerd en geïnspireerd en worden hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

In totaal worden er 57 trainingen aangeboden (2014) die op ieder moment en op elke locatie, geheel kosteloos gevolgd kunnen worden. Flexmedewerkers die hun training succesvol hebben volbracht krijgen een officieel certificaat.

Zwakke werknemer uitzenden niet aantrekkelijk

De werkgeversrisico's voor het uitzenden van ouderen, arbeidsongeschikten en mensen die langdurig ziek zijn geweest, zijn zo groot dat het steeds onaantrekkelijker wordt om deze 'zwakke werknemers' uit te zenden. Dat zegt directeur van uitzendkoepel ABU Jurriën Koops.

Als de overheid wil dat de uitzendbranche een bijdrage levert aan de Participatiewet, moeten de sociale lasten voor de sector omlaag, vindt Koops. Binnen die wet moeten werkgevers in de komende twaalf jaar 125 duizend nieuwe banen hebben gecreëerd voor arbeidsgehandicapten. Volgens Koops worden uitzendkrachten door de hoge kosten voor de branche duurder, waardoor werkgevers minder snel geneigd zijn zich tot flexwerkers te wenden.

Campagne Nederland. Steeds flexibeler

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) lanceert een nieuwe campagne: Nederland. Steeds flexibeler. De brancheorganisatie onderstreept met deze campagne de realiteit van een steeds flexibelere arbeidsmarkt en het belang van het positieve beeld daarvan. Met in het bijzonder de rol van uitzendwerk. Flexibiliteit maakt onze economie sterk en geeft baankansen aan mensen.

De campagne Nederland. Steeds flexibeler is een vervolg op het onderzoek ''De toekomst van flex' dat de ABU onlangs presenteerde. Daaruit blijkt dat de flexibiliteit in de arbeidsmarkt de afgelopen jaren stevig is gegroeid en dat die groei ook de komende jaren nog verder doorzet. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties straks voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%.

Loterij uitzendkrachten wekt wrevel

Een uitzendbureau voor Oost-Europees personeel heeft zich de woede op de hals gehaald van vakbond FNV Bondgenoten. Uitzendbureau Lugera verloot 10 gratis arbeidskrachten uit Slowakije, Roemenië en andere Oost-Europese landen aan werkgevers in de land- en tuinbouw.

De loterij vond plaats op een seminar in Leusden over het aantrekken van goedkoop buitenlands personeel. Directeur Gerard Koolen van Lugera zegt dat er niks mis is met zijn actie. "Onder de bedrijven die personeel van ons inhuren, geven wij 10 keer de eerste week werk van een uitzendkracht gratis weg. Wij betalen die uitzendkrachten gewoon en ze krijgen minstens het minimumloon."

Mariëtte van der Neut van FNV Bondgenoten noemt het smakeloos. "Dat hele seminar ademt de sfeer van mensenhandel. Bij een 'gezellige netwerkborrel' even wat personeel gratis verloten." (Bron: RTL Nieuws, 10 nov. 2014)

Correcte verloning van groot belang voor uitzendbureaus

Uitzendbureaus vergen vanuit de optiek van de loonbelasting en het arbeidsrecht bijzondere aandacht. Met name als deze internationaal opereren. Voor uitzendbureaus is een correcte verloning, nog meer dan bij andere werkgevers, essentieel, aangezien het ter beschikking stellen van hun werknemers aan derden het hoofdproduct is. Om een juiste kostprijs/marge te bepalen moet een uitzendbureau kunnen steunen op:
 • een goed werkende loonadministratie;
 • juiste toepassing van de arbeidsjuridische wetgeving;
 • een fiscaal optimale beloningssystematiek.
BDO stelde een 'checklist aandachtspunten uitzendbureaus samen.

Aanscherping SNA-normen uitzendsector

In juli 2014 is de SNA-norm (SNA: Stichting Normering Arbeid) voor de uitzendsector uitgebreid met negen CAO-elementen waarop wordt gecontroleerd. Per 1 januari 2015 is de norm weer aangepast. De aanpassingen zijn ditmaal beperkt in omvang en dienen ter verduidelijking.

Keurmerk geen garantie voor naleven wet

De Inspectie SZW haalt onder andere de ervaringen in de asbestsector en de ervaringen met het SNA-keurmerk in de uitzendsector aan. Uit de handhavingscijfers van de Inspectie (januari 2015) blijkt dat deze keurmerken nog geen garantie zijn dat de wet wordt nageleefd.

De toezichthouders zien als een van de mogelijke oorzaken van problemen de klantrelatie tussen de instelling die het certificaat afgeeft en degene die het krijgt. Daardoor is er druk om goedkoop te werken.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen 2017. Ga naar dit handboek en typ het gewenste trefwoord.

Contracting in opmars

Volgens uitzendbureaus wordt het uitbesteden van werk net zo gewoon als uitzendwerk. Maar de vakbonden waarschuwen tegen een nieuwe schijnconstructie om de arbeidsvoorwaarden van vooral laaggeschoolden tot het absolute minimum te beperken. (Bron en meer: Volkskrant, 23 mrt. 2015)

Bedrijven lozen uitzendkrachten; Asscher boos op ING

Met het voortijdig ontslaan van uitzendkrachten proberen bedrijven op grote schaal de nieuwe ontslagregels te ontlopen die op 1 juli ingaan in Nederland. Ze lozen trouwe uitzendkrachten om te voorkomen dat ze vanaf juli de wettelijke ontslagvergoeding moeten betalen.

De ontslaggolf treft ten minste honderden uitzendkrachten, vermoedelijk veel meer. Meerdere uitzendbureaus en uitzendkrachten melden soortgelijke ervaringen als bij ING, maar willen om hun belangen niet te schaden niet bij naam worden genoemd. In de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie raken uitzendkrachten 'bij bosjes' hun baan kwijt, zegt Henry Stroek van vakcentrale CNV.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert woedend. 'Werkgevers en werknemers hebben zich in het Sociaal Akkoord achter een fatsoenlijke arbeidsmarkt en tegen oneigenlijke flex geschaard. Ik ken de interne notitie van ING niet, maar als dit waar is, vind ik het schandalig. (Bron: Volkskrant, 9 apr. 2015)

NB: ING gaat een groep van 275 uitzendkrachten een vergoeding geven bij hun ontslag. Het gaat om tijdelijke werknemers die twee jaar of langer onafgebroken bij ING gewerkt hebben en tussen 1 januari en 1 juli hun baan verliezen. Op 1 juli gaat de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in. De ontslagvergoeding waarop de uitzendkrachten recht zouden hebben lopen ze echter mis omdat ze vóór 1 juli ontslagen worden. Daarom heeft ING besloten om ze toch een vergoeding te geven. De hoogte van de vergoeding verschilt per werknemer

Jaarverslag 2015 ABU

Het gaat beter met de uitzendbranche. In 2014 groeide de sector met 7% en gingen er ruim 50.000 uitzendkrachten extra aan het werk, een trend die in het begin van 2015 is doorgezet. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt en de rol van uitzenders verandert mee. Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan ontzorging op hr-gebied en een brede flexmix. Alle veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid, om werk dat lonend is voor werknemers en werkgevers en om een andere kijk op ons sociale stelsel. Dit is de kern van het digitale jaarverslag van de ABU.

Bijna 3 procent van de werkenden is uitzendkracht

In 2014 was 2,3 procent van de werkzame beroepsbevolking gedetacheerd. Het aandeel uitzendkrachten was met 2,7 procent iets hoger. 9,4 procent van de werkenden bood als ZZP-er eigen arbeid of diensten aan. (Bron: CBS, 18 jun. 2015)

Malafide uitzendbureaus harder aangepakt

De strijd tegen malafide uitzendbureaus wordt harder. Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) neemt meer maatregelen tegen louche praktijken in de branche, samen met Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV. Er wordt onder meer scherper gecontroleerd en de lat om een bepaald certificaat te krijgen komt hoger te liggen. De afgelopen jaren werd ook al stevig gecontroleerd.
Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Minister Asscher van Sociale Zaken constateerde in 2014 dat het keurmerk onvoldoende onderscheidend was en dat de zelfregulering verbeterd moest worden. Daarom is een verbeterpakket afgesproken bestaande uit 28 maatregelen. De minister gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op de stand van zaken van het verbeterpakket zelfregulering uitzendbranche.
- See more at: http://oversalarisadministratie.nl/module/item/?id=69289&code=4731dd39d3f772292e015fd000e0f688&utm_source=copernica&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_OS_2015_29#sthash.aT08HFxm.dpuf

Stand van zaken SNA-keurmerk uitzendbranche

Er zijn in 2014 zes belangrijke verbeterpunten gesignaleerd om het onderscheidend vermogen van het keurmerk te vergroten:
 • CAO-naleving vergroten
 • onafhankelijkheid vergroten
 • kwaliteit private keuringen vergroten
 • intensiever en gerichter samenwerken en handhaven
 • grotere regierol overheid
 • voortzetting aanpak malafiditeit
Nog extra verbeteringen zijn:
 • Waarnemingen ter plaatse (wtp): SNA onderzoekt in hoeverre die ingezet kunnen worden bij inspecties van buitenlandse ondernemingen en bekijkt of het bij CAO-elementen zinvol is wtp’s in te zetten.
 • Afdrachten sociale premies in land van herkomst: voor buitenlandse ondernemingen is er een speciale norm (de NEN-4400-2).
 • CAO-elementen: in juli 2015 evalueert SNA de 9 CAO-elementen.
 • Toezicht SNCU bij buitenlandse bedrijven.
 • Draaideurconstructies: regelmatig komt het voor dat bedrijven die worden doorgehaald omdat ze niet voldoen aan de norm, zich weer laten certificeren met een andere onderneming. (Bron: OverSalarisadministratie, juli 2015)

Uitzendkracht weinig kans op vaste baan

De kans dat een uitzendkracht doorstroomt naar een vaste baan wordt steeds kleiner. In 2009 stroomde nog 28 procent door, in 2014 was dat nog maar 22 procent. Volgens UWV groeit de zogenoemde bemiddelingssector de komende jaren tot 2020 met 120.000 banen tot 720.000 banen. UWV ziet de groei niet in het aantal uitzendkrachten, maar veeleer in andere flexdiensten die door de uitzendbranche worden aangeboden, zoals payrolling, detachering en ZZP-dienstverlening.

Keurmerk uitzendbranche te vaak ten onrechte toegekend

FNV en CNV hebben zorgen over het SNA-keurmerk voor uitzendbureaus en onderaannemers. De vakbonden stuiten steeds vaker op uitzendbureaus die constructies hanteren om de CAO te ontduiken, en tóch een keurmerk hebben. FNV en CNV hebben dan ook besloten zich terug te trekken uit de stichting SNA (Stichting Normering Arbeid).

Eerste contract Rijksoverheid met antidiscriminatiebepaling

Voortaan hebben alle contracten voor de inhuur van uitzendkrachten die de Rijksoverheid met een bedrijf sluit een antidiscriminatiebepaling. Vandaag heeft de Rijksoverheid het eerste contract met zo’n bepaling ondertekend met uitzendbureau Start People. Het contract wordt beëindigd als een bedrijf zou worden veroordeeld voor discriminatie.

Red.: We waren bang dat minister Asscher de boete was vergeten, maar nee hoor, ook daar is aan gedacht.

Uitzendbureaus gaan 50-plussers actief aanprijzen

Om werkloze ouderen beter aan het werk te krijgen kunnen uitzendbureaus een rol spelen. Zij zijn als geen ander in staat om werkgevers te overtuigen van de toegevoegde waarde van 50-plussers.

Uitzendkoepels ABU en NBBU roepen hun leden op om werkgevers die om geschikte kandidaten voor een vacature vragen minstens 1 profiel van een 50-plusser te geven. De bureaus kunnen voor elke oudere kandidaat die zij aan een baan helpen een bonus krijgen die kan oplopen tot 1500 euro.

Het UWV is de campagne ‘Open voor 50-plus’ gestart en de uitzendorganisaties sluiten zich hierbij aan. De campagne is bedoeld om werkgevers meer oudere werkzoekenden uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. (Bron: Max Vandaag, 9 mei 2016)

Sterke start van 2016 voor zakelijke dienstverleners

De zakelijke dienstverlening is in 2016& begonnen met een omzetstijging van 7,8 procent in het eerste kwartaal, meldt CBS. De omzet groeit al anderhalf jaar met meer dan 5 procent op jaarbasis.

Uitzendbureaus hadden met een groei van bijna 10 procent de sterkste omzetstijging binnen de zakelijke dienstverlening. De toename was wel iets lager dan het gemiddelde van 2015 (10,7 procent). (Bron: CBS, 31 mei 2016)

Aantal uitzenduren daalt

In het eerste kwartaal van 2016 daalde het totaal aantal uitzenduren met 1,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de eerste daling in bijna drie jaar tijd, meldt CBS. De daling is te wijten aan een afname in de uren van de langlopende uitzendcontracten. Het aantal uren in kortlopende contracten neemt daarentegen licht toe. (Bron: CBS, 31 mei 2016)

Falende zelfregulering uitzendbranche

Volgens Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en FairWork zijn de slechte arbeidsomstandigheden van Poolse arbeidsmigranten mede toe te schrijven aan het falen van zelfregulering* in de uitzendsector.

* Zelfregulering: een regeling wordt opgemaakt, uitgevoerd en gehandhaafd door een en dezelfde organisatie.

De betreffende uitzendorganisaties NBBU en ABU reageerden heftig. Het onderzoek van SOMO is gebaseerd op slechts 100 interviews met Poolse gastarbeiders, terwijl er volgens cijfers van het CBS jaarlijks tussen de 100.000 en 200.000 EU-arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland werken. De helft daarvan werkt niet via een uitzendbureau. De conclusies van SOMO en FairWork zijn dus niet representatief.

Nieuw kwaliteitskeurmerk NBBU biedt ZZP-er duidelijkheid

Veruit de meeste ZZP-ers komen voornamelijk via bemiddelaars aan hun opdrachten, meldde ZZP Barometer onlangs. Bij wie ze terechtkonden voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening was tot voor kort onduidelijk. Branchevereniging NBBU brengt daarin verandering met een nieuw keurmerk waarmee bemiddelaars zich op kwaliteit kunnen onderscheiden.

Het keurmerk wordt toegekend na keuring door een geaccrediteerde controle-instelling. Hierin worden onder meer de aan de ZZP-er gestelde voorwaarden, transparantie in de dienstverlening en gebruikmaking van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst meegenomen. Het is de bedoeling dat de certificering uiteindelijk een zelfstandig keurmerk wordt en voor iedereen beschikbaar is. (Bron: FlexNieuws, 11 nov. 2016)

Uitzendwerk snelle en duurzame opstap naar werk

Uitzendwerk is belangrijk als het gaat om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Dat en meer blijkt uit cijfers van uitzendbureau ABU.

Het onderzoek* geeft de ontwikkelingen weer in de uitzendbranche van 2007 tot 2015. Daaruit blijkt o.a. dat 61% van de uitzendkrachten na afloop van een uitzendbaan doorstroomt naar een andere baan. Van de werkhervatters die uit de WW komen, keert 30% via een uitzendbaan weer terug op de arbeidsmarkt. Dat is tien keer zoveel als het aandeel van uitzenden in de beroepsbevolking. 70% van de WW’ers die via een uitzendbaan aan het werk gaan, zijn drie jaar later nog steeds aan de slag. (Bron en meer: FlexNieuws, 12 dec. 2016)

* In deze whitepaper vindt u de belangrijkste cijfers over 2015 en trends vanaf 2007 en geven SEO-­directeur Bas ter Weel, CBS­-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen, STOOF­-directeur Adriana Stel, UWV­-arbeidsmarktexpert Rob Witjes en senior arbeidsmarktonderzoeker Hedwig Vermeulen duiding aan de cijfers en de betekenis van uitzendwerk voor de arbeidsmarkt. Red.: We noemen deze derden om te voorkomen dat u denkt dat ABU voor eigen parochie preekt. Het zoeken naar derden die cijfers ondersteunen, zouden we wat vaker moeten doen, en dat betreft dan onder meer de bekende een-op-de-drie en een-op-de-vier verhalen.

Gewerkte uitzenduren in Europa stijgt met ruim 7 procent

WEC Europe, de Europese uitzendbranche-organisatie, meldt dat het aantal gewerkte uitzenduren in Europa in januari 2017 gemiddeld 7,2% is gestegen.

Uitzenduren in 2016 6,9 procent hoger dan 2015

In het vierde kwartaal van 2016 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 3,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. Dat is de grootste stijging in 2016. Ook het aantal uitzenduren nam in het vierde kwartaal opnieuw toe.

Met het vierde kwartaal zijn ook de jaarcijfers bekend. Vorig jaar behaalde de uitzendbranche 7,6 procent meer omzet dan in 2015. Het totaal aantal uitzenduren lag 6,9 procent hoger. (Bron: CBS, 28 feb. 2017)

Werkgevers kiezen voor ‘temp-to-perm’ op krappere arbeidsmarkt

In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt hebben werknemers meer te eisen, maar werkgevers willen veelal vasthouden aan een flexibele laag in de organisatie en zijn voorzichtig met het aannemen van vaste krachten. Uitzendorganisatie Walters People signaleert dat er steeds vaker gekozen wordt voor een tussenvorm: temp-to-perm.

Temp-to-perm (tijdelijk naar vast) is een flexibel arbeidscontract waarbij de kandidaat eerst zes maanden via de uitzendorganisatie werkt en daarna officieel in dienst treedt bij de werkgever. Vooral in sectoren waar de schaarste aan kandidaten toeneemt, kunnen werkgevers hiermee op een veilige manier de vereiste snelheid maken in hun recruitmentproces. (Bron: CMweb, 14 apr. 2017)

Noord-Korea grootste illegale uitzendbureau ter wereld

Het Noord-Koreaanse regime verdient zeker een miljard euro per jaar door dwangarbeiders aan het werk te zetten in het buitenland. Hoewel dat vaker voorkomt in Rusland en China, werken ook in de EU Noord-Koreanen die hun salaris grotendeels moeten afdragen aan hun regering, schrijft de Volkskrant.

Volgens hoogleraar Koreastudies Remco Breuker van de Universiteit Leiden zijn cijfers moeilijk te verkrijgen, maar gaat het om enkele duizenden Noord-Koreanen in de hele EU. (Bron: Nu, 29 mei 2017)

Uitzenduren 2017

In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met 4,2 procent toe. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2007.

Het aantal banen groeide in het tweede kwartaal met 51 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. De laatste drie kwartalen kwamen er telkens meer dan 50 duizend banen bij. De grootste banengroei trad, met 20 duizend, opnieuw op bij de uitzendbureaus. Verder was de toename van het aantal openstaande vacatures met 20 duizend de grootste na het derde kwartaal van 2006. Het aantal werklozen volgens definitie van de International Labour Organization (ILO) ten slotte daalde met 19 duizend. (Bron: CBS, 31 aug. 2017)

Uitzendkracht wordt 10 procent duurder door fiscale ingreep

In de uitzendbranche is ophef ontstaan over een kleine technische ingreep die uitzendkrachten tot 10 procent duurder maakt. Uitzendbureaus gaan weer hogere premies voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid betalen. Het 'lek' waarmee uitzendbureaus goedkopere premies konden uitkiezen 'is gedicht', aldus demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Critici spreken van 'een overvalletje'.

Het dichten van een 'lek' is geen nieuw beleid, zal hij gedacht hebben, maar het is wel cruciaal voor uitzendbureaus. Het klinkt naar het vervullen van een PvdA-verkiezingsbelofte om flex duurder te maken. Daardoor zou het voor werkgevers aantrekkelijker worden mensen in vaste dienst te nemen, was de gedachte.

De vereniging van uitzendorganisaties ABU is boos. Asscher zou geen oog hebben voor de balans tussen vast en flex. Bovendien zou oneerlijke concurrentie worden bevorderd doordat de wijziging alleen voor nieuwe gevallen geldt. (Bron: De Volkskrant, 12 jun. 2017)

Zelfroosteren in de uitzendbranche

Timing uitzendteam lanceert YOP!, een planningssysteem waarmee flexkrachten zichzelf kunnen inroosteren. Het zou een tijdsbesparing opleveren van 30% vergeleken met de traditionele planner.

YOP! staat voor Your Own Planning. Uitzendkrachten kunnen zich met hun smartphone inplannen voor openstaande diensten, en aangeven wanneer ze niet beschikbaar zijn. Het systeem berekent automatisch welke medewerkers het beste bij welke dienst passen op basis van kwalificaties en competenties. (Bron: Flex Nieuws, 30 jun. 2017)

Snelle urenregistratie met geringe foutkans

Samen met gespecialiseerde ICT-dienstverlener Akyla heeft Timing uitzendteam een webbased systeem ontwikkeld dat het uitwisselen van gegevens voor urenregistratie sterk verbetert en vereenvoudigt.

Het risico op fouten zoals dubbele gegevensinvoer, is met het nieuwe systeem minimaal. Het zogeheten ‘koppelplatform’ is begin 2017 als eerste geïntroduceerd bij enkele grote klanten van Timing. De ervaringen met het werken ermee zijn bijzonder positief. (Bron: Flex Nieuws, 8 jul. 2017)

Uitzendbureaus en inleners voor ruim 1,3 miljoen euro beboet

Bij controle van 500 uitzendbureaus zijn door de Inspectie SZW 131 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim 1,3 miljoen euro (gemiddeld € 10.000 per boete). De top zes branches waar misstanden worden aangetroffen zijn land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak. Zij maakten zich schuldig aan illegale tewerkstellingen, te lange werktijden, onderbetaling, gefingeerde* dienstverbanden, arbeidsuitbuiting en belastingontduiking.

In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 770.000 uitzendkrachten aan het werk. Bij de KvK zijn zo’n 12.000 uitzendbureaus ingeschreven. Daarnaast zijn er zo’n 10.000 bedrijven die vallen onder de categorie ‘dienstverlening voor de akker- en tuinbouw’. Ook zijn er bedrijven die als nevenactiviteit arbeidskrachten aanbieden. (Bron: Inspectie SZW, 12 jul. 2017)

* Wat is een gefingeerd dienstverband? Dagelijks komen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst aanvragen binnen om een familielid naar Nederland te laten komen. Om een verblijfsvergunning te krijgen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Eén belangrijke voorwaarde is dat de persoon die al in Nederland woont voldoende inkomen heeft. Wanneer dat niet het geval is komt het voor dat men via een zogenaamd gefingeerd dienstverband alsnog aan deze inkomenseis probeert te voldoen. Op verzoek van de IND doet de Inspectie SZW onderzoek naar deze gefingeerde dienstverbanden.

Checklist Werken met uitzendbureaus

De Belastingdienst en Min SZW maakten een checklist, verkort weergegeven:
 • Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel?
 • Is het uitzendbureau gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid?
 • Is het uitzendbureau lid van een brancheorganisatie?
 • Betaalt het uitzendbureau de uitzendkrachten genoeg?
 • Factureert het uitzendbureau correct?
 • Heeft het uitzendbureau een G-rekening?
De werkgever heeft zelf ook een aantal verplichtingen:
 • Heeft u de identiteit van uw uitzendkrachten gecontroleerd?
 • Mag de uitzendkracht legaal in Nederland werken?
 • Zorgt u voor een gezonde en veilige werkplek voor de uitzendkrachten?
(Bron: Inspectie SZW, juli 2017)

Omzetgroei Randstad Q2 2017 bedraagt 9%

Randstad heeft de resultaten van het tweede kwartaal 2017 gepubliceerd en behaalde wereldwijd een organische groei van 9%.

Vooral in Europa werden goede resultaten geboekt, daar steeg de gemiddelde omzet met 11%. Tot de uitschieters behoorden Italië, waar de omzet steeg met 29% (dit was 23%) en de regio Spanje/Portugal, waar de omzet verdubbelde naar 16% (dat was 8%). In de rest van de wereld steeg de omzet met 12%. In de VS bleef de groei stabiel en werd een kleine omzetstijging van 1% behaald.

Zaken doen met de uitzendbranche

De uitzendbranche heeft een hardnekkig imagoprobleem. Nog steeds hebben veel mensen het idee dat je als werknemer wordt uitgemolken en wordt onderbetaald. En dat is ook niet zo gek als gekeken wordt naar een nieuw verslag van de Inspectie SZW. Hierin staat dat bij één op de drie inspecties overtredingen worden geconstateerd, bij plaatsen waar uitzendkrachten werkzaam zijn.

Het speciale interventieteam: Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) komt zelfs uit op een handhavingspercentage van 70%, zo blijkt uit het verslag. In totaal zijn bij de controle van 500 uitzendbureaus 131 boetes uitgedeeld door de Inspectie SZW. In totaal kwam dit neer op ruim 1,3 miljoen euro.

De meeste overtredingen hebben betrekking op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Van de uitzendkrachten die werden onderbetaald, was meer dan de helft (59%) van Poolse afkomst. Verder zijn ook andere overtredingen geconstateerd, zoals illegale tewerkstellingen, te lange werktijden, gefingeerde dienstverbanden, arbeidsuitbuiting en belastingontduiking. Die slechte uitzendpraktijken komen vooral voor in de land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak. (Bron: Visma, 14 sep. 2017)

Uitzendbureau van de toekomst: algoritmes boven recruiters

De tijd dat een werkzoekende langs de etalages van uitzendbureaus liep om zich te oriënteren op zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt, vervolgens gewapend met een geprint cv naar binnen stapte en daar met een intercedent een plaatsing regelde, ligt definitief achter ons. Het aantal uitzendbureaus in winkelstraten waar veel voetgangers langslopen, neemt de afgelopen jaren drastisch af. Randstad kondigde onlangs aan een groot deel van de 206 uitzendbureaus op A-locaties te sluiten en te verplaatsen naar bedrijventerreinen, een paar ‘flagshipstores’ in grote steden uitgezonderd.

Zijn de criteria van de te vervullen functie bepaald, dan moet er een kandidaat gevonden worden. Daar zal de computer een hoop werk uit handen kunnen nemen. Het begint bij een eerste selectie. Stel er zijn honderd potentiële kandidaten. Voor een recruiter is het onmogelijk om die allemaal te bellen en te polsen. Met behulp van chatbots kan kandidaten gevraagd worden of ze interesse hebben en, bijvoorbeeld, of hun salarisindicatie in lijn is met de functie (Bron: MT, 28 dec. 2017)

Uitzendbureau kunnen ook failliet gaan

Vele (vaak grotere) uitzendbureaus meldden in 2017 record na record. Dat staat tegenover dat vele (meest kleine) uitzendbureaus failliet gaan. In 2017 gingen 99 uitzendbureaus failliet en in 2016 waren dat er 92. Dat is aanzienlijk minder dan in de jaren 2015, 2014 en ‘recordjaar’ 2013. (Bron: Flexmarkt, 30 dec. 2017)

Naming en shaming discriminerende uitzendbureaus

Het is nu echt tijd dat de namen van discriminerende uitzendbureaus worden gepubliceerd, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Partijen reageren op de uitzending van het tv-programma Radar. Redacteuren van Radar deden zich voor als opdrachtgevers en benaderden bijna 80 uitzendbureaus met een discriminerend verzoek om personeel. Bijna de helft van deze bureaus was bereid te discrimineren op afkomst.

Volgens het ministerie SZW mogen discriminatieonderzoeken van de Inspectie uit privacyoverwegingen niet zomaar openbaar gemaakt worden. Daar zal dan een oplossing voor moeten worden gevonden. Het ministerie werkt aan een plan voor het bestrijden van discriminatie op de gehele arbeidsmarkt. In het voorjaar wordt dit plan verwacht. (Bron: FlexWijzer, 31 jan. 2018)

Randstad grootste uitzender ter wereld

Vanwege tegenvallende jaarcijfers viel het aandeel van het Zwitserse Adecco, in omzet nog altijd de nummer één, vandaag maar liefst 8,2% terug. Alle aandelen Adecco samen zijn aan het eind van de handelsdag €10,36 miljard waard. De koers van Randstad viel ook weg, maar minder hard. De marktcapitalisatie van het Diemense bedrijf is nu €10,44 miljard.

Randstad werd in 1960 opgericht door Frits Goldschmeding, toen nog als Uitzendbureau Amstelveen. Goldschmeding is nog altijd Randstads grootste aandeelhouder, met ruim 30% van de stukken. (Bron: De Telegraaf, 1 mrt. 2018)

Uitzendbureaus die discrimineren harder aangepakt

De Inspectie SZW krijgt daarom meer bevoegdheden. De uitzendbrancheorganisaties ABU en de NBBU gaan hun leden strenger controleren.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Van Ark, dat zij zal onderzoeken “hoe aanpassingen van wetgeving de inspectie SZW een steviger instrumentarium kan geven”. Ook zal er meer geld worden vrijgemaakt voor de inspectie. (Bron: Flexnieuws, 1 mei 2018)

Uitzenduren 2018

De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 7,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging lag iets hoger dan vorig kwartaal. De uitzendbranche behaalde ruim 12 procent meer omzet. Ook de verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn positief onder de uitzenders, maar ze ervaren wel in toenemende mate hinder van krapte op de arbeidsmarkt.

Ook de andere onderdelen van de zakelijke dienstverlening (zoals hoveniers, schoonmakers en architecten) zagen hun omzet groeien, maar in mindere mate dan de uitzendbranche. De reclame- en marktonderzoekbureaus behaalden de minst sterke omzetgroei: bijna 2,5 procent.

Onder de uitzendbranche vallen naast uitzendbureaus ook arbeidsbemiddelingsbedrijven en personeelsbeheer (payrolling). De omzet van de uitzendbranche steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 12,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de sterkste omzetgroei in ruim twee jaar en fors meer dan in het vierde kwartaal van 2017, toen de groei 8,4 procent bedroeg. (Bron: CBS, 1 jun. 2018)

SOW-contracten steeds breder ingezet

SOW, oftewel Statement of Work, is in het buitenland al gemeengoed bij de inhuur van externen. Ook in Nederland zien we langzaam de opkomst van deze manier van inhuren. Hier in Nederland gebruiken we ook wel de term ‘aangenomen werk’. In juridische zin is er sprake van ‘contracting’ of ‘aanneming van werk’. In de bouw en technische sector is dit natuurlijk zeer bekend. Nu zien we deze contractvorm ook sterk opkomen in andere branches.

Een SOW-contract kan een goede optie zijn als een opdrachtgever met één contract zowel resultaten als doorlooptijd wil vastleggen en een bepaalde mate van risico wil afdekken, ongeacht het aantal individuele specialisten dat hiervoor nodig is. Bezetting van het team of tegenslagen van welke aard dan ook, zijn met deze contractvorm het risico van de opdrachtnemer.

Kenmerken van een SOW zijn:
 • Het gaat vaak over inhuur van meerdere specialisten;
 • Er worden echte resultaatafspraken gemaakt over wat en wanneer het team moet opleveren;
 • Beloning eerder op basis van output (resultaten) dan op input;
 • Er wordt zeer sterk gestuurd op basis van KPI-rapportages*.
(Bron: ZZP Barometer, 14 juni 2018)

* Kritieke prestatie-indicatoren (ook wel kritische in plaats van kritieke), afgekort KPI's, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren.

Gig-economie* ondermijnt sociale zekerheid

De sociale zekerheid van honderdduizenden uitzendkrachten en andere flexwerkers loopt gevaar door de opkomst van ZZP-platforms zoals Deliveroo, Uber en Temper. Ze kunnen lage uurtarieven betalen, omdat ze geen sociale premies afdragen. Uitzendbedrijven en arbeidsmarktexperts vrezen dat de druk toeneemt op collectieve regelingen zoals doorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw en vakantiedagen.

Directeur arbeidsmarkt Marjolein ten Hoonte van Randstad: “Dit haalt de sociale zekerheid van de uitzendmarkt onderuit, de opstapfunctie voor werkzoekenden.” Ze roept minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken op om een bodem onder de markt voor flexwerk te leggen om te voorkomen dat arbeid steeds goedkoper wordt. “Eén op de drie mensen met een werkloosheidsuitkering komt weer via onze achterban aan de slag. Dat kunnen we niet overeind houden zonder wettelijke sociale ondergrens voor platformarbeid,” waarschuwt Jurriën Koops, directeur van de ABU.

Een oplossing voor het instellen van minimumtarieven is lastig. “De Nederlandse wetgever kan niet zomaar even dicteren wat een zelfstandig ondernemer minimaal moet verdienen. Dat lijkt in strijd met het Europese grondrecht van de vrijheid van ondernemerschap.” (Bronnen: FD & Flex Nieuws, 8 okt. 2018)

* De gig-economie is een economie waarin werknemers géén vast dienstverband hebben, maar werken in de vorm van betaald klussen of kortstondige dienstverbanden die zowel opeenvolgend als parallel worden uitgevoerd. De gig-economie wordt ook wel platform-economie genaamd.

Nederland koploper uitzendbureaus en intermediairs

Eén op de zes Nederlanders uit de beroepsbevolking oriënteert zich via een uitzendbureau of werving & selectiebureau (W&S bureau) op een nieuwe baan. Daarmee is de Nederlandse beroepsbevolking koploper in Europa. Werken via een tussenpartij zit veel meer in het arbeidsmarkt DNA van de Nederlandse werknemer (17,3%) dan van de gemiddelde Europese werknemer (9,7%). (Bron en meer verschillen inzake uitzendbureaus en intermediairs binnen Europa: Intelligence-Group, 17 okt. 2018)

Temper jaagt uitzendbranche de stuipen op het lijf

Als ware evangelisten van de gig-economy zetten de heren van platform Temper zelfstandigen in voor horeca- en straks ook retailwerk. Het bedrijf dat dit jaar in de Challenger50 staat, lijkt de uitzendbranche de stuipen op het lijf te jagen.

Temper is zonder twijfel de meest besproken startup in de challenger-lijst van 2018. Het bedrijf koppelt restaurants en café’s aan zzp’ers in de horeca en straks ook de retail. Per uitgevoerde klus vraagt Temper van beide partijen een fee. (Bron en meer: Sprout, 30 okt. 2018)

Ouderen en vluchtelingen vinden vaker werk via uitzendbureau

Uitzendwerk is van grote maatschappelijke waarde, vindt de branche zelf. En er zit wel wat in die stelling, want uitzendkrachten krijgen geen flutbaantjes, maar werken gemiddeld 30 uur per week. In 2017 waren ruim 850 duizend uitzendkrachten aan het werk, met 160 nationaliteiten. En ook ouderen vinden steeds meer werk via het uitzendbureau.

In tien jaar tijd verdubbelde het aantal 45-plussers dat via de uitzendsector werk vond van ruim 100 duizend naar bijna 200 duizend. Ook blijken oudere uitzendkrachten na werkloosheid sneller nieuw werk te vinden: 59% van de uitzendkrachten van 55 jaar of ouder gaat binnen een jaar weer aan de slag als uitzendkracht, staat in de Uitzendmonitor 2018 van brancheorganisatie ABU.

Uitzendwerk kan een prima opstap zijn naar een ‘echte’ baan. Want “van alle WW’ers die na hun uitkering een uitzendbaan hebben gevonden, is 76% drie jaar later nog aan het werk. ABU-directeur Jurriën Koops wijst erop dat de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans deze allocatiefunctie van uitzendwerk wel in gevaar brengt. (Bron: Personeelsnet, 26 nov. 2018)

Stop met run op steeds goedkopere arbeid

Uitzendbureaus moeten niet langer meedoen met de run op steeds goedkopere arbeid, aldus de directeur van uitzendbond ABU, Jurriën Koops. ,,De opdrachtgever vraagt of het nog flexibeler kan, nóg goedkoper, en de uitzender draait", zegt Koops. ,,Wij moeten als branche niet voortdurend naar het putje willen bewegen."

Volgens Koops kunnen opdrachtgevers gemakkelijk rondshoppen bij de vele uitzenders. ,,We zijn met te veel en we zijn te nederig richting de opdrachtgevers. Stap daarvan af. Zeg als branche: we doen niet meer mee aan die voortdurende run op goedkoop, goedkoper, goedkoopst." (Bron: Leeuwarder Courant, 4 jan, 2019)

DOORZAAM maakt uitzendkrachten duurzaam inzetbaar

Adriana Stel wijst op de nieuwe naam en het logo. Het is net aangebracht op de wand. De cirkels verbeelden de verbinding tussen uitzender en opdrachtgever; daartussen staat de uitzendkracht om wie het draait bij DOORZAAM. Hoe is zijn positie? Wat heeft hij nodig om goed te kunnen blijven functioneren en in zijn onderhoud te voorzien. Om duurzaam inzetbaar te zijn. Aandacht en geld voor arbo en opleiding was er al langer in de uitzendbranche. Stichting DOORZAAM wordt betaald vanuit het Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU). Ondernemers in de uitzendbranche dragen premie af aan dit fonds.

Een fitte uitzendkracht heeft de rust en de energie om zich te ontwikkelen in zijn vak. Een vermoeide uitzendkracht – door werkstress, onveilig werk of schulden – kan moeilijk nieuwe vaardigheden of een nieuw vak te leren. De basale levensbehoeften moeten dus eerst op orde zijn. Daarna kan de uitzendkracht de volgende stap zetten op de arbeidsmarkt. Volgens die geïntegreerde, volledig nieuwe aanpak werken wij. (Bron: Flex Nieuws, 5 feb. 2019)

Krimp uitzenduren door sterke economie

De jaren van hoge groei van het aantal uitzenduren lijken voorbij, maar dat duidt niet op economische teruggang. Integendeel. De daling van het aantal uitzenduren is volledig te wijten aan het tekort aan arbeidskrachten. Dat stelt Kasper Buiting, senior sectoreconoom bij ABN AMRO, in een interview in Flexmarkt als toelichting op de ABN AMRO in de Stand van de Zakelijke Dienstverlening van december 2018.

''Ik denk dat veel uitzendondernemers ervan uitgaan dat er qua marge wat gaat gebeuren. De prijzen van uitzenduren bleven lang gelijk, ondanks de goede conjunctuur. Die prijzen stijgen nu, onder meer door nieuwe CAO’s. Blijkbaar verwachten uitzenders dat er nu ook wel wat met hun tarieven kan gaan gebeuren. '' (Bron: Flexmarkt, 22 feb. 2019)

Uitzenduren 2019

Periode 3

In week 9 - 12 publiceerde ABU haar cijfers. Na perioden met alleen maar groei was er nu sprake van krimpende omzet in de uitzendbranche. De omzet van de uitzendsector daalde met 2% in vergelijking met dezelfde periode in 2018 en het aantal uitzenduren was 5% lager. De cijfers impliceren ten opzichte van periode 2 een versnelling in de afname in zowel uren als omzet.

In vergelijking met dezelfde periode 2018 waren de cijfers voor de drie grootste uitzendsectoren in 2019:
 • administratieve sector: aantal uren min 6% en omzet min 3%
 • industriële sector: aantal uren min 5% en omzet min 1%
 • technische sector: aantal uren min 6% en omzet min 1%

Periode 5

In week 17 - 20 daalde het aantal uitzenduren met 10% en de omzet van de uitzendsector daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van ABU (11 juni 2019) .

De verandering in het aantal uitzenduren en -omzet in deze periode is voor de drie grootste sectoren als volgt:
 • administratieve sector: Het aantal uren daalde met 8% en de omzet daalde met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
 • industriële sector: Het aantal uren daalde met 11% en de omzet daalde met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
 • technische sector: Het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

Periode 10

In week 37 - 40 daalde het aantal uitzenduren met 9% en de omzet van de uitzendbranche daalde met 5% in vergelijking met dezelfde periode in 2018.
 • administratieve sector: het aantal uren daalde met 10% en de omzet daalde met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • industriële sector: het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • technische sector: het aantal uren daalde met 10% en de omzet daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

Periode 11

De daling van de uitzenduren en omzet blijft onverminderd doorgaan. In week 421 t/m 44 2019 daalde het aantal uren met 9% en de omzet daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. 
 • Administratieve sector: het aantal uren daalde met 11% en de omzet daalde met 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2018.
 • Industriële sector: daling uren 9% en daling omzet 5%. 
 • Technische sector: daling uren 9% en daling omzet 5%.

DUS ziet omzet opnieuw verdubbelen

Dus Dienstverlening dat zp-ers en uitzendkrachten in de bouw en infra bemiddelt, maakt ook in 2019 een enorme groei door. Het flexbedrijf profiteert van de grote vraag naar vakmensen. “Als je je klanten nu goed bedient, dan weten ze je op andere momenten en in andere fasen van de conjunctuur ook te vinden.”

De volgende stap, in 2019 zet DUS de volgende stap naar volwassenheid door het inrichten van professioneel procesmanagement en het betrekken van een nieuw hoofdkantoor.

Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk

De SER (juni 2019) publiceerde de nieuwe handreiking Uitzendwerk, een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

De handreiking beschrijft hoe sectoren en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten. De handreiking is opgesteld in samenwerking met de Stichting DOORZAAM, een stichting gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.

Uitzendkrachten worden ondergewaardeerd

Uitzendkrachten worden onderschat en ondergewaardeerd. Door de ongelijke behandeling ten opzichte van vaste medewerkers voelen uitzendkrachten zich minder betrokken en komt de continuïteit van organisaties onder druk te staan. Tijd om de ‘mentale hiërarchie’ in vast en uitzend/flex te doorbreken.

Nederland telt medio 2019 circa 289.000 uitzendkrachten. Zij krijgen vaak niet dezelfde behandeling en waardering als het vaste personeel. Deze mentale hiërarchie in vast en uitzend/flex uit zich volgens haar in het feit dat uitzendkrachten geen bedrijfskleding dragen, niet worden uitgenodigd voor deelname aan medewerkers-tevredenheidsonderzoek en geen volwaardige veiligheidstraining krijgen. Hierdoor raken zij minder gemotiveerd, wordt hun welbevinden geschaad en vinden er buiten hun schuld meer bedrijfsongevallen plaats. (Bron: Olympia, nov. 2019)

Handreiking Contracting, uitzending of payrolling?

Contracting

 • Bij contracting worden door de opdrachtgever werkzaamheden, werkprocessen of bepaalde activiteiten uitbesteed aan een ander bedrijf, de opdrachtnemer. De opdrachtnemer voert de activiteiten met eigen werknemers uit. 
 • De opdrachtnemer werkt voor eigen rekening en risico en is verantwoordelijk voor het eindresultaat van de opdracht. De opdrachtnemer bepaalt zelf hoeveel en welke werknemers hij daarvoor inzet. Ook berusten leiding en toezicht over de werknemers bij de opdrachtnemer en gaat de opdrachtnemer over het eindresultaat.
 • Contracting staat niet nader gedefinieerd in de wet, maar in de praktijk neemt het twee juridische vormen aan:
  • Aanneming van werk (artikel 7:750 BW): de opdrachtnemer verplicht zich een tastbaar product op te leveren.
  • Overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW): de opdrachtnemer verplicht zich tot het uitvoeren van werkzaamheden waarbij geen tastbaar product wordt opgeleverd (ook wel: overeenkomst van dienstverrichting).

Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

 • Van ter beschikking stellen van arbeidskrachten is sprake als een werkgever tegen een vergoeding een werknemer arbeid laat uitvoeren voor een andere onderneming (inlener), die de leiding en het toezicht over die werknemer uitoefent. Tussen de inlener en de werknemer geldt geen arbeidsovereenkomst.
 • Op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna: Waadi) van toepassing.
 • Er zijn verschillende vormen van ter beschikking stellen van arbeidskrachten. De bekendste, te weten uitzending en payrolling, worden hieronder toegelicht.

Uitzending

 • Bij uitzending wordt een werknemer door een werkgever (het uitzendbedrijf) ter beschikking gesteld aan een ander bedrijf (inlener). Deze inlener heeft voor het verrichten van de arbeid een opdracht verstrekt aan het uitzendbedrijf.
 • De leiding en het toezicht over de werknemer berusten bij de inlener.

Payrolling

 • Bij payrolling is ook sprake van terbeschikkingstelling, maar vervult de werkgever (het payrollbedrijf) geen allocatieve functie (werving en selectie) en wordt de werknemer exclusief ter beschikking gesteld aan een inlener. Bij payrolling werft en selecteert een onderneming (inlener) zelf een werknemer, of hij laat een ander dit voor hem doen. Die werknemer treedt vervolgens in dienst bij een (payroll)werkgever (formele werkgever).
 • Het payrollbedrijf stelt de werknemer vervolgens exclusief ter beschikking aan de inlener.
 • De leiding en het toezicht over de werkzaamheden van de werknemer berusten bij de inlener.
(Bron en nog meer uitleg: Min. SZW, 23 december 2019).

Uitzenduren 2020

In de afgelopen periode (periode 3) daalde het aantal uitzenduren met 14% en de omzet van de uitzendsector daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de ABU over periode 3 (week 9-12).

De daling in uitzenduren en omzet was de afgelopen periode voor de drie grootste sectoren als volgt:
 • Administratieve sector: Het aantal uitzenduren daalde met 20% en de omzet daalde met 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • Technische sector: Het aantal uren daalde met 20% en de omzet daalde met 10% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
In periode 4 daalde het aantal uren met 24% en de omzet daalde met 17% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode één werkbare dag minder telde dan in dezelfde periode vorig jaar, is er een correctie toegepast.
 • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 24% en de omzet daalde met 15% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 21% en de omzet daalde met 16% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • Technische sector: Het aantal uren daalde met 36% en de omzet daalde met 28% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Rapportage Inspectie SZW over uitzendbureaus 2016-2019

Een passage uit de 14 pagina's tellende rapportage:
"Uitzendkrachten worden blootgesteld aan verschillende arbeidsrisico’s. Op het gebied van eerlijk werk gaat het om risico’s zoals onderbetaling, overschrijding van arbeidstijden, illegale tewerkstelling, niet-naleving van socialezekerheidswetten en soms arbeidsuitbuiting. Maar er zijn ook veiligheidsrisico’s. Uit analyses van cijfers over ongevallen die bij de Inspectie SZW worden gemeld, blijkt dat uitzendkrachten meer dan gemiddeld het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen. We zien dat onder andere werkdruk, aanrijdgevaar en fysieke belasting daarbij een rol speelt."

Inlener betaalt 60% van de uitzendfactuur omdat de uitzender NOW-steun ontvangt

Een inlener betaalt slechts 60% van de uitzendfactuur omdat de uitzender NOW-steun ontvangt. En de kantonrechter geeft de inlener gelijk. Arbeidsrechtadvocaat Hendarin Mouselli (VRF Advocaten) plaatst kritische kanttekeningen bij de opvallende rechterlijke uitspraak die vergaande consequenties kan hebben voor uitzend- en payrollbedrijven. (Bron: Rechtblog, 26 aug. 2020)

Intermediairs moeten grensoverschrijdende constructies melden

Vanaf 1 januari 2021* moeten intermediairs en belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden. Een belangrijke stap om belastingontwijking te voorkomen. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

* Was eerst 1 juli 2020 

Wat moet wel en wat niet worden gemeld:

Wel

 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting
 • Dividendbelasting
 • Erf- en schenkbelasting
 • De meeste andere belastingen

Níet

 • Btw (omzetbelasting)
 • Douanerechten
 • Accijnzen
 • Sociale zekerheidsbijdragen
 • Leges
 • Retributies

Per 2026 toelatingsstelsel voor uitzendbureaus

Het voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) is aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moet de positie van uitzendkrachten verbeteren en malafide uitzendbureaus harder aanpakken.
De misstanden in de uitzendbranche, die met name de arbeidsmigranten raken, zijn al jaren een doorn in het oog van het inmiddels demissionaire kabinet. Uit een rapport uit 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) is naar voren gekomen dat 98% van de slachtoffers van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling arbeidsmigrant is. Het gaat dan om misstanden op het gebied van onderbetaling, huisvesting en gezond en veilig werken.

Lees ook: Uitzendbureau of koppelbazen

Geen sprake van certificeringsplicht

De WTTA, die voortvloeit uit het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie-Roemer), introduceert naar verwachting per 1 januari 2026 een publiek toelatingsstelsel voor uitleners. Dat is een jaar later dan oorspronkelijk gepland in het conceptwetsvoorstel, waarin bovendien nog sprake was van een certificeringsplicht voor uitleners. Onder uitleners vallen alle rechtspersonen en ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals gedefinieerd is in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI).

Uitleners worden periodiek gecontroleerd

Uitleners mogen straks alleen nog arbeidskrachten ter beschikking stellen als zij daartoe door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn toegelaten. Hiervoor moeten uitleners kunnen aantonen dat zij relevante wet- en regelgeving naleven, een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen en financiële zekerheid geven. Een belangrijke toelatingseis wordt dat de uitlener moet voldoen aan het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, dat op dit moment bij de Eerste Kamer ligt. Om financiële zekerheid te bieden, moet een uitlener een waarborgsom van € 100.000 voldoen (of € 50.000 gedurende een half jaar voor startende uitleners). Private inspectie-instellingen gaan periodiek (ten minste jaarlijks) controleren of toegelaten uitleners nog voldoen aan alle eisen, die later bij algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd.

Toelating intrekken bij arbeidsmarktdiscriminatie

Voor inleners geldt dat zij per 1 januari 2026 alleen nog arbeidskrachten mogen inhuren van toegelaten uitleners. Er komt een openbaar register met toegelaten uitleners, zodat inleners zich ervan kunnen verzekeren dat ze niet met een malafide partij in zee gaan. Dit moet kwaadwillende uitleners uit de markt drukken. De NLA, die voor de handhaving wordt uitgebreid met negentig voltijdsbanen, ziet toe op de toelatingsplicht en kan uitleners én inleners beboeten als zij zich niet aan de regels houden. Deze boete kan oplopen tot € 90.000 per overtreding. Bij een herhaalde overtreding kan de NLA (na een waarschuwing) de uit- of inlenende organisatie preventief stilleggen. Ook kan het ministerie van SZW een toelating intrekken, bijvoorbeeld als een inlener zich schuldig maakt aan arbeidsmarktdiscriminatie.

Overgangsrecht

Voor een snelle aanpak van de problematiek in de sector bevat het wetsvoorstel overgangsrecht. Dat moet uitleners stimuleren om vóór 1 juli 2025 een toelating aan te vragen en zich, in aanloop daarnaartoe, vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

(Bron: Ondernemersplein e.a.)