Certificering

Datum laatste wijziging: 26 februari 2019  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Raad voor Accreditatie
 2. Nieuwe eisen certificering
 3. Certificering OHSAS 18001
 4. Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Raad voor Accreditatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) is een Nederlandse instelling die in 1995 ontstond uit de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO), De Stichting Erkenning Laboratoria en Inspectie-instellingen (STERLAB/STERIN en de Raad voor Certificatie (RvC). Deze voorgangers zijn alle opgericht door of op initiatief van het ministerie van Economische Zaken.

De primaire taak van de RvA is te verifiëren dat instellingen die actief zijn op het gebied van laboratoriumtesten, inspecteren, kalibreren en certificeren aan accreditatienormen voldoen. Zij gebruikt hiervoor internationale (ISO) en Europese Normen (EN-normen). Sinds 1 januari 2008 is de organisatie voor accreditatie van medische laboratoria (CCKL) gefuseerd met de Raad voor Accreditatie.

De werkwijze van de RvA wordt gecontroleerd door internationale accreditatieinstellingen door middel van collegiale toetsing. De RvA is op basis van dergelijke collegiale toetsingen toegelaten tot de Multilaterale erkenningsovereenkomsten in Europa (EA-MLA) en daarbuiten (IAF-MLA en ILAC-MRA). De RvA is lid van European co-operation for Accreditation.

Per 1 januari 2010 is de Raad voor Accreditatie bij wet aangewezen als de Nederlandse Accreditatie-instantie zoals bedoeld in de Europese verordening (EC)765/2008. Het bestuur van de RvA is hiermee een zelfstandig bestuursorgaan geworden. (Bron: Wikipedia)

Nieuwe eisen certificering

Vanaf 2018 zijn nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De nieuwe voorschriften houden in dat certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Deze wijzigingen zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019. (Bron: Rijksoverheid, 28 dec. 2017)

Certificering OHSAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.

De basis voor het arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). OHSAS 18001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:
 • de continue verbetering van de arbeidsomstandigheden;
 • de beheersing van de arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.
(Bron: Wikipedia)

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

OHSAS 18001 zal worden ingetrokken als ISO 45001 begin 2018 wordt gepubliceerd. ISO 45001 is een internationale norm die compatibel is met andere normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001. Daardoor is de norm gemakkelijker te implementeren en in een managementsysteem te integreren en heeft hij meer waarde voor gebruikers.

Wijzigingen in de ISO 45001:
 • Context van de organisatie: Hoofdstuk 4.1, externe en interne factoren, introduceert nieuwe sub-hoofdstukken voor het systematisch vaststellen en monitoren van de organisatiecontext.
 • Werknemers en andere belanghebbenden: In hoofdstuk 4.2 wordt aandacht besteed aan de behoeften en verwachtingen van de werknemers en andere belanghebbenden en de betrokkenheid van de werknemers. Door focus op deze zaken kunnen de factoren die in het managementsysteem worden beheerd, systematisch worden geïdentificeerd en begrepen.
 • Beheer van risico’s en kansen: De hoofdstukken 6.1.1, 6.1.3 en 6.1.4 stellen dat bedrijven gespitst moeten zijn op risico’s of kansen die (positief of negatief) van invloed kunnen zijn op het vermogen van het managementsysteem om de beoogde resultaten te leveren, waaronder verbeterde gezondheid en veiligheid op de werkplek. De risico’s en kansen moeten worden vastgesteld en overwogen en er moeten indien nodig maatregelen worden genomen.
 • Leiderschap en betrokkenheid van het management: Hoofdstuk 5.1 van ISO 45001 benadrukt dat het topmanagement zich actief met de effectiviteit van het managementsysteem moet bezighouden en er verantwoordelijkheid voor moet nemen.
 • Doelstellingen en prestaties: Sterkere focus op doelstellingen als drijvende kracht voor verbeteringen (hoofdstukken 6.2.1 en 6.2.2) en prestatiebeoordeling (hoofdstuk 9.1.1).
 • Uitgebreidere eisen met betrekking tot:
  • Raadpleging en participatie van werknemers (5.4).
  • Communicatie (7.4): dwingender ten aanzien van communicatiemechanismen, met name het bepalen van wat, wanneer en hoe te communiceren.
  • Inkoop, inclusief uitbestede processen en aannemers (8.1.4).
Bron: Kader-advies, 8 jan. 2019)