Tillen    Verzuimbeleid 


Vertrouwenspersoon en klachtencommissie

Datum laatste wijziging: 15 oktober 2020  |  Trefwoorden: Vertrouwenspersoon, Klachtencommissie, Arbeidsomstandigheden

Inhoud

 1. Vertrouwelijke melding
 2. Klachtencommissie
 3. Ondernemingsraad
 4. Waarom een vertrouwenspersoon?
 5. Certificaat
 6. Opleiding
 7. Klachten melden bij Arbodienst
 8. Bedrijfsarts niet toegankelijk
 9. Landelijke vereniging
 10. GroenLinks wil vertrouwenspersoon verplichten
 11. Vertrouwenspersonen: #Metoo heeft niet geleid tot echt resultaat
 12. Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Vertrouwelijke melding

Om ongewenst gedrag - agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie et cetera - vertrouwelijk te kunnen melden of daarover met een deskundige te spreken, hebben (grote) organisaties vaak een vertrouwenspersoon in het leven geroepen. De vertrouwenspersoon kan een interne werknemer zijn of bijvoorbeeld een functionaris van een Arbodienst.
 
NB: Op basis van de wetgeving (Arbowet, Burgerlijk Wetboek, et cetera) is de werkgever niet verplicht een vertrouwenspersoon te benoemen. Vakbonden hebben meermalen er voor gepleit deze verplichting in de Arbowet vast te leggen. De werkgever is wel verplicht een vertrouwenspersoon te benoemen als dat in een CAO is overeengekomen.

Klachtencommissie

Vertrouwenspersoon en klachtencommissie zijn aparte begrippen. De vertrouwenspersoon werkt meer informeel, het probleem kan soms via enkele gesprekken (dus zonder rapportage) worden opgelost en afgesproken kan worden dat de naam van de betreffende werknemer geheim blijft.
De interne klachtencommissie pakt de klacht formeel aan. Op basis van een onderzoek gaat zij na of de klacht gegrond is. Als dat het geval is, adviseert zij de werkgever over het nemen van (tijdelijke) orde- of strafmaatregelen (Red.: Berekent zij ook de kosten?). Tenslotte controleert zij of de genomen maatregelen geholpen hebben de klacht(en) te verminderen c.q. te doen verdwijnen.

Ondernemingsraad

De aanstelling van een vertrouwenspersoon moet de instemming van de OR hebben.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur en omgangsvormen, maar in geen enkele organisatie mogen ongewenste omgangsvormen worden geaccepteerd. Met ongewenste omgangsvormen worden agressie tegen medewerkers, seksuele intimidatie, pesten (mobbing) en discriminatie bedoeld.

Door ongewenste omgangsvormen niet aan te pakken, komen verhoudingen op de werkvloer onder druk te staan, kunnen medewerkers niet meer optimaal functioneren en presteren en betaalt de organisatie een hoge prijs door tijdverlies van leiding, ziekteverzuim, personeelsverloop en aantasting van het imago. Zie: www.vertrouwenszaken.nl

Certificaat

Door middel van een persoonscertificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. Een onafhankelijke certificatie instelling (CRP) controleert elke vier jaar of de vertrouwenspersoon aan de eisen voldoet en of deze voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt. Het verstrekte certificaat geeft belanghebbenden het vertrouwen dat de vertrouwenspersoon daadwerkelijk aan die eisen voldoet.

Opleiding

Om ervoor te zorgen dat meer vertrouwenspersonen aan de gestelde eisen voldoen, komt er een nieuwe gecertificeerde opleiding. Deze opleiding wordt in de toekomst waarschijnlijk verplicht gesteld voor iedereen die als vertrouwenspersoon aan de slag wil. In 2012 gaat de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen dan ook – in samenwerking met opleidingsinstituten – een gecertificeerde opleiding ontwikkelen voor deze functie. (Bron: Opzij)

Een organisatie die diverse opleidingen voor vertrouwenspersoon organiseert, is Rendement. Zie onder meer www.rendement.nl/prev.

Klachten melden bij Arbodienst

Klachten kunnen ook gemeld worden bij een Arbodienst zelf. Wordt de klacht volgens de werknemer door de Arbodienst niet of niet goed genoeg behandeld, kan hij hoger bij de Geschillencommissie Arbodiensten. Is een werknemer het oneens met een beslissing van een bedrijfsarts, dan bestaat de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen.

Bedrijfsarts niet toegankelijk

De vakcentrales CNV, FNV en MHP* willen dat het kabinet werk maakt van een fatsoenlijke toegang tot een bedrijfsarts voor alle werkenden. Dat staat in een gezamenlijke brief, die zij naar staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) hebben gestuurd. Uit onderzoek van het ministerie zelf bleek dat circa een op de vijf werknemers niet op eigen houtje naar de bedrijfsarts kan stappen bij bijvoorbeeld beginnende klachten. Pas als daadwerkelijk sprake is van verzuim, komt op initiatief van de werkgever de arbo-arts in actie (Bron: Centraal Beheer, 2011).

* MHP is in april 2014 overgegaan in de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

Landelijke vereniging

Zie de site van Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

GroenLinks wil vertrouwenspersoon verplichten

GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema wil dat iedere organisatie wordt verplicht een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Nu gebeurt dat op veel plaatsen nog op vrijwillige basis en is de functie onderwerp van discussie.

Werkgeverskoepel VNO-NCW bepleit afschaffing vanwege 'onnodige regeldruk'. (Bron: Brisk, 3 dec. 2018)

Vertrouwenspersonen #Metoo heeft niet geleid tot echt resultaat

Van de vertrouwenspersonen die zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen deelt slechts veertien procent de mening dat de #Metoo-beweging tot voldoende verandering heeft geleid.

Maar liefst twintig procent van de vertrouwenspersonen voert jaarlijks drie tot vier gesprekken over seksueel grensoverschrijdend gedrag, 66,5 procent een of twee gesprekken. #Metoo heeft volgens 84 procent van de vertrouwenspersonen niet geleid tot meer meldingen dan voorheen over dit onderwerp. Dit blijkt uit een peiling onder vertrouwenspersonen. (Bron: Managersonline, 4 dec. 2018)

Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Het doel van de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen is om een positieve bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving. Iedereen moet zich namelijk veilig kunnen voelen op het werk. De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting waaronder ongewenste omgangsvormen (artikel 3, lid 2). Dit betreft discriminatie, seksuele intimidatie, agressie & geweld en pesten (artikel 1, lid 3 onder e).

De Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen bevat informatie over de wettelijke kaders, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel, competenties en de positionering van de vertrouwenspersoon. Ook zijn er sprekende voorbeelden opgenomen. (Bron: Min SZW, 18 feb. 2020)


Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandigheden.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Tillen    Verzuimbeleid