Boetes Arbo

Datum laatste wijziging: 19 december 2019  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud


Overzicht boetes Arbo-wet

De Arbo-boetes zijn als volgt gerangschikt:

De omschrijving van de tarieven en de bedragen treft u aan op internet.

'Populaire' boetes zijn, in alfabetische volgorde:

Basiscontract

 • Geen basiscontract: € 1.500
 • Basiscontract niet compleet: € 750
 • In het basiscontract is het adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken: € 750
 • De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract: € 1.500

Bedrijfsarts

 • Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts: € 1.500
 • Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken: € 1.500
 • Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende werknemers wanneer een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mist: € 340

Inventarisatie en evaluatie van risico's

 • De werkgever laat na in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid voor werknemers met zich mee brengt. Hierbij hoort ook een beschrijving van de gevaren en de risico beperkende maatregelen en risico's voor bijzondere categorieën van werknemers: € 1.800
 • Er is geen plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3
 • Niet bekend is binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen: € 450

Jeugdige werknemers

In een bedrijf of inrichting waar een of meer jeugdige werknemers werkzaam zijn, wordt in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, geen aandacht aan hen besteed: € 450

Open spreekuur

Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur: € 1.500

Preventiemedewerkers

Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers): € 1.500

Second opinion

 • Geen mogelijkheid tot second opinion: € 1.500
 • Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion: € 750

Zorgplicht werkgever

 • De werkgever laat na, in alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, een doeltreffende bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer te bieden: € 1.800
 • Nagelaten is deze zorgplicht, in geval van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, voor thuiswerkers te treffen: € 540

Hoe zal worden geïnspecteerd?

De inspecteur van de SZW kan zonder afspraak langs komen en mag het bedrijf controleren zonder toestemming van jou als werkgever. Je bent verplicht mee te werken bij alle stappen die de inspecteur neemt. De inspecteur kan het volgende doen:

 • Vragen stellen aan werknemers (of de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging).
 • Vragen stellen aan jou als werkgever.

De inspecteur van de SZW kan zonder afspraak langs komen en mag het bedrijf controleren zonder toestemming van jou als werkgever. Je bent verplicht mee te werken bij alle stappen die de inspecteur neemt. De inspecteur kan het volgende doen:

(Bronnen: Xpert HR e.a., okt. 2017)

Geen basiscontract arbodienstverlening? Direct een boete

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. Er is een grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Contracten zijn vaak onvolledig of bevatten maar weinig voorzieningen, wat kan leiden tot ontoereikende arbozorg. Meer aandacht voor preventie is nodig. De overheid heeft daarom het basiscontract geïntroduceerd.

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. Iedere werkgever moet daarom beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract.
In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Er zijn drie verschillende basiscontracten:

Basiscontract & vangnetregeling

In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract sluiten met een gecertificeerde arbodienst. De werkgever maakt dan gebruik van de vangnetregeling. Bij de vangnetregeling sluit de werkgever hiervoor een contract af met één gecertificeerde arbodienst. De arbodienst kan vervolgens verschillende kerndeskundigen inzetten die de werkgever ondersteunen.

Basiscontract & maatwerkregeling

In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen wie hem ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken volgens de Arbowet. De werkgever organiseert het arbo- en verzuimbeleid dan via een maatwerkregeling. Dit kan op verschillende manieren: de werkgever kan bijvoorbeeld zelfstandige bedrijfsartsen (of andere kerndeskundigen) extern inhuren, de kerndeskundigen via een arbodienst inschakelen, of een combinatie daarvan. Let op: bij de maatwerkregeling is de hulp van in ieder geval één bedrijfsarts – die de wettelijke arbotaken uitvoert – verplicht.

Basispluscontract

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen.

Inhoud basiscontract

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, moeten ook hierover werkafspraken worden vastgelegd in het basiscontract.

Werkgevers moeten zich door kerndeskundigen laten bijstaan bij het uitvoeren van taken op het gebied van preventie en bescherming. De kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. De werkgever moet zich laten bijstaan bij de uitvoering van de volgende taken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie  en –evaluatie (RI&E).
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
 • Aanstellingskeuring
 • Toegang tot de bedrijfsarts

Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, worden daarover werkafspraken vastgelegd in het basiscontract. In het basiscontract moeten de volgende punten zijn opgenomen:

 • Overleg met OR en preventiemedewerker
 • Bezoek aan de werkplek
 • Second opinion
 • Klachtenprocedure
 • Melden beroepsziekten
 • Advisering over preventie

De Inspectie SZW kan bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan handhavend optreden*. (Bron en meer: Arboportaal, 15 aug. 2018)

* Redactie: Met ander woorden 'per direct een boete opleggen'. Lees in dit verband ook 'Direct een boete zonder basiscontract arbodienstverlening' van BG Magazine.

Boetes 2019

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet worden verhoogd. Zo gaat het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak meer geld kosten. Ook krijgt de Inspectie SZW de mogelijkheid om bij het ontbreken van een RI&E en Plan van Aanpak direct een boete op te leggen. Nu kunnen zij dat niet en geven ze vaak eerst een waarschuwing. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de Arbobalans blijkt dat slechts 45 % van de bedrijven een RI&E heeft.

Voorgestelde boetebedragen:
 • Ontbreken van een RI&E gaat maximaal € 4.500 kosten (was € 1.500)
 • Het ontbreken van een Plan van Aanpak gaat maximaal € 3.000 kosten (oud € 750)
(Bron: About HRM, 15 feb. 2019)