Kankerverwekkende en mutagene stoffen    Migraine 


Kosten

Datum laatste wijziging: 20 november 2018  |  Trefwoorden: Arbo, Arbo-arts, Arbeidsongeschiktheid, Kosten, Verzuim, MKB

Inhoud

 1. Hoge kosten alcoholgerelateerd ziekteverzuim
 2. Kan een zieke werknemer € 8.000 per maand kosten?
 3. Kosten verzuimbegeleiding exploderen
 4. Wat zijn de kosten van een zieke werknemer?
NB: artikelen over loondoorbetaling bij ziekte treft u aan in de subparagrafen Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar en Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar. Boetes treft u aan in Arbobeleid.

Hoge kosten alcoholgerelateerd ziekteverzuim

Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend in opdracht van de Tweede Kamer. In 2013 kwam het saldo van baten en lasten uit op 2,3 tot 2,9 miljard euro negatief, aldus het RIVM in een gepubliceerd onderzoek.

Kosten door alcoholgebruik kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim, door inzet van politie en justitie, en door verkeersongevallen.

Ruim een derde van de bedrijven heeft een schriftelijk alcohol- en drugsbeleid, zegt Gerard Frijstein in NRC, hoofd arbodiensten bij het AMC. In de horeca, waar de voortdurende beschikbaarheid van alcohol een risico vormt, is dat zestig procent, in de bouw en de zorg heeft zo’n veertig procent beleid ontwikkeld. Veel bedrijven hebben een zero tolerance beleid, zegt hij. Daar horen soms verplichte testen bij, zoals bij KLM. Piloten zijn wettelijk verplicht testen te ondergaan, bij andere bedrijven mag testen op alcohol alleen bij uitzondering. Het moet gaan om risico-functies, het beleid moet helder en bekend zijn, en de ondernemingsraad moet betrokken zijn bij het opstellen van het beleid. (Bron: Arbozone, 3 okt. 2016)

Kan een zieke werknemer € 8.000 per maand kosten?

Ja, dat kan. De Zaak e.a. (28 september 2017) zetten de verschillende kosten nog eens op rij. Niet nieuw, maar wel goed daar af en toe bij stil te staan:

 • Eerste ziektejaar loondoorbetaling van minimaal 70 procent van het laatstverdiende brutoloon
 • Tweede ziektejaar eveneens 70 procent van het laatstverdiende loon. In de CAO kunnen ruimere afspraken staan
 • Kosten van een bedrijfsarts of arbodienst verbonden aan de mogelijke re-integratie  
 • Interne kosten (tijd) door chef, personeelsfunctionaris, collega's e.a.
 • Kosten afstemming met UWV
 • Kosten eventuele verzuimverzekering
 • Vervanging door derden: kosten uitzendkracht, inhuren tijdelijk personeel, ZZP-er et cetera

Kosten verzuimbegeleiding exploderen

De NVIA (Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs) krijgt diverse signalen vanuit haar achterban dat de kosten voor verzuimbegeleiding de spuigaten uitlopen. Een tekort aan bedrijfsartsen heeft een sterk prijsopdrijvend effect. Werkgevers dreigen geconfronteerd te worden met een extreme verhoging van de kosten van ziekteverzuim in hun bedrijven. De NVIA doet een oproep aan de politiek om maatregelen te treffen.

In Nederland is sprake van een tekort aan bedrijfsartsen. De tarieven van een bedrijfsarts zijn onderdeel van de vrije markt. Nu de vraag groter is dan het aanbod, gaan die tarieven in snel tempo omhoog. Zo liggen er voorstellen voor 2019 voor een uurtarief van € 175,- per uur (excl. BTW).

Daar komt bij dat de politiek niet corrigerend optreedt richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), stelt de NVIA. ‘Met een beroep op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beperkt de AP inkomensadviseurs in hun controlerende rol bij verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts krijgt hierdoor een onevenredig grote rol toebedeeld bij de verzuimaanpak. Terwijl er juist een tekort aan bedrijfsartsen is en hun rol in veel gevallen niet noodzakelijk hoeft te zijn: werkgever en werknemer zijn volgens de wetgeving immers zelf verantwoordelijk voor de re-integratie.’ (Bron: AV Accountancy, 12 okt. 2018)

Wat zijn de kosten van een zieke werknemer?

De verzuimcijfers tonen aan dat het verzuim de laatste jaren stijgt. Was het gemiddelde verzuim van werknemers in het mkb in 2016 nog 3,4%, in 2017 steeg het naar 3,5% en in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. De kosten voor mkb-ondernemers stijgen daarmee ook. Wat zijn de kosten van verzuim?
 • U krijgt te maken met diverse kostenposten als een werknemer uitvalt. Zo hebben werknemers de eerste twee ziektejaren recht op minstens 70% van het loon en het eerste jaar geldt dat ze recht hebben op minimaal het minimumloon.
 • De werkzaamheden van uw werknemer moeten nu door iemand anders worden gedaan. Ook dat kost geld. Afhankelijk van de functie van de zieke werknemer en hoe makkelijk hij te vervangen is, leidt u bovendien productie- en/of omzetverlies.
 • Tot slot moet u – afhankelijk van het contract dat u heeft met uw arbodienst – rekening houden met kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie.
Eén verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. Van het langdurend verzuim (>6 weken) valt 33% uit door psychische klachten. Mensen die overspannen raken, kunnen zo’n vijf tot zes maanden uit de running zijn. Is er sprake van een burn-out of depressie, dan kan het verzuim nog een aantal maanden langer duren. In 2017 was de gemiddelde duur van het psychisch verzuim 205 dagen. De kosten kunnen dus flink oplopen en voor (kleinere) mkb’ers kan dat een zware last zijn. (Bron en meer: ArboNed, 7 aug. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kankerverwekkende en mutagene stoffen    Migraine