Asbest

Datum laatste wijziging: 27 januari 2021  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

 1. Keurmerk geen garantie voor naleven wet
 2. Taaleis bij tijdelijke klus door buitenlandse werknemers
 3. Asbestziekte: is de Staat daarvoor aansprakelijk?
 4. Nieuwe eisen certificering
 5. Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven
 6. Tata Steel gaat beter om met asbestslachtoffers
 7. Uitbreiding nabestaandenbegrip TAS
 8. Forse asbestboete voor bedrijf uit Epe
 9. Validatie- en Innovatiepunt (VIP) geopend
 10. Normwijzigingen SNA-keurmerk anno 2021

Keurmerk geen garantie voor naleven wet

De Inspectie SZW haalt onder andere de ervaringen in de asbestsector en de ervaringen met het SNA-keurmerk in de uitzendsector aan. Uit de handhavingscijfers van de Inspectie (januari 2015) blijkt dat deze keurmerken nog geen garantie zijn dat de wet wordt nageleefd.

De toezichthouders zien als een van de mogelijke oorzaken van problemen de klantrelatie tussen de instelling die het certificaat afgeeft en degene die het krijgt. Daardoor is er druk om goedkoop te werken.

Taaleis bij tijdelijke klus door buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten vanaf 1 juli 2013 de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. De Inspectie SZW controleert of aan de taaleis wordt voldaan.

Asbestziekte: is de Staat daarvoor aansprakelijk?

Nee, volgens de Hoge Raad is er geen sprake van regelgevings- en toezichtsfalen bij de Arbeidsinspectie zodat de Staat niet aansprakelijk is voor het ontstaan van asbestziekte (mesothelioom) bij het slachtoffer. Aldus jurisprudentie d.d. 2 jun. 2017.

De Hoge Raad bespreekt dat van onrechtmatig handelen wegens onvoldoende toezicht door de Arbeidsinspectie met name sprake kan zijn indien de schade van de werknemer in een concreet geval voor de Arbeidsinspectie voorzienbaar was en haar in redelijkheid had moeten nopen tot het nemen van maatregelen. Het gaat er dan om of er voor de Arbeidsinspectie voldoende ernstige en concrete aanwijzingen bestonden om overtreding van de regel en het daaruit voortvloeiende risico op schade aan te nemen en dat risico en die schade moeten dan ook naar aard en omvang voldoende ernstig zijn. Het niet plaatsvinden van toezicht of controle waarin geen concrete aanwijzingen bestaan voor mogelijke overtredingen kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden tot aansprakelijkheid leiden.

Nieuwe eisen certificering

Vanaf 2018 zijn nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De nieuwe voorschriften houden in dat certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Deze wijzigingen zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019. (Bron: Rijksoverheid, 28 dec. 2017)

Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven

Op 5 en 6 december zijn de eerste schema’s – voor Arbodiensten en Asbest procescertificatie – gepubliceerd die door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt zijn bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Per 1 januari 2020 moeten instellingen die wettelijk verplichte arbo-certificaten afgeven namelijk geaccrediteerd zijn door de RvA voordat ze door de Inspectie SZW kunnen worden aangewezen.

Wanneer certificaten worden afgegeven onder accreditatie door de RvA draagt dit bij het vertrouwen dat kan worden gesteld in de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de certificerende instellingen. Het gereed komen van certificatieschema’s die door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt zijn bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd is daarom een belangrijke stap naar aanwijzing van certificerende instellingen op basis van accreditatie.

Op 1 januari 2019 treedt een nieuw certificatieschema voor arbodiensten in werking, dat door de RvA geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Het nieuwe schema is opgesteld door de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA). In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat arbodiensten dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema. De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en het nieuwe schema zijn op 5 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. (Bron: Arbo Portaal, 11 dec. 2018)

Tata Steel gaat beter om met asbestslachtoffers

Staalfabrikant Tata Steel buigt beleid inzake de slachtoffers radicaal om. Voormalige werknemers of nabestaanden hoeven voortaan geen langdurige procedures meer te volgen om een schadevergoeding te krijgen. Ook gaat het bedrijf recentelijk afgewezen zaken opnieuw bekijken.

Tata Steel zal ruimhartiger omgaan met zaken van asbestslachtoffers van wie duidelijk is dat zij in het verleden bij het bedrijf op met asbest vervuilde plekken hebben gewerkt. Voorheen deed Tata bij alle claims over asbest nog standaard eigen onderzoek. Maar die aanpak laat het bedrijf vanaf september 2019 los.

Uitbreiding nabestaandenbegrip TAS

Het nabestaandenbegrip in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) wordt in 2019 uitgebreid. Dit sluit aan bij het nabestaandenbegrip in het burgerlijk wetboek. Deze aanpassing kost vanaf 2020 naar schatting structureel 150.000 per jaar.

Het nabestaandenbegrip in de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS), onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van I&W, is op dezelfde wijze uitgebreid.

Forse asbestboete voor bedrijf uit Epe

Een bedrijf uit Epe heeft van de Inspectie SZW een asbestboete gekregen van € 43.500. Wat was er al niet in orde?
 • Het bedrijf verrichtte de werkzaamheden zonder dat zij in bezit was van een certificaat asbestverwijdering.
 • De werknemers waren niet in het bezit van het diploma Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA).
 • De werknemers waren niet in het bezit van een geldig certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV).
(Bron: Inspectie SZW, 28 jan. 2020)

Redactie: Het viel op dat de Inspectie niet de naam van het bedrijf noemde dat in overtreding was. Daar kan de Autoriteit Persoonsgegevens nog iets van leren.

Validatie- en Innovatiepunt (VIP) geopend

Op 2 juni 2020 opent het Validatie- en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering zijn deuren. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark heeft het RIVM opdracht gegeven dit onafhankelijke orgaan te organiseren en te faciliteren.

Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld in de asbestsanering, kunnen het VIP verzoeken die te beoordelen. Het VIP adviseert het ministerie van SZW over de opname van die werkwijze in SMArt, de tool die gebruikt wordt om het risico en de te nemen maatregelen bij asbestsanering te bepalen. Op deze manier wordt de werkwijze voor landelijke toepassing gevalideerd. (Bron: Rijksoverheid, 2 jun. 2020)

Normwijzigingen SNA-keurmerk anno 2021

De Stichting Normering Arbeid heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van de norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling. DE SNA kent zes speerpunten. (Bron: Normeringarbeid.nl, jan. 2021)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Gevaarlijke stoffen