Arboconvenant    Arbowet (inleiding) 


Arboverstrekkingen

Datum laatste wijziging: 28 oktober 2020  |  Trefwoorden: Arbeidsomstandigheden, Arboverstrekking, Arboconvenant

Inhoud

 1. Wat zijn verstrekkingen
 2. Beeldschermbril
 3. Verbandtrommel
 4. Besluit (WKR)
 5. Werkkostenregeling
 6. Werkschoenen
 7. Naslag
 8. Vaccinatie werknemers
 9. Top 9 facilitaire diensten
 10. Koffie op de werkvloer verhoogt efficiëntie en productiviteit
 11. Griepgolf grote schadepost voor werkgevers
 12. Baten griepprik
 13. SER Arboplatform
 14. Zorgverzekeraars bevrijden wijkverpleging van lange controle termijn

Wat zijn verstrekkingen

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren (en dus belastingvrij mogen worden verstrekt), vallen onder meer vergoedingen, verstrekkingen of voorzieningen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing krijgt. Hieronder vallen

 1. een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser;
 2. een zonnebril voor een chauffeur of piloot;
 3. speciale isolerende of beschermende kleding voor (werk)kleding en uniformen;
 4. een verplichte medische keuring;
 5. een aanstellingskeuring;
 6. een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik* in het kader van preventie- en verzuimbeleid;
 7. een EHBO-cursus, mits die in redelijkheid deel uitmaakt van een aanwezig Arboplan.

* De langste griepepidemie sinds 40 jaar duurt nu al twintig weken. De griepepidemie begon al voor de kerst en afgelopen week gingen nog 56 op de 100.000 mensen naar de huisarts vanwege griepachtige klachten. De epidemische grens ligt bij 51 op de 100.000 mensen. (Bron: Nivel, 23 apr. 2015)

Beeldschermbril

Op basis van het Arbobesluit (afd.2 Beeldschermwerk) hebben werkgevers een aantal verplichtingen voor de beeldschermwerkzaamheden. Eén van de aspecten die in de regelgeving is opgenomen betreft het feit, dat de medewerkers in de gelegenheid gesteld moeten worden om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen. Indien uit dit onderzoek blijkt, dat een beeldschermbril noodzakelijk is, dan dient deze voorziening aan de medewerkers te worden verstrekt. De verstrekking mag alleen (onbelast) plaatsvinden, wanneer de medewerker gemiddeld meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm moet werken. Een andere voorwaarde is dat de voorziening in het arbobeleid of arboplan van de werkgever is opgenomen.

Voorbeeld reglement beeldschermbril: Univ. van Leiden.

Verbandtrommel

De EHBO-doos kan gerekend worden tot de Arboverstrekkingen. Volgens de Arbowet moeten organisaties die in huis hebben en 'elke werknemer moet in geval van nood binnen dertig seconden een EHBO-doos kunnen grijpen'. Meer nieuws hierover op internet.

Besluit (WKR)

De Belastingdienst geeft in haar Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB2011/1828M (rubriek 3.7) aan wat onder vrijgesteld wordt verstaan:

Vergoedingen of verstrekkingen die direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn vrijgesteld, tenzij de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet (zie artikel 43 van de URLB 2001). Een verstrekking is een vrije Arbo-verstrekking als:
 • de werkgever een Arbo-plan heeft;
 • de verstrekking daar in redelijkheid deel van uitmaakt;
 • de verstrekking tijdens werktijd plaatsvindt;
 • de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd;
 • geen sprake is van een aanmerkelijke privébesparing van de werknemer.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij geneeskundige keuringen of bij inentingen in het kader van preventie- en verzuimbeleid. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen zullen in het algemeen geen aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer inhouden en zijn hierom vrijgesteld op grond van artikel 43 van de URLB 2001.

Werkkostenregeling

Arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld. Hierbij maakt het niet uit of u deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, en of uw werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. In al deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte. Het gaat om de volgende voorzieningen:
 • Arbovoorzieningen op de werkplek;
 • Arbovoorzieningen buiten de werkplek (bijvoorbeeld een medische keuring).
Zie Werkkostenregeling, subrubriek Gerichte vrijgestelde kosten.

De Arbovoorzieningen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. de Arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet;
 2. de werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk);
 3. de werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.
Het gaat bijvoorbeeld om:
 • een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser;
 • een zonnebril voor een chauffeur of piloot;
 • speciale isolerende of beschermende kleding;
 • een verplichte medische keuring;
 • een aanstellingskeuring;
 • een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid;
 • een door de werkgever geïnitieerd preventie- en gezondheidsprogramma;
 • een EHBO-cursus die in redelijkheid deel uitmaakt van uw Arboplan, als de werknemer geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Dit geldt ook voor herhalingscursussen en bijscholing in verband met het EHBO-diploma. Krijgt de werknemer met een EHBO-diploma hiervoor een toeslag, dan is deze toeslag wel belast;
 • griepprik (werknemers verplichten tot een griepprik is niet toegestaan);
 • stoelmassage;
 • werkschoenen (zie onder);
 • cursus stoppen met roken, zie subrubriek Roken;
 • Arbovoorzieningen in de werkruimte thuis.
Meer informatie over het voornoemde is te vinden in Handboek Loonheffingen 2015, 20.1.10, blz 228 en verder.

Werkschoenen

Er geldt een gerichte vrijstelling (WKR) als er een Arboplan is, de (veiligheids)schoenen zijn nodig volgens dat Arboplan en de schoenen worden vooral tijdens werktijd gedragen (noodzakelijkheidscriterium). Zie Werkkostenregeling, subrubriek Gerichte vrijgestelde kosten.

De werkgever vergoedt de kosten van werkschoenen aan de werknemer. De werknemer mag zelf de schoenen uitzoeken voor een bedrag van maximaal € 80 inclusief btw. De werknemer kiest voor een duurder paar (deze zitten lekkerder). De vraag is of de vergoeding van € 80 nu belast is. Dat hangt er vanaf. Een vergoeding van werkschoenen is normaal niet gericht vrijgesteld. Gaat het om schoenen die deel uitmaken van het Arboplan, bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, dan zijn ze wel gericht vrijgesteld.

Als de schoenen gericht vrijgesteld zijn, mag de werknemer niet zelf bijdragen aan de schoenen. Maar als de werknemer duurdere werkschoenen koopt en de meerkosten voor zijn rekening neemt, is dat geen probleem, zie Handboek Loonheffingen 2015, 20.1.8, blz 226 en verder.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Vaccinatie werknemers

Als een organisatie in het preventie- en verzuimbeleid (tool) een griepprik heeft opgenomen, mag de werkgever die aan de werknemers geven. De ondernemingsraad heeft een beslissende stem om de griepprik in het preventie- en verzuimbeleid op te nemen. De griepprik is vrijwillig en kost de werknemer niets.
Minister Asscher van Sociale Zaken verplicht werknemers niet om zich te laten vaccineren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Gezondheidsraad adviseerde om te onderzoeken of het mogelijk is om vaccinatie in bepaalde gevallen verplicht te stellen. In juni 2012 vroeg de toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Gezondheidsraad om een afwegingskader voor vaccinatie in arbeidsomstandigheden te maken. Directe aanleiding hiervoor was de uitbraak van de Q-koorts. (Bron: Nationale zorggids, 27 mrt. 2015)

Top 9 facilitaire diensten

De Leesman Review, waaraan wereldwijd meer dan 250.000 respondenten hebben deelgenomen op bijna 2000 locaties, is in juli 2017 uitgekomen. Gevraagd naar de fysieke middelen voor een effectieve werkplek, worden vijf zaken als belangrijkste ervaren:
 • Bureau
 • Stoel
 • Vergaderruimte
 • Klimaatbeheer
 • Natuurlijk licht
De complete top 9 van facilitaire1 diensten ziet er als volgt uit:
Facilitaire service Belang Tevredenheid
Koffie, thee e.d. 84% 62%
Schone werkomgeving 80% 62%
IT Helpdesk 79% 57%
Toiletten 78% 51%
Printen, kopiëren 77% 71%
Restaurant, lunchgelegenheid 76% 49%
Telefonie 72% 69%
Wifi 72% 56%
Netheid werkomgeving 70% 63%

(Bron: FMM, 1 aug. 2017)

1 Facilitair: het verschaffen van ondersteunende voorzieningen.

Koffie op de werkvloer verhoogt efficiëntie en productiviteit

Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan zich productiever te voelen na het drinken van een kop koffie. De positieve invloed zou echter groter zijn bij jongeren dan bij ouderen, alhoewel de groep veertigjarigen een belangrijke uitzondering vormen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Kaldi liet uitvoeren bij 1.400 Nederlanders. Niet geheel verwonderlijk dat een koffieautomaat weelderig tooit in ieder kantoor? (Bron: Brisk, 17 jan. 2018)

Griepgolf grote schadepost voor werkgevers

De griepgolf waar ons land sinds half december mee kampt, is een flinke schadepost voor de economie. Medewerkers die met griep of een verkoudheid thuiszitten, kosten hun werkgever gemiddeld 241 euro per dag, berekende onderzoeksbureau TNO in 2016.

Volgens TNO waren griep en verkoudheid in 2015 de oorzaak van 44 procent van alle ziekteverzuimgevallen. Elk jaar valt 13,2 procent van de werkenden uit door griep of verkoudheid. Dat zijn ruim 1,1 miljoen zieken per jaar. Een door griep of verkoudheid gevelde medewerker blijft bijna een hele werkweek (gemiddeld 4,7 werkdagen) ziek thuis. (Bron: TNO & De Volkskrant, 18 feb. 2018)

Baten griepprik

De griepprik geeft 40% minder kans om griep te krijgen. Bovendien zijn de griepklachten van mensen die de prik hebben gekregen en toch griep krijgen, minder ernstig.

De griepprik verplichten Het is voor werkgevers niet mogelijk om hun werknemers te verplichten zich te laten vaccineren tegen de griep. Een ieder heeft namelijk recht op integriteit (onaantastbaarheid) van het eigen lichaam. (Bron: About HRM, 24 okt. 2018)

SER Arboplatform

Bij dit platform staan alle voor werkgevers en werknemers goedgekeurde arbo-instrumenten overzichtelijk bij elkaar. Het platform wordt ook een punt waar sociale partners kennis kunnen uitwisselen over gezond en veilig werken.

De SER heeft adviezen uitgebracht op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld over werken met een chronische ziekte en over grenswaarden van gevaarlijke stoffen op de werkplek. De Stichting van de Arbeid heeft praktische handreikingen ontwikkeld. Informatie, die u op de themapagina bij elkaar vindt.

Zorgverzekeraars bevrijden wijkverpleging van lange controle termijn

Zorgverzekeraars gaan declaraties in wijkverpleging vanaf volgend jaar tot maximaal twee jaar na dato materieel controleren. Door de bekorting van maximale controle termijn worden de administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars verminderd, denkt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Momenteel kunnen zorgverzekeraars tot vijf jaar na dato materiële controles uitvoeren. Medewerkers van zowel zorgverzekeraars als zorginstellingen zijn hierdoor soms bezig met controles over een periode die al geruime tijd verstreken is. (Bron: Skipr, 25 okt. 2019)


Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandigheden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Arboconvenant    Arbowet (inleiding)