Arbocatalogi    Arboverstrekkingen 


Arboconvenant

Datum laatste wijziging: 15 augustus 2016  |  Trefwoorden: Arbeidsomstandigheden, Arboconvenant

Inhoud

  1. Verplichting werkgevers
  2. Succes
  3. Adieu programma, welkom catalogi
  4. Arbocertificaten
  5. Campagne Werkbuddies
  6. RSS-feed Arbocatalogi beschikbaar op het Arboportaal

Verplichting werkgevers

In de afgelopen jaren zijn Arboconvenanten afgesloten. Door een Arboconvenant verplichtten de werkgevers in een bepaalde branche zich tot het treffen van concrete maatregelen om het ziekteverzuim tegen te gaan. Arboconvenanten waren als regel taakstellend, met een accent op kwantitatieve doelstellingen. De overheid ondersteunde deze inspanningen financieel. Aan de andere kant leidde het beperken van de IVA-instroom (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) tot minder WIA-uitgaven (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). In het totaal zijn er 69 Arboconvenanten afgesloten. Deze bevatten bijvoorbeeld afspraken over het verminderen van agressie en geweld, werkdruk, stoffen die mogelijk een allergie veroorzaken en re-integratie*. In totaal vielen 55 sectoren en 53 procent van de werkzame beroepsbevolking onder een convenant.

* Letterlijk: weer kunnen functioneren.

Succes?

Of de Arboconvenanten een succes is, is afhankelijk naar welk aspect van de bedrijfsveiligheid et cetera wordt gekeken. Veel papier en veel voorschriften, helpen die wel? Een belangrijk resultaat moet worden genoemd: het in belangrijke mate in nagenoeg alle bedrijfstakken verminderen van het ziekteverzuim in de jaren tussen 1999 en 2005. Dit succes kan deels toegeschreven worden aan nieuwe wetten en regels, maar toch.

Adieu programma, welkom catalogi

Het Arboconvenantenprogramma had een looptijd van acht jaar en is per 1 juli 2007 afgesloten. Werkgevers en werknemers richten zich nu op Arbocatalogi, zie subrubriek Arbocatalogi.

Arbocertificaten

In Nederland gebeuren jaarlijks circa 220.000 arbeidsongevallen die zo ernstig zijn, dat werknemers moeten verzuimen, blijvend letsel oplopen of overlijden. De meeste ongevallen zijn het gevolg van vallen van hoogte (32%) en werken met machines (25%). Werkgevers nemen technische en organisatorische maatregelen om ongevallen te voorkomen. Voor een aantal producten, werkzaamheden (persoonscertificaten) en systemen is - op basis van de Arbeidsomstandighedenwet of de Warenwet - een Arbo-certificaat verplicht.

De eisen voor het verkrijgen van een Arbocertificaat zijn verduidelijkt en aangescherpt. Deze eisen zijn door de branches zelf opgesteld. Hiermee is het stelsel van Arbocertificaten grondig vernieuwd. De stelselwijziging moet leiden tot meer vertrouwen in het certificeringstelsel.

Voor een aantal producten, werkzaamheden en systemen die risico’s inhouden voor de arbeidsveiligheid, is een certificaat of een keuringsbewijs verplicht. Binnen de randvoorwaarden van de overheid, stellen branches hiervoor zelf eisen op. Certificaten worden afgegeven door certificerende en keurende instellingen, die door SZW zijn aangewezen. Jaarlijks verstrekken zij ongeveer 100.000 certificaten of keuringsbewijzen, bijvoorbeeld voor liften, voor het bedienen van hijskranen of voor het verwijderen van asbest. De Inspectie SZW controleert op naleving van de Arbo-eisen (Bron: Min SZW, 6 dec.2012).

Meer informatie en een uitgebreide brochure is te vinden op www.Arboportaal.nl onder 'certificatie'.
 

Campagne Werkbuddies

Jongere werknemers zijn kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Jongeren zijn door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer dan oudere, meer ervaren werknemers. Oudere werknemers beschikken over veel praktijkervaring. Maar praten over veiligheid op de werkvloer is voor hen vaak ongewoon. Zij doen het werk immers altijd zo. Veiligheid op de werkvloer bespreekbaar maken en kennis met elkaar delen vanuit opleiding en praktijk is een bindmiddel om veilig gedrag geaccepteerd te krijgen en het aantal arbeidsongevallen te verminderen. Dat is het idee achter de nieuwe campagne Werkbuddies.

‘Werkbuddies’ is ontwikkeld door VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid). De campagne wordt als eerste in de metaal geïntroduceerd. 5xbeter IJzersterk voor veilig werk, een samenwerkingsverband tussen Metaalbewerking en Metalektro, heeft een adviesrol vervuld bij de ontwikkeling van de Werkbuddies.

RSS-feed Arbocatalogi beschikbaar op het Arboportaal

Vanaf 23 januari 2014 bestaat de mogelijkheid zich te abonneren op een RSS-feed voor de Arbocatalogi om zo op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen op dit gebied. (Bron: Min. SZW)

Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandigheden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Arbocatalogi    Arboverstrekkingen