Bedrijfshulpverlening (BHV)

Datum laatste wijziging: 28 oktober 2020  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

 1. EEG-richtlijn
 2. Aantal bedrijfshulpverleners
 3. Wettelijke taken
 4. Calamiteitenplan
 5. Ondernemingsraad
 6. Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening
 7. Bedrijven bezuinigen op hulpverlening op de werkvloer
 8. Boekje met praktische BHV-voorbeelden beschikbaar
 9. Nieuwe NEN-norm voor bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening
 10. Top 15 BHV-tips
 11. Psychologische EHBO-cursus
 12. Landelijke dag
 13. Opleidingseisen, geen diploma
 14. Wie in uw bedrijf is BHV-er?
 15. BHV anno 2019 springlevend
 16. Heb je als BHV'er recht op een vergoeding?

EEG-richtlijn

Organisaties met 15 of meer werknemers zijn verplicht een bedrijfshulpverlener te hebben. Grotere organisaties hebben meer dan één BHV-er. Dit staat in de Richtlijn 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. Een BHV-er is een werknemer die naast zijn normale werkzaamheden de bedrijfshulpverlening erbij doet.

Aantal bedrijfshulpverleners

Het aantal bedrijfshulpverleners is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en specifieke risico’s op het bedrijf. Een adequate BHV-organisatie bestaat uit een mix van BHV-ers en EHBO-ers en moet worden vastgesteld op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

De BHV verplichting geldt in principe voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen dan mee.

Heeft u een eenmanszaak?

Alleen als u écht helemaal alleen werkt, vervalt de BHV verplichting. Heeft u echter af en toe mensen over de vloer zoals bezoekers, vakantiehulpen of klanten, dan is BHV weer wel verplicht.

Wettelijke taken

 1. eerste hulp bij ongevallen (EHBO) verlenen;
 2. een beginnende brand bestrijden;
 3. het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 4. ontruiming;
 5. melding van calamiteiten aan professionele hulpverleners (brandweer, ambulance);
 6. bijstaan van professionele hulpverleners. Bijvoorbeeld gidsen van de route in de gebouwen en wijzen op specifieke risico’s.

Calamiteitenplan

In het verlengde van BHV ligt de wettelijke verplichting dat een organisatie de veiligheid van haar medewerkers en gasten maximaal moet garanderen. Door het opstellen van een calamiteitenplan worden 'worst case scenario's' uitgewerkt en bepaald hoe er gehandeld moet worden om de gevolgen van een calamiteit zo klein mogelijk te houden. In het calamiteitenplan staat onder meer welke mensen verantwoordelijk zijn voor welke taken in geval van een bedrijfsincident. Het is belangrijk dat niet alleen de BHV-ers maar ook de andere medewerkers op de hoogte zijn van het plan.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij regelingen over bedrijfshulpverlening.

Meer informatie over BHV is te vinden op internet.

Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening

Bij basishulpverlening gaat het niet alleen om hulpverlening op de werkplek, maar ook om hulpverlening aan aanwezige personen in (niet-)bouwwerken. Basishulpverlening wordt geboden in de periode voordat professionele hulpdiensten aanwezig zijn. Het kan gaan om:
 1. het beperken van een (beginnende) brand;
 2. het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 3. de evacuatie van personen.
De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant. (Bron: Ondernemersplein)

Bedrijven bezuinigen op hulpverlening op de werkvloer

Door de crisis zijn er minder goed opgeleide bedrijfshulpverleners op de werkvloer. Hierdoor zijn er vaak te weinig werknemers in een bedrijf die getraind zijn om collega's te helpen wanneer er brand is of een ongeluk. Dat stelt Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland.

De stichting ondervroeg 364 midden- en kleinbedrijven naar hun bedrijfshulpverlening in de afgelopen jaren. De helft van de bedrijven zei minder bedrijfshulpverleners te hebben dan voorheen. Een op de tien bedrijven heeft zelfs helemaal geen bedrijfshulpverlener. Het is echter verplicht dat ieder bedrijf een bedrijfshulpverlener heeft. (Bron: NRC, 20 juni 2013)

Boekje met praktische BHV-voorbeelden beschikbaar

In het boekje 'Goede BHV-praktijken, zo organiseer je interne noodhulp' zijn een kleine 50 voorbeelden van BHV-organisatie verzameld. 42 Organisaties (o.a. RET, Shell en Heinz) in 9 branches, van vrijwilligersorganisaties tot aan fabrieken hebben beschreven hoe zij hun interne noodhulp hebben georganiseerd. Het boekje geeft handvatten en een overzicht aan mogelijkheden, kennis en ervaring om hulp bij nood te organiseren, waarbij leren van elkaar het uitgangspunt is. (Bron: Min. SZW, 6 nov. 2013)

Nieuwe NEN-norm voor bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening

Deze norm behandelt de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van bedrijven/organisaties. De BNO is één van de drie pijlers van (brand)veiligheid. De andere twee zijn bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Deze drie worden vanaf heden integraal benaderd in plaats van zuilgericht. De focus ligt op brandveiligheid maar de BNO richt zich op al dié onderwerpen die uit het risicoanalyseproces naar voren komen (maatgevende scenario’s).

Het toepassingsgebied is breed en tweeledig. Het eerste toepassingsgebied is gericht op het bedrijfsproces: ieder bedrijf, van klein tot groot, moet zijn BNO hebben afgestemd op de aanwezige risico’s. Voor eenvoudige bedrijven kan dit marginaal zijn en slechts gericht op het in veiligheid brengen van de aanwezigen (ontruimen) en het geven van levensreddende eerste hulp (LEH). Voor complexere bedrijven of bedrijven met grote risico’s zullen de kwaliteit en grootte van de BNO in lijn moeten zijn met hun complexiteit en risico’s (maatgevende scenario’s). Ter illustratie zijn in de norm voorbeelden opgenomen van verschillende bedrijfstypen. Het tweede toepassingsgebied is gericht op de fysieke verblijfplaats. Dit is over het algemeen het gebouw waar het bedrijf in is gevestigd, maar het kan ook gaan om ‘niet-gebouwen’ zoals openbaar vervoersystemen (bijv. trein, metro) en evenemententerreinen.

Top 15 BHV-tips

Hoe zet u een doeltreffende interne hulpverlening bij noodsituaties op en hoe beheert u deze eenvoudig? Het Platform Goede BHV-praktijken heeft 15 tips op een rijtje gezet. De eerste twee staan hieronder:
• Zorg bij calamiteiten dat elke interne hulpverlener een kaart krijgt waarop precies staat wat deze persoon moet doen of welk gebied hij of zij moet controleren.
• Oefenen, oefenen en nog eens oefenen! Liefst in de praktijk, maar een tablet op sessie kan ook (met Lego of Playmobil op een plattegrond of maquette). (Bron en meer tips: HR Praktijk, 31 mrt. 2015)

Psychologische EHBO-cursus

Een EHBO-doos is in ieder bedrijf aanwezig en veel werknemers zijn getraind in reanimeren. Maar wat als hulpverleners werknemers tegenkomen met psychische problemen. En dat zijn er veel. Als het Trimbos instituut gelijk heeft, had 1 op de 5 volwassenen* in Nederland in 2014 een psychische aandoening had, een angststoornis, alcohol of drugsprobleem et cetera.

Gepleit wordt een GGZ EHBO training te volgen. Daar leert iemand de veelheid van psychologische problemen te onderscheiden, inzicht krijgen in de gevolgen van het probleem en naar wie je moet doorverwijzen voor professionele hulp.

* Nederland telt 7,3 miljoen werkenden tussen 15 en 65 jaar. Een op de vijf had/heeft een psychologisch probleem, dat zijn dus bijna 1,5 miljoen personen.

Landelijke dag

Jaarlijks is er een landelijke Dag van de BHV. Doel is dat meer werknemers zich als bedrijfshulpverlener zullen aanmelden.

Opleidingseisen, geen diploma

De BHV'er moet eerste hulp bij ongevallen verlenen, brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken en in noodsituaties alle werknemers en andere aanwezigen alarmeren en evacueren.
Er zijn echter geen specifieke opleidingseisen vastgelegd, maar de wet stelt wel dat BHV’er in staat moeten zijn ‘snel en juist te handelen’. De BHV'er moet daarom regelmatig worden bijgeschoold en de overheid raadt aan minimaal 1 keer per jaar een ontruimingsoefening te doen. Maar hoeft weer geen diploma te bezitten

Wie in uw bedrijf is BHV-er?

Bijna de helft van de Nederlanders heeft nog nooit een ontruiming geoefend op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van Manutan in samenwerking met NovioData naar de veiligheid op de werkvloer. Daarnaast weet ongeveer een derde niet waar de EHBO-koffer ligt, waar de brandblusser hangt of wie er BHV’er is. Manutan deed dit onderzoek om elke werknemer bewuster te maken van het belang van veiligheid op de werkvloer.

BHV anno 2019 springlevend

Bedrijfshulpverleners spelen een belangrijke rol bij het verlenen van eerste hulp op de werkvloer. Nederland telt zo’n 500.000 BHV’ers.

Nog even terug naar de wet. In een vele pagina's tellende wet van 18 maart 1999 wordt Arbeidsomstandighedenwet omschreven. Toch maar eens doornemen.

BHV kent ook een jaarlijkse onderscheiding "BHV'er van het Jaar". In 2019 is dat mevrouw Marlies Venema, Communicatieadviseur, actieve BHV'er en BHV-aanspreekpunt (oefeningen, opleidingen en nog veel meer).

Heb je als BHV’er recht op een vergoeding?

Niet iedereen is vrijwillig BHV’er, soms kan de werkgever ook een aantal mensen aanwijzen. Dit is vaak voor zowel de werkgever als de BHV’er niet prettig. Sommige bedrijven maken daarom gebruik van een vergoeding, zodat ze hun werknemers kunnen stimuleren om BHV’er te worden. Dat varieert vaak van een tientje per maand tot enkele honderden euro’s per jaar, afhankelijk van de rol. Maar heeft een BHV’er ook recht op een vergoeding?

Kosten en functie vergoed?
Volgens artikel 20, lid 4 van de Arbowet moeten kosten voor het volgen van een opleiding vergoed worden. Dit houdt in dat een cursus die gevolgd moet worden om BHV’er te worden, betaald moet worden door het bedrijf. Dit geldt ook voor de benodigde materialen die een BHV’er nodig heeft. Dit zijn materialen als isolatiedekens, BHV-koffer, drukverband of andere soorten verbanden.
In de Arbowet is niet vastgelegd dat een BHV’er recht heeft op een vergoeding, ook hoeft de werkgever niet een tijd-voor-tijd regeling aan te bieden. In de praktijk worden cursussen vaak grotendeels onder werktijd gevolgd en krijgt de medewerker gewoon doorbetaald.

Als je je werknemers een vergoeding uitkeert voor BHV-werkzaamheden, dan is deze belast zoals alle inkomsten belast zijn.
Uiteraard kunnen alle kosten van opleiding etc. onbelast worden vergoed cq verstrekt.
Het Rijk heeft hiervoor een regelingGa terug naar subrubriek Arbeidsomstandigheden.