Verzekering reiskosten    Trein 


Woon-werkverkeer

Datum laatste wijziging: 16 april 2020  |  Trefwoorden: Woon-werkverkeer, Fiscaal, Vergoeding, Reisafstand, Trajectkaart, OV-kaart, Dienstreis, Woon-werk, Tegemoetkoming, Parkeergeld, Coronavirus, Reiskosten

Inhoud

 1. Definitie woon-werkverkeer
 2. Historie
 3. Fiscaal
 4. Reistijd
 5. Vergoeding geen wettelijke verplichting
 6. Werknemer betaalt kosten woon-werkverkeer zelf
 7. Forensentaks
 8. Kosten woon-werkverkeer bijna verdubbeld
 9. Naslag
 10. Vrouwen kiezen werk dichter bij huis dan mannen
 11. Prijzen openbaar vervoer stijgen sterker dan autokosten
 12. Verruiming fiscale regels woon-werk i.v.m. Corona

Definitie woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer houdt in dat een werknemer ten minste één keer per week reist tussen woning en werkplek en waarbij hij per dag zowel heen als terug reist.
Het begrip 'woon-werkverkeer' staat nergens in de wet. Er wordt geen definitie gegeven en het begrip wordt ook niet uitgewerkt, vele rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) zijn het gevolg.

Historie

Per 1-1-2005 werd het tot dan bestaande reiskostenforfait (tabel 0-10 km € 0, 10-15 € 65, 15-20 € 91 en > 20 € 130,00) afgeschaft en werd de kilometervergoeding voor zowel zakelijk als woon-werk van € 0,28 verlaagd naar € 0,18. Per 1-1-2007 is deze weer aangepast naar € 0,19 per kilometer.

Er zijn bedrijven die het verschil tussen de betaalde en werkelijke reiskosten compenseren door € 0,19 onbelast te verstrekken en bijvoorbeeld € 0,10 belast et cetera.
Er zijn ook organisaties die een lagere toegestane onbelaste vergoeding verstrekken, maar waarbij de werknemer binnen het cafetariasysteem het verschil met verlofuren of bruto loon verruilt.
In een aantal Zorgbranches bijvoorbeeld past men steeds op basis van de CAO de oude forfaitaire regel toe, waarbij de maximum reiskosten, onafhankelijk van het aantal kilometers, slechts € 55,00 per maand zijn. Wanneer de woon-werk kilometers minder dan 10 kilometers zijn, wordt er helemaal geen vergoeding verstrekt.

Fiscaal

Wat vergoedingen betreft, maakt de fiscus geen onderscheid tussen woon-werk- en zakelijk verkeer.

Voor beide vormen van reizen mag de werkgever een onbelaste vergoeding geven van € 0,19 per kilometer voor de werkelijk afgelegde reisafstand. Dat betekent dat over de dagen van verlof en ziekte geen vergoeding mag worden betaald.

Uit praktische overwegingen is het aantal werkdagen vastgesteld op 214 dagen per kalenderjaar. Met andere woorden: indien een werknemer met een vijfdaagse werkweek in het kalenderjaar op tenminste 150 dagen naar de vaste arbeidsplaats reist, kan aan hem een onbelaste reiskostenvergoeding worden betaald alsof hij op 214 dagen naar de werkplek reist. De aantallen van 214 en 150 worden in geval van werkweken van minder dan vijf dagen naar rato berekend. Ook dient er herrekend te worden als de omstandigheden op grond waarvan de berekening is gemaakt wijzigen.

Om het administratief eenvoudig te maken wordt volgens de fiscus een fulltime werknemer geacht in één jaar (vanaf 2007) in totaal ten minste 46 dagen afwezig te zijn en kan hij zodoende over maximaal 214 dagen een vergoeding ontvangen. Veel organisaties passen echter nog steeds een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer toe op basis van de forfaitaire regeling van 2003. In feite komt deze overgangsregeling overeen met het maximaal vergoeden van 21 kilometer.

In een aantal gevallen is de onbelaste vergoeding bij een aantal organisaties ook bevroren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer werknemers verder weg zijn gaan wonen. De mogelijkheid om een werknemer een vaste reiskostenvergoeding te geven voor woon-werkverkeer is per 1 januari 2007 aanzienlijk verruimd. Als de werknemer op minstens 60% (was 70%) van het aantal werkdagen per kalenderjaar naar zijn vaste werkplek reist, kan aan hem een vaste onbelaste vergoeding worden betaald alsof hij op alle werkdagen naar deze plaats reist.

Verruiming van de fiscale regels voor reiskosten woon-werk i.v.m. Corona

De Staatssecretaris van Financiën (Vijlbrief) heeft besloten dat werkgevers de vaste reiskostenvergoedingen voorlopig onbelast mogen blijven uitbetalen. Verder heeft hij de regels over belastingheffing voor grensarbeiders aangepast en gaat de Belastingdienst tijdelijk soepeler om met toepassing van het anoniementarief.
Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitbetalen zolang de coronamaatregelen gelden. Vooralsnog is dat tot en met 28 april. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën keurde het goed dat werkgevers geen gevolgen verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt. De werkgever mag blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd. De nieuwe tijdelijke regel geldt ook voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie.
Volgens de normale regels zou de reiskostenvergoeding niet langer gericht vrijgesteld zijn als de werknemer 6 weken of langer thuiszit. Dit fiscale gevolg is door het besluit van de staatssecretaris van de baan. Uiteraard kan de werkgever wel besluiten om de reiskosten niet langer te vergoeden, bijvoorbeeld omdat dit geld bespaart.
Ogenschijnlijk lijkt dit een versoepeling van de regeling, maar dat is niet helemaal zo. Immers de fiscale regeling die al jaren geldt is dat bij gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte, de werkgever sowieso de lopende maand en de volle maand erop de reiskosten nog onbelast mag uitkeren.
Daarbij komt ook nog eens, dat wanneer de medewerker regelmatig thuiswerkt, maar toch minstens 128 dagen (= 60% van 214) de normale reisroute woon-werk aflegt, ook de maximale reisvergoeding onbelast mag worden uitbetaald. (Besluit 2007)
 

Reistijd

Voor werknemers geldt het woon-werkverkeer niet mee als werktijd. Voor ondernemers is dat anders, alle uren die zij in het kader van hun werk onderweg zijn, tellen mee als werktijd.

Vergoeding geen wettelijke verplichting

Arbeidsrechtelijk is de werkgever niet verplicht de reiskosten* voor het woon-werkverkeer te vergoeden, in een CAO kan dit wel zijn geregeld.

* Ongeveer de helft van de bedrijven in Nederland geeft zijn personeel een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer (Bron: Mercer).

Werknemer betaalt kosten woon-werkverkeer zelf

Als de werknemer de kosten woon-werkverkeer zelf betaalt, kan hij via de inkomstenbelasting dit verrekenen, de 'reisaftrek'. Voorwaarden zijn:
 1. de belastingplichtige moet beschikken over een openbaarvervoerverklaring of een reisverklaring, ook kan de inspecteur vragen om de originele plaatsbewijzen**;
 2. de enkele reisafstand woon-werk moet meer dan 10 kilometer bedragen. De kosten worden beperkt tot reisafstand van 90 kilometer;
 3. de belastingplichtige reist regelmatig tussen woning en werk, d.w.z. éénmaal per week of minimaal 40 dagen per jaar;
 4. de reiskosten worden vergoed volgens de Reisaftrek openbaar vervoer van de Belastingdienst. 
** De Hoge Raad heeft op 16 april 2010 nog eens bevestigd dat, om voor de reisaftrek in aanmerking te komen, bij een reisverklaring ook plaatsbewijzen nodig zijn. Het bijvoorbeeld overleggen van bankafschriften met daarop pinbetalingen voor de openbaarvervoerkaartjes geldt dus niet als voldoende bewijs.

Forensentaks

In het bezuinigingsakkoord waarover D66, CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie in mei 2012 overeenstemming bereikten, was opgenomen de onbelast vergoeding woon-werkverkeer (forensentaks) af te schaffen. Na een storm van protest werd het plan door de heren Rutte en Samsom in het deelakkoord van oktober 2012 ingetrokken.
 

Declaratie wethouder wel ruim maar niet onterecht

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil dat wethouder Mirjam de Rijk (Milieu, Financiën) de als woon-werkverkeer gedeclareerde reiskosten naar haar gezin in Amsterdam terugbetaalt. Fractievoorzitters vinden het niet logisch dat De Rijk, die twee huizen heeft, de reiskosten bij de burger neerlegt.

Laten we dit geschil nu eens analyseren:

 1. Woon-werkverkeer kan nog steeds gedeclareerd worden. Het voorstel om woon-werkverkeer privé te maken, heeft het na veel commotie niet gehaald.
 2. De medewerker mag (fiscaal gezien) voor woon-werk, ongeacht het soort vervoer, onbelast € 0,19 per km worden vergoed.
 3. Of de werkelijke kosten van openbaar vervoer (2e of 1e klas).

Het is aan de werkgever of deze de reiskosten wel of niet wil vergoeden, tenzij een regeling of de CAO dat voorschrijft. Nu de werkgever de kosten heeft vergoed, nemen wij aan, dat dit op basis van de gangbare richtlijn is. De vraag is wel: kunnen we de woning in Amsterdam als vaste woon- en verblijfplaats aanmerken en is de woning in Utrecht alleen tijdelijk (pied a terre). In feite hoort de woonplaats en de werklocatie in de vaste aanstelling vermeld te worden.

Kosten woon-werkverkeer bijna verdubbeld

Reizen van en naar werk wordt steeds duurder. De afgelopen vijf jaar zijn de kosten van woon-werkverkeer bijna verdubbeld. In Nederland besteden werknemers nu gemiddeld 5 procent van hun netto inkomen aan woon-werkverkeer. Vijf jaar geleden was dit nog 3 procent. 15 procent van de werknemers besteedt zelfs meer dan een tiende van het inkomen aan het reizen. (Reiskostenblog, 6 jul. 2015)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Vrouwen kiezen werk dichter bij huis dan mannen

Gemiddeld willen Nederlanders maximaal 39 minuten reizen naar werk, blijkt uit onderzoek van het Arbeidsmarktgedragsonderzoek (AGO) van Intelligence Group, 25 juli 2019. Vrouwen willen het liefst maximaal 36 minuten reizen naar hun werk en mannen willen maximaal 41 minuten afleggen. 82% van de vrouwen wil maximaal minder dan een uur reizen naar het werk, tegenover 72% van de mannen.

Doordat vrouwen minder lang naar het werk willen reizen, wordt hun zoekgebied automatisch kleiner dan die van mannen. Hierdoor hebben vrouwen minder banen om uit te kiezen en missen ze sneller carrièrekansen. Of missen ze sneller carrièrekansen.

Met name voor vrouwen tussen de 30 en 40 jaar is acceptabele reistijd een belangrijke reden bij het kiezen van een baan. Dit kan komen doordat vrouwen op deze leeftijd vaker jonge kinderen hebben en meer zorgtaken op zich nemen.

Prijzen openbaar vervoer stijgen sterker dan autokosten

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. Vergeleken met 2009 lagen de prijzen van het openbaar vervoer in juli 2019 bijna 30 procent hoger. Kosten voor het rijden in de eigen auto lagen gemiddeld een kwart hoger, terwijl consumentengoederen en -diensten in diezelfde periode gemiddeld 18 procent duurder werden. (Bron en meer cijfers: CBS, 2 sep. 2019)

Ga terug naar Reiskosten.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Verzekering reiskosten    Trein