Transitievergoeding (aftrek van kosten)

Datum laatste wijziging: 2 november 2021  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Voorschriften
 3. Schriftelijke instemming
 4. Algemene voorwaarden
 5. Aanvullende voorwaarden voor aftrek inzetbaarheidskosten
 6. Opvolgende arbeidsovereenkomsten
 7. Transitievergoeding verlagen met duale scholing
 8. Kosten niet zomaar verrekenen met transitievergoeding

Inleiding

De transitievergoeding, waarvan het besluit op 1 juli 2015 in werking treedt, is in beginsel verschuldigd bij opzegging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever, of bij het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst  voor bepaalde tijd zonder dat de werkgever een nieuw contract aanbiedt. Ook is de transitievergoeding verschuldigd wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en de werknemer vervolgens de arbeidsovereenkomst op zijn initiatief beëindigt of niet voortzet. Er moet verder sprake zijn van een dienstverband van ten minste twee jaar.

Voorschriften

Deze algemene maatregel van bestuur bevat voorschriften ten aanzien van de kosten die op grond van artikel 7:673, lid 6, BW in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Zie de wettekst

In de toelichting wordt beschreven:
 • welke kosten in mindering kunnen worden gebracht en vervolgens
 • onder welke voorwaarden dit kan gebeuren en
 • welke situaties te onderscheiden zijn bij opvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde of een andere werkgever en
 • wat daarvan de gevolgen zijn voor het in mindering kunnen brengen van kosten op de transitievergoeding.
Aan dit besluit zijn geen budgettaire gevolgen of gevolgen voor de uitvoering verbonden. Ook is er geen sprake van noemenswaardige administratieve lasten of nalevingskosten

Red: het voornoemde is de mening van het Ministerie en zeker niet van de Redactie van HR-kiosk. Wanneer er mogelijk ontslagen zullen vallen in bepaalde branches, dan zal de organisatie, net als nu in de Zorg, een begroting moeten maken van de bijkomende transitiekosten en de mogelijke aftrek van gemaakte ontwikkelingskosten. Ons advies is ook om deze kosten apart te registreren, per medewerker).

Schriftelijke instemming

Bepaalde transitiekosten en inzetbaarheidskosten kunnen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding, indien, voordat de kosten zijn gemaakt, schriftelijk is ingestemd met het in mindering brengen van gespecificeerde kosten op de transitievergoeding. Schriftelijke instemming van de werknemer is niet vereist voor het in mindering brengen van transitie- of inzetbaarheidskosten die voortvloeien uit afspraken, die in een voor de werkgever verbindende CAO staan.

Algemene voorwaarden

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten kunnen alleen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding, indien deze kosten:
 • niet het loon van de werknemer betreffen en
 • in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor deze kosten zijn gemaakt en
 • niet zijn gemaakt voorafgaand aan de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.
NB: Voorbeeld: kosten outplacement.

Zie ook "Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding" d.d. 1 juli 2019.

Aanvullende voorwaarden voor aftrek inzetbaarheidskosten

 • Inzetbaarheidskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, indien deze tot doel hebben bij te dragen aan een bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt. Dus niet in directe relatie hebben gestaan tot een functie van de werknemer bij de werkgever en niet hebben bijgedragen aan de bredere inzetbaarheid van de werknemer ten behoeve van de werkgever.
 • Inzetbaarheidskosten kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding voor zover deze kosten zijn gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Transitiekosten bestaande uit een ontslagvergoeding of loondoorbetaling i.v.m. het in acht nemen van een langere dan tussen partijen geldende opzegtermijn, kunnen, in mindering gebracht worden op de transitievergoeding, indien de werknemer gedurende deze termijn is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden.

Opvolgende arbeidsovereenkomsten

Indien bij de beëindiging van een voorafgaande arbeidsovereenkomst een transitievergoeding is betaald, kunnen de inzetbaarheidskosten die in verband met het eindigen of niet voortzetten van die arbeidsovereenkomst zijn gemaakt, niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding die is verschuldigd in verband met het einde van de opvolgende arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding verlagen met duale scholing

Scholingskosten van een duale opleiding kunnen onder de inzetbaarheidskosten vallen die van een transitievergoeding mogen worden afgetrokken. Voor deze kostenvermindering gelden de volgende voorwaarden.
 • de arbeidsovereenkomst is uitsluitend afgesloten vanwege de duale opleiding. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst naast bijvoorbeeld een beroepspraktijkvormingsovereenkomst;
 • de kosten van de opleiding mogen alleen in mindering worden gebracht op het deel van de transitievergoeding dat wordt opgebouwd tijdens de opleiding;
 • de opleidingskosten mogen alleen in mindering worden gebracht als de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding of voortijdige beëindiging van de opleiding niet wordt voortgezet.
Bij het aftrekken van inzetbaarheidskosten van duale opleidingen moet het gaan om een opleiding in het kader van:
 • beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
 • duale hbo-opleidingen;
 • duale wo-opleidingen;
 • overige opleidingen die alleen kunnen worden gevolgd in combinatie met een bepaalde arbeidsplaats, zoals die van huisarts. (Bron: Rendement, 22 jul. 2015)

Kosten niet zomaar verrekenen met transitievergoeding

Een werkgever mag alleen onder voorwaarden de transitievergoeding verlagen met de zogeheten inzetbaarheidskosten. In een recente zaak bij Rechtbank Midden-Nederland voldeed een werkgever niet aan deze voorwaarden. De zaak draaide om een werkneemster in de gehandicaptenzorg die naast haar werk een BBL-opleiding had gevolgd en afgerond. Na een dienstverband van ruim twee jaar gaf de werkgever aan de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. De werkgever ging echter niet over tot het betalen van een transitievergoeding. De werkneemster stapte daarom naar de kantonrechter. Zij meende dat de werkgever de vergoeding niet had betaald omdat hij kosten had gemaakt voor de begeleiding tijdens haar studie. Het niet betalen van de vergoeding zou volgens de werkneemster onwettig zijn, omdat de arbeidsovereenkomst na afronding van de BBL-opleiding nog een tijd was voortgezet.

Kantonrechter ging uit van verhaal werkneemster

De werkgever diende geen verweerschrift in en verscheen niet op de zitting. Op basis hiervan, en op basis van de door de werkneemster ingediende briefwisseling met de werkgever, ging de rechter uit van de juistheid van het verhaal van de werkneemster.

Inzetbaarheidskosten niet vooraf gespecificeerd

De rechter oordeelde dat de werkgever kosten in verband met de BBL-opleiding alleen in mindering mocht brengen op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst:
was aangegaan om de werkneemster de opleiding te laten volgen; enna afronding van de opleiding of na tussentijdse beëindiging daarvan niet (of met een tussenpoos van meer dan zes maanden) was voortgezet.
Omdat de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding nog bijna zes maanden had voortgeduurd, voldeed de werkgever niet aan de voorwaarden. Ook had hij de inzetbaarheidskosten niet vooraf gespecificeerd en schriftelijk medegedeeld, zoals vereist is volgens artikel 2 van het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding. De rechter veroordeelde de werkgever tot het betalen van de transitievergoeding. (Bron: HR Rendement, 29 okt. 2021

Eerste aanleg - enkelvoudig Arbeidsrecht - Uitspraken.nl

Ga terug naar subrubriek Transitievergoeding.