Heeft een werknemer bij re-integratie 2e spoor en detachering recht op een transitievergoeding. En wat is de hoogte van het loon tijdens de detachering?

Vraagbaak  |  vr 20 mei 2022  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,

Vraag

Ik lees bij u op de website dat een werknemer bij re-integratie tweede spoor ook recht kan hebben op een transitievergoeding. Mijn casus is specifiek: ik ben gedetacheerd bij een andere werkgever in het kader van re-integratie tweede spoor. De detachering is voor 4 maanden met de intentie om daarna volledig in dienst te treden bij de nieuwe werkgever. Geldt hier ook het recht op transitievergoeding? En zo ja, per welke datum? De detachering is per 1 september gestart, gedurende het traject betaalt de huidige werkgever loon door (70%). Dat leidt ook tot een tweede vraag. Moet de werkgever voor het deel dat ik wel werk niet 100% loon betalen? Wat is hierbij leidend? De betermelding van de Arbo aan het UWV? (want dat varieert aanzienlijk het afgelopen jaar; zelfs toen ik nog niet werkte, werd ik al 80% arbeidsgeschikt verklaard).

Antwoord

Wanneer een werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid in het kader van een 2e spoortraject in dienst treedt bij een andere werkgever (gaat de werknemer met deze werkgever een arbeidsovereenkomst aan) en zal dus ontslag bij de huidige werkgever moeten plaatsvinden.

Maar de werknemer kan ook aan de andere werkgever uitgeleend worden. Dat laatste is detachering, waarbij de huidige werkgever nog steeds het loon doorbetaalt aan de medewerker. De werkgever krijgt vervolgens een vergoeding van de werkgever, die de medewerker inleent.

In principe blijft de werknemer in dienst van zijn huidige werkgever. Wanneer de werknemer echter in dienst treedt bij de nieuwe werkgever, wordt hij in principe ontslagen en heeft hij recht op een transitievergoeding.

Op dit moment is er een wetsvoorstel, waarbij de huidige werkgever deze transitievergoeding terug zou kunnen krijgen. De annoncering van het wetsvoorstel is echter uitgesteld naar juli 2019 en is voorlopig dus controversieel verklaard. Wel is het de bedoeling dat de huidige werkgever met terugwerkende kracht wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding.

De transitievergoeding moet wel over het hele dienstverband worden berekend. Dus inclusief de detacheringsperiode.

Tijdens de detacheringsperiode moet de werkgever (tot 2 jaar) gewoon het loon doorbetalen (WULBZ). Dat zal (in het 2e jaar) meestal 70% van uw laatstverdiende loon zijn.

Bij gedeeltelijke werkhervatting waarbij de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is, brengt goed werkgeverschap met zich mee dat hij over de uren dat hij zijn eigen arbeid weer verricht wel 100 % van zijn loon doorbetaald krijgt. Het zou immers niet redelijk en billijk zijn, als hij voor de uren dat hij zijn eigen arbeid verricht, niet 100 % van zijn loon zou ontvangen. De werkgever is hier echter niet toe verplicht. Het is namelijk ook mogelijk dat de werknemer tijdens de detachering onder zijn oorspronkelijke niveau werkt.
Voor de uren dat u uw eigen werkzaamheden nog niet heeft hervat, geldt dan een loondoorbetaling bij ziekte van 70 %.  Zie ook: