Is de werkgever verplicht de prijscompensatie volledig door te voeren?

Vraagbaak  |  di 17 mei 2022  |  Trefwoorden: , , ,

Vraag

De directie wil geen collectieve verhoging, te weten inflatiecorrectie doorvoeren, bij werknemers die boven de grens van 120% in de salarisschaal zitten, mag dat?

Wij zijn een Transport en Logistiek bedrijf met 300 werknemers. Wij hebben sinds kort een Ondernemingsraad. De directie heeft deze beslissing genomen toen er nog geen OR was.

Antwoord

In principe is een werkgever niet verplicht om een prijscompensatie (inflatiecorrectie) te geven, c.q. volledig door te voeren op basis van de prijsindexcijfers.

Er zijn ook situaties bekend, waarbij lonen, die bovenschalig zijn, dus al boven het maximum van de schaal zitten, niet worden verhoogd met de prijscompensatie, of uitsluitend tot het maximum van de schaal.
Omdat uw werkgever onder werkingssfeer van de CAO TLN (Transport Logistiek Nederland) Beroepsgoederen valt, dient uw werkgever onverkort de regels van de CAO na te leven. De CAO  is namelijk ook Algemeen Verbindend verklaard. Dus ook werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie zijn aan deze CAO gebonden.

Per 1 januari 2016 zijn de loonschalen in de CAO met 2,75% verhoogd. Uw werkgever had de lonen overeenkomstig de richtlijnen van de CAO moeten verhogen.

Nog even een extra reactie voor het goede begrip.
Laten we er van uitgaan dat de onderneming al geruime tijd een OR had moeten hebben, dan had de directie een wijziging van een arbeidsvoorwaardenreglement moeten voorleggen aan de OR. Is zelfs een instemmingspunt (art. 27 lid 1)
Nu in de oude regeling, ook de medewerkers die bovenschalig zijn, wel recht hadden op de prijscompensatie, kan dat niet eenzijdig worden geschrapt. De OR had om toestemming gevraagd moeten worden
Het eenzijdig wijzigen heeft dus feitelijk geen recht

Wel is aan te raden om eerst als OR een aantal vragen te stellen om de beweegredenen (hoe voorspelbaar het antwoord ook) van de werkgever te horen.  Waarom is:
  • Er niet eerder een OR  ingesteld?
  • De CAO Beroepsgoederenvervoer niet toegepast?
  • De regeling zonder overleg (maar is zelfs instemming) uit het arbeidsvoorwaardenreglement geschrapt 
Advies: Probeer dit tactisch op te lossen met wederzijds begrip. Wat zijn de alternatieven (wisselgeld)?