CAO (inhoud)    CAO (ontwikkelingen) 


CAO (inleiding)

Datum laatste wijziging: 18 mei 2020  |  Trefwoorden: Collectieve arbeidsovereenkomst, CAO, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Werkingsduur CAO
 3. Arbeidsreglement
 4. Hiërarchie wetgeving
 5. Inhoud CAO
 6. Standaard- en minimum-CAO
 7. Incorporatiebeding
 8. Doorwerking
 9. In aanvulling CAO afspraken arbeidsvoorwaarden
 10. Vakbondstientje
 11. CAO à la carte
 12. Afspraken aanvullende WW in aparte CAO
 13. Doet FNV nog mee?
 14. Inhaalslag CAO's in 2015
 15. Poolse chauffeurs loon betalen volgens CAO
 16. Aantal werknemers met verlopen CAO gehalveerd
 17. CAO-afspraken 2015
 18. Voorstellen FNV CAO's 2017
 19. Aantal werknemers onder een CAO sterk toegenomen
 20. CAO onderzoeken Inspectie SZW dragen bij aan eerlijk werk
 21. Gaat personeel Horeca in 2017 er 4,75 procent op vooruit?
 22. CAO-norm
 23. Ziekenhuispersoneel krijgt meer loon
 24. AWVN-CAO kijker live
 25. Algemeen verbindend en dan wel onverbindend verklaren van CAO-bepalingen
 26. CAO-afspraken 2017
 27. Kwaliteit horeca keldert door personeelstekort
 28. CAO-overleg 2017: veel gemiste kansen
 29. Pakketbezorgers hebben tonnen tegoed
 30. Meer geld voor verpleeghuis- en thuiszorgers
 31. Verschilt de CAO-orkesten van andere CAO's?
 32. CAO-afspraken 2019
 33. CAO-ziekenhuis krijgt gat van 210 miljoen
 34. Meer dan 5 miljoen werknemers vallen onder een CAO
 35. CAO-afspraken 2020

Inleiding

Juridisch

Een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden) enerzijds en werkgevers of werkgeversorganisaties (bijvoorbeeld AWVN of de Grootmetaal). De CAO is verankerd in de Wet op de CAO.

Doel CAO

Het, los van de gesprekken tussen werkgever en individuele werknemer over zijn/haar aanstelling, vastleggen van tal van regels die binnen het bedrijf gelden.

Aantallen

6,1 miljoen werknemers (circa 80%) (telling 2017) vallen onder een CAO, waarvan er ongeveer 700 in Nederland zijn afgesloten. Voor de werknemers die niet onder een CAO vallen, zijn de arbeidsvoorwaarden als regel vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR). Een belangrijk verschil tussen een CAO en een AVR is dat een arbeidsvoorwaardenregeling niet met een of meer vakbonden wordt afgesloten.

Ongebonden werkgever

Ongebonden werkgevers zijn werkgevers die niet lid zijn van een werkgeversvereniging en ook niet onder algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen vallen. Een ongebonden werkgever kan besluiten een bepaalde CAO toe te passen op de arbeidsovereenkomsten van zijn werknemers en wel via een incorporatiebeding*.

* Een incorporatiebeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst waarin de CAO op die arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. Als de werkgever aan een CAO gebonden is, zal hij in de regel in de arbeidsovereenkomsten zo’n beding opnemen, dit om er zeker van te zijn dat ook de werknemers die geen vakbondslid zijn, aan de CAO gebonden zijn. Het beding zal veelal zo geformuleerd zijn dat het niet alleen de CAO van toepassing verklaart zoals die geldt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar ook de toekomstige versies daarvan. Als het beding zo geformuleerd is, is er sprake van een dynamisch incorporatiebeding. Is het beding zo geformuleerd dat het alleen de geldende versie van de CAO incorporeert, dan heet het een statisch incorporatiebeding. (Bron: AWVN)

Overzicht

Op de site van het ministerie SZW treft u de - meer dan 1600 - aangemelde ondernemings- en bedrijfstak CAO's alsmede alle AVV-besluiten vanaf 1 januari 2009 aan.

Werkingsduur CAO

CAO’s worden meestal voor 1 of 2 jaar afgesloten. De maximale werkingsduur van een CAO bedraagt 5 jaar. Zie ook onderstaande alinea 'Afspraken aanvullende WW in aparte CAO'

Arbeidsreglement

Zowel bedrijven met als bedrijven zonder een CAO kennen vaak een arbeidsreglement (andere benamingen zijn bedrijfsreglement, handboek personeel en personeelsgids), dat aanvullende regels geeft. Voor alle werknemers geldt daarenboven het Burgerlijk Wetboek en de individuele arbeidsovereenkomst. Binnen het arbeidsrecht zijn, afhankelijk van het bestaan van een CAO en/of een arbeidsreglement en uitgaande van de hiërarchie betreffende wetgeving, overeenkomsten en reglementen vier situaties te onderscheiden, zie onderstaand kader

Hiërarchie wetgeving

Op werknemers is de volgende hiërarchie betreffende regelgeving van toepassing:
 

1.
Burgerlijk Wetboek

CAO

Arbeidsreglement

Arbeidsovereenkomst

2.
Burgerlijk Wetboek

CAO

Arbeidsovereenkomst

3.
Burgerlijk Wetboek

Arbeidsreglement

Arbeidsovereenkomst 

4.
Burgerlijk Wetboek

Arbeidsovereenkomst


In de praktijk tracht de overheid beleidsmatig slechts het hoognodige voor de werknemers vast te leggen in wetten (dwingend recht) en laat het overige zoveel mogelijk over voor de onderhandelingen over een nieuwe CAO (driekwart-dwingend recht) of aan het overleg tussen werkgever en de werknemer (semi-dwingend recht).

In de situaties 1 en 2 geeft de CAO het kader aan waar een individuele arbeidsovereenkomst (IAO) aan moet voldoen. Dit wordt de doorwerking van de CAO genoemd. Een IAO afgesloten tussen een werknemer en een werkgever mag dus niet in strijd zijn met de CAO (semi-dwingend recht), mits deze van toepassing is.

Zie ook subrubriek Arbeidsrecht (inleiding).

Inhoud CAO

Een CAO bevat afspraken over lonen en andere arbeidsvoorwaarden die gelden in een onderneming of in een bepaalde bedrijfstak. De arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld de opbouw en hoogte van het loon, arbeidstijden, beloning van overwerk, vakantieduur en ontslagprocedures. Verder kunnen afspraken over bevordering van werkgelegenheid en het bestrijden van ongewenst sekse-onderscheid in een CAO worden opgenomen. Ook intentieverklaringen (convenanten) om bijvoorbeeld het verzuim te verlagen treft men vaak in een CAO aan.

Niet alle arbeidsvoorwaarden mogen bij CAO worden geregeld. Een voorbeeld betreft het concurrentiebeding, dat uitsluitend in de individuele arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen.

Standaard- en minimum-CAO

Als in de CAO alles tot in detail is geregeld en men daar niet van mag afwijken, spreekt men van een standaard-CAO. In de praktijk komen er steeds meer minimum-CAO’s met minder details en waar ‘naar boven toe’ kan worden afgeweken: het salaris mag bijvoorbeeld wel hoger zijn dan de in de CAO genoemde salarisbedragen maar niet lager. Synoniemen voor een CAO met een minimumregeling zijn de raam-CAO, mantel-CAO en plus/min-CAO. Meer beslissingsruimte en nadere invulling op ondernemingsniveau - in overleg met de ondernemingsraad - ten aanzien van arbeidsvoorwaarden (zoals de lonen, arbeidstijden, overwerkregelingen en beloningssystematiek) kan worden bereikt door in de CAO raambepalingen op te nemen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de brochure van Min. SZW Karakter van bedrijfstakCAO's.

Incorporatiebeding

Als er een CAO is vermeld in de arbeidsovereenkomst dan noemen we dit ook wel een incorporatiebeding. Dit betekent dat de werknemer en de werkgever gehouden zijn de CAO na te leven.

Het is mogelijk om ook toekomstige CAO’s van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomst. Dit noemen we een dynamisch incorporatiebeding. Dit is bijvoorbeeld het geval als er in de arbeidsovereenkomst staat dat de binnen het bedrijf geldende CAO van toepassing is.

Doorwerking

Op 8 april 2011 deed de Hoge Raad een opmerkelijke uitspraak (LJN: BP0580). De hoogste rechter oordeelde dat gunstigere arbeidsvoorwaarden uit een oude, verlopen CAO niet komen te vervallen als een nieuwe minimum-CAO tot stand komt. De Hoge Raad oordeelde dat de opvatting dat doorwerking van arbeidsvoorwaarden uit een oude CAO eindigt bij inwerkingtreding van een nieuwe CAO in strijd is met het recht. De gunstigere arbeidsvoorwaarden uit een oude CAO komen dus niet te vervallen als een nieuwe minimum-CAO tot stand komt.
Dit arrest van de Hoge Raad kan verstrekkende praktische gevolgen hebben met een grote administratieve last voor werkgevers. Het lijkt er immers op dat per werknemer moet worden bijgehouden welke CAO’s tijdens zijn dienstverband van toepassing waren en wat daarin de meest gunstige regelingen waren die zijn blijven gelden (Bron: De Jong & Laan).

In aanvulling CAO afspraken arbeidsvoorwaarden

Een werkgever maakt in aanvulling op de CAO, afspraken over arbeidsvoorwaarden met een werknemer, correct of niet? Voor het beantwoorden van de vraag is het van belang of er sprake is van een minimum- dan wel standaard-CAO.
Minimum CAO: In het geval mag een werkgever in het voordeel van een werknemer afwijken van de CAO. Bijvoorbeeld een hoger maandsalaris dan CAO-salaristabellen aangeven.
Standaard CAO:

Vakbondstientje

Organisaties betalen het zogeheten vakbondstientje, een bijdrage van werkgevers aan vakbonden voor het afsluiten van CAO's. Voor de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en vakbond De Unie, aangesloten bij de vakcentrale* MHP** (middelbaar en hoger personeel), betekent dit een gezamenlijke inkomstenpost van € 1,9 miljoen (2003).

* Voorbeeld verschil tussen vakcentrale en vakbonden: De FNV bestaat uit 16 zelfstandige vakbonden, die werkzaam zijn in bijna alle sectoren van onze maatschappij. De FNV-bonden werken samen binnen de overkoepelende vakcentrale.

** MHP is in april 2014 overgegaan in de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

CAO à la carte

In steeds meer CAO’s staan bepalingen die het mogelijk maken dat werknemers keuzemogelijkheden hebben om hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen, ook wel aangeduid als CAO à la carte. Synoniemen zijn: Cafetariaplan, Cafetaria-CAO, flexibele arbeidsvoorwaarden, IKAP e.d.

Afspraken aanvullende WW in aparte CAO

De Stichting van de Arbeid beveelt aan dat de CAO-partijen de afspraken voor de WW-aanvulling (zie subrubriek Wet Werk en zekerheid (2013)) onderbrengen in een aparte CAO, waarvan de looptijd niet gekoppeld is aan de looptijd van de reguliere CAO die vaak een beperkte duur heeft. Voor CAO’s die betrekking hebben op sectoren en bedrijven met een beperkte omvang verdient het aanbeveling – onder meer voor meer risicospreiding – samenwerking te zoeken met andere sectoren en bedrijven. Daarbij kan bijvoorbeeld aansluiting worden gezocht bij de sectorindeling die UWV hanteert voor het toepassen van de sectorpremies WW. De Stichting van de Arbeid beveelt ook aan om een bepaling op te nemen dat indien de publiek gefinancierde WW in de toekomst verdere wijzigingen ondergaat, de CAO-partijen overleg zullen hebben hoe hiermee om te gaan en of de CAO-afspraak over de aanvullende verzekering over duur en opbouw aanpassing behoeft.

CAO voor CliniClown?

Ja zeker, er bestaat een CAO Stichting Cliniclowns Nederland voor de ongeveer 75 clowns en 50 kantoormedewerkers, die niet onder doet voor andere bedrijf-CAO's.

Gewenste opleiding en ervaring: Hbo op het gebied van theater of drama (zoals Docent drama, Acteursopleiding of Creatieve Therapie Drama) aangevuld met specifieke scholing op het gebied van clownerie (clowncursussen en/of workshops) of vergelijkbare ruime (praktijk)ervaring op het gebied van theater/drama en clownerie.

De selectieprocedure voor de functie van Clown bestaat uit een selectie uit de binnengekomen aanmeldingen, twee audities, een gesprek en een assessment. Na positieve afronding van de selectieprocedure kan worden gestart met de interne opleiding tot CliniClown.

Afbeeldingsresultaten voor logo cliniclowns

Doet de FNV nog mee?

Voor de tweede keer in één maand laat de grootste vakbond van Nederland het afweten. FNV was afwezig bij de CAO voor de Mode- en detailhandel waar circa 100.000 werknemers werken. En daarvoor, FNV was afwezig bij het principeakkoord dat het kabinet in juli 2015 sloot met bonden over de hoofdlijnen voor 700.000 ambtenaren. Zien we de FNV bij CAO's nog terug?

Inhaalslag CAO's in 2015

De AWVN meldt dat in de loop van 2015 alsnog een groot aantal CAO's is afgesloten. Het aantal werknemers met een ‘openstaande’ CAO bedraagt in augustus 2015 nog 1,2 miljoen werknemers tegenover 2,3 miljoen werknemers begin 2015.

Langdurig openstaande grote CAO's - rijksambtenaren, KLM Vliegers, VD en de kinderopvang - zijn inmiddels afgesloten. De lonen van de afgesloten CAO's gaan er gemiddeld 1,42 procent op vooruit.

Poolse chauffeurs loon betalen volgens CAO

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft geoordeeld dat transporteur Farm Trans de CAO ook moet naleven als het ritten uitbesteedt aan haar Poolse dochteronderneming. De FNV en stichting VNB strijden voor: 'gelijk werk, gelijk loon'. Zodat buitenlandse chauffeurs niet langer worden uitgebuit in Nederland en Nederlandse chauffeurs geen oneerlijke concurrentie hebben. 'Met het vonnis van het Hof lijkt het net zich te sluiten rondom de laatste aardappeltransporteur die sociale dumping hanteert als business model.' (Bron: FNV Transport en Logistiek, 24 mei 2016)

Aantal werknemers met verlopen CAO gehalveerd

Het aantal werknemers met een CAO waarvan de einddatum is verstreken is afgelopen jaar ongeveer gehalveerd. Eind juni vielen minder dan 1 miljoen werknemers onder een ‘openstaande’ CAO. Een jaar eerder gold dit nog voor bijna 2 miljoen werknemers. Volgens AWVN is de vorig jaar gesignaleerde achterstand op het gebied van CAO’s nu ingelopen en is er sprake van ”een normale situatie”. Vooral het sluiten van een aantal zeer grote CAO’s bij de overheid en gesubsidieerde sectoren heeft bijgedragen aan de verbetering. (Bron: Rechtennieuws en AWVN, juli 2016)

CAO-afspraken 2015

Jaarlijks brengt Min. SZW informatie en een samenvatting naar buiten over de afgesloten CAO's. De laatste informatie betreft het jaar 2015.

Voorstellen FNV CAO's 2017

De FNV wil door CAO-afspraken over het Generatiepact de komende jaren 8.000 jongeren aan een vaste baan helpen. De bedoeling is dat oudere werknemers minder gaan werken, waardoor jongeren aan de slag kunnen. Het Generatiepact* is volgens de bond één van de manieren waarop het werk eerlijker verdeeld kan worden.

* Generatiepact, in dit geval een overeenkomst om via een reeks van maatregelen een generatie van (jonge) werkzoekenden aan het werk te krijgen en tegelijkertijd oudere werknemers minder gaan werken.

Om de koopkracht te verhogen stelt de FNV een (gematigde) algemene looneis van 2,5%. In sectoren waar dat kan is een hogere looneis mogelijk. (Bron: FNV, 19 sep. 2016)

Aantal werknemers onder een CAO sterk toegenomen

Het aantal werknemers dat valt onder een lopende CAO is in 2016 veel groter dan in 2015: 4 miljoen tegen 3,25 miljoen vorig jaar.

Het grote aantal werkenden dat onder een lopende CAO valt - peildatum 30 september - hangt samen met het grote aantal CAO’s met een looptijd van 2 jaar of meer dat in 2015 is afgesproken. Daardoor komt het veel minder vaak voor dat een CAO zijn einddatum bereikt voordat er een nieuw akkoord wordt gesloten. Vorig jaar leidde het grote aantal verlopen, maar nog niet vernieuwde, CAO’s nog tot politieke ophef. (Bron: AWVN, 7 okt. 2016)

CAO onderzoeken Inspectie SZW dragen bij aan eerlijk werk

De onderzoeken van de Inspectie SZW of bedrijven de CAO goed naleven dragen bij aan een eerlijk werk-speelveld. De afgelopen jaren zijn er 42 onderzoeken geweest. In 17 gevallen was het voor CAO-partijen reden om een actie te ondernemen. In vijf gevallen is geen actie ondernomen. In de overige 20 zaken moeten de sociale partners nog een beslissing nemen of naar aanleiding van het Inspectie onderzoek verdere acties worden gedaan. Duidelijk is dat met de onderzoeken en de vervolgacties in een aantal gevallen werknemers alsnog het loon ontvangen waar ze recht op hadden. (Bron: Rijksoverheid, 1 nov. 2016)

Gaat personeel Horeca in 2017 er 4,75 procent op vooruit?

Als het aan FNV Horeca ligt, ontvangen horecawerknemers dit jaar een salaris dat past bij het salarisniveau van 2017. Volgens de vakbond hebben veel horecawerknemers door het ontbreken van een CAO al ruim drie jaar geen loonsverhoging ontvangen. Dit betekent dat ze in die drie jaar ruim Euro 4.000 (bruto) zijn misgelopen, terwijl de horeca al een van de slechts betalende sectoren is.

CAO-norm

Volgens vaste rechtspraak geldt voor de uitleg van een bepaling van een CAO de zogeheten CAO-norm. Deze houdt in dat aan een bepaling van een CAO een uitleg naar objectieve maatstaven moet worden gegeven, waarbij in beginsel de bewoordingen van die bepaling, gelezen in het licht van de gehele tekst van de CAO, van doorslaggevende betekenis zijn, zodat het niet aankomt op de bedoelingen van de partijen die de CAO tot stand hebben gebracht, voor zover deze niet uit de daarin opgenomen bepalingen kenbaar zijn, maar op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen waarin de CAO is gesteld. Bij deze uitleg kan onder meer acht worden geslagen op de elders in de CAO gebruikte formuleringen en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden. (Bron: Hoge Raad, 24 feb. 2012)

In het zogeheten Condor-arrest van eind november 2016 gaat de Hoge Raad nader in op de CAO-norm. In deze zaak staat de uitleg van een sociaal plan (dat als CAO was aangemeld) centraal. Met de CAO-norm wordt volgens de Hoge Raad beoogd om derden, die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een CAO, te beschermen tegen een uitleg van een CAO-bepaling waarbij een voor hen niet kenbare partijbedoeling een rol speelt. In dit specifieke geval vindt de Hoge Raad dat, vanwege bijzondere omstandigheden, ook moet worden gekeken naar de voor derden niet kenbare bedoelingen van de opstellers van het sociaal plan en dat ook de niet-openbare eerdere concepten van het sociaal plan een rol spelen bij de uitleg, mede gelet op de achtergrond van de CAO-norm. Met andere woorden: de CAO-norm kan niet onverkort in iedere situatie toegepast worden. Per situatie dient bezien te worden of de CAO-norm buiten beschouwing moet worden gelaten en/of aangepast dient te worden.

Ziekenhuispersoneel krijgt meer loon

De vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de 190.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Afgesproken is dat werknemers er dit en volgend jaar in stappen in totaal 4 procent op vooruit gaan, maakte FNV bekend.

Ook zijn de partijen overeengekomen dat achterstallige onregelmatigheidstoeslagen over vakantie en verlof over de afgelopen jaren met terugwerkende kracht worden betaald. Hierover liepen de afgelopen periode verschillende rechtszaken. Daarnaast krijgen medewerkers meer mogelijkheden om mantelzorg te verlenen.

De bonden en werkgevers kwamen ook overeen dat er 2000 banen bijkomen in de sector. Begin april 2017 liepen de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het ziekenhuis personeel muurvast. (Bron: AllesoverHR, 16 mei 2017)

AWVN-CAO kijker live

Op internet is (via Google) veel betrouwbare en minder betrouwbare CAO-informatie beschikbaar. AWVN wil - als erkend deskundige op het gebied van CAO's - met de CAO-kijker een betrouwbare informatiebron rondom CAO-informatie bieden, ingangsdatum is 19 mei 2017. Een informatiebron die voor iedereen gratis toegankelijk is.

Op deze nieuwe webapp is het volgende te vinden:
 • de belangrijkste akkoorden
 • alle akkoorden per maand
 • gemiddelde contractloonstijging per sector
 • de meest recente CAO-tekst (aangemeld bij SZW) en eventueel AVV-tekst
 • inflatiecijfers (CPB-raming voor 2017 en maandelijkse CBS-realisatiecijfers)
 • recente media-uitingen van AWVN (maandelijks persbericht, CAO-journaal, arbeidsvoorwaardennota 2017, evaluatie CAO-seizoen).

Algemeen verbindend en dan wel onverbindend verklaren van CAO-bepalingen

CAO-partijen zijn gebaat bij een goede naleving van CAO-bepalingen. In een aantal CAO’s zijn commissies ingesteld die belast zijn met het toezicht op de naleving van de CAO. Op deze wijze kunnen onderzoeken naar de naleving van een CAO veelal met succes worden afgerond. Zo nodig kunnen sociale partners en daartoe rechtsbevoegde rechtspersonen de minister van SZW verzoeken om een onderzoek te doen naar één of meer bepalingen waarvan de verzoeker(s) het gegronde vermoeden heeft (hebben) dat de bepaling (en) niet word(t)en nageleefd. (Bron: Overheid, 24 mei 2017)

CAO-afspraken 2017

De in mei afgesloten CAO’s kennen met 1,68 procent een gemiddelde dat uitkomt boven het gemiddelde van de voorafgaande maanden van 2017. Werkgeversvereniging AWVN meldt de stijging in zijn maandelijkse bericht over het verloop van de CAO-onderhandelingen. Mei is de vierde achtereenvolgende maand met een maandgemiddelde dat boven het jaargemiddelde ligt.

Het gemiddelde van de afgelopen maanden was 1,58 procent. (Bron: CM en AWVN, juni 3027)

Kwaliteit horeca keldert door personeelstekort

Kwaliteitsrestaurants die halffabricaten van de groothandel serveren. Gasten die weglopen doordat zij lang moeten wachten. De kwaliteit van de horeca keldert door een groeiend personeelstekort vanwege uitgeklede arbeidsvoorwaarden.

FNV Horeca wil daarom deze zomer samen met werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland in een nieuwe CAO horeca afspraken maken over loon, werktijden en scholing om werken in de horeca weer aantrekkelijk te maken. Gezien de stijgende horeca-omzetten op rij stelt FNV Horeca een loonsverhoging voor van 4,75 procent met terugwerkende kracht voor de periode 2013-2016, aangevuld met een loonsverhoging van 2,5 procent voor 2017. In totaal 7,25 procent. (Bron: Brisk, 29 jun. 2017)

CAO-overleg 2017: veel gemiste kansen

De werkgeversvereniging AWVN ziet aan de onderhandelingstafel veel energie weglekken in discussies over lonen. Volgens AWVN zou de discussie veel meer moeten gaan over kwalitatieve onderwerpen als de arbeidsmarktkwalificaties en vaardigheden van de werkenden – vaak samengevat onder de term duurzame inzetbaarheid.  

AWVN noemt het wel 'begrijpelijk' dat bij een aantrekkende economie de roep om loonsverhogingen harder wordt, is voorstander van hogere lonen daar waar dat kan, maar waarschuwt voor roekeloosheid. Niet in alle sectoren en ondernemingen gaat het goed en de geïnternationaliseerde economie dwingt alle bedrijven tot alertheid en voorzichtigheid.

De 34 in juni 2017 afgesloten CAO's hadden een gemiddelde loonafspraak van 1,76 procent. Het gemiddelde over de eerste helft van 2017 was 1,61 procent. In 2017 lopen in totaal 441 CAO's af voor bijna 2,75 miljoen werknemers. Inmiddels is voor 1,4 miljoen werknemers een nieuwe CAO gesloten. (Bron: AWVN, 6 juli 2017)

Pakketbezorgers hebben tonnen tegoed

De CAO pakketbezorgers (artikel 38) wordt bij veel bedrijven niet goed nageleefd. Bezorgers die pakketjes leveren in opdracht van grote partijen als PostNL, DPD en GLS lopen daardoor tot wel honderden euro's loon per maand mis, blijkt uit onderzoek van vakbond FNV.

De pakketbezorgers werken bij bedrijven die als onderaannemer door grotere spelers op de pakketmarkt worden ingehuurd. Die grote spelers kunnen echter wel verantwoordelijk worden gesteld als de onderaannemers niet alsnog betalen, laat bondsbestuurder Egon Groen weten.

FNV legde al aan tientallen transportbedrijven nabetalingen met een gezamenlijke waarde van honderdduizenden euro's op. "Als de onderaannemers niet nabetalen, kunnen we het geld, dankzij nieuwe wetgeving, verhalen op de opdrachtgevers zelf'' (Bron: NU e.a., 11 jul. 2017)

Meer geld voor verpleeghuis- en thuiszorgers

Er is een nieuwe CAO voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt waarin onder meer een loonsverhoging van 4 procent per 1 oktober is opgenomen. Vanaf een maand daarvoor stijgen ook de leerlingensalarissen met 10 procent, en de stagevergoedingen met ruim 16 procent.

In een gezamenlijke verklaring spreken de partijen van een mooi resultaat omdat zij ,,waarde hechten aan een goede, marktconforme beloning. Daaruit spreekt de waardering voor het werk van zorgprofessionals.” Verder zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van instroom en zij-instroom, met een oriëntatiebaan waarin belangstellenden in korte tijd kunnen kennismaken met het vak. Hoe meer mensen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de zorg hoe beter, stellen de partijen.

Onder de CAO vallen ruim 375.000 mensen. De komende weken leggen vakbonden en werkgevers het akkoord voor aan hun leden. (Bron: ANP, 7 mei 2018)

Verschilt de CAO-orkesten van andere CAO's?

Het antwoord is nee, ook in deze CAO de bekende onderwerpen salaris, pensioen, detachering, kleding, nevenactiviteiten, loopbaan en studiekosten. Leuk om eens lezen. (Bron: Flex Nieuws)

CAO-afspraken 2019

Nieuwe afspraken over loonstijgingen bedroegen in juli 3,04 procent, een iets hoger percentage dan in juni. Daarmee blijven de loonafspraken op het hoogste niveau sinds de financiële en economische crisis van ruim 10 jaar geleden. Het stijgingspercentage van juli is ook beduidend hoger dan het jaargemiddelde van 2,8 procent over het eerste halfjaar van 2019 en van 2,3 procent in 2018. (Bron: AWVN, 20 aug. 2019)

CAO-ziekenhuis krijgt gat van 210 miljoen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de vakbonden hebben op 14 december 2019 een CAO-akkoord voor 2010 en 2021 bereikt voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. Per 1 januari 2020 krijgt het ziekenhuispersoneel er 5 procent bij, gevolgd door 3 procent op 1 januari 2021. Daarnaast krijgt het personeel een eenmalige uitkering van 1200 euro. Ook de salarissen voor leerlingen en stagiairs gaan omhoog. En tenslotte wordt de vergoeding voor onregelmatigheid werk hoger, ongeveer de helft van het zorgpersoneel werkt onregelmatig. De CAO moet door de achterban nog wel worden goedgekeurd.

Er is een "klein" probleem. De nieuwe CAO heeft een financieel gat van 210 miljoen euro. Dat geld is er niet en moet ergens vandaan komen. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid moeten proberen het op te lossen. Of dit gaat lukken is onzeker. Een zegsman: “De CAO is op het randje van verantwoord afgesloten”.

Meer dan 5 miljoen werknemers vallen onder een CAO

Uit de rapportage CAO-afspraken over 2018 blijkt dat Nederland in dat jaar 651 reguliere CAO’s kende, waaronder 176 bedrijfstak-CAO’s. In totaal vielen in dat jaar 5.133.700 werknemers onder een CAO, waarvan 824.700 via een AVV (algemeen verbindend voorschrift). Minister Koolmees verwacht dat het beeld over het jaar 2019 hiervan niet veel zal afwijken. (Bron: Rijksoverheid, januari 2020)

CAO-afspraken 2020

De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in april 2,4 procent. Dat is ver onder de 3-procentsgemiddelden van het afgelopen half jaar. In april werden slechts 6 CAO’s afgesloten. Normaal zijn dat enige tientallen. Dit meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar CAO-maandbericht.

De CAO-onderhandelingen lijken eindelijk op gang te komen. Dit najaar wordt een periode met een historisch laag aantal nieuwe CAO-akkoorden beëindigd. Dat voorziet AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar CAO-maandbericht. Op dit ogenblik heeft een recordaantal van 267 CAO’s zijn einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe CAO is afgesloten. De oplopende achterstand in het aantal nieuwe CAO’s is het gevolg van het vrijwel stilvallen van het arbeidsvoorwaardenoverleg na het uitbreken van de coronacrisis. De gemiddelde loonafspraak bedroeg in de 4 augustus-akkoorden 1,5 procent. (Bron: AWVN, augustus. 2020)
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: CAO (inhoud)    CAO (ontwikkelingen)