Wet Collectieve Arbeidsovereenkomst


1. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Doelstelling WWZ Samenvatting WWZ Ministerie SZW publiceert factsheets Wet Werk en zekerheid Onderwijs in problemen door WWZ Tuinbouw wil uitzondering op WWZ Ook overheid probeert onder ...

2. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
3 december 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Nederlandse grensoverschrijdende pensioenen nog steeds niet EU-proof Maximale opbouwpercentages Korting AOW-ers van de baan Reparatie AOW-gat ...

3. Wetten en wetsvoorstellen arbeidstijden   20 februari 2012
25 maart 2021  |  , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Arbeidstijdenwet 2007 EG-regels Wijziging Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet Wijziging Arbeidstijdenwet Initiatiefwet flexibel werken Wet Modernisering ...

4. Pensioenwet 2007   20 maart 2009
8 augustus 2023  |  , , , ,
... verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds UPO-modellen 2019 gepubliceerd Tweede Kamer neemt wetsvoorstel implementatie IORP II-richtlijn aan EIOPA publiceert rapport over het Pension ...

5. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Korte historie pensioenwetten Informeren over deelname Europese richtlijnen Wet Versterking bestuur pensioenfondsen Wetsvoorstel verlaging maximumopbouw en maximering pensioengevend inkomen ...

6. Toeslagenwet   20 maart 2009
5 mei 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... informatie en toelichting Proefberekening Kostendelersnorm Veel onduidelijkheid over de Toeslagenwet en de inkomenstoets Vanaf 1 juli 2016 verandert toeslag UWV Kostendelersnorm geldt ook voor ...

7. Hiërarchie wetgeving   16 april 2009
11 maart 2017  |  , , ,
... volgens rangorde Hiërarchie Juridische status Beperkingen volgens rangorde De Nederlandse wetgeving legt beperkingen op aan onder meer CAO's en arbeidscontracten. Op haar beurt is de ...

8. Loon over bovenwettelijke verlofdagen   16 juli 2023
16 juli 2023  |  , ,
... de Hoge Raad moet een werkgever loon en onregelmatigheidstoeslag (ORT) doorbetalen over bovenwettelijke vakantie uren. De Hoge Raad oordeelde dat werknemers volgens de wet recht hebben op ...

9. Hoge Raad: ook toeslag over bovenwettelijke vakantie   20 juni 2023
20 juni 2023  |  , , , ,
... de Hoge Raad moet een werkgever loon en onregelmatigheidstoeslag (ORT) doorbetalen over bovenwettelijke vakantiedagen. Dit geldt ook als de werknemer de toegekende vakantie later heeft ...

10. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
Inhoud Toepassingsgebied Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (AVV) Doel ...

11. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... vast onderdeel van het salaris is geworden. Anders dan de kantonrechter heeft geoordeeld vormen de wetsartikelen en jurisprudentie die gaan over eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden niet ...

12. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers Vernieuwd wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie ...

13. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

14. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid Wettelijke grondslag van de arbeidsovereenkomst Verschil tussen loon en aanneemsom, commissie etc. Werk zelf verrichten Naam ...

15. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
Inhoud Twee soorten overeenkomsten Voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Wet onderscheidt bepaalde en onbepaalde tijd (Wobot) Opvolgend werkgeverschap Intentieverklaring Na drie ...

16. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke regel Pensioenbeding Uitspraak Hof van Justitie EU Uitspraak Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers ...

17. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

18. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over arbeidsvoorwaarden Jurisprudentie Wetsvoorstel implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – Wat gaat ...

19. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... et cetera (naamgeving is vrij), Afspraken/overeenkomsten met individuele werknemers. NB: De wet kent – behoudens een uitkering bij overlijden en invaliditeit – geen bepalingen die ...

20. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

21. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... de Jager van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2013 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de datum van de ...

22. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in 2020 het minst er op vooruit gaan. Algemene Ouderdomswet (AOW) Als gevolg van het pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen dan voorheen ...

23. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Ongelijkheid besteedbaar inkomen sinds 2001 onveranderd Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar 5,4 miljoen hogere inkomens zien inkomstenbelasting dalen Geen loonstijging, minder ...

24. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... 14 procent Lonen stabiliseren, bonussen stijgen Meer bonus voor topbankiers in de eurozone Bonuswet bij overnames makkelijk te omzeilen Bonusverbod overheid wegens regeldruk geschrapt 40 ...

25. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... publieke en semipublieke sector openbaar Top verdient zes keer zoveel als gewone werknemer Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ...


Bekijk items: 1 tot 25 (84 totaal)