Burgerlijk Wetboek


1. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... Uitbreiding minimumloon voor opdrachtnemers Soorten overeenkomsten: de opdracht Het Burgerlijk Wetboek kent drie soorten overeenkomsten voor het verrichten van arbeid: de ...

2. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... voor loon werknemer Ketenaansprakelijkheid en werken met ZZP Soorten overeenkomsten arbeid Het Burgerlijk Wetboek kent drie soorten overeenkomsten voor het verrichten van arbeid: de ...

3. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Begrip Loonheffing Werkkostenregeling Formulering van de aanspraak Naslag Ongeval tijdens een bedrijfsfeest Werknemer krijgt op het werk een ongeval Begrip Naast loon of beloning bestaat ...

4. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... De uitvoeringsregels zijn een nadere uitwerking van en een toelichting op het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling. Het invullen van de formulieren is kost veel, heel veel ...

5. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... geldt contractsvrijheid. Het aangaan van pensioen is daarmee gebaseerd op het in Boek 6 Burgerlijk Wetboek geldende “aanbod en aanvaarding”. Omdat de basis van de ...

6. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van boetes is in strijd met de goede zeden en derhalve niet toegestaan, artikel 3:40 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat hierbij met name om verzekeringen voor boetes die voorkomen uit een ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... wettelijk minimumloon. Loondoorbetaling bij ziekte en minimum loon In Art. 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald, dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op minstens ...

10. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Aaanspraak op bonus bij einde dienstverband Drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid Het Burgerlijk Wetboek kent drie soorten overeenkomsten voor het verrichten van arbeid: de ...

11. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... van de kantonrechter - noodzakelijk is. Wettelijke en andere bepalingen de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn onverkort van toepassing. Minimaal moeten afspraken over het loon, het ...

12. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek Beperkingen Kapstokartikelen Bijzondere verplichtingen werkgever en werknemer Jurisprudentie Juryrechtspraak Juridisch loket Huisvesting zeker zo ...

13. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud Fouten volgens het arbeidsrecht Ontslag vindt geen doorgang Opzegging gevolg van ernstig verwijtbaar handelen Achterstallig loon; geen rechtsgeldig einde contract, geen seizoenarbeider ...

14. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
Inhoud Oorsprong ATV Verschillen per sector Dagen of uren Onderscheid ATV en ADV Voorbeelden ADV Verschillen met vakantiedagen Geen vergoeding voor niet-genoten ATV-dagen Arbeidstijdverkorting ...

15. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... informatieplicht van de werkgever, en is nu opgenomen in artikel 655 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De wijzigingen ten opzichte van richtlijn 91/553/EEG zien op de informatie ...

16. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... 2014 (TAS) wordt in 2019 uitgebreid. Dit sluit aan bij het nabestaandenbegrip in het burgerlijk wetboek. Deze aanpassing kost vanaf 2020 naar schatting structureel 150.000 per jaar. ...

17. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... sinds 1 juli 2015 een wettelijke scholingsplicht. Deze scholingsplicht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW 7:611a). U moet zorgen dat de werknemer door eventuele scholing zijn ...

18. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
Inhoud Melding aan de SER Melding aan de Belastingdienst Bevoegdheden OR bij fusie en overname Informatieplicht aan werknemers Bescherming werknemers Rechten uitbestede werknemers bevestigd door ...

19. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

20. Beëindiging van rechtswege   10 maart 2010
9 november 2017  |  , ,
Inhoud Automatisch einde Gevaren Automatisch einde Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, dus automatisch op het moment dat de in de arbeidsovereenkomst omschreven ...

21. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... aanrijding kan in mindering worden gebracht op de bijtelling. Aansprakelijkheid voor schade Het Burgerlijk Wetboek (Art 7:661 BW) bepaalt dat als een werknemer tijdens zijn werk schade ...

22. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... stelling; schorsing met of zonder behoud van loon; ontslag. Wettelijke bepalingen In het Burgerlijk Wetboek treffen we de nodige artikelen die de boete of sanctie tot onderwerp hebben, ...

23. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... en personeelsgids), dat aanvullende regels geeft. Voor alle werknemers geldt daarenboven het Burgerlijk Wetboek en de individuele arbeidsovereenkomst. Binnen het arbeidsrecht zijn, ...

24. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Wat is concurrentiebeding? Beperkingen Schriftelijkheidsvereiste Functiewijziging Omzetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd Vergoeding Goed doel Concurrentiebeding ...

25. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
... hij de arbeidsovereenkomst had opgezegd wegens een dringende reden (in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek) of als de werknemer zelf ontslag had genomen. De werkgever die een beroep ...


Bekijk items: 1 tot 25 (132 totaal)