Opzegtermijn


1. Opzegtermijn   10 maart 2010
16 maart 2021  |  , ,
Inhoud Opzegtermijn werkgever Opzegtermijn oudere werknemers (overgangsrecht) Opzegtermijn werknemer Opzegtermijn na toestemming UWV Opzegtermijn na ontbinding kantonrechter Dag van opzegging ...

2. Opzegtermijn en uitzondering bij CAO   19 februari 2016
4 december 2016  |  , , , ,
... te verstrekken, omdat werkneemster de ex-werkgever niet heeft gehouden aan de wettelijke opzegtermijn van vier maanden, die volgens verweerder op grond van artikel 7:672 lid 2, onder d ...

3. Aanstelling   12 maart 2018

... kandidaat aangesteld. De datum waarop de kandidaat in dienst kan treden, hangt mede af van de opzegtermijn van een of meer kalendermaanden. Soms mag een kandidaat, ondanks een opzegtermijn, ...

4. Administratie   12 maart 2018

... selectie zijn doorlopen en er een keuze is gemaakt, moet ook nog rekening worden gehouden met de opzegtermijn van de kandidaat (voor leidinggevenden vaak twee of meer maanden). In een ...

5. Agentuurovereenkomst   11 maart 2013
15 juli 2018  |  , ,
Inhoud Bemiddeling Provisie Opzegtermijnen Bemiddeling De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen een derde en ...

6. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... op of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Er moet dan wel rekening gehouden worden met de opzegtermijn. Een werkgever kan er uiteraard ook voor kiezen om de arbeidsovereenkomst met een ...

7. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... werkgever, al dan niet met behulp van scholing. Die redelijke termijn is gelijk aan de wettelijke opzegtermijn. Deze is voor werknemers die worden ontslagen na het bereiken van de AOW-gerechtigde ...

8. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... of onbepaalde tijd¹; werktijden; overeengekomen loon en de vakantietoeslag; aantal vakantiedagen; opzegtermijn; einddatum gelijk aan de AOW-ingangsdatum (dit betreft uiteraard een ...

9. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... overeenkomst letterlijk is opgenomen. Er is dus noch voor de werknemer noch voor de werkgever een opzegtermijn *; * Voor de werkgever geldt vanaf 1 januari 2015 wel de aanzegplicht voor ...

10. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... het loon, het aantal vakantiedagen en de duur van de overeenkomst worden gemaakt; de wettelijke opzegtermijn van de AOW-gerechtigde werknemer bedraagt vanaf 1 januari 2016 altijd één maand ...

11. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... is nietig; opzegverbod van zieke werknemers binnen een periode van twee jaar (7:670, lid 9 BW); opzegtermijn bij ontslag voor de werkgever (7:672, leden 7 en 8 BW). In principe is ...

12. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... heeft de arbeidsovereenkomst te vroeg beëindigd, hij heeft geen rekening gehouden met de opzegtermijn of het ontslag is ingegaan voordat de termijn van een arbeidsovereenkomst voor ...

13. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
Inhoud Uitkering salaris Vorderingen Eindafrekening Auto van de zaak Vergoedingen in kader sociaal plan Schadevergoeding Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra ...

14. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dan meestal: “Deze arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand”. Alleen als er sprake is van een tussentijds opzegbeding kunnen ...

15. Beëindiging van rechtswege   10 maart 2010
9 november 2017  |  , ,
... is alleen mogelijk als dat schriftelijk is overeengekomen (7:667, lid 3 BW), hierbij geldt wel een opzegtermijn. Gevaren Beëindiging van rechtswege verdient bijzondere aandacht. In ...

16. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... contracten aanbieden zonder dat dit tot een vaste arbeidsovereenkomst leidt. Verder wordt de opzegtermijn voor een AOW’er verkort. Een werkgever hoeft nu nog geen wettelijk minimumloon ...

17. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... contracten aanbieden zonder dat dit tot een vaste arbeidsovereenkomst leidt. Verder wordt de opzegtermijn voor een AOW’er verkort. Een werkgever hoeft nu nog geen wettelijk minimumloon te ...

18. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... tot verbetering, actieplan, en tijdslijn met milestones. De beoordelingsperiode De wijze waarop (opzegtermijn, onderling overleg, kantongerecht), het ontslag ingaat of dienstverband wordt ...

19. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... buiten beschouwing gelaten. Verder zijn er nog enkele aanpassingen aangaande: aanpassing fictieve opzegtermijn; definitie van langdurig werkloze; wijziging startersregeling WW, en ; ...

20. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... een bestaande handelsovereenkomsten met een Engels bedrijf beëindigen, controleer dan of er een opzegtermijn geldt. Arbeidsrecht Tijdens de transitieperiode wordt de Europese arbeidswetgeving ...

21. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
... van de Werkloosheidwet (WW) voldeed. Ook hoefde de werkgever geen rekening te houden met een opzegtermijn. De werkgever was verplicht om de werknemer, na afloop van de (totale) periode van ...

22. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... lang doorbetaald bij ziekte Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken per 1-7-2023 Opzegtermijn is beperkt tot 1 maand Intrekken conceptbesluit werken na de AOW Instemming Kamers ...

23. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... bij verwijtbaar handelen van de werkgever; werkgevers en werknemers hebben in beginsel een opzegtermijn van een maand. Deze termijn wordt voor de werkgever telkens een maand verlengd bij ...

24. H-grond   15 april 2017
2 december 2021  |  , , , , , , , , , ,
... de piloot op zo kort mogelijke termijn te ontbinden, zonder rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn. Hiervoor beroept Transavia zich op twee ontslaggronden: ernstig verwijtbaar ...

25. Onterecht ontslagen in proeftijd vanwege politieke voorkeur   6 juni 2023
6 juni 2023  |  , , , , ,
... volgt dat herplaatsing niet in de rede ligt, zal de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, per 1 juni 2023 worden ontbonden. Transitievergoeding Er is geen ...


Bekijk items: 1 tot 25 (90 totaal)