Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd    Ontslag nemen of krijgen 


Flexwet (1999)

Datum laatste wijziging: 1 maart 2018  |  Trefwoorden: Flexwet, Wet Werk en Zekerheid

Inhoud

 1. Doel wet
 2. Wet Werk en Zekerheid in het kort
 3. Minimumloon voor flexwerkers
 4. Uurtarief freelancers en flexwerkers flink omhoog
 5. Uitzendwerk telt niet mee bij toepassen flexwet
 6. Flexwerker vaker in gelijk gesteld
 7. Naslag
 8. Meerderheid HR-managers blijft uitzendkrachten aanstellen
 9. Rapport flexwerk gemeenten 2017
 10. Aantal freelancers tussen 2014 en 2017 enorm gestegen

Doel wet

Vooraf aan het bespreken van de proeftijd, arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en ontslag, is het van belang stil te staan bij belangrijke artikelen van de Wet flexibiliteit en zekerheid (ook wel Flexwet genoemd), die per 1 januari 1999 is ingegaan: Deze wet - eigenlijk een verzameling veranderingen in verschillende wetten - is gecreëerd om werkgevers voldoende mogelijkheden te bieden om flexibele arbeidskrachten aan te trekken en tegelijkertijd zorg te dragen voor meer zekerheden en een betere rechtspositie voor flexwerkers, met name naarmate de arbeidsrelatie met de werkgever langer duurt.
Veranderingen in de samenleving en samenstelling van de regering maken dat men de flexwet wil aanvullen met de wet Werk en Zekerheid.

Wet Werk en Zekerheid in het kort

Flexibele arbeidsrelaties
 • na drie achtereenvolgende tijdelijke contracten ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat gebeurt ook wanneer de totale duur van achtereenvolgende contracten 3 jaar of langer is. Een contract telt mee als er minder dan 3 maanden tussen elkaar opvolgende contracten ligt. In de CAO kan hier van worden afgeweken.
 • de werkgever heeft de plicht om één maand van tevoren te melden als een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd (tenzij het contract korter dan zes maanden duurt);
 • oproepkrachten: De werkgever moet per oproep minstens 3 uur betalen, ook als er korter is gewerkt;
 • loondoorbetalingsplicht: De periode waarover werkgevers geen loon hoeven te betalen over niet-gewerkte uren is maximaal 6 maanden. Alleen via CAO-afspraken is die periode te verlengen;
 • concurrentiebeding is alleen van toepassing op contracten voor onbepaalde tijd (tenzij noodzakelijk);
 • de uitzendovereenkomst wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst. De eerste 26 weken van de uitzendrelatie hebben uitzendbureau en uitzendkracht een zekere vrijheid bij het aangaan en verbreken van de arbeidsrelatie;
 • de uitlener moet een uitzendloon betalen dat vergelijkbaar is met dat van werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies bij de inlener. Tenzij in de CAO anders is bepaald;
 • uitzendbureaus hebben niet langer een uitzendvergunning nodig. Voor arbeidsbemiddeling blijft wel een vergunning verplicht.
Ontslag
 • afhankelijk van de reden van ontslag komt er één ontslagroute: a. procedure bij het UWV bij ontslag wegens een bedrijfseconomische reden of langdurige ziekte en b. procedure via de kantonrechter bij ontslag wegens een persoonlijke reden/verstoorde arbeidsverhouding;
 • tegen het vonnis van de kantonrechter is hoger beroep of cassatie mogelijk;
 • beëindiging van een arbeidsovereenkomst is alleen toegestaan  als herplaatsing in een passende functie (evt. na scholing) niet mogelijk is;
 • er komt een transitievergoeding* (opleidingsvergoeding) bij minimaal twee jaar dienstverband (tenzij financiële problemen/bepaalde kosten in mindering kunnen worden gebracht);
 • werknemers krijgen bij ontslag een billijke vergoeding bij verwijtbaar handelen van de werkgever;
 • werkgevers en werknemers hebben in beginsel een opzegtermijn van een maand. Deze termijn wordt voor de werkgever telkens een maand verlengd bij elke 5 jaar dat de werknemer in dienst is tot een maximum van 4 maanden. Werknemers hoeven niet meer voor de vorm bezwaar tegen ontslag te maken om hun WW-uitkering veilig te stellen. Werknemers die vakbondswerk doen in een onderneming hebben ontslagbescherming;
 • concurrentiebeding is alleen toegestaan bij contracten voor onbepaalde tijd (tenzij noodzakelijk).
* De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek Transitievergoeding (tabellen).

NB: Vanaf 1 januari 2016 geldt dat de werkgever de arbeidsrelatie met werknemer(s) die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, eerst moet beëindigen voordat toestemming wordt verleend om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met een andere werknemer.

Werkloosheidswet
 • voor werklozen worden geldt ingezet op een van-werk-naar-werkbegeleiding en maximaal 24 maanden WW (in plaats van 38 maanden) met als doel een activerende WW die kan bijdragen aan een zo snel mogelijke terugkeer op de arbeidsmarkt van werklozen;
 • aanvullingen op de WW-uitkering zijn bij CAO mogelijk;
 • na zes maanden WW wordt iedere arbeid passend geacht.

Minimumloon voor flexwerkers

Flexwerkers met een opdrachtovereenkomst, zoals veel postbodes en krantenbezorgers, krijgen recht op het wettelijk minimumloon. De Tweede Kamer steunt waarschijnlijk in ruime meerderheid een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken.
Het gaat om mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar werken op basis van een opdrachtovereenkomst. Zij hebben in beginsel wel recht op het minimumloon, maar er bestaan nu nog allerlei mogelijkheden dat te omzeilen.

Onder meer D66 toont nog wat aarzelingen omdat deze partij vreest dat het wetsvoorstel voor problemen zorgt voor mensen die als vriendendienst tegen een kleine betaling klusjes in huis doen en dergelijke.

De brancheorganisatie DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) had eerder kritiek. Ze denkt dat oudere bezorgers van krantjes en folders door het wetsvoorstel te duur worden en hun bijbaantje verliezen.

De PvdA is wel blij met het wetsvoorstel. 'Schijnconstructies zijn zeer onwenselijk. Het is positief dat het kabinet actie onderneemt om de mogelijkheden hiertoe te beperken.' (Bron: De Telegraaf, 3 okt. 2013)

Uurtarief freelancers en flexwerkers flink omhoog

De markt voor freelancers en flexwerkers trekt aan volgens onderzoek van payrollbedrijf Tentoo. In het derde kwartaal van 2013 ontvingen zij gemiddeld een hogere uur- en dagvergoeding in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Bovendien werden er meer uren gedraaid.

De omzet van freelancers en flexwerkers in de Randstad steeg gemiddeld met 7%. Het onderzoek richt zich op freelancers en flexwerkers in Amsterdam, Den Haag, Hilversum, Rotterdam en Utrecht, die bij Tentoo zijn aangesloten. De positieve trend van het vorige kwartaal zet zich daarmee door. (Bron: Flexnieuws, 7 okt. 2013)

Uitzendwerk telt niet mee bij toepassen flexwet

De tijd die iemand als uitzendkracht heeft gewerkt voor een organisatie, telt niet in de ketenbepaling van de flexwet. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep¹ op 18 november 2013 beslist. De CRvB volgt hiermee een uitspraak die het Hof van Justitie van de Europese Unie in april deed in een Italiaanse zaak. De uitspraak is in tegenspraak met eerdere jurisprudentie over opvolgend werkgeverschap. (Bron: Rechtspraak, 19 nov. 2013)

¹ De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Flexwerker vaker in gelijk gesteld

Rechters kiezen in juridische conflicten over flexibele arbeidscontracten vaak de kant van de flexwerker. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.
Door verschillende uitspraken hebben alfahulpen, werknemers met een nul-urencontract en mensen die via payrollbedrijven worden uitbetaald, meer rechten gekregen. In vier zaken werkte de jurisprudentie in het voordeel van de flexwerker. (Bron: Nu, 26 nov. 2013)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.


Meerderheid HR-managers blijft uitzendkrachten aanstellen

Meer dan de helft van de Nederlandse HR-managers geeft aan uitzendkrachten te blijven inzetten voor tijdelijke vervanging van vaste medewerkers. Andere situaties waarvoor HR-managers uitzendkrachten blijven inzetten, zijn project management, operationele ondersteuning, bij wijze van proefperiode en change management. 7 Procent geeft aan niet met uitzendkrachten te werken en nog eens 7 procent geeft aan nog geen idee te hebben of zij uitzendkrachten inzetten na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. (Bron: HR Praktijk, 2 juni 2015)

Rapport flexwerk gemeenten 2017

Bevindingen FNV d.d. 22 maart 2017:

 • Flexwerk is de afgelopen jaren fors toegenomen:
 • 57% van de respondenten geeft aan dat de mate waarin flexwerk wordt ingezet de afgelopen jaren is toegenomen.
 • 40% van de respondenten vindt uiteindelijk dat er te veel flexwerk is bij de gemeente waar hij of zij werkt.
 • Daarbij geeft 41% aan dat flexwerkers (ook) voor structureel werk worden ingezet.
 • Flexwerk bij gemeenten is de laatste jaren fors toegenomen waarbij flexwerkers voor groot deel structureel werk doen.
In een fraai schema laat het FNV ons zien wat er schuil gaat onder flexwerkers:

FNV: Gemeenten zetten steeds vaker flexwerk in

Aantal freelancers tussen 2014 en 2017 enorm gestegen

Het aantal freelancers in Nederland steeg in de periode van 2014 tot en met 2017 met maar liefst 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bureau Tentoo onder 10.000 freelancers. Per opdrachtgever is het aantal ingehuurde freelancers en flexwerkers met gemiddeld 27 procent gestegen. Het aantal uren dat een opdrachtgever een freelancer inzette steeg met 23 procent.

Opmerkelijk is de groei onder jongeren tot en met 25 jaar. Binnen die groep signaleerde Tentoo in 2017 een stijging van het aantal freelancers van maar liefst 37 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Onder jongeren steeg de gemiddelde omzet met 16 procent. Den Ronden: “We merken dat jongeren steeds actiever ondernemen. Waar de groep van 35 jaar en ouder steeds meer kiest voor zekerheid, willen jongeren graag de vrijheid die het ondernemerschap met zich meebrengt. Ze zitten liever niet vast aan een bepaalde structuur.(Bron: AllesOver HR, 30 jan. 2018)

Ga terug naar subrubriek Wetten flexibiliteit en zekerheid.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd    Ontslag nemen of krijgen