Wet Werken Aow-Gerechtigde Leeftijd


1. Wet tegemoetkomingen loondomein   6 januari 2016
3 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) Vereenvoudiging van de toepassing Tegemoetkoming wordt achteraf uitbetaald De WTL bestaat uit twee nieuwe regelingen Lage Inkomens Voordeel (LIV) bij een ...

2. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Doelstelling WWZ Samenvatting WWZ Ministerie SZW publiceert factsheets Wet Werk en zekerheid Onderwijs in problemen door WWZ Tuinbouw wil uitzondering op WWZ Ook overheid probeert onder ...

3. Wet Werk en Zekerheid (Ketenbepalingen)   16 mei 2015
6 januari 2020  |  , , , , ,
... (eerst dus 3) heet een tussenpoos. Is de werknemer na een keten van contracten korter dan deze wettelijke tussenpoos uit dienst en krijgt deze opnieuw een tijdelijk contract? Dan wordt dit ...

4. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
3 december 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Nederlandse grensoverschrijdende pensioenen nog steeds niet EU-proof Maximale opbouwpercentages Korting AOW-ers van de baan Reparatie AOW-gat ...

5. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag ...

6. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers Gesprekken over verandering nabestaandenwet Wetsvoorstel Verzamelwet SZW Weduwen Marokko houden uitkering Kostendelersnorm Kabinet mag ...

7. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... de toekomst te kunnen betalen, moeten langer doorwerken, want we worden steeds ouder. De huidige wetgeving waarbij de AOW-leeftijd de komende jaren stap voor stap omhoog gaat en vanaf 2021 ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers Vernieuwd wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie ...

9. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid Wettelijke grondslag van de arbeidsovereenkomst Verschil tussen loon en aanneemsom, commissie etc. Werk zelf verrichten Naam ...

10. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke regel Pensioenbeding Uitspraak Hof van Justitie EU Uitspraak Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers ...

11. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... een laag inkomen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit laten weten in antwoord op Kamervragen over het ‘armoedesignalement’ 2012 van het CBS en SCP. Met ...

12. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

13. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... Deelnemers aan pensioenfondsen hebben een extra probleem: de rekenrente voor pensioenfondsen wordt wettelijk vastgesteld door de overheid en De Nederlandsche Bank (DNB). Dat gebeurt aan de hand ...

14. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... Algemene heffingskorting De afbouw van deze korting voor hogere inkomen wordt voortgezet. AOW De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moet het meer aantrekkelijk maken om werknemers na het ...

15. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 2017 De derde dinsdag in september (Prinsjesdag) 2016 is een feit. Eerder was de Verzamelwet SZW 2017 al gepubliceerd en lekte traditioneel al het nodige uit. In alfabetische volgorde: ...

16. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... demissionair is en de onderhandelaars het nog altijd niet eens zijn over een nieuw kabinet. Wat weten we wel (in alfabetische volgorde): Afdrachtvermindering Het wordt voor ...

17. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... komt verder onder druk te staan, plannen zijn onvoldoende onderbouwd en de fiscale wetgeving wijzigt veel te snel. Naslag: Prinsjesdag 2018: Miljoenennota 2019, Belastingplan 2019, ...

18. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in 2020 het minst er op vooruit gaan. Algemene Ouderdomswet (AOW) Als gevolg van het pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen dan voorheen ...

19. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... van de pensioenpot AOW- en Pensioenrichtleeftijd, besluit 2012 Al voor de zomervakantie is de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd aangenomen. Zo wordt de AOW-leeftijd op 1 januari ...

20. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... een relatief laag inkomen) dan ook direct een aanzienlijke verslechtering. Houdbaarheidsbijdrage Wettelijk is bepaald dat de tariefschijven voor de belasting op het belastbare inkomen uit werk ...

21. Beloningssystemen   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , ,
... in november 2014 een motie aan om het onderzoek ernaar nieuw leven in te blazen. De Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen van GroenLinks wil in zijn stad op korte termijn een experiment ...

22. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Vakantie Sollicitatieplicht Vier weken maatregel bijstand goed opgepakt Invoering Wet Werk en Bijstand (Wwb) Regels vanaf 1 januari 2015 Eenmalige koopkrachttegemoetkoming ...

23. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
... rond de 61 jaar. In 2007 begon die leeftijd te stijgen, onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen die als doel hadden te bevorderen dat werknemers langer doorwerken. Het aandeel ...

24. Collectief ontslag (arbeidsrecht)   10 maart 2010
5 juli 2020  |  , ,
... met twintig of meer werknemers tegelijkertijd te beëindigen, dan is de werkgever gehouden aan de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). De wettelijke procedures schrijven voor dat het ...

25. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... Collectief ontslag wil zeggen dat de werkgever twee of meer werknemers tegelijkertijd ontslaat. Wettelijk is er sprake van collectief ontslag als de werkgever van plan is de arbeidsovereenkomst ...


Bekijk items: 1 tot 25 (69 totaal)