Stamrecht    Wederindiensttredingsvoorwaarde 


Verschillen tussen ontslag UWV en kantonrechter

Datum laatste wijziging: 3 juni 2017  |  Trefwoorden: Beëindiging dienstverband, Ontslag, UWV, Kantonrechter

Inhoud

  1. Woord vooraf
  2. Verschillen
  3. Wet werk en zekerheid

Woord vooraf

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 of later is ingegaan, heeft deze rubriek uitsluitend betrekking op de periode vóór de ingangsdatum van de WWZ.

Verschillen

In de rubrieken Ontslag via het UWV en Ontslag via de kantonrechter gingen wij in op de diverse regels bij ontslag. In schema zijn de verschillen als volgt:
 
UWV Kantonrechter
Gaat om collectieve ontslagen (20 of meer personen tegelijk) dan is de werkgever verplicht het verzoek bij het UWV neer te leggen Behandelt geen collectief ontslag, de individuele werknemers kunnen later alsnog naar de kantonrechter gaan
 
De procedure is schriftelijk, doorgaans vindt geen zitting plaats Als regel vindt een zitting plaats. Uitzondering is de beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waarna aan de kantonrechter wordt gevraagd een beschikking af te geven, de zogeheten pro forma-ontbindingsprocedure
De procedure is vaak tijdrovend Meestal snelle procedure
Van opzegverboden mag niet worden afgeweken Met opzegverboden moet rekening worden gehouden, er moet een goede reden zijn daarvan af te wijken
De opzegtermijn moet worden nagekomen Er geldt geen opzegtermijn
Voor de werkgever geldt geen ontslagvergoeding (tenzij dit eerder bij collectief ontslag in een sociaal plan is vastgelegd) Bij een kennelijk onredelijk ontslag zal de kantonrechter een ontslagvergoeding vaststellen
 
Afgezien van de salariskosten tijdens de opzegtermijn, geen extra kosten Meestal extra juridische kosten: van griffierecht tot advocatenkosten
Als de werknemer het niet eens is met zijn ontslag kan hij alsnog naar de kantonrechter stappen Tegen een uitspraak van de kantonrechter is geen hoger beroep mogelijk

Wet werk en zekerheid

Met de Wet werk en zekerheid - die wat betreft ontslagzaken ingaat op 1 juli 2015 - komt er een vaste voorgeschreven route: ontslag om bedrijfseconomische reden gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Stamrecht    Wederindiensttredingsvoorwaarde