Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020    Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding) 


Arbeidsrechtelijke fouten

Datum laatste wijziging: 26 augustus 2020  |  Trefwoorden: Ontslag, Vernietigbaar ontslag, Kennelijk onredelijk ontslag, Onregelmatig ontslag

Inhoud

  1. Fouten volgens het arbeidsrecht
  2. Ontslag vindt geen doorgang
  3. Opzegging gevolg van ernstig verwijtbaar handelen

Fouten volgens het arbeidsrecht

Het ontslaan van personeel is vol voetangels en klemmen, met als gevolg dat veel ontslagzaken bij de kantonrechter worden uitgevochten. In het arbeidsrecht worden de volgende 'fouten' van de werkgever onderscheiden:

Onregelmatig ontslag

Het ontslag is op zich juist, maar de werkgever heeft de arbeidsovereenkomst te vroeg beëindigd, hij heeft geen rekening gehouden met de opzegtermijn of het ontslag is ingegaan voordat de termijn van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verstreken. Het ontslag vindt wel doorgang, de werkgever moet echter een boete aan de werknemer betalen

Vernietigbaar ontslag

De werknemer kan via de kantonrechter de rechtsgeldigheid van een ontslag aanvechten, waarna de arbeidsovereenkomst gewoon blijft voortduren. Er worden twee situaties onderscheiden waarin sprake is van vernietigbaar ontslag: de werkgever heeft nagelaten een ontslagvergunning1 bij het CWI resp. de kantonrechter aan te vragen. Ook komt het voor dat de werkgever in strijd met de opzegverboden heeft gehandeld.

1 De ontslagvergunning is sinds 1 juli 2015 nog maar 4 weken geldig.

Kennelijk onredelijk ontslag2

Het kan zijn dat een ontslagen werknemer van mening is dat het ontslag ten onrechte heeft plaatsgevonden of wanneer de werknemer vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met zijn belangen (ook al heeft de werkgever opgezegd met toestemming van het UWV, en met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn). Hij kan dan bij de rechter een procedure aanhangig maken om het ontslag ongedaan te maken en/of een schadevergoeding te krijgen (artikel 7:681 BW).

2 Sinds 1 juli 2015 is de kennelijk onredelijk ontslagprocedure komen te vervallen. In plaats daarvan geldt nu de transitievergoeding. Bij uitzondering kan er nog sprake zijn van de zogeheten billijke vergoeding.

Ontslag vindt geen doorgang

Alle omstandigheden in aanmerking genomen kan de kantonrechter besluiten dat het ontslag geen doorgang vindt, bijvoorbeeld omdat voor het ontslag geen of onjuiste redenen zijn opgegeven of omdat de gevolgen voor de werknemer te ernstig zijn in verhouding tot het belang dat de werkgever heeft bij het ontslag.

NB: De werknemer moet een vordering, gegrond op kennelijk onredelijke opzegging, binnen zes maanden na het einde van de dienstbetrekking indienen. Anders is het over en uit.

Opzegging gevolg van ernstig verwijtbaar handelen

Na twee jaar ziekte is de arbeidsovereenkomst door werkgever opgezegd (artikel 7:669 lid 3 onder b BW). Het verzoek van werknemer tot toekenning van een billijke vergoeding wordt toegewezen omdat de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen.

De rechter is niet kinderachtig in zijn veroordeling van de werkgever, de billijke vergoeding houdt onder meer in:
  • Een billijke vergoeding van € 60.000 bruto
  • Eindejaarsuitkeringen over twee jaar, twee maal € 2.040 bruto
  • Winstuitkeringen over twee jaar, twee maal € 2.064 bruto
  • Wettelijke rente vanaf het tijdstip van opeisbaarheid van de eindejaars- en winstuitkeringen
  • Griffierecht € 960
(Bron: Jurisprudentie, 14 aug. 2020


Ga terug naar subrubriek Ontslag.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020    Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)