Ontbinding leasecontract

Datum laatste wijziging: 17 februari 2021  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Inhoud

  1. Afkoop leasecontract
  2. Leaserijder vaak de pineut bij wisseling van baan
  3. Wanneer is werknemer verplicht boete te betalen?

Afkoop leasecontract

Als werknemers een auto van de zaak ter beschikking krijgen, maken de meeste werkgevers gebruik van de diensten van een leasemaatschappij. Hiermee voorkomt men veel administratieve rompslomp. Een nadeel is echter dat de werkgever bij tussentijdse ontbinding van het leasecontract veelal een afkoopsom moet betalen.

Afkoopsom

De afkoopsom is meestal gerelateerd aan de resterende duur van het leasecontract. De leasemaatschappij loopt immers inkomsten mis en wil hiervoor compensatie.

Rekenvoorbeeld

Het kost een leasemaatschappij geld als een auto vroegtijdig ingeleverd wordt. Als u een leasecontract afgesloten heeft van 48 maanden en u wilt de auto al na 24 maanden inleveren, dan komt de leasemaatschappij niet weg met de restwaarde van de leaseauto. Het leasetarief wat betaald wordt voor de lease auto is bijvoorbeeld € 900,=. In dit bedrag gaat er ongeveer slechts 50% ongeveer € 450,= t.g.v. de afschrijving van de lease auto. Na 24 maanden is er op de lease auto van € 34.000,= dan € 10.800,= afgeschreven. De leaseauto staat dan nog in de boeken bij de leasemaatschappij voor € 23.200,= terwijl de marktwaarde van de lease auto € 19.000,= is. De marktwaarde is het bedrag van de leasemaatschappij krijgt als de leaseauto verkocht wordt. Het verschil van € 4.200,= zal doorbelast worden als het leasecontract wordt afgekocht, omdat de lease auto vroegtijdig ingeleverd wordt.

Behalve het verschil in de restwaarde kan de leasemaatschappij bij het afkopen van een leasecontract ook gederfde inkomsten op het leasecontract doorbelasten. Als in het leasecontract een fee is opgenomen van € 25,= per maand en € 15,= per maand aan administratiekosten, loopt de leasemaatschappij bij het afkopen van het leasecontract deze bedragen 24 maanden mis. De leasemaatschappij zal dan bij het afkopen van een leasecontract ook deze 24 maal € 40,= doorbelasten. Totaal € 940,=.

Het afkopen van dit ene leasecontract na 24 maanden kost dus al totaal € 5.140,=. Dit bedrag zal op de afkoop factuur doorbelast worden.

Leasecontract wordt overgenomen door derde

Voor het probleem van een hoge afkoopsom bij het beeindigen van een leasecontract bestaan oplossingen. Een van de meest in het oog springende oplossingen is om uw leasecontract over te laten nemen door een derde. Doordat de leasemaatschappij een nieuwe leaser krijgt, zullen ze geen boete bij u in mindering brengen en de overnemer is blij met een kort durend leasecontract.

Een van de websites die een plaats biedt om leasecontracten aan te bieden is AutoLeaseContract. Op deze website kan de leaserijder zijn autolease contract aanbieden ter overname. Naar eigen zeggen worden deze leasecontracten snel overgenomen door geinteresseerden. Rekening houdend met de forse afkoopsom van het leasecontract, lijken de kosten van net geen 30 euro behoorlijk mee te vallen.

Afkoopsom voor rekening werknemer

Als de afkoopsom voor rekening van de werknemer komt, is het voor hem van belang dat deze afkoopsom aftrekbaar is. Een afkoopsom is in mindering te brengen op de bijtelling vanwege het privégebruik in het betreffende jaar. Voorwaarde is dat schriftelijk moet zijn vastgelegd dat de afkoopsom voor rekening van de werknemer komt en dat hij deze betaalt als vergoeding voor het privégebruik dat hij van de auto maakt.

Belangrijk is ook dat de werknemer de afkoopsom aan de werkgever betaalt en niet rechtstreeks aan de leasemaatschappij. Alleen dan is aftrek op de bijtelling mogelijk.

In veel arbeidsovereenkomsten tussen werknemers en werkgevers is opgenomen dat werknemers die zelf besluiten ontslag te nemen, bijvoorbeeld omdat ze een andere baan hebben gevonden, een afkoopsom verschuldigd zijn aan hun werkgever omdat die met de leaseauto achterblijft. Dat dekt voor de werkgever de kosten die het van de leasemaatschappij krijgt voorgeschoteld wanneer het een leasecontract voortijdig beëindigt.

NB: Plan de ontbinding van het leasecontract zorgvuldig. Een aan het begin van het jaar vertrekkende werknemer is erbij gebaat als het leasecontract het voorafgaande jaar al ontbonden wordt, bijvoorbeeld op 31 december. Zodoende kan de afkoopsom wel volledig of grotendeels verrekend worden met de bijtelling.

Jurisprudentie maximum afkoopsom

In een uitspraak van Hof Arnhem is een grens gesteld aan de hoogte van de afkoopsom. Dat meldt de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

Aangezien er geen heldere jurisprudentie was, heeft de VZR in 2013 een zaak gevoerd met betrekking tot een werkneemster die bij uitdiensttreding en het inleveren van haar Peugeot 107 een buitensporige afkoopsom aan haar werkgever moest betalen van € 6.500 euro. Het hof heeft op 16 februari 2016 uitspraak gedaan, waarbij de werkelijke schade tot € 2.400 werd teruggebracht.

(Bronnen: diverse)

Leaserijder vaak de pineut bij wisseling van baan

Nu het beter gaat met de economie en er weer meer werknemers van baan wisselen, neemt het aantal vragen over autoregelingen toe. Vooral het punt afkoopsommen in autoregelingen zorgt voor veel vragen bij zakelijke rijders. Uit onderzoek van VZR blijkt dat 81 procent van alle werknemers met een ‘auto van de baas’ hiervoor een autoregeling getekend heeft, waarin de richtlijnen staan voor het gebruik van de zakenauto. In bijna de helft (47 procent) van alle autoregelingen is er sprake van een afkoopregeling bij het voortijdig beëindigen van het dienstverband. Dit was vroeger met name het geval bij auto’s die "boven budget" waren, echter, steeds vaker betreft dit ook de reguliere leaseauto.

Als een werkgever een leaseauto eerder dan gepland inlevert bij de leasemaatschappij, krijgt de werkgever hiervoor een (gepeperde) rekening gepresenteerd, de afkoopsom. Deze rekening wordt vaak zonder pardon volledig doorgeschoven naar de werknemer. VZR vindt dat werkgevers een zorgplicht hebben om de auto eerst een andere bestemming binnen het bedrijf te geven en de eventuele afkoopsom zo goed mogelijk uit te onderhandelen met de leasemaatschappij. Verder moet het schadebedrag van het vroegtijdig inleveren wel realistisch zijn en mag de werkgever geen BTW doorberekenen

In 2017 berichtte VZR al over hoge afkoopsommen. Echter, door de krapte op de arbeidsmarkt nemen de problemen nu in volume toe. Het overstappen naar een andere werkgever en het daarbij behorende afkopen van het leasecontract zorgt voor extra kopzorgen bij de zakelijke rijder.(Bron: Managers Online, 27 aug. 2018)

Wanneer is werknemer verplicht boete te betalen?

Wil er sprake zijn van een boete of een terugvordering (denk ook aan een studieschuld) dan moet dat natuurlijk nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst (berijdersovereenkomst, studieovereenkomst) zijn vastgelegd.
Daarbij (en daar zijn meerdere uitspraken over) moet de medewerker zelf ontslag hebben genomen. Bij een situatie waarin de medewerker ontslag neemt, vanwege een op handen zijnde reorganisatie, waarbij de baan van de medewerker op de tocht staat, wordt door de rechter gezien als een onvrijwillig ontslag.
In al die gevallen mag er dus geen schade worden berekend c.q. kosten worden teruggevorderd.
Er zijn ons wel mogelijkheden bekend, dat de medewerker de auto van de leasemaatschappij overneemt en het leasecontract op persoonlijke titel voortzet, dus privat lease.
De werkgever kan in de berijdersovereenkomst een clausule opnemen met een “inspanningsverplichting”. Dus een afspraak dat de berijder bij zijn opvolgende werkgever vraagt of de voortzetting van het leasecontract bij de nieuwe werkgever kan worden ondergebracht.
Maar kortom de belangrijkste vraag is: wanneer heeft de berijder bij ontslag een verplichting om de schade te vergoeden?
Wanneer dat nadrukkelijk is overeengekomen
De werknemer zelf ontslag neemt
Er geen omstandigheden zijn waardoor de werknemer wel gedwongen werd ontslag te nemen
Als alternatief komt dan mogelijk aan de orde:
A.Een inspanningsverplichting om leaseovereenkomst over te nemen door nieuwe werkgever
B. De leaseovereenkomst omzetten in een Privat lease overeenkomst


Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wanneer is een afkoopsom bij beëindiging leaseauto verschuldigd? Niet behalen omzettargets onvoldoende voor ontslag wegens disfunctioneren Leasewagenpark blijft groeien in 2017 Detacheerder mag langdurige ‘bankzitter’ ontslaan Dit is waarom een vaststellingsovereenkomst belangrijk is voor zowel werkgever als werknemer Commissarissen moeten mogelijk miljoenen betalen aan Ajax na desastreuze transferzomer Moet de werkgever voor de elektrakosten van een privé auto een bijtelling toepassen? Als HR-medewerker ontkom je niet aan zaken rond het arbeidsrecht  Zakelijke leaserijders hoeven per 2025 nog niet verplicht over te stappen op een elektrische auto. Niet op afspraken bedrijfsarts komen – redelijke grond voor ontslag Moet na afloop van het 4e jaarcontract een 70-jarige in vaste dienst worden genomen? Geen tewerkstellingsvergunning. Is ontslag op h-grond van ‘illegale’ werknemer terecht? Met terugwerkende kracht een loonsverhoging, heb ik na ontslag daar nog recht op? Linked-In berichten over het corona-beleid leiden tot ontslag Werknemer heeft geen recht op financiële vergoeding als hij na zes maanden ziekte zijn leaseauto moet inleveren Werkgevers moeten stoppen met vergoeden privékilometers personeel Verklaring geen privégebruik en toch meer dan 500 kilometer privé gereden Reizen naar een Code-Oranjeland? Ontslag op staande voet Tekenbonus populair Mag de werkgever de kosten van parkeren van auto van de zaak onbelast vergoeden?