Privégebruik leaseauto

Datum laatste wijziging: 25 mei 2021  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. Zelf bewijs leveren
 2. Hoge Raad
 3. Woon-werkverkeer is zakelijk
 4. Verklaring geen privé-gebruik (vgpg)
 5. Boetebeleid
 6. Staatssecretaris houdt vast aan boetebeleid privégebruik auto
 7. Nieuwe auto
 8. Geautomatiseerde rittenregistratie
 9. Collectieve afspraken privé-gebruik
 10. BTW-correctie in strijd met gelijkheidsbeginsel
 11. Belastingdienst jaagt op leaserijders
 12. Bezwaarschriften privégebruik auto van de zaak niet intrekken
 13. Naslag
 14. Fiscus vraagt parkeergegevens niet meer op
 15. Vakantiekilometers met auto van de zaak zijn privékilometers
 16. Rittenregistratie-apps: wat zijn de voor- en nadelen?
 17. BTW-heffing privégebruik auto herzien
 18. Verklaring geen privégebruik en toch meer dan 500 kilometer privé gereden 

Zelf bewijs leveren

Om de bijtelling te voorkomen, dient de belastingplichtige zelf het bewijs te leveren waarmee hij kan aantonen dat de auto voor 500 of minder kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Het staat hem in beginsel vrij om de vorm van het bewijs te kiezen, maar het bewijs dient wel overtuigend en sluitend te zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een adequate en sluitende rittenadministratie* bij te houden waaruit een privé-gebruik blijkt van 500 of minder kilometer.

* Op internet zijn diverse rittenformulieren gratis te downloaden, bijvoorbeeld die van Easy Template.

Hoge Raad

Om de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak achterwege te laten, moeten werknemers een rittenadministratie kunnen overleggen. De Hoge Raad heeft in oktober 2010 in navolging van een eerder arrest uit 1989 nogmaals beslist dat als bewijs niet alleen een schriftelijk bewijsstuk kan dienen - bijvoorbeeld in de vorm van een sluitende kilometeradministratie - maar dat ook andere bewijsmiddelen zijn toegestaan. Welke dat kunnen zijn, wordt niet vermeld.

NB: Het enkel noteren van plaatsnamen op vijf dagen in de week zonder adres en zonder reden van het bezoek is geen sluitende rittenregistratie. Aldus oordeelde Hof Leeuwarden-Arnhem in hoger beroep.

Woon-werkverkeer is zakelijk

Uit recente jurisprudentie (Gerechtshof Arnhem, 2 november 2010) is gebleken dat woon-werkverkeer - ongeacht het aantal keren per dag - als 'zakelijk' wordt beschouwd en dus niet meetelt voor de 500 km-grens.

Verklaring geen privé-gebruik (vgpg)

Werknemers kunnen aan de Belastingdienst laten weten dat ze hun leasewagen niet veel privé gebruiken. Met de verklaring geen privé-gebruik hoeft de werkgever vervolgens geen loonbelasting over het privé-gebruik van de auto van de zaak meer namens de werknemer in te houden. Met de vgpg-verklaring is de werkgever gevrijwaard van zijn verantwoordelijkheid van de afdracht van loonbelasting over privé-gebruik van de auto van de zaak. De rittenadministratie (mag ook door een 'black-boxsysteem') moet de werknemer nog wel bijhouden om uiteindelijk te kunnen aantonen dat niet meer dan 500 kilometer voor eigen gebruik is gereden. Het is niet altijd mogelijk dat de inspecteur op een verzoek om een verklaring beslist voordat een auto aan de werknemer ter beschikking is gesteld. Daarom komt er een tegemoetkoming.

Werkgevers zijn niet verplicht om de verklaring toe te passen om inkomensbijtelling wegens privé-gebruik van de auto van de zaak achterwege te kunnen laten. Het is mogelijk om met de inspecteur hierover afspraken te maken als maar op enige wijze blijkt dat het privégebruik op kalenderjaarbasis niet meer bedraagt dan 500 km.

Zakelijke rijders met een 'Verklaring geen privégebruik auto' ontvangen vanaf 24 januari 2012 van de Belastingdienst een brief. Met deze verklaring geven zij aan maximaal 500 privékilometer per kalenderjaar te rijden.

Boetebeleid

Sinds 1 januari 2010 is het aangepaste Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst van kracht. Volgens het nieuwe besluit kan de fiscus makkelijker én hogere verzuim- en vergrijpboetes opleggen voor ongeoorloofd privégebruik van de auto van de zaak. Als de Belastingdienst constateert dat een werknemer meer dan 500 privékilometers heeft gereden met zijn bedrijfswagen terwijl hij een Verklaring geen privégebruik auto heeft, kan hij een verzuimboete verwachten van 80% van € 4.920. Dit uiteraard bovenop een naheffingsaanslag. Is het al eerder voorgekomen, dan kan de boete oplopen tot de volledige € 4.920. Bij een onvolledige of onjuiste rittenadministratie krijgt de werknemer meteen de maximale € 4.920 als boete.

Staatssecretaris houdt vast aan boetebeleid privégebruik auto

In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst geldt als uitgangspunt voor grove schuld dat de inspecteur een boete oplegt van 25%. Voor correcties over het privégebruik van de auto wordt echter een uitzondering gemaakt: de boete is in dat geval 40% bij grove schuld en 80% bij opzet, is er sprake van een onjuiste of onvolledige kilometeradministratie dan is de boete 100%. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat dit een willekeurige regel is en verlaagde de boete naar 25%. De staatssecretaris gaat niet in cassatie, maar blijft bij zijn boetebeleid. (Bron: Clientonline, 7 aug. 2014)

Nieuwe auto

Als een werknemer voor zijn auto van de zaak een verklaring geen privégebruik heeft, moet hij deze verklaring voor een nieuwe auto opnieuw (tijdig) worden aangevraagd. Een werkgever kan dus geen rechten ontlenen aan de verklaring voor de oude auto van de zaak.

Geautomatiseerde rittenregistratie

De Belastingdienst heeft in maart 2005 de normen bekend gemaakt waar een geautomatiseerde rittenregistratie aan moet voldoen. Voldoet de registratie aan de eisen, dan kan deze gebruikt worden voor het bewijs dat er jaarlijks geen of in ieder geval niet meer dan 500 privékilometers wordt gereden. Daarnaast kan het systeem gebruikt worden bij de proef met een gestaffelde bijtelling die de Belastingdienst dit jaar wil uitvoeren. Wanneer de uitkomst van deze laatste proef positief is, wordt de gestaffelde bijtelling mogelijk in 2013 ingevoerd.

Collectieve afspraken privé-gebruik

Met de Belastingdienst/Oost/Coördinatiepunt privégebruik auto (Winterswijk) kan een collectieve afspraak voor (een groep van) uw werknemers worden gemaakt maken over het privégebruik van een auto. De werkgever kan bijvoorbeeld afspreken dat privégebruik van een auto niet is toegestaan en dat hij daarop toezicht houdt. De afspraak wordt schriftelijk vastgelegd. De werknemer kan deze afspraak als bewijsmiddel gebruiken om bijtelling van privégebruik auto te voorkomen. Hij hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden.

BTW-correctie in strijd met gelijkheidsbeginsel

De rechtbank Haarlem heeft in 2011 een uitspraak gedaan tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. De rechtbank besliste dat het onderscheid dat bij de jaarlijkse BTW-correctie wegens privégebruik van de auto van de zaak wordt gemaakt tussen milieuvriendelijke en milieuonvriendelijke auto's, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Op grond van deze uitspraak kan de betreffende BTW-correctie worden beperkt tot de veel lagere correctie die geldt voor milieuvriendelijke auto's (0% vanaf het jaar 2010).

Gezien het belang - het gaat om enkele honderden miljoenen euro's per jaar - gaat de Belastingdienst tegen de uitspraak in beroep. Inmiddels hebben vele autobezitters voor de jaren 2008 en 2009 een bezwaarschrift ingediend tegen de BTW-correctie. Sterker, op basis van de rechterlijke is het verdedigbaar dat vanaf 2010 op basis van het gelijkheidsbeginsel ook voor 'gewone' auto's geen correctie bestaat omdat voor elektrische auto's vanaf 2010 is goedgekeurd dat er een correctie van 0% wordt gehanteerd.

Tot 1 juli 2011 was de BTW-correctie voor het privégebruik opgenomen in het Besluit uitsluiting aftrek (BUA). Tegenwoordig is de correctie voor het privégebruik als fictieve dienst in de wet opgenomen. De vraag was of deze fictieve dienst ook gold bij operational lease of huur van een auto. De rechtbank gaf aan dat er alleen sprake was van een fictieve dienst als de auto kon worden aangemerkt als een investeringsgoed. Dat gold dus niet voor een lease- of huurauto. De BTW-correctie was dus niet van toepassing, maar dit hield niet in dat de volledige BTW aftrekbaar was. De BTW op de kosten was namelijk slechts aftrekbaar voor zover de auto voor zakelijke doeleinden werd gebruikt (Bron: Fiscaal Rendement, 18 apr. 2014).

Momenteel lopen bij de belastingrechter vijf procedures over de berekening van de btw-correctie voor privégebruik auto. Vier procedures worden gevoerd door een voor Nederland uniek samenwerkingsverband van advies- en belangenorganisaties dat een groot deel van de fiscale branche vertegenwoordigt. Daarnaast wordt nog een procedure door Flynth gevoerd. Voor die laatste procedure heeft Flynth inmiddels haar opvattingen voor een definitieve beoordeling voorgelegd aan de Hoge Raad (Bron: Overfinancieelmanagement, 21 apr. 2014)

Belastingdienst jaagt op leaserijders

De Belastingdienst verdenkt 60.000 leaserijders ervan te frauderen met hun rijgedrag. Het gaat om mensen die bij de Belastingdienst hebben opgegeven dat zij met de auto van de zaak per jaar minder dan 500 kilometer privé rijden.

In totaal zijn er 1,2 miljoen mensen die in een auto van de zaak rijden. Daarvan zijn er 180.000 die verklaard hebben minder dan 500 kilometer per jaar privé met de wagen van de zaak te rijden. ,,Wij denken dat een derde daarvan - dus 60.000 - meer dan 500 kilometer rijden,’’ aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën. (Bron: AD, 19 juli 2013)

Bezwaarschriften privégebruik auto van de zaak niet intrekken

De Belastingdienst heeft de afgelopen periode massaal brieven naar btw-ondernemers gestuurd met het verzoek om bezwaarschriften voor privégebruik van o.a. de auto van de zaak in te trekken. PwC adviseert om de bezwaarschriften niet in te trekken.

De brieven van de Belastingdienst zien op de bezwaarschriften voor de periode 2010 en eerder. Veel ondernemers hebben jaarlijks bezwaar gemaakt tegen de gemaakte btw-correcties voor het privégebruik van o.a. de auto van de zaak. ‘De Hoge Raad heeft inmiddels in een aantal zaken uitspraak gedaan in het voordeel van de Belastingdienst. De brief van de Belastingdienst suggereert dat de bezwaarschriften daarmee hun belang hebben verloren. Dat is niet zo,’ aldus PwC. (Bron: Prodigid, 20 feb. 2014)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Fiscus vraagt parkeergegevens niet meer op

De fiscus vraagt bij parkeerpasaanbieders niet langer gegevens op over het parkeergedrag om zo de rittenregistratie te controleren. De algemeen directeur van de Belastingdienst stelt dat de Belastingdienst hiermee te ver ging, hoewel het niet in strijd was met de wet. (Bron: Drimble, 22 apr. 2015)

Vakantiekilometers met auto van de zaak zijn privékilometers

Met een door de werkgever ter beschikking gestelde auto gereden vakantiekilometers vormen privékilometers. De huurovereenkomst tussen werkgever en werknemer maakt dit niet anders. Aldus jurisprudentie d.d. 20 september 2016. (Bron: Oversalaris, 5 okt. 2016)

Rittenregistratie-apps, voor- en nadelen

Veel ondernemers vergeten hun ritten te registreren, omdat het in de meeste gevallen op de desktop gedaan wordt. Met een kilometer app bent u daarvan af.  Het werkt heel simpel, zodra u vertrekt zet u de app aan en geeft u aan of het gaat om een privé of zakelijk rit. Wanneer u bent aangekomen op uw bestemming zet u de rittenregistratie app weer uit, zo kunt u precies zien hoeveel kilometers u hebt gereden. Ondertussen heeft de app de rit al verwerkt in uw rittenregistratie. (Bron: Brisk, 6 mrt. 2018)

BTW-heffing privégebruik auto herzien

Bij gebruik van een zakelijke auto is de btw op aanschaf en gebruik van die auto aftrekbaar als voorbelasting. Over het privégebruik van zo’n auto moet vervolgens btw worden afgedragen. Per saldo is dan de btw aftrekbaar voor het zakelijk deel. De staatssecretaris van Financiën heeft zijn besluit over deze btw-heffing over het privégebruik geactualiseerd.

Uitgangspunt voor deze btw-heffing is het werkelijke privégebruik en de daadwerkelijk daaraan toerekenbare kosten. Zijn die gegevens niet bekend, dan kan de btw worden berekend met een forfait. Dat bedraagt 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Na het vijfde bezitsjaar wordt dit 1,5%. (Bron: Automotive fiscalisten, 9 jul. 2020)

Verklaring geen privégebruik en toch meer dan 500 kilometer privé gereden

Als in een kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé wordt gereden met een lease auto is bijtelling verschuldigd. Het is dus mogelijk dat de werknemer een (flinke) naheffing krijgt als hij over de 500 kilometer gaat. Deze loonheffing wordt in rekening gebracht bij de werknemer. De Belastingdienst stuurt de werknemer hiervoor namelijk een naheffingsaanslag met daarin een rekening voor de loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Bovendien kan er belastingrente in rekening worden gebracht. (Bron: Salarisnet, 17 mei 2021)

Redactie: Een nogal vreemd voorstel. Werkgevers vergoeden geen prive kilometers voor een auto van de zaak, alleen woon-werkverkeer leidt niet tot een bijtelling. Immers al het woon-werk verkeer wordt als zakelijk aangemerkt. Wanneer geen vergoeding meer gegeven mag worden voor woon-werk, zal dit fiscaal ook terugslaan op alle reisbewegingen en de vergoeding van € 0,19 per km. Of bedoelt men dat de vergoeding van woon-werk niet meer gegeven mag worden voor gemotoriseerd verkeer? Veel van onze relaties hebben meer praktische oplossingen met mobiliteitsplannen (of al uitgevoerd) waarbij voor ander vervoer wordt gekozen dan de traditionele "auto van de zaak".


Ga terug naar Leaseauto.