Leaseauto (inleiding)

Datum laatste wijziging: 11 december 2020  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Inhoud

 1. Leaseauto arbeidsvoorwaarde of bedrijfsmiddel?
 2. Zakelijke rijders rijden niet in de auto naar hun keuze
 3. Aanscherping regels gebruik buitenlandse auto
 4. Gestolen auto
 5. Minder leaseauto’s, meer mobiliteitskaarten en een voorkeur voor groen
 6. Op vakantie met leaseauto?
 7. Begroting 2015.
 8. Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014
 9. Praten tegen je auto is levensgevaarlijk
 10. Werknemer verantwoordelijk voor winterbanden
 11. Uitstel voor weren van personenauto’s in milieuzones
 12. Naslag
 13. Verdere daling leaseauto’s en toename ‘duurzame mobiliteit’
 14. Afkoopregeling auto van de zaak niet meer aftrekbaar?
 15. Run op leaseauto's om nieuwe bijtellingsregels
 16. Meeste zakelijke reizen zonder leaseauto
 17. Een auto kopen of privé leasen?
 18. Keurmerk voor goede leasecontracten
 19. Nieuwe lease-regeling 2019 heeft grote gevolgen
 20. Eenzijdig einde maken aan toekenning leaseauto
 21. Kleine leaseauto fors duurder in vijf jaar tijd
 22. Slechts 7% ondernemers rijdt in lease-auto
 23. Standaard leaseauto geen optie, zijn er alternatieven?
 24. Auto van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde verdwijnt
 25. De toekomst van de leaseauto: vijf trends
 26. Vervangende leaseauto en deelauto
 27. Leaserijders kiezen minder vaak dieselauto
 28. Werknemer betaalt 100 procent teveel bij afscheid leaseauto
 29. Belabberde databeveiliging door autoleasebedrijven
 30. 6 argumenten om te stoppen met leaseauto’s
 31. Einde auto van de zaak in zicht?
 32. Leasewagenpark blijft groeien in 2017
 33. Helft ZZP'ers kiest voor lange looptijd leasecontract
 34. Zieke werknemer heeft recht op auto van de zaak
 35. Rabobank mag leaseauto maar niet zo afpakken
 36. Leaseauto onverminderd populair

Leaseauto* arbeidsvoorwaarde of bedrijfsmiddel?

In de praktijk komt regelmatig de vraag op in hoeverre een leaseauto een arbeidsvoorwaarde is of een functioneel bedrijfsmiddel. Het verschil is van belang: daar een arbeidsvoorwaarde niet zomaar kan worden gewijzigd of ingetrokken. Uit jurisprudentie is gebleken (2011) dat, omdat de werknemer vanwege het privégebruik en woon-werkverkeer zelf voordeel heeft van de leaseauto, sprake is van een arbeidsvoorwaarde.

Het voorgaande betekent dat een werkgever zwaarwegende redenen moet hebben om een leaseauto in te trekken, tenzij een eenzijdig wijzigingsbeding in de leaseovereenkomst staat. De betrokken werknemer zal in voorkomende gevallen compensatie verlangen voor het verlies van de auto.

Praktijksituatie

Een leaseauto of zakenauto kan voor de uitvoering van de functie gewenst zijn óf een extraatje zijn van de werkgever. Vooral in het laatste geval kan de werkgever de zakenauto niet zomaar afnemen.
Vaak wordt in de arbeidsovereenkomst naast de salarisvoorwaarden ook een leaseauto vermeld. In de berijdersovereenkomst staan dan de persoonlijke voorwaarden en in het leasereglement de algemene voorwaarden (in de PersoneelsGids) die voor het gehele personeel gelden.
Het is goed om voordat een auto wordt toegekend de vraag te stellen of een auto van de zaak een arbeidsvoorwaarde is, waarbij de regeling niet zonder meer mag worden aangepast of een regeling, die onder duidelijke beperkende voorwaarden wordt beschreven.
Hieronder treft u een rechtszaak aan, die een duidelijk beeld geeft van de vraag in deze casus.

De feiten

Werknemer, een office manager bij een koeriersbedrijf, wordt in maart ziek. In mei eist werkgever de leaseauto, tankpas en mobiele telefoon van werknemer op. Werkgever beroept zich daarbij op een bepaling uit de ‘Cao beroepsgoederenvervoer over de weg’. Daarin staat dat werknemer in bruikleen afgestane zaken moet teruggeven als werkgever daarom vraagt. Werkgever meldt ook dat de kosten voor een vervangende auto en de telefoonkosten voor rekening van werknemer komen.
Werknemer gaat niet in op de eisen van werkgever. Vervolgens verrekent werkgever de kosten voor huur van een vervangende auto en abonnementsgeld voor de telefoon met het vakantiegeld van werknemer.

Kortgeding

Werknemer dagvaardt werkgever in kort geding voor de kantonrechter in Utrecht. Hij eist dat werkgever onder meer het ingehouden deel van zijn vakantiegeld betaalt. De kantonrechter buigt zich als eerste over de vraag of de leaseauto, de tankpas en de mobiele telefoon tot de arbeidsvoorwaarden van werknemer behoren. Daarbij is van belang dat de leaseauto en de tankpas al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst in 2002 aan werknemer beschikbaar werden gesteld. De mobiele telefoon kwam er later bij. Anderzijds is een feit dat de schriftelijke arbeidsovereenkomst niets vermeldt over een leaseauto, tankpas of mobiele telefoon. Dat gegeven pleit ervoor dat die zaken juist geen arbeidsvoorwaarden zijn van werknemer.
De kantonrechter past de criteria van het arrest FNV / Pontmeyer van 22 juni 2018 toe (zie daarover deze blog). De kantonrechter oordeelt dat er een bestendig gebruik bestaat dat werknemer de leaseauto, tankpas en mobiele telefoon gebruikt. Hij hoefde er daarom geen rekening mee te houden dat hij die op het eerste verzoek van werkgever zou moeten inleveren. Dat was misschien anders geweest als werkgever bepaalde voorwaarden had verbonden aan het gebruik van de betreffende zaken. Of wanneer werkgever uitdrukkelijk had aangegeven dat de leaseauto en mobiele telefoon in bruikleen werden afgestaan in de zin van artikel 7 van de cao. Maar daarvan is allemaal geen sprake. De kantonrechter oordeelt daarom dat het gebruik van de leaseauto, de tankpas en de mobiele telefoon onderdeel werden van de arbeidsvoorwaarden van werknemer.
Vervolgens beoordeelt de kantonrechter of werkgever het recht heeft de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Op grond van artikel 7:613 BW mag werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen als dat uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Maar een dergelijk eenzijdig wijzigingsbeding ontbreekt.
Op grond van arresten van de Hoge Raad mag werkgever ook zonder eenzijdig wijzigingsbeding de arbeidsvoorwaarden wijzigen. Daarvoor is vereist dat aan elk van de volgende drie criteria wordt voldaan:
 • Er zijn gewijzigde omstandigheden die reden geven om de arbeidsovereenkomst te wijzigen.
 • Werkgever doet aan werknemer een voorstel dat gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is.
 • Van werknemer kan in redelijkheid worden verlangd het voorstel van werkgever te aanvaarden.
De kantonrechter oordeelt dat aan deze criteria niet wordt voldaan. Dat werknemer ziek is, is geen gewijzigde omstandigheid waarom werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mag wijzigen. Al is het alleen maar omdat werknemer niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Binnenkort gaat hij weer re-integreren. Ook de overname van een ander koeriersbedrijf door werkgever is geen reden om de arbeidsvoorwaarden van werknemer te wijzigen.
De afloop laat zich raden: werknemer krijgt zijn vakantiegeld en werkgever mag de kosten voor de procedure betalen.

Advies en nuttige wenk

Wanneer een werknemer zaken van werkgever gebruikt, is het van belang duidelijke afspraken daarover te maken. Anders gaan de leaseauto en laptop misschien zomaar onderdeel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden, juist wanneer dat heel slecht uitkomt. Wanneer de werkgever in deze zaak uitdrukkelijk had aangegeven dat de leaseauto in bruikleen werd afgestaan, had werkgever die misschien tijdens ziekte van de werknemer in het bedrijf kunnen inzetten. Die mogelijkheid had hij nu niet.

De vraag of de leaseauto juridisch gezien een arbeidsvoorwaarde is, is ook te lezen in jurisprudentie (2011).

* Red: Daar waar Leaseauto staat, wordt meestal ook bedoeld “Auto van de zaak”.

NB: Uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2014 bleek dat 68% van de deelnemende organisaties een lease-regeling had o.b.v. schaalindeling 65%, o.b.v. salarisbandbreedte 10% en naar max. cataloguswaarde 25%. 5% had een mobiliteitsbudget.

Zakelijke rijders rijden niet in de auto naar hun keuze

Uit onderzoek van de Vereniging Auto Van De Zaak* blijkt dat 65% van de berijders niet in de zakelijke auto rijdt die ze het liefst gekozen zouden hebben. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lage bijtellingcategorieën en de eisen van werkgevers. VAVDZ constateert een groeiende ontevredenheid onder zakelijke rijders.

* De Vereniging Auto van de Zaak heeft een nieuwe naam. Vanaf mei 2015 gaat de belangenvereniging van zakelijk rijdend Nederland verder onder de naam Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

Aanscherping regels gebruik buitenlandse auto

Als een werknemer in het buitenland autopech krijgt met de auto van de zaak, waardoor hij genoodzaakt is in een auto met buitenlands kenteken terug te reizen naar Nederland, dan moet de betreffende onderneming sinds 1 januari 2014 daarvan verplicht binnen 14 dagen elektronisch melding doen bij de Belastingdienst.

Gestolen auto

Als je auto gestolen wordt, hoef je niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. De politie gaat beter samenwerken met verzekeraars, waardoor één telefoontje genoeg is om de diefstal zowel bij de politie als de verzekeraar te melden. Gevolg is dat een auto veel sneller geregistreerd staat als gestolen. Dit betekent dat de eigenaar van een gestolen voertuig niet langer dan nodig aansprakelijk is en dat de pakkans van de dieven vergroot wordt.

Minder leaseauto’s, meer mobiliteitskaarten en een voorkeur voor groen

Het woon-werkverkeer verandert. Fleetmanagers van grote bedrijven (500+) verwachten de komende jaren een krimp van hun wagenpark, zo blijkt uit de Fleet Barometer 2014, een jaarlijks internationaal onderzoek van het Corporate Vehicle Observatory. De mobiliteitskaart is in de lift, het mobiliteitsbudget blijkt inmiddels ingeburgerd, en outsourcing vormt de ‘uitdaging’ van het moment. Verder investeert het Amsterdams Klimaat & Energiefonds 2,5 miljoen euro in Mister Green dat gespecialiseerd is in het verleasen van elektrische auto’s.

Op vakantie met leaseauto?

Niet met de hybride! Veel medewerkers met een hybride auto van de zaak zetten hun wagen voor de deur keurig aan de lader. Maar de meesten zijn zich er niet van bewust dat de oplaadpunten onderweg op vakantie spaarzaam zijn en tanken dus meer. Voor werkgevers kunnen de kosten voor brandstof  voor een hybride leaseauto dus flink oplopen

Begroting 2015

In het najaar 2014 komt het kabinet met een Autobrief 2.0. Daarin zullen naar verwachting diverse voorstellen worden gedaan om de autoregelingen te herzien.

Het lijkt erop dat in de nieuwe plannen de verlaagde bijtellingspercentages voor zuinige auto’s worden bijgesteld, de huidige lage tarieven van 4%, 7%, 14% en 20% blijken zo’n succes te zijn dat dat de schatkist veel geld kost. Mogelijk verdwijnen de lagere percentages zelfs helemaal.

Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014

Uit het onderzoek blijkt dat kostenbesparing opnieuw bovenaan het lijstje van bijna alle werkgevers staat, ongeacht de bedrijfsomvang: er is sprake van minder keuze uit diverse automerken, minder kilometers, lager brandstofgebruik en autoregelingen die stevig worden aangescherpt. ‘Minder’ lijkt het sleutelwoord te zijn.

Praten tegen je auto is levensgevaarlijk

Apparaten in de auto leiden af, maar moderne technologie probeert die afleiding zo veel mogelijk te beperken. Handsfree zou het gevaar zo klein mogelijk moeten maken. Het idee is dat je met een stemcommando afstemt op een radiozender, een sms’je verstuurt, of iemand opbelt, terwijl je je ogen op de weg en je handen aan het stuur houdt.
Maar de technologie is nog verre van perfect. Twee onderzoeken, van de AAA Foundation for Traffic Safety en de Universiteit van Utah, stellen dat de stembesturing zó ingewikkeld is, dan wel zó vaak faalt, dat ze méér concentratie opeisen van bestuurders in plaats van minder.

Werknemer verantwoordelijk voor winterbanden

Een onderneming is volgens de wet niet verplicht om de kosten te dragen voor het aanschaffen en wisselen van winterbanden, ook niet als het om een auto van de zaak gaat. Dit is alleen anders als hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt met de werknemer.

NB: Winterbanden zijn niet alleen in Duitsland verplicht, zie de informatie waar de verplichting wel/niet geldt of wordt aanbevolen.

Uitstel voor weren van personenauto’s in milieuzones

De maatregel om bestelauto’s en personenauto’s die niet aan bepaalde milieunormen voldoen, te weren in stedelijke milieuzones, gaat later in. Het was de bedoeling dat de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op 1 januari 2015 in werking zou treden, maar dit wordt nu naar verwachting 1 juli van dit jaar, zo heeft een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigd.

Op dit moment geldt de mogelijkheid om voertuigen de toegang tot een milieuzone te weigeren alleen voor oudere vrachtauto’s die niet aan de uitstootnormen voldoen. Specifiek gaat het bij de voorgestelde maatregel om bestelauto’s en personenauto’s die op diesel rijden en vóór 1 januari 2006 zijn toegelaten en om personenauto’s die op benzine rijden en vóór 1 juli 1992 zijn toegelaten.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Verdere daling leaseauto’s en toename ‘duurzame mobiliteit’

Het autogebruik zal verder afvlakken en ook het aantal leaseauto’s zal daardoor afnemen. Ook het groeiend autodeelgebruik zorgt voor bewuster en minder autogebruik’. Dit blijkt uit de thema-update Automotive 2015 van de Rabobank.
 
In de toekomst zal vooral het groeiend deelautogebruik zorgen voor bewuster en minder autogebruik. Het aantal (lease)auto’s zal verder afnemen, evenals het aantal gereden kilometers. Medewerkers met een mobiliteitsbudget hebben veel meer keuzevrijheid en vragen ook om een ander advies, bijvoorbeeld over private lease.

Het autobedrijf van de toekomst zal dan ook steeds meer moeten opschuiven naar een dienstverlenend bedrijf. Niet het product alleen telt, maar de totale dienstverlening op het gebied van mobiliteit. 'Dat vraagt om kennis, bijvoorbeeld van de gemeentelijke bepalingen voor distributie binnen de milieuzone. Dan kan het aanbod van mobiliteitsproducten en -diensten namelijk beter afgestemd worden op de wensen van bijvoorbeeld transporteurs, koeriersbedrijven en taxibedrijven', aldus Rabobank.

Afkoopregeling auto van de zaak niet meer aftrekbaar?

Tot 2015 was de afkoopregeling aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit komt regelmatig voor als een werknemer voortijdig van baan verandert en de auto van de zaak achterlaat. Het gaat dan vaak om bedragen van duizenden euro’s. M.i.v. 1-1-2015 leek dit bedrag echter niet meer aftrekbaar.
Naar aanleiding van onduidelijkheid die was ontstaan over het al dan niet fiscaal aftrekbaar blijven van de afkoopregeling zijn daarover vragen gesteld aan de fiscus.
De Belastingdienst heeft geantwoord, dat hoewel het voorbeeld niet meer genoemd wordt in het handboek, er geen sprake is van een wijziging in wet en regelgeving. Verder wordt in de antwoordbrief de huidig bekende regeling bevestigd.’ Als de afkoopsom is aan te merken als eigen bijdrage, dan kan deze betaling nog steeds gewoon in mindering worden gebracht op de bijtelling. Verder geeft de Belastingdienst aan na te denken over ‘negatief loon’ in relatie tot afkoopsommen.

Run op leaseauto's om nieuwe bijtellingsregels

In de eerste helft van 2015 zijn 22 procent meer lease-auto's besteld. Leaserijders bestellen nog snel een nieuwe leaseauto voor de bijtellingsregels opnieuw op de schop in 2016.

De cijfers komen uit een analyse van een van de grootste leasemaatschappijen, Athlon. "Doordat de bijtellingsregels in 2016 wederom op de schop gaan, zien we dat veel leaserijders de bestelling van een nieuwe auto naar voren hebben geschoven. Met name auto’s in de categorieën 14 en 22 procent zijn populair", vertelt Marchel Koops van Athlon.

Meeste zakelijke reizen zonder leaseauto

88% van de werknemers in Nederland heeft geen leaseauto tot zijn beschikking, terwijl ze wel geregeld zakelijk moeten reizen. Die reizen moeten ze maken met het OV of met de eigen auto. Het inzetten van zakelijke deelauto’s door bedrijven blijft nog beperkt, aldus Mobility Mixx.

Ook het inzetten van zakelijke deelauto’s door bedrijven is anno 2015 nog beperkt.

Een auto kopen of privé leasen?

De ANWB biedt haar leden een nieuwe autokostenrekentool om die keuze te helpen maken. De tool berekent de kosten voor zowel een bestaande als een nieuwe auto. De automobilist kan deze vergelijken met de prijzen die aanbieders hanteren voor private lease. Met de online berekeningen en de informatie van ANWB krijgt de automobilist inzichten om te kunnen bepalen wat er voor hetzelfde geld te koop is op zowel de nieuwe als de bestaande automarkt.

Keurmerk voor goede leasecontracten

De VZR (Vereniging Zakelijke Rijders) streeft naar transparantie in de markt en is tegen verborgen kosten. Daarom heeft de vereniging een keurmerk in het leven geroepen om leasemaatschappijen te belonen voor hun goede consumentvriendelijke voorwaarden.

Nieuwe lease-regeling 2019 heeft grote gevolgen

Alle leaseverplichtingen moeten met ingang van 1 januari 2019 op de balans komen, met uitzondering van korte termijncontracten en leases van ‘kleine’ activa. Dit vereist de nieuwe lease-standaard IFRS 16 – Leases.

De nieuwe lease-standaard heeft grote gevolgen voor organisaties die leasen. Balansen nemen toe, leverage ratio’s verslechteren en de kapitaalratio’s verminderen. De winst- en verliesrekening verandert, omdat huurkosten worden vervangen door afschrijving en rente en de verantwoording van de kosten anders verloopt.

En verder kan het een tijdrovend proces zijn om de informatie over leasecontracten bijeen te brengen. Met name bij een groot bedrijf. De leaseovereenkomsten voor auto’s en apparaten zijn vaak niet gemakkelijk te vinden. Het zijn vaak de werkmaatschappijen die over informatie beschikken van de leasecontracten.

(Bron: PWC, 13 jan. 2016)

Eenzijdig einde maken aan toekenning leaseauto

De kantonrechter vindt dat dat niet zomaar kan. Hij beroept zich onder meer op het volgende:
 • in de individuele arbeidsovereenkomst geen beding is opgenomen dat de werkgever de bevoegdheid geeft de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen;
 • de bedrijfsregeling Secundaire arbeidsvoorwaarden en Bedrijfsregels 2015 kent geen algemene bepaling die de werkgever de bevoegdheid verleent om tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden over te gaan;
 • in de Bedrijfsregels 2015 is onder meer opgenomen dat bij functiewijziging, waarbij het recht op een leaseauto wordt verloren, de gebruiker de auto nog gedurende maximaal 6 maanden mag blijven gebruiken.
(Bron: jurisprudentie, 30 mrt. 2016)

Kleine leaseauto fors duurder in vijf jaar tijd

De leaseprijs van kleinere typen personenauto’s is in de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gestegen. De leaseprijs van de grotere typen is juist gedaald. Onderaan de streep is het gemiddelde leasetarief in 2016 nagenoeg gelijk aan het tarief van 2011.

In de afgelopen jaren is het leasen van een auto in het A-segment, waar bijvoorbeeld de Volkswagen Up, Fiat 500 en Peugeot 107 in vallen, duurder geworden. De operationele leaseprijs (exclusief brandstofvoorschot) voor de zakelijke markt nam in dit segment met 18,6 procent toe in de afgelopen vijf jaar. Ook in het B-segment, waaronder bijvoorbeeld de Ford Fiesta en Toyota Yaris vallen, steeg de prijs relatief sterk met 7,1 procent in vijf jaar tijd.

Andere segmenten vertoonden juist een dalende trend: de leaseprijs van kleine en middelgrote auto’s in de segmenten C en D, samen goed voor meer dan de helft van de leasemarkt, daalden met respectievelijk 3,7 en 0,1 procent. De leaseprijs van auto’s in Segment E, de hogere middenklasse met auto’s als Audi A6 en BMW 5-serie, daalde met 6,1 procent. (Bron: CBS, 5 aug. 2016)

Slechts 7% ondernemers rijdt in lease-auto

Ondernemers gebruiken zelf nauwelijks leaseauto’s. Slechts zeven procent van de ondernemers geeft aan in een leaseauto te rijden. De meeste ondernemers rijden zakelijk in hun privé-auto (59%). Op de tweede plaats staat de bedrijfsauto, waarbij de auto eigendom is van de onderneming (19%). Dat blijkt uit een onderzoek van Tom, uitgevoerd door Maurice de Hond.
 
Voor de meeste ondernemers is een personenauto het belangrijkste vervoermiddel voor hun werk (62%), gevolgd door de fiets met 12%, een bestelwagen (10%) en de trein (4%). Oudere ondernemers en ondernemers die medewerkers in dienst hebben, reizen vaker met de auto dan jonge ondernemers en ZZP-ers. Bij de laatste twee groepen is de fiets en de trein relatief populair. Van de ondernemers tot 35 jaar gebruikt 28% de fiets of de trein, onder ZZP-ers is dat 20%. (Bron: TQL, aug. 2016)

Standaard leaseauto geen optie, zijn er alternatieven?

Nog altijd geldt de traditionele leaseauto voor veel werknemers als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar voor een groeiende groep mensen is het geen geschikte optie. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een tijdelijk contract, die het risico lopen op een dure afkoopsom als ze uit dienst treden voordat het leasecontract is afgelopen. Of aan werknemers die zowel met het openbaar vervoer als met de auto willen reizen. Wat zijn de alternatieven?

Short lease

Hierbij lease je voor een korte periode – variërend van een maand tot twee jaar – een auto. De overeenkomst zit qua tijd tussen een huurovereenkomst en een leasecontract in. Je bepaalt zelf de looptijd en het aantal kilometers en kunt het contract meestal dagelijks boetevrij opzeggen. Je krijgt de beschikking over een relatief nieuwe auto en zaken als verzekeringen zijn bij de prijs inbegrepen.

Private lease

Je huurt dan een auto voor een langere periode, voor een vast maandbedrag. Deze periode kun je zelf bepalen. Het varieert van 12 tot 60 maanden. In de kosten zijn in de regel alle vaste lasten opgenomen, zoals reparaties en onderhoud, een allrisk verzekering, motorrijtuigenbelasting en afschrijvingskosten. Erg populair is private lease niet: slechts 2,5 procent van de zakelijke rijders kiest voor deze constructie.

Mobiliteitsbudget

Wil je gebruik maken van verschillende vormen van vervoer, dan kan een mobiliteitsbudget interessant zijn. Je krijgt dan een zak geld van je werkgever, waarmee je zelf het vervoer bekostigt. Dit kan een leaseauto zijn, maar ook openbaar vervoer of de fiets.

Financial lease

Een constructie die sterk lijkt op huurkoop. De leaseauto blijft juridisch gezien van de leasemaatschappij totdat je de laatste maandelijks termijn hebt betaald, maar het economisch eigendom ligt al die tijd bij jou. (Bron: Business Insider, 15 okt. 2016)

Auto van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde verdwijnt

De auto van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde is op zijn retour en maakt plaats voor een mobiliteitsbudget. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

Redenen van de terugloop zijn:
 • Strengere bijtelling vanaf 2016.
 • Leasecontracten komen door de nieuwe Europese IFRS-boekhoudregels per 2019 als schuld op de balans.
 • Veel werkgevers vinden de leaseauto niet meer passen bij modern werkgeverschap.
 • Bijtelling voor alle leaseauto’s wordt vanaf 2017 verhoogd naar 22 procent.
 • Vanaf volgend jaar krijgen alleen volledig elektrische auto’s nog een extra stimulans door een lage bijtelling van 4 procent. (Bron: Oversalaris, 2 dec, 2016)

De toekomst van de leaseauto: vijf trends

De markt voor leaseauto’s verandert snel. Flexibiliteit is het toverwoord en standaard oplossingen voldoen niet meer. En de elektrische auto? Die tendens is niet meer te stoppen, dat meldt Business Insider Nederland. Business insider zet vijf trends op een rij:
 • Van vast naar flexibel: ‘Steeds meer bedrijven bieden hun medewerkers een mobiliteitsoplossing aan, in plaats van een vaste leaseauto.’
 • Van merk naar klasse: ‘MKB’ers en eenpitters kiezen momenteel meer op rationele gronden. Het merk is van secundair belang.’
 • Hybride wordt elektrisch;
 • Volledig elektrische auto’s: ‘Per 1 januari geldt voor volledig elektrische auto’s een bijtelling van slechts 4% (in vergelijking met 22% voor alle andere personenwagens). Bovendien worden deze auto’s steeds aantrekkelijker voor de gebruiker.
 • Van anoniem naar inzichtelijk: ‘Steeds meer auto’s worden uitgerust met software. Dat maakt de administratie van leaseauto’s eenvoudiger en geeft gebruikers meer inzicht in rijgedrag, onderhoud en dergelijke.
(Bron: AV accountancy, 14 feb. 2017)

Vervangende leaseauto en deelauto

De Belastingdienst heeft uitvoeringsafspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). De afspraken gaan over het tijdelijk gebruik van vervangende leaseauto’s en over de mogelijkheid om een zakelijke auto te huren.

De afspraken zijn vastgelegd in de brancheregelingen ‘Tijdelijk gebruik van vervangende leaseauto’s’ en ‘Tijdelijk privégebruik deelauto’. In deze brancheregelingen staat in welke gevallen een auto niet ter beschikking staat. Dit om dubbele of onjuiste bijtelling te voorkomen. VNA, Ministerie van Financiën en Belastingdienst/Landelijk Coördinatiecentrum Auto hebben beide regelingen in overleg vastgesteld. (Bronnen: Forum Salaris & Over Salaris, 2 mrt. 2017)

Leaserijders kiezen minder vaak dieselauto

Leaserijders kozen in 2016 veel minder vaak voor een dieselauto, zo blijkt uit de cijfers van LeasePlan over het afgelopen jaar. Het aandeel dieselauto’s zakte afgelopen jaar flink, van 52 naar 39 procent.

Dit in het voordeel van de benzineauto, waarvan het aandeel steeg van 36 naar 55 procent. Belangrijkste redenen: de nieuwe bijtellingsregels en de opkomst van private lease, waarbij benzine de markt domineert. (Bron: Tankpro, 9 mrt. 2017)

Werknemer betaalt 100 procent teveel bij afscheid leaseauto

Tijdens vakanties worden de meeste beslissingen genomen om uit te kijken naar een nieuwe werkgever. De afhandeling van de huidige leaseauto kan financiële kopzorgen opleveren.

Uit onderzoek van de Vereniging Zakelijke Rijders blijkt dat de gemiddelde afkoopsom € 11.000 bedraagt, terwijl deze € 4.991 behoort te zijn. De opgelegde afkoopsom is regelmatig meer dan het dubbele van de daadwerkelijke kosten. (Bron en meer details: ManagersOnline, 1 aug. 2017)

Belabberde databeveiliging door autoleasebedrijven

De beveiliging van meer dan vijftig leasemaatschappijen was zo slecht, dat namen, adressen, leasecontracten en zelfs bekeuringen te achterhalen waren. Professionele autodieven gebruiken de adresgegevens om dure auto’s te stelen of om onderdelen te jatten. Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), een initiatief van alle Nederlandse verzekeraars ter bestrijding van voertuigcriminaliteit, is onthutst over de ‘belabberde beveiliging’. 'Het is bekend dat Oost-Europese bendes beschikken over adreslijsten van bepaalde type auto’s.

De datalekken kwamen aan het licht doordat het IT-bedrijf ESET uit Sliedrecht voor zijn eigen medewerkers op zoek was naar een nieuwe leasemaatschappij. ,'Normaal moeten we heel ingewikkelde dingen doen, maar in dit geval bleek het binnen een paar minuten kinderlijk eenvoudig om bij de bij leasemaatschappijen toegang te krijgen tot privacygevoelige informatie van anderen, zoals waar je woont, wat voor auto je rijdt en de kilometerstanden. In sommige gevallen bleek je zelfs de historie van bekeuringen te kunnen zien en waar de winterbanden opgeslagen liggen'. (Bronnen: AD & VVP, 7 aug. 2017)

6 argumenten om te stoppen met leaseauto’s

De leaseauto heeft onwrikbare voordelen: de voertuigen staan niet op de balans, zodat er geïnvesteerd kan worden in zaken met een hogere bijdrage aan de winst. Ook de sores (en kosten) van inkopen, onderhoud & reparatie en inruil blijft je bespaard. Je betaalt natuurlijk extra voor rente en marge van het leasebedrijf, maar de operationele kosten zijn vaak weer lager door volume-inkoopvoordelen op de auto’s en ROB-kosten (reparatie, onderhoud en banden). Nee, de grote financiële lekkage zit in het ondoelmatig inzetten van de leaseauto. In Nederland staat gemiddeld 60 procent van de leaseauto’s overdag stil.

De argumenten om te stoppen met de lease-auto zijn onder meer:
 • De bijtelling voor privégebruik kost de lessee maandelijks netto tussen de 200 en 600 euro.
 • Duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf betekenen ook omschakeling naar kleinere, hybride en elektrische auto’s. Bij de nieuwe aanpak horen nieuwe leasecontracten.
(Bron en meer: MT, 14 dec. 2017)

Einde auto van de zaak in zicht?

De traditionele leaseauto is op zijn retour. Vooral de functiegebonden leaseauto heeft en krijgt het slecht. Jongeren hechten minder waarde aan een auto en kiezen liever voor andere vormen van vervoer. Daardoor zal de vraag naar leaseauto’s steeds verder afnemen.

Functie-auto’s worden nog vooral aan seniors gegeven omdat ze nu eenmaal in hun arbeidsvoorwaardenpakket zitten. 80 procent van deze leaseauto’s staat het merendeel van de tijd stil. Ze worden namelijk hoofdzakelijk voor woon-werkverkeer gebruikt.

Het lijkt appeltje-eitje om deze enorme kostenpost aan te pakken, maar dat is het zeker niet. Liefst 80 procent van de berijders van dit type leaseauto gaf in een onderzoek van Athlon te kennen dat ze overwegen op te stappen als hun leaseauto zou verdwijnen. (Bron en meer: MT, 21 dec. 2017)

Ga terug naar Leaseauto

Leasewagenpark blijft groeien in 2017

Is het einde van de auto van de zaak in zicht, zoals hierboven wordt vermeld? Nee, daar lijkt het (nog) niet op. Vorig jaar is het totaal aantal leaseauto’s in Nederland met 9,3% gegroeid tot 860.000. Vooral de opkomst van private lease1 draagt bij aan de groei.

Eind 2016 stond de teller op 64.000 leasecontracten en per eind 2017 wordt het aantal op 103.000 geschat. Dat is een groei van ruim 60% in één jaar. De magische grens van 100.000 private leasecontracten werd daarmee veel eerder behaald dan voorspeld.” Private lease wordt vooral gedaan door mensen tussen de 26 en 55 jaar.

Elektrische auto’s worden zeker door de privéleasers nog te duur gevonden. De VNA dringt er dan ook op aan dat er meer werk wordt gemaakt van het stimuleren van elektrisch rijden. (Bron: Accountancy van Morgen, 26 feb. 2018)

1 Private lease houdt in dat iemand de auto privé huurt voor een langere periode voor een vast maandbedrag.

Helft ZZP'ers kiest voor lange looptijd leasecontract

De auto blijft het meest gebruikte vervoersmiddel onder ZZP’ers. De afgelopen vier jaar is het leasen van een auto steeds populairder geworden. Ruim de helft van de ZZP’ers met een leaseauto (51,6%) kiest voor de langste looptijd van het leasecontract van 60 maanden. Dat betekent dat je behoorlijk zeker moet zijn van een regelmatig inkomen. Een op de vijf kiest voor een looptijd van 24 maanden. Dat brengt een hoger maandbedrag, maar wel meer flexibiliteit met zich mee.

Maar liefst 86% van de ZZP’ers gebruikt (onder andere) de auto om naar zijn werkplek te reizen. Bijna een derde (31%) stapt op de fiets en bij een kwart van alle ZZP’ers is een ritje in de trein onderdeel van de reis naar de werkplek. (Bron: ZZP Barometer, 22 mei 2018)

Zieke werknemer heeft recht op auto van de zaak

Een officemanager in de transportsector die al zestien jaar over een auto van de zaak beschikte, hoeft deze auto niet in te leveren nu hij ziek is. Omdat de werkgever de auto heeft ingevorderd, heeft de werknemer recht op een schadevergoeding. Dat oordeelt de rechter in Utrecht. 

Tussen partijen staat vast dat de werknemer al zeer lange tijd gebruik maakt van de door de werkgever ter beschikking gestelde auto en tankpas. De werknemer mocht er dan ook vanuit gaan dat het gebruik van deze zaken een arbeidsvoorwaarde was.

Teruggave van de auto was noodzakelijk vanwege overname van een ander bedrijf. Daarbij had de werknemer de auto niet meer nodig voor zijn werk omdat hij ziek thuis zat, aldus de werkgever. Deze omstandigheden zijn volgens de rechter geen reden om de arbeidsvoorwaarde te wijzigen. De werknemer was niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en zal weer starten met re-integreren. Daarnaast maakte de werknemer ook voor privédoeleinden gebruik van de auto, ook tijdens zijn ziekte. Overname van een ander koeriersbedrijf is ook geen gegronde reden voor wijziging van de arbeidsvoorwaarde.

Aldus de jurisprudentie d.d. 25 juli 2918)

Rabobank mag leaseauto's niet zomaar afpakken, bepaalt rechter

De rechter zet een streep door een miljoenenbezuiniging van Rabobank. Medewerkers van drie lokale vestigingen hebben zich met succes verzet tegen het verlies van hun leaseauto. De uitspraak biedt hoop voor andere Rabobank-medewerkers die in hetzelfde schuitje zitten.
Rabobank-medewerkers van drie vestigingen hebben zich met succes verzet tegen het verlies van hun leaseauto.
De negenentwintig bankmedewerkers die tegen hun werkgever hebben geprocedeerd, dreigden door nieuw beleid van Rabobank hun leaseauto te verliezen. Eerder mocht elke lokale vestiging van de coöperatieve bank zijn eigen leaseregels bepalen. Bij de centralisatie hoorde ook de invoering van een nieuwe leaseregeling. Voortaan krijgen alleen bankiers die minimaal 20.000 kilometer per jaar zakelijk rijden of tot het hogere management behoren een leaseauto.

Te weinig kilometers

De Rabobank-medewerkers die naar de rechter stapten, hadden te horen gekregen dat zij hun leaseauto moesten inleveren, omdat zij te weinig zakelijke kilometers maakten. Daar waren zij het niet mee eens.
De medewerkers betoogden dat een leaseauto een arbeidsvoorwaarde is, die de bank niet eenzijdig mag aanpassen. Bij sommige sollicitatiegesprekken werd bijvoorbeeld een leaseauto beloofd. Ook werden bestaande leasecontracten steeds 'zonder nadere vragen' verlengd.

Miljoenen besparen

Rabobank voerde tijdens de rechtszaak aan dat het gaat om een regeling, en niet om een arbeidsvoorwaarde. De bank zegt dat een soberder leasebeleid nodig is om de winstgevendheid van de bank op te krikken. In totaal wil de bank jaarlijks € 740 mln. aan kosten besparen. De nieuwe leaseregels zouden daar € 17 mln. aan bijdragen.
Maar daar zet de rechter een streep door. Een leaseauto is een arbeidsvoorwaarde die de bank niet zonder goedkeuring van de getroffen medewerkers mag aanpassen.
Rabobank had de leaseregeling alleen mogen verschralen als daar zwaarwegende redenen voor waren geweest. Het verlagen van de kosten zodat de winstgevendheid omhoog gaat, het gelijktrekken van regels tussen lokale banken of het behalen van duurzaamheidsdoelen zijn dat volgens de rechter niet. (Bron: ECLI:NL:RBAMS:2018:8240 d.d. 18 oktober 2018)

Hoger beroep

Een woordvoerder van Rabobank laat weten dat de bank in hoger beroep gaat. De woordvoerder wil niet inhoudelijk ingaan op het vonnis. Ook wil hij niet zeggen hoeveel anderen in een vergelijkbare situatie zitten.

Leaseauto onverminderd populair

Leaseauto's blijven onverminderd populair in Nederland. Het leasewagenpark is afgelopen jaar verder gegroeid, blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Het leasewagenpark telde eind 2021 iets meer dan 1,2 miljoen voertuigen. Dat is een toename van ruim 60.000 voertuigen (+5,2%) ten opzichte van 2020. Personenauto’s, bestelwagens en private lease: alle segmenten hebben bijgedragen aan de verdere groei van het wagenpark.

Arbeidsvoorwaarde

Er werd in 2021 minder thuisgewerkt en meer gereisd dan in 2020. Daarnaast was er sprake van economisch herstel en een krappe arbeidsmarkt. Daarin blijft de auto van de zaak een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, stelt de VNA.

Elektrisch

Het wagenpark bestaat voor een steeds groter deel uit stekkerauto’s. Meer dan de helft van de elektrische auto's in ons land is een auto van de zaak. Verhoging van de bijtelling zorgt wel voor een stagnatie van het aantal nieuwe elektrische leaseauto's.