Bijtelling auto

Datum laatste wijziging: 6 oktober 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoud

 1. 500-kilometergrens
 2. Forfaitaire bijtelling
 3. Grondslag
 4. Wat is een hybride auto?
 5. Milieu-investeringsaftrek
 6. Voorbeeld kosten lease-auto voor werknemer
 7. Bewijslast
 8. Tijdsgelang berekening
 9. Bijtelling auto alleen op jaarbasis
 10. Werkgever vergoedt autokosten van een privéauto
 11. Arbeidsongeschiktheid
 12. Bijtellingalert
 13. Nihilwaardering voor dieselauto's mogelijk
 14. Leaserijders kiezen voor minder bijtelling
 15. Bijtelling auto van de zaak 2014 en 2015
 16. Ritten- en urenregistratie
 17. Bijtelling geldt ook voor auto met chauffeur
 18. Privégebruik zakelijke deelauto niet fiscaal belast
 19. Bijtelling 2014 en 2015
 20. Zakelijk Rijden kilometerregistratie
 21. Naslag
 22. Gebruik camerabeelden bij controle bijtelling toegestaan
 23. Naheffingsaanslag voor auto die niet is gebruikt voor privé
 24. Voorstel belangenorganisaties bijtelling 2017
 25. Wiebes neemt voorstel belangenorganisaties over
 26. Werkgevers vergeten
 27. Rittenregistratie moet adressen vermelden
 28. Wetsvoorstel Autobrief 2.0
 29. Hoe zit het met de bijtelling van een nieuwe auto in 2017?
 30. Bijtelling lease-auto is 60 maanden geldig
 31. Verbod camera's voor controle rittenregistratie?
 32. Leaserijder rijdt door met 14-procentauto
 33. Langdurig ziek? Bijtelling auto stopt niet
 34. Fiscus benadeelt leaserijder
 35. Korting aanschaf auto niet relevant voor bijtelling privégebruik
 36. Belastingdienst mag kentekengegevens niet gebruiken
 37. Geen bijtelling vervangende lease-auto tijdens vakantie
 38. Door verdwijnen fiscale leasevoordelen viezere auto’s
 39. Kilometers elektrische 0%-auto tellen mee voor 500-grens
 40. Brandstofkosten gemaakt op vakantie kunnen (kostenneutraal) door de werkgever worden vergoed
 41. Bijtelling privégebruik auto alleen voor nieuwe auto’s 22 procent
 42. Ook lage bijtelling voor zonne-auto?
 43. Samenvatting bijtelling auto 2019
 44. Deelauto van de zaak zonder bijtelling?
 45. Werkgever moet ter beschikkingstelling bedrijfsauto wel bijhouden
 46. Eigen bijdrage in de kosten in mindering op de bijtelling
 47. Bijtelling elektrische auto's van 2021 tot 2026

500-kilometergrens

Wanneer een werknemer in een kalenderjaar meer dan vijfhonderd privékilometers met de lease-auto heeft gereden, moet loonheffing worden toegepast, dat noemt men 'bijtelling'.

Bijtelling is het betalen voor het privégebruik van de zakelijke auto boven 500 km per jaar. De overheid ziet het privégebruik van een auto-van-de-zaak als vorm van arbeidsloon, en hierover moet belasting betaald worden.

Forfaitaire bijtelling

Het privégebruik van de auto (pga) die de werkgever ter beschikking stelt, is voor uw werknemer niet in geld genoten loon (ook wel: loon in natura). Met ingang van 1 januari 2006 moet daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden ingehouden.

De werkgever was over dit voordeel tot 1-1-2013 geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Nu de Wet uniformering loonbegrip in 2013 van kracht is geworden, wordt de auto van de zaak onderdeel van het uniforme heffingsloon. Als een onderneming veel werknemers met een auto van de zaak heeft die een loon verdienen dat op jaarbasis onder de € 50.853 (2013) blijft, gaan de werkgeverslasten omhoog.
Vanaf 2013 moet de onderneming namelijk over het voordeel van het privégebruik van de auto van de zaak ook premies werknemersverzekeringen betalen. Voor 2013 was deze bijtelling alleen loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

De werknemer moet het privégebruik, de zogeheten autokostenfictie, opgeven voor de loonbelasting. De extra belastingheffing wordt forfaitaire bijtelling* genoemd.

* Forfait of forfaitair betekent dat bepaalde wettelijke normbedragen bij het loon moeten worden opgeteld of van het loon mogen worden afgetrokken.

De bedragen van de bijstelling zijn te vinden in subrubriek Bijtelling auto van de zaak (tabellen).
 

Grondslag

De bijtelling vindt plaats op basis van de cataloguswaarde** van de wagen, de zogeheten grondslag. Onder 'cataloguswaarde' wordt verstaan de oorspronkelijke Nederlandse aanschaffingswaarde van het model en type en in de uitvoering zoals de auto aan de werknemer 'af fabriek' ter beschikking is gesteld, volgens de prijscourant van de importeur in Nederland, inclusief Belasting over de Toegevoegde waarde (BTW) en Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) én inclusief de waarde van belangrijke accessoires zoals een airco. Kortingen mogen in de cataloguswaarde niet worden doorberekend, hetzelfde geldt voor kleine losse accessoires zoals een autoradio of automatten. Accessoires zoals een boordcomputer, cruise control en navigatiesysteem tellen vanaf 1 januari 2006 mee bij de cataloguswaarde van de lease-auto. De kosten van de headset zijn aan te merken als telefoonkosten, die, mits zakelijk, de werkgever onbelast mag vergoeden.

**De (meeste) catalogusprijzen zijn te vinden in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Werkverkeer (RDW).

Wat is een hybride auto

Een hybride auto is een auto die gebruik maakt van meerdere aandrijftechnieken. Over het algemeen worden de traditionele verbrandingsmotoren (benzine en diesel) gecombineerd met een elektromotor. Beide motoren kunnen los van elkaar of samen de wielen aandrijven. Wanneer zowel de benzinemotor als de elektromotor direct met de wielen in verbinding staat, spreken we ook wel van een parallelle hybride aandrijflijn. Simpel gezegd is het dus een combinatie van meerdere aandrijfmotoren (Bron: InfoNu).

Milieu-investeringsaftrek

Ondernemers die een elektrische auto hebben aangeschaft - inmiddels rijden er in Nederland ruim 200.000 zeer zuinige auto’s kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een extra aftrekpost, de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA houdt in dat de werkgever bij aanschaf van een niet eerder gebruikte elektrische auto, onder voorwaarden, een fors percentage (tot 36%) van het aanschafbedrag kan aftrekken van de winst. Wel is het belangrijk om deze investering tijdig te melden omdat het budget voor deze regeling beperkt is. De MIA is helaas alleen van toepassing op auto's die uitsluitend voor beroepsmatig vervoer worden gebruikt. Beroepsmatig vervoer betekent in dit geval taxivervoer en ander beroepsmatig personenvervoer, maar ook goederenvervoer. De MIA geldt dus niet voor lease-auto's en ook niet voor woon-werkverkeer.

Voorbeeld kosten lease-auto

Voorbeeld kosten lease-auto voor werknemer
Consumentenprijs excl. opties:
Accessoires 'af fabriek':
Grondslag bijtelling:

Stel aantal km/jr 500, bijtelling 25% x € 20.000 =
Af eigen bijdrage 12 x € 50


Stel inkomen € 40.000, loonbelasting: 42% x € 4.400 =

Totale autokosten werknemer: € 1.848 + € 600 =
€ 19.000
€ 1.000
€ 20.000

€ 5.000
- € 600
€ 4.400

€ 1.848

€ 2.448


NB: Een actueel overzicht van zuinige lease-auto's is te vinden op internet: www.zuinigelease-auto.nl.

Om de fiscale gevolgen van de bijtelling te kunnen berekenen heeft Leaseplan een programmaatje beschikbaar gesteld. Zie: http://www.leaseplan.nl/lease-auto/fiscaal_financieel/fiscale_bijteller.asp.

Bewijslast

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van augustus 2010 aangegeven hoe de bewijslast tussen de partijen ligt. Deze is als volgt. De inspecteur moet aannemelijk maken dat een auto aan een werknemer ter beschikking is gesteld. Slaagt de inspecteur daarin, dan geldt het vermoeden dat de auto ook voor privédoeleinden ter beschikking staat. Dit vermoeden blijft bestaan tot de werknemer bewijst (de wet spreekt in dit geval van ‘blijken’) dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 km in privé is gebruikt. Voor leveren van dit bewijs kan de werknemer kiezen uit diverse alternatieven: een sluitende rittenadministratie, een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer in de vorm van een ‘verbod privégebruik bestelauto’ of een ‘verklaring geen privégebruik’ van de werknemer. (Bron: PWC / 14 sept 2011)

Tijdsgelang berekening

Als een werknemer een deel van het kalenderjaar een auto ter beschikking heeft, dan moet de werkgever de regeling voor privégebruik auto naar tijdsgelang toepassen. Stelt de werkgever een werknemer gelijktijdig twee of meer auto's ter beschikking, dan moet het privégebruik per auto worden beoordeeld. Met andere woorden: bij meerdere auto's geldt de grens van 500 kilometer per auto.

Bijtelling auto alleen op jaarbasis

Uit jurisprudentie (Rechtbank Leeuwarden, 29 oktober 2010, LJN: BO3174) bleek dat, als de bestuurder een deel van het jaar niet in de auto van de zaak rijdt, voor hem toch de bijtelling loonbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak voor het gehele kalenderjaar geldt.

Het voornoemde is nog eens bevestigd door het Hof Den Bosch op 25 maart 2014: Een werknemer heeft een deel van het jaar een auto van zijn werkgever ter beschikking gehad, die hij niet voor privédoeleinden heeft gebruikt. In het tweede deel van het jaar krijgt hij de beschikking over een andere auto van de werkgever, die hij wel privé gaat gebruiken. Bijtelling moet plaatsvinden over beide auto’s.

Werkgever vergoedt autokosten van een privéauto

Voor een werknemer met een eigen privéauto waarvan de werkgever alle autokosten vergoedt, moet hij een bijtelling voor zijn privégebruik bij het loon rekenen.

Arbeidsongeschiktheid

Het kan voorkomen dat de werknemer de ter beschikking gestelde auto niet zakelijk gebruikt, omdat hij tijdelijk arbeidsongeschikt is of zijn loopbaan onderbreekt. Ook dan blijft de bijtelling voor privégebruik auto gelden.

Bijtellingalert

Leaserijders kunnen een bijtellingalert instellen. Door het instellen van dit Alert wordt een berijder geïnformeerd als er iets verandert in de bijtelling. Reden om het alert in te stellen is de nieuwe wetgeving die veel veranderingen met zich meebrengt. Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ) is initiatiefnemer van het bijtellingalert. Op de site www.bijtellingalert.nl kan iedere berijder kosteloos het bijtellingalert instellen. Iedere verandering die betrekking heeft op de bijtelling van die berijder wordt door VAVDZ aan de berijder gemeld middels een e-mail.

Nihilwaardering voor dieselauto's mogelijk

De techniek is zo ver gevorderd, dat ook dieselwagens minder dan 50 gram CO2 per kilometer kunnen uitstoten. Dit betekent dat zuinige dieselauto's met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 ook in aanmerking voor een nihil-bijtelling. Daarmee volgt staatssecretaris Weekers van Financiën de laatste ontwikkelingen in de autobranche. (Bron: MinFin)

Leaserijders kiezen voor minder bijtelling

Werknemers die in aanmerking komen voor een auto van de zaak geven dit privilege niet snel op maar kiezen wel steeds vaker voor een model met minder bijtelling. Terwijl het totale aantal auto’s van de zaak de afgelopen vier jaar nagenoeg gelijk bleef, halveerde (-40%) het aantal auto’s met het hoogste bijtellingstarief van 25% .
Het aantal auto’s waarbij geen bijtelling hoeft plaats te vinden - auto’s met minimale CO2-uitstoot - begint sinds 2009 langzaam aan te groeien. In het verlaagde tarief van 14% bijtelling steeg het aantal auto’s explosief met 122%. In 2012 zwakte dit weer af naar 41% groei maar dat kan volgens BDO te maken hebben met het feit dat de grens van CO2-uitstoot is verlaagd en er daardoor minder auto's in deze categorie vallen.

Bijtelling auto van de zaak 2014 en 2015

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een bijtelling van tenminste 4%. Indien de CO2–uitstoot hoger is dan 0 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 50 gram per kilometer geldt gedurende 60 maanden een 7%-bijtelling.

Voor auto’s die in 2013 voor het eerst op kenteken zijn gezet, geldt een overgangsregeling. Om te voorkomen dat de bijtelling van 0% alleen van toepassing was op de eerste eigenaar, is in de overgangsregeling opgenomen dat de datum eerste tenaamstelling relevant is voor het bijtellingspercentage. Wanneer een in 2013 op kenteken gezette auto (bijvoorbeeld) in 2016 wordt verkocht, kan ook de nieuwe eigenaar tot 1 januari 2018 voor zijn privégebruik 0%-bijtelling toepassen.
De datum van eerste tenaamstelling hoeft niet in Nederland plaats te hebben gevonden. Ook als een auto in 2013 in (bijvoorbeeld) België voor het eerst te naam is gesteld en in 2014 een kenteken in Nederland krijgt, is – wanneer de CO2-uitstoot minder dan 50 gram per kilometer is - de 0%-bijtelling voor privégebruik tot 1 januari 2018 van toepassing.

Ritten- en urenregistratie

ITmobile biedt een systeem dat is goedgekeurd door de Belastingdienst. De rijder hoeft alleen aan te geven of hij in de auto zakelijk of privé rijdt. (Bron: ITMobile, 21 mrt. 2014)

Bijtelling geldt ook voor auto met chauffeur

Uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland blijkt dat deze regels ook gelden voor een auto van de zaak met chauffeur. In deze zaak ging het om een directeur met een auto van de zaak. Het ging om een BMW met chauffeur en een cataloguswaarde van 192.937. In zijn aangifte inkomstenbelasting 2005 – de bijtelling voor het privégebruik stond toen nog niet in de Wet op de loonbelasting – hield hij echter geen rekening met een bijtelling voor privégebruik. De Belastingdienst corrigeerde de aangifte en rekende een bijtelling tot het inkomen van de directeur. Hij was het daar niet mee eens en ging naar de rechter.

De rechtbank gaf aan dat het aan de directeur was om te bewijzen dat de ter beschikking gestelde auto voor minder dan vijfhonderd kilometer voor privédoeleinden was gebruikt. De directeur kon echter geen kilometeradministratie overleggen. Toch vond hij dat de bijtelling achterwege kon blijven omdat hij maar weinig kilometers maakte met de auto, de auto alleen gebruikt werd met chauffeur, de auto vanwege de omvang niet geschikt was voor privégebruik, de auto ook door anderen werd gebruikt en dat hij nog zeker acht andere auto’s in zijn bezit had. Dit was volgens de rechtbank echter onvoldoende bewijs om onder de bijtelling uit te komen. De inspecteur mocht de bijtelling dus tot het inkomen van de directeur rekenen. (Bron: Rechtbank Gelderland, 9 juli 2014)

Privégebruik zakelijke deelauto niet fiscaal belast

In de Brancheregeling die de VNA met de Belastingdienst heeft afgesloten, bevestigt de fiscus dat een zakelijke poolauto wel degelijk privé kan worden gebruikt door de werknemers, zolang de werkgever zich maar als verhuurder gedraagt. Dat doet hij door een marktconform tarief te berekenen en een sluitende kilometerregistratie laat bijhouden. De tarieftabel in de regeling en de regeling zelf worden jaarlijks door de VNA en de Belastingdienst vastgesteld en geactualiseerd.

In deze brancheregeling is beschreven hoe dubbele bijtelling kan worden voorkomen bij de tijdelijk vervangende lease-auto (TVL). Zoals de naam van de regeling al aangeeft is de regeling geschreven met het oogmerk om de berijder het voertuig te laten gebruiken dat het best past bij zijn reis. Dat kan dus ook een conventionele auto zijn als de hoofdauto (semi)elektrisch is. Of een grotere auto als de hoofdauto een kleinere auto is (Bron: VNA, 25 juli 2014).

Bijtelling 2014 en 2015

Bijtelling afhankelijk van CO2-uitstoot (in gr/km)
2014 2015
Alle brandstoffen m.u.v. diesel
4% bijtelling 0 0
7% bijtelling 1-50 1-50
14% bijtelling 51-88 51-82
20% bijtelling 89–117 83-110
25% bijtelling >117 >110
Diesel
4% bijtelling 0 0
7% bijtelling 1-50 1-50
14% bijtelling 51-85 51-82
20% bijtelling 86-111 83-110
25% bijtelling >111 >110

NB: Vanaf 2015 is de bijtelling - afhankelijk van de uitstoot CO2 - benzine- en dieselauto's gelijk. De nieuwe grenzen voor de CO2-uitstoot en de tarieven gelden voor alle auto’s van de zaak waarvan het kenteken op of na 1 januari 2016 voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Voor de eerder geregistreerde auto's verandert er niets.

NB: De regels rondom de bijtelling van een lease-auto worden per 1 januari 2016 (weer) aangepast. Dat heeft gevolgen voor leasecontracten die in 2016 aflopen. Want auto’s die nu nog in een gunstig bijtellingstarief vallen, kunnen vanaf volgend jaar een stuk duurder worden.

Zakelijk Rijden kilometerregistratie

Dankzij Zakelijk Rijden kunnen hun klanten zoals leaserijders, ondernemers en organisaties alle autoritten eenvoudig verwerken. Medewerkers voorkomen hiermee een fiscale bijtelling en declareren van ritten verloopt simpel en effectief.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Gebruik camerabeelden bij controle bijtelling toegestaan

Bij het controleren van de rittenregistratie ter voorkoming van de bijtelling mogen camerabeelden met kentekenherkenning worden gebruikt. Tot dat oordeel komt Gerechtshof Den Bosch in een tweetal zaken over de privacyaspecten van dit gebruik.

Het gaat in deze zaken om berijders van een auto van de zaak. Zij hebben ter voorkoming van de bijtelling een rittenregistratie bijgehouden en een Verklaring geen privégebruik getekend.
Het Gerechtshof stelt vast dat het inherent is aan de Verklaring geen privégebruik dat de persoonlijke levenssfeer van de berijders wordt geraakt. De berijder heeft de bewijslast te laten blijken dat hij met de auto niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gereden. Elk tegenbewijs van de Inspecteur raakt dan per definitie de privésfeer van de berijder. Het Hof stelt vast dat de berijder zelf gekozen heeft voor de rittenregistratie en daarmee controle over het privédomein toelaat.

Naar verwachting zullen deze zaken in cassatieberoep aan de Hoge Raad worden voorgelegd. (Bron: Auto en Fiscus, mrt. 2015)

Naheffingsaanslag voor auto die niet is gebruikt voor privé

Volgens Rechtbank Noord-Holland ontslaat het rijden van een auto met een 0%-bijtelling X niet van de verplichting om aan te tonen dat hij op kalenderjaarbasis minder dan 500 km privé met de hem ter beschikking gestelde auto's heeft gereden. Aldus de uitspraak van de Rechtbank op 30 april 2015.

Voorstel belangenorganisaties bijtelling 2017

De belangenorganisaties (ANWB, de BOVAG, Natuur & Milieu en de RAI Vereniging) hebben staatssecretaris Wiebes het volgende versoberde voorstel gedaan:
 
7% bijtelling Volledig elektrische auto
20 of 21% bijtelling Overige auto's

Andere items van het voorstel:
 • korting op de motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische wagens blijft in 2017 bestaan;
 • er komt een stimuleringsfonds van 250 miljoen per jaar;
 • de bpm op nieuwe auto's wordt geleidelijk afgeschaft.

Wiebes neemt voorstel belangenorganisaties over

Het kopen en bezitten van een auto wordt voor de meeste mensen na 2017 goedkoper, als het aan staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën ligt. Dat blijkt uit de nieuwe ‘Autobrief’ van de staatssecretaris.

Net als bij veel Nederlandse belastingen waren ook de autobelastingen de afgelopen jaren te ingewikkeld geworden. Bovendien kostte de fiscale voordeeltjes voor zuinige auto’s de schatkist veel geld. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen die Wiebes wil doen:
 • motorrijtuigenbelasting daalt gemiddeld met 2 procent;
 • aanschafbelasting (bpm) daalt gemiddeld met 12 procent;
 • alleen elektrische auto’s houden een bijtelling van 4 procent, alle andere auto’s vallen vanaf 2017 in een tarief van 22 procent;
 • mensen met een oude diesel van voor 2005 zijn het slechtste af: zij gaan mogelijk 225 euro per jaar extra aan wegenbelasting betalen.

Werkgevers vergeten!

Een ‘brede’ maatschappelijke coalitie een voorstel gedaan voor de Autobrief 2. Buiten de inhoud van het akkoord (Red. zie boven), is het interessant om te kijken namens wie het voorstel wordt gedaan: Milieuorganisatie? Check; Natuur en Milieu, Autobranche? Check; RAI en Bovag, Automobilist? Check; ANWB.
Leasemaatschappijen? Check; VNA, Werkgevers? … *stilte* …

Laat die stilte even op je inwerken en vraag je af: is het niet vreemd dat werkgevers niet zijn meegenomen in het voorstel? Zij zijn een partij die met 800.000 auto’s op de weg ook een groot belang hebben bij het toekomstige systeem van autobelastingen. Wat zouden werkgevers vinden van het voorstel? Een rondje bellen en mailen levert een ontluisterend beeld op. (Reiskostenblog, 4 jun. 2015)

Rittenregistratie moet adressen vermelden

Het Gerechtshof Den Haag stelde in juni 2015 dat voor een sluitende rittenregistratie ook de begin- en eindadressen vereist zijn, zie de jurisprudentie.

Wetsvoorstel Autobrief 2.0

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de voorstellen uit de Autobrief 2.0 uitgewerkt in een wetsvoorstel en in januari 2016 aan de Tweede Kamer gezonden. In het wetsvoorstel is een vereenvoudiging van het overgangsrecht voor de bijtelling opgenomen. De bedoeling is dat er in 2019 nog slechts twee bijtellingscategorieën zijn: 4% en 22%. De 22% geldt algemeen, 4% alleen voor volledig elektrische auto’s en geldt voor de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde van de auto.

Er geldt een overgangsregeling. Ter beschikking gestelde auto’s met een kenteken dat voor het eerst op naam is gesteld vóór 1 januari 2017, behouden gedurende 60 maanden het bestaande bijtellingspercentage. Er geldt een uitzondering voor auto’s van vóór 1 juli 2012 die op grond van het huidige overgangsrecht een bijtelling hebben van 14% en 20%. Het huidige overgangsrecht blijft voor deze auto’s tot en met 31 december 2018 gelijk.

In schema de huidige en nieuwe voorstellen:
 
Bijtelling Autobrief I Tussenjaar Autobrief II
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nul emissie 0 gr/km 4% 0 gr/km 4% 4% 4% 4% 4%
PHEV* 1 t/m 50 7% 1 t/m 50 15% 17% 19% 22% 22%
Zuinig 51 t/m 82
83 t/m 110
14%
20%
51 t/m 106 21% 22% 22% 22% 22%
Overig > 110 25% > 106 25% 22% 22% 22% 22%


* PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle

Hoe zit het met de bijtelling van een nieuwe auto in 2017?


Voor nieuw aan te schaffen auto’s van de zaak blijven in 2017 slechts twee bijtellingscategorieën over:
 • 4 procent voor volledig elektrische auto’s en
 • 22 procent voor de overige auto’s, inclusief hybrides. Voor deze auto’s, die zowel op benzine als elektrisch rijden, geldt dan geen belastingvoordeel meer.

Bijtelling lease-auto is 60 maanden geldig

De bijtelling van een lease-auto blijft gelden gedurende een looptijd van het leasecontract van maximaal 5 jaren, ook al worden de normen tussendoor aangescherpt. Dit is dus interessant voor de leaserijders met bakken in de 14- of 20 procent klasse.
Op de dag dat het kenteken van een lease-auto voor het eerst op naam wordt gesteld, wordt gekeken welk percentage bijtelling erbij hoort. Die bijtelling blijft vervolgens geldig gedurende 60 maanden - ook als in de tussentijd de grenswaarden strenger worden, of de auto van eigenaar of gebruiker wisselt.

Na 60 maanden vervalt echter de oorspronkelijke bijtelling!

Als je meer dan 500 km per jaar privé met een auto van je werkgever of eigen onderneming rijdt, dan dien je een bedrag bij je inkomen op te tellen voor het privégebruik van deze auto, de bijtelling. Welk bedrag je bij je inkomen dient op te tellen, hangt af van je autokeuze en de fiscale waarde (= nieuwwaarde) van je auto. Na 60 maanden vervalt echter het oorspronkelijke bijtellingspercentage. Wat wordt dan je nieuwe bijtellingspercentage?

Je autokeuze bepaalt het bijtellingspercentage. De afgelopen jaren zijn er veel bijtellingspercentages voorbijgekomen: 0%, 4%, 7%, 14%, 15%, 20%, 21%, 22% en 25%. Deze bijtellingspercentages gelden voor de periode van 60 maanden. Je zakenauto heeft dus 60 maanden lang hetzelfde bijtellingspercentage.

Maar wat nu na 60 maanden? Je auto kan na 60 maanden nog steeds gebruikt worden als zakenauto, maar wat wordt dan het bijtellingspercentage? De Belastingdienst geeft het volgende aan:
“Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.”

We hebben gemerkt dat veel rijders niet weten of het in 2017 dan 22% of 25% is. In 2017 is het standaard bijtellingstarief namelijk vastgesteld op 22%. Daarom wordt vaak aangenomen dat dat het huidige bijtellingspercentage is. Maar helaas, 22% bijtelling geldt alleen voor auto’s die vanaf 2017 tenaamgesteld zijn. Voor auto’s die vóór 2017 tenaamgesteld zijn, geldt het algemene bijtellingspercentage 25%.

In 2012 en 2013 werd het 0% bijtellingstarief ingevoerd. Een tarief dat zeer populair werd voor bepaalde type auto’s. Vooral eind 2013 werden er nog veel auto’s op kenteken gezet om te kunnen profiteren van dit lage bijtellingstarief. Deze auto’s zijn of worden nu 5 jaar (60 maanden) oud en hebben na 5 jaar (vanaf maand 61) 25% bijtelling.
(Overgenomen uit www.vzr.nl) (Gratis aanmelden)

Verbod camera's voor controle rittenregistratie?

De Belastingdienst mag bij het controleren van de rittenregistratie van een lease-auto de informatie die met behulp van ANPR-camera’s is verzameld niet gebruiken. Dit is in strijd met de privacywetgeving. Dat oordeelt de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad, aldus De Bont Advocaten.

Eerdere jurisprudentie oordeelde dat er wel sprake is van een juiste handelwijze van de Belastingdienst. Eind 2016 wordt een uitspraak van de Hoge Raad verwacht.

Zie alinea punt 36.

Leaserijder rijdt door met 14-procentauto

Veel leaserijders zitten verrassend genoeg niet op een nieuwe auto te wachten. In plaats daarvan kiezen ze voor contractverlenging. Voor de leaserijder is het namelijk aantrekkelijker om langer gebruik te maken van de huidige bijtelling. (Bron: CM, 7 sep. 2016)

Langdurig ziek? Bijtelling auto stopt niet

Als een werknemer wegens ziekte zijn auto van de zaak voor langere tijd niet kan gebruiken, vervalt de gebruikelijke bijtelling niet. Tenzij kan worden aangetoond dat er in dat jaar minder dan 500 km privé is gereden.

Is een auto ter beschikking gesteld en is de bestuurder voor langere tijd ziek, dan kan bijtelling worden voorkomen. De auto dient dan te worden ingeleverd bij de leasemaatschappij, samen met de sleutels en de bijbehorende papieren. De auto staat dan niet langer 'ter beschikking' en dus is vanaf dat moment de bijtelling niet meer aan de orde, aldus de Hoge Raad. Dit is ook van belang als vanwege andere omstandigheden de auto langere tijd niet gebruikt kan worden, zoals verblijf in het buitenland. (Bron: Louer Accountancy, okt. 2016)

Fiscus benadeelt leaserijder

Honderdduizenden automobilisten betalen jaarlijks te veel belasting over hun auto van de zaak. Dat komt omdat de fiscus voor de bijtelling de verkeerde autowaarde gebruikt. Dat levert de schatkist miljoenen extra op. Dat blijkt uit onderzoek van fiscalist Eric Hoepelman. Uit door hem opgestelde rekenvoorbeelden blijkt dat automobilisten jaarlijks van enkele tientjes tot tweeduizend euro te veel belasting betalen.
De Vereniging van Zakelijke Rijders noemt de gang van zaken oneerlijk en heeft hierover al tevergeefs aan de bel getrokken bij de Belastingdienst.

De benadeling ontstaat omdat de fiscus rekent met de adviesverkoopprijs van merkenimporteurs, ofwel een brutoprijs. In de praktijk geven autodealers echter forse kortingen op nieuwe modellen. (Bron: De Telegraaf, 22 okt. 2016)

Korting aanschaf auto niet relevant voor bijtelling privégebruik

Uit een zaak voor de Hoge Raad is gebleken dat voor de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak de catalogusprijs als uitgangspunt dient. Dat een korting bij de aanschaf wordt verkregen, is niet relevant.

Belastingdienst mag kentekengegevens niet gebruiken

Na het voeren van een jarenlange procedure over het gebruik van ANPR1-gegevens door de Belastingdienst, heeft de Hoge Raad het cassatieberoep op 24 februari gegrond verklaard. De Hoge Raad oordeelt dat een wettelijke grondslag voor het gebruik van ANPR-gegevens door de Belastingdienst ontbreekt.

Alleen ondernemers die geen volledige kilometeradministratie hebben bijgehouden, maar wel tijdig bezwaar hebben gemaakt en van mening zijn dat het privégebruik van de auto lager is dan uit het toegepaste forfait volgt, hebben nog een kans mits goed onderbouwd. De uitspraak van de Hoge Raad betekent niet dat iedereen die een conflict heeft gehad met de fiscus over zijn rittenadministratie ook met terugwerkende kracht een streep kan zetten door zijn naheffing. "Je moet wel bezwaar hebben gemaakt" (Bron: Debontspoton.nl, 24 feb. 2017)

1 ANPR: Automatic Number Plate Recognition

Geen bijtelling vervangende lease-auto tijdens vakantie

De Belastingdienst heeft uitvoeringsafspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). De afspraken gaan over het tijdelijk gebruik van vervangende lease-auto’s en over de mogelijkheid om een zakelijke auto te huren. Dat meldt Forum Salaris.
De afspraken zijn vastgelegd in de brancheregelingen ‘Tijdelijk gebruik van vervangende lease-auto’s’ en ‘Tijdelijk privégebruik deelauto’. In deze brancheregelingen staat in welke gevallen een auto niet ter beschikking staat. Dit om dubbele of onjuiste bijtelling te voorkomen. (Bron: SalarisNet, 2 mrt. 2017)

Brandstofkosten gemaakt op vakantie kunnen (kostenneutraal) door de werkgever worden vergoed

De brandstofkosten van een lease-auto (auto van de zaak) mag de werkgever vergoeden wanneer die kosten in eerste instantie voor rekening van de werknemer zijn. De kosten kunnen of gewoon worden gedeclareerd of eenvoudig in mindering worden gebracht op de eigen bijdrage (bijtelling). Voor zowel de werknemer, als de werkgever is het een fiscaal voordeel omdat ook de werkgeverslasten (lager heffingsloonloon) worden verlaagd. Deze methodiek moet wel in een reglement zijn overeengekomen.
Ook de kosten van accessoires die door de werknemer zijn aangeschaft, zoals extra spiegels, een fietsendrager etc. kunnen of verruild worden met bruto loon en vervolgens onbelast vergoed (cafetariasysteem) of gewoon in mindering in mindering brengen op de bijtelling.

Door verdwijnen fiscale leasevoordelen viezere auto’s

Nieuwe auto’s op de Nederlandse markt worden viezer. Belangrijkste oorzaak van de CO2-toename is dat de fiscale voordelen op zuinige auto’s voor leaserijders verdwijnen. Dat concludeert Natuur & Milieu.
De CO2-uitstoot van nieuwe lease-auto’s, gekocht in 2016, stijgt met 10% ten opzichte van nieuw gekochte auto’s in 2015. Ook het verschil tussen theoretisch verbruik van nieuwe auto’s en praktijkverbruik is opnieuw toegenomen, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Een gemiddelde auto, gekocht in 2016, verbruikt momenteel 50% meer brandstof dan men op basis van de fabrieksopgave mag verwachten. (Bron: Fiscaalvanmorgen, 8 mei 2017)

Kilometers elektrische 0%-auto tellen mee voor 500-grens

Kilometers elektrische 0%-auto tellen mee voor 500-grens
Privé gereden kilometers van een elektrische 0%-auto tellen mee voor de vraag of de 500-kilometergrens in dat jaar is overschreden. Het privégebruik van twee ter beschikking gestelde auto’s in een jaar tezamen vormt het uitgangspunt. Dat oordeelde het Hof Amsterdam, lees de jurisprudentie d.d. 16 juni 2017.

Bijtelling privégebruik auto alleen voor nieuwe auto’s 22 procent

De bijtelling voor het privégebruik van de auto blijft voor gewone auto’s van vóór 2017 25 procent, voor nieuwere is het 22 procent. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de overgangsregeling niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

De rechtbank oordeelde onder meer: de keuze voor een verlaging van het percentage is, mede ingegeven door het feit dat nieuwe auto’s in het algemeen een lager brandstofverbruik hebben dan oude auto’s van hetzelfde type en dus zuiniger zijn. Hiermee strookt dat het lagere bijtellingspercentage alleen geldt voor “nieuwe auto’s”. Dat de wetgever “nieuwe auto’s” heeft gedefinieerd als auto’s met een datum eerste toelating van na 31 december 2016 is op zich niet discriminatoir. (Bronnen: Uitspraken rechtbank Den Haag d.d. 5 september: ECLI:NL:RBDHA:2017:10573,  ECLI:NL:RBDHA:2017:10570, ECLI:NL:RBDHA:2017:10578 en ECLI:NL:RBDHA:2017:10564)

Ook lage bijtelling voor zonne-auto?

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat in opKamervragen over lage bijtelling voor zonne-auto’s. In het artikel ‘Lightyear in Helmond wil lage bijtelling zonne-auto’s’ is te lezen dat het bedrijf dat auto’s op zonne-energie ontwikkelt, de overheid gaat vragen die auto’s uit te zonderen van de hoge fiscale bijtelling die 2019 ingaat.

Duidelijk is dat met zorgvuldig gekozen maatregelen de fiscaliteit een belangrijke bijdrage kan leveren aan de transitie naar emissieloos rijden en een betere luchtkwaliteit. De staatssecretaris van Financiën streeft ernaar, rekening houdend met de ambitie van het kabinet en de toekomstige afspraken uit het klimaatakkoord, de Tweede Kamer medio 2019 te informeren in hoeverre een dergelijke uitzondering past in de visie op het stelsel van autobelastingen. (Bron: Salarisnet, 10 dec. 2018)

Samenvatting bijtelling auto 2019

Elektrische auto

De bijtelling 2019 voor elektrische auto’s is afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto. Tot € 50.000 euro is de bijtelling 4%. Bij een cataloguswaarde meer dan € 50.000 euro bedraagt de bijtelling 22%.

Niet-elektrische auto

De bijtelling 2019 bedraagt 22%

Deelauto van de zaak zonder bijtelling?

Wanneer je een auto van de zaak rijdt en deze meer dan 500 km per jaar privé gebruikt betaal je bijtelling. Autodeelplatform WeGo meent een constructie te hebben ontwikkeld waarbij deze bijtelling te voorkomen is. Daarbij wordt tevens gemikt op het delen van auto’s en daarmee reductie van kosten voor de werkgever. Te mooi om waar te zijn? Of toch niet?

In plaats van leaseauto’s huurt de werkgever auto’s bij een verhuurbedrijf. Dat kan lange termijn huur zijn of korte termijn, net wat past bij de mobiliteitsbehoefte. De werknemer gebruikt de huurauto’s van het bedrijf voor zakelijke ritten. Hiernaast kan de werknemer als particulier ook een auto huren voor privégebruik buiten kantoortijden. De werknemer huurt bij hetzelfde verhuurbedrijf en krijgt daar korting. De werknemer huurt dus niet bij de werkgever. De werknemer kan willekeurig een auto huren die bij de verhuurder beschikbaar is. (Bron en meer uitleg: Duurzaamnieuws, 22 jan. 2019)

Werkgever moet ter beschikkingstelling bedrijfsauto wel bijhouden

Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiseres niet doen blijken, dat de auto’s op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden zijn gebruikt. De bij de nadere stukken gevoegde rittenregistratie, die eiseres kennelijk voorafgaande aan de zitting bij de rechtbank alsnog heeft opgesteld, is daartoe, zonder nadere toelichting, in ieder geval niet toereikend. 

Eiseres heeft ook niet anderszins doen blijken dat de auto’s op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden zijn gebruikt. Gelet hierop hebben de bijtellingen voor het privégebruik van de auto’s door verweerder over vier aansluitende tijdvakken naar het oordeel van de rechtbank (d.d. 17 dec. 2019) terecht plaatsgevonden. 

Eigen bijdrage kosten in mindering op de bijtelling van de auto van de zaak

Elke eigen bijdrage die u aan uw werkgever betaalt, kan van de bijtelling vanwege privégebruik worden afgetrokken. Dat geldt ook voor een hoger leasebedrag voor een auto uit een duurdere klasse en de afkoopsom van het leasebedrag bij het einde van de dienstbetrekking. Een dergelijke regeling moet wel in een personeelsreglement, berijdersovereenkomst of personeelsgids zijn opgenomen. 

Buitenland

Maar ook brandstofkosten, tolgelden en parkeergelen in het buitenland, kunnen wanneer de berijder deze kosten zelf betaalt (na declaratie) van de bijtelling worden afgetrokken.

Let op: een bijtelling kan nooit negatief zijn, dus is het soms noodzakelijk om de eigen bijdrage te verdelen over meerdere maanden.

Eigen risico

Maar ook het eigen risico dat de berijder moet betalen bij een aanrijding kan in mindering worden gebracht op de bijtelling.

Aansprakelijkheid voor schade

Het Burgerlijk Wetboek (Art 7:661 BW) bepaalt dat als een werknemer tijdens zijn werk schade veroorzaakt, hij door de werkgever daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. Loopt een werknemer met de hem ter beschikking gestelde bedrijfsauto schades en bekeuringen op, dan zal de werkgever daar dus in beginsel voor moeten opdraaien. Dat is alleen anders als de werknemer opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Afwijking ten nadele van de werknemer is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de werknemer verzekerd is.
Bij in privétijd gereden schade mag een werkgever het eigen risico doorbelasten. Maar dat moet dan wel in verhouding staan met wat er normaal gesproken betaald zou worden als een werknemer privé verzekerd zou zijn. Het gebruikelijke eigen risico bij een autoschadeverzekering ligt tussen de € 150 en € 300.
 
N.B. In bovengenoemde gevallen maakt de werkgever door de bijtelling te verminderen geen extra kosten.

Bijtelling volledig elektrische auto's van de zaak vanaf 2021

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volledige elektrische auto's
Geldt maximaal over cataloguswaarde van €  40.000  35.000  30.000 30.000 30.000 n.v.t.
Geldt niet voor zonnecelauto's