Leasing    Ontbinding leasecontract 


Motorrijtuigenbelasting (MRB en BPM)

Datum laatste wijziging: 10 september 2019  |  Trefwoorden: Lease-auto, Leaseauto, Motorrijtuigenbelasting, BPM, MRB

Inhoud

 1. Motorrijtuigenbelasting
 2. Belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM)
 3. Berekening BPM ingevoerde gebruikte auto in strijd met EU-recht
 4. Aanschafbelasting dieselauto's
 5. Carkit
 6. Tarieven BPM 2014
 7. Tarieven MRB
 8. Fiscale verzamelwet 2014
 9. Bijtelling 2016
 10. Bijtelling vanaf 2017
 11. Belasting op plug-in hybrides wordt verhoogd
 12. Grootste opschoning van autobelastingen ooit
 13. Motorrijtuigenbelasting per kwartaal of maand betalen
 14. Wiebes wil auto’s zonder BPM
 15. Motorrijtuigenbelasting (MRB) verlaagd per 2017 met 2,7%
 16. Brief Belastingdienst zonder gewicht auto
 17. Extra motorrijtuigenbelasting op vuile diesels jaar later
 18. Moment van invoer auto bepaalt bpm-heffing
 19. Autobranche dringt opnieuw aan op aanpassing BPM
 20. BPM-tarieven 1 juli 2020 gebaseerd op nieuwe CO2-testmethode
 21. Duizenden automobilisten krijgen ten onrechte belastingaanslag

Motorrijtuigenbelasting

Als een motorrijtuig (personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel, kampeerauto, bussen en rijdende winkels) op naam staat, moet hij/zij motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen. De MRB wordt geheven gedurende de hele periode dat men het motorvoertuig houdt.

Vrijgesteld van MRB zijn onder meer:

 • oldtimers, auto's van 25 jaar en ouder;
 • taxi's;
 • buitenlandse auto's van buitenlanders die de auto in Nederland incidenteel gebruiken (maximaal 14 dagen per jaar);
 • buitenlandse auto's van Nederlandse ondernemers die in het buitenland een bedrijf hebben.


Belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM)

Als een persoon een personenauto, bestelauto of motor(fiets) voor de eerste keer in het kentekenregister laat registreren, betaalt hij/zij belasting op personenauto's en motorrijwielen.

In een aantal gevallen hoeft geen BPM worden betaald:
 • het nihiltarief van toepassing is;
 • de Belastingdienst vrijstelling van BPM heeft verleend.

Berekening BPM ingevoerde gebruikte auto in strijd met EU-recht

De Hoge Raad oordeelt dat de wettelijk voorgeschreven wijze van berekening van BPM voor uit het buitenland afkomstige gebruikte auto’s voor een deel in strijd is met artikel 110 van het EU-verdrag. Volgens dat verdrag mogen ingevoerde auto’s niet zwaarder worden belast dan soortgelijke auto’s die zich al in Nederland bevinden. Deze berekeningswijze sluit namelijk niet uit dat over een dergelijke auto meer BPM wordt geheven dan de BPM die nog rust op een gelijksoortige gebruikte auto die in Nederland in nieuwe staat is geregistreerd. Het ‘teveel’ aan BPM mag niet worden geheven (Bron: Hoge Raad, 11/00785, 2 maart 2012).

Aanschafbelasting dieselauto's

Vanaf 1 januari 2011 moeten alle nieuwe dieselpersonenauto’s zijn voorzien van een affabriekroetfilter op grond van de Euro-5 norm. Auto’s die voldoen aan de Euro 6-norm krijgen vanaf die datum een fiscaal voordeel. Op deze auto’s wordt een BPM-korting gegeven van 1.500 euro. Op 1 januari 2012 wordt de korting 1.000 euro en vanaf 1 januari 2013 500 euro. Deze stimuleringsmaatregel blijft bestaan totdat de Euro-6 norm verplicht wordt, waarschijnlijk in 2015. Voor meer duidelijkheid over de Euro-normen 1 t/m 6, zie Wikipedia.

Carkit

Stelt de werkgever naast € 0,19 per gereden kilometervergoeding voor het telefoneren ook een carkit ter beschikking dan betaalt de werkgever in dit geval hierover eindheffing. Rijdt de werknemer in een leaseauto dan zijn de kosten van de aanschaf, inbouw en onderhoud als regel voor rekening van werkgever die hierover geen eindheffing betaalt.

Tarieven BPM 2014

De komende jaren groeien de CO2-grenzen voor benzine en diesel langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt en gelden in de BPM voor benzine- en dieselauto’s dezelfde CO2-grenzen en CO2-tarieven.

In de onderstaande tabel zijn de tarieven van de BPM per 1 januari 2014 opgenomen. Deze tarieven zijn al aangepast aan de inflatie (1,7%).
 
Tarieven benzineauto’s (inclusief aardgas en lpg)
Bij een CO2-uitstoot
van meer dan
maar niet meer dan bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven anders dan door een motor met compressieontsteking, het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat
I II III IV
- 88 0 0
88 gram/km 124 0 € 105
124 gram/km 182 € 3.780 € 126
182 gram/km 203 € 11.088 € 237
203 gram/km - € 16.065 € 474
 
Tarieven dieselauto's
Bij een CO2-uitstoot
van meer dan
maar niet meer dan bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat
I II III IV
- 85 0 0
85 gram/km 120 0 € 105
120 gram/km 175 € 3.675 € 126
175 gram/km 197 € 10.605 € 237
197 gram/km - € 15.819 € 474

De toeslag voor personenauto’s met een dieselmotor is € 72,93 per gram CO2-uitstoot boven de 70 gram CO2-uitstoot per kilometer.

Nederland maakte gebruik van de mogelijkheid om Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren. Deze stimulering hield in dat in 2013 voor een Euro-6 dieselpersonenauto een korting op de BPM geldt van € 500. Vanaf 2014 vervalt deze stimulering.

Tarieven MRB

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden aangepast aan de inflatie. De inflatiecorrectie voor 2014 is 1,7%.

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Vanaf 2014 zal de MRB hierdoor alleen nog op gewicht gebaseerd zijn. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-grenzen voor de vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto’s (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km). Al met al een forse lastenverzwaring voor de werkgever en leaserijder.

Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld. Deze vrijstelling is bedoeld om de ontwikkeling, aanschaf en gebruik van de nieuwe generatie zeer zuinige auto’s te stimuleren. In de praktijk betreft het voornamelijk (semi)elektrische auto’s.

Fiscale verzamelwet 2014

De hoogte van de verschuldigde belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) is mede afhankelijk van de CO2-uitstoot van een personenauto. Bij met name de import van gebruikte auto’s met een hoge CO2-uitstoot wordt in bepaalde gevallen de vereiste stukken over de CO2-uitstoot bewust niet overgelegd. In dat geval geldt een forfaitaire lage CO2-uitstoot met een (te) lage BPM-heffing tot gevolg. De in het wetsvoorstel opgenomen maatregel hiertegen houdt in dat een maximale CO2-uitstoot wordt aangenomen met een hoge BPM-heffing tot gevolg. Eventuele vermindering van BPM kan worden verkregen door alsnog de vereiste stukken te overleggen over de daadwerkelijke CO2-uitstoot van de desbetreffende auto. De wet moet in 2015 ingaan.

Bijtelling 2016

Op 4 november is de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2015 gepubliceerd. In deze nota van wijziging zijn de nieuwe CO2-uitstootgrenzen en bijbehorende kortingspercentages voor de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak in een wetsvoorstel opgenomen. Daarnaast is in de wet een verhoging van de hoogste CO2-tarieven in de BPM opgenomen. Tot slot is een aanpassing van de vrijstelling voor elektrische voertuigen in de MRB voorgesteld. Hoewel het wetsvoorstel is opgenomen in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2015 zullen de wijzigingen pas ingaan per 1 januari 2016.

Bijtellingspercentages per 1-1-2016 voor nieuwe auto’s:
CO2 - uitstoot Percentage bijtelling
0 gr/km 4%
1 t/m 50 gr/km 15%
51 t/m 106 gr/km 21%
107 en meer 25%


Het kabinet scherpt de bijtelling privégebruik auto van de zaak met ingang van 2016 aan. De Tweede en Eerste Kamer hebben deze maatregel uit het Belastingplan 2015 goedgekeurd.

De bijtellingspercentages gelden alleen voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam zijn gesteld. De bijtelling voor bestaande leasecontracten blijft voor maximaal 60 maanden vanaf 1 januari 2015 ongewijzigd.

Bijtelling vanaf 2017

Het kabinet wil de autobelastingen beter laten aansluiten bij deze tijd. Hierdoor worden de autobelastingen efficiënter, stabieler en eenvoudiger. Het kabinet wil bijvoorbeeld minder bijtellingscategorieën en een lager algemeen bijtellingspercentage.

De plannen van het kabinet met de bijtelling vanaf 2017 tot 2020 staan in de Autobrief II. De Tweede en Eerste Kamer moeten de voorstellen uit de Autobrief II goedkeuren voordat de wijzigingen ingaan.

Belasting op plug-in hybrides wordt verhoogd

De autobelasting voor plug-in hybrides gaat de komende jaren fors omhoog, aldus de antwoorden van staatssecretaris Wiebes op Kamervragen.

Reden is dat plug-ins auto's nu fiscaal gestimuleerd worden terwijl deze in de praktijk gewoon op brandstof rijden, waardoor de milieuwinst nihil is. De Tweede en Eerste Kamer moeten het voorstel nog wel goedkeuren.

Grootste opschoning van autobelastingen ooit

De meerderheid van de Kamer is akkoord gegaan met de plannen van staatssecretaris Wiebes voor vereenvoudiging van de autobelastingen. Met zijn nieuwe plannen wil de staatssecretaris komen tot stabielere belastinginkomsten en een efficiënter milieubeleid. De meerderheid in de Kamer zei tevreden te zijn met de voorgestelde vereenvoudiging van het stelsel van autobelastingen om tot - zo stelt Wiebes - 'de grootste opschoning van de autobelastingen ooit' te komen. Wel zijn er nog vele vragen.

De Tweede Kamer stemt op 12 april 2016 over het wetsvoorstel en de ingediende moties. (Bron: AV Accountancy, 6 apr. 2016)

Motorrijtuigenbelasting per kwartaal of maand betalen

Vanaf 1 juli 2016 is het niet meer mogelijk om de motorrijtuigenbelasting – ook wel bekend als ‘wegenbelasting’ – per jaar te betalen. Het is nog wel mogelijk om het bedrag per kwartaal via een acceptgiro over te maken maar handiger is per maand te betalen via automatische incasso. Wordt dat vergeten, dan volgt 'een hoge boete'.

Deze verandering geldt voor zowel auto’s van de zaak als auto’s die particulier bezit zijn. (Bron: JohanKroonadministratie)

Wiebes wil auto’s zonder BPM

Staatssecretaris Wiebes vindt de BPM ‘fraudegevoelig bij import van auto’s. BPM in een keer afschaffen heeft te veel ontwrichtende gevolgen voor bijvoorbeeld leasemaatschappijen.

Wiebes wil wel de BPM met ingang van 2017 met 15% verlagen. Daarna is het aan zijn opvolgers om de BPM verder af te bouwen. Volgens BNR leverde de BPM in de afgelopen periode bijna € 100 miljoen extra op. Wat en of er iets na afschaffing van de BPM voor in de plaats komt is nog niet duidelijk. Aldus het interview met Wiebes voor BNR.

Motorrijtuigenbelasting (MRB) verlaagd per 2017 met 2,7%

In Autobrief II was een verlaging van de wegenbelasting (MRB) per 2017 opgenomen van 2%. Dit betreft de personenautotarieven. Via een wijziging in het Belastingplan 2017 komt er nu een verdere verlaging. (Bron: Auto en Fiscus, okt. 2016)

Brief Belastingdienst zonder gewicht auto

Bezitters van vervuilende dieselauto's gaan niet zoals eerder gemeld vanaf 2019 meer motorrijtuigenbelasting betalen, maar pas een jaar later. Het uitstel is een gevolg van ICT-problemen bij de Belastingdienst, bevestigen ingewijden na een bericht van De Telegraaf.

Eigenaren van oudere diesels die niet zijn uitgerust met een roetfilter, zouden vanaf volgend jaar 15 procent meer motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Dat die verhoging een jaar later ingaat dan gepland, staat in een halfjaarbericht over de stand van zaken bij de Belastingdienst van staatssecretaris Menno Snel van Financiën. (Bron: Tax Life, 16 apr. 2018)

Moment van invoer auto bepaalt bpm-heffing

Voor de heffing van belasting van personenauto’s en motorrijtuigen (bpm) is de staat van de auto (nieuw of gebruikt) op het tijdstip van het belastbare feit beslissend. Dat is het moment waarop de auto’s in Nederland op kenteken worden gezet. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld in twee zaken. (Bron: Jurisprudentie, 21 sep. 2018)

Autobranche dringt opnieuw aan op aanpassing BPM

De autobranche roept begin augustus 2019 het kabinet andermaal op de aanschafbelasting op auto’s en motoren aan te passen. Door strengere emissietests valt die heffing voor veel auto’s hoger uit, stellen brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. De autoverkopen zijn daardoor in de voorbije zeven maanden met ruim een tiende gedaald.

De aanschafbelasting (BPM) wordt per model bepaald aan de hand van de uitstootwaarden. Die vallen door de nieuwe testmethode WLTP, die vorig jaar september verplicht is, vaak hoger uit. De tabellen voor de BPM zijn daar echter nog niet op aangepast met fors hogere aanschafprijzen tot gevolg, aldus BOVAG en RAI Vereniging.

BPM-tarieven 1 juli 2020 gebaseerd op nieuwe CO2-testmethode

Vanaf 1 juli 2020 zullen de bpm-tarieven voor auto’s gebaseerd worden op de nieuwe CO2-testmethode WLTP*, die sinds 1 september 2018 verplicht is voor alle nieuw verkochte auto’s. De BPM-tarieven zullen budgettair neutraal worden omgerekend op basis van recent onderzoek van TNO. In overleg met de autobranche komt er een ruime overgangsperiode zodat de sector voldoende tijd heeft om zich er op voor te bereiden.

Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP)

Aan de hand van de onderzoeksresultaten van TNO worden de CO2-tarieven van de BPM per 1 juli 2020 daarom zodanig naar beneden bijgesteld, dat de BPM-opbrengst alleen als gevolg van de nieuwe testmethode niet zal stijgen. Ook de gemiddelde BPM per auto zal naar verwachting ongeveer hetzelfde blijven. Wel kan het zijn dat de BPM op sommige auto’s hoger wordt terwijl de BPM op andere auto’s lager wordt.

Duizenden automobilisten krijgen ten onrechte belastingaanslag

De RDW, de overheidsdienst die auto's registreert, weet van veel oude geïmporteerde dieselauto's niet of ze zijn voorzien van een roetfilter. Duizenden automobilisten kregen daardoor ten onrechte een belastingaanslag omdat hun auto te veel fijnstof zou uitstoten.

Sinds 1 januari geldt er voor vervuilende dieselauto's een fijnstoftoeslag die boven op de motorrijtuigenbelasting komt. De Belastingdienst bepaalt op basis van RDW-gegevens of de roettaks moet worden betaald, maar volgens het AD (23 januari 2020) kloppen die gegevens bij veel geïmporteerde diesels niet.

Ga terug naar Leaseauto.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Leasing    Ontbinding leasecontract